Giới thiệu về tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác

Nếu sử dụng từ khóa đối sánh rộng và có tỷ lệ hiển thị thấp, bạn có thể muốn xem dữ liệu tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác của mình để xem cách hoạt động của các từ khóa chỉ trên các tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn.
Nếu bài viết này là lần giới thiệu đầu tiên về tỷ lệ hiển thị với bạn thì hãy dành một vài phút để tìm hiểu về tỷ lệ hiển thị.

Tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác là tỷ lệ phần trăm được tính bằng cách chia số lần hiển thị mà chiến dịch của bạn nhận được dành cho các tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn cho tổng số lần hiển thị so khớp chính xác mà bạn đủ điều kiện nhận được.

Bài viết này cho biết thời điểm bạn có thể sử dụng tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác thay vì tỷ lệ hiển thị đối sánh rộng tiêu chuẩn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác cũng như hành động nào bạn có thể thực hiện dựa trên hiệu suất.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa biết sự khác biệt giữa đối sánh chính xác và đối sánh rộng, hãy tìm hiểu thêm Về các tùy chọn đối sánh từ khóa.

Nếu bài viết này là lần giới thiệu đầu tiên về tỷ lệ hiển thị với bạn thì hãy dành một vài phút để tìm hiểu Về tỷ lệ hiển thị.

Dữ liệu tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác chỉ có sẵn cho các chiến dịch trong Mạng tìm kiếm.

Thời điểm sử dụng

Giả sử bạn có từ khóa đối sánh rộng là "hoa". Khách hàng có thể thấy quảng cáo của bạn nếu họ tìm kiếm "hoa" hoặc một tìm kiếm liên quan như "hoa hồng". 

Chỉ số tỷ lệ hiển thị so khớp chính xác sẽ cho bạn biết tần suất từ khóa của bạn hiển thị khi người dùng chỉ tìm kiếm "hoa".

Sau đó, bạn có thể xác định liệu tỷ lệ hiển thị thấp trên tất cả các tìm kiếm hay chỉ thấp trên các tìm kiếm so khớp rộng với các từ khóa của mình.

Ý nghĩa

Nếu tỷ lệ hiển thị thấp trên tất cả các tìm kiếm, bạn có thể muốn tìm hiểu thêm về các chiến lược để Cải thiện tỷ lệ hiển thị của mình.

Nếu tỷ lệ hiển thị của bạn chỉ thấp trên các tìm kiếm so khớp rộng với từ khóa của bạn, hãy cân nhắc chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm. Bạn không chỉ có thể xem các tìm kiếm không so khớp chính xác với các từ khóa của mình mà bạn còn có thể tăng tỷ lệ hiển thị trên những tìm kiếm đó bằng cách thêm các cụm từ đó làm từ khóa và chỉ định giá thầu cao hơn một cách thích hợp. Nếu cụm từ tìm kiếm không đủ liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp, bạn có thể thêm cụm từ đó làm từ khóa phủ định thay thế.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố