Giới thiệu về tính năng tiếp thị lại sử dụng dữ liệu Firebase

Bạn có thể liên kết tài khoản Google Ads với dự án Firebase để sử dụng các đối tượng đã tạo bằng cách sử dụng dữ liệu Firebase.

Trước khi bắt đầu

Bạn không thể sử dụng danh sách tiếp thị lại từ đối tượng Firebase trừ khi tài khoản của bạn đã được liên kết. Để tìm hiểu cách liên kết tài khoản Google Ads với Firebase, bạn hãy đọc bài viết Liên kết Google Ads với thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase.

Cách hoạt động

Trong tài khoản Google Ads, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại trên ứng dụng dành cho thiết bị di động dựa trên đối tượng Firebase. Bạn có thể nhắm mục tiêu các danh sách dựa trên dữ liệu ứng dụng dành cho thiết bị di động theo Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch video. Bạn cũng có thể tạo đối tượng trong Firebase bằng cách sử dụng mọi tổ hợp sự kiện và thuộc tính người dùng (ví dụ: "Người dùng Android sống ở Brazil”). Bên dưới là một số danh sách có sẵn theo mặc định trong Google Ads khi bạn liên kết tài khoản Google Ads với dự án Firebase.

  • Người mua: Những người đã mua ứng dụng hoặc thực hiện giao dịch mua hàng trong ứng dụng.
  • Tất cả người dùng: Những người đã cài đặt ứng dụng của bạn.

Danh sách tiếp thị được tạo trong Firebase

Mọi danh sách tiếp thị lại được tạo trong tài khoản Firebase đều do Firebase quản lý. Chủ tài khoản Google Ads sẽ không thể thay đổi những danh sách đó. Nếu bạn hủy liên kết tài khoản Google Ads, thì những nhóm quảng cáo đang chủ động nhắm mục tiêu danh sách dựa trên dữ liệu Firebase sẽ ngừng chạy.

Chia sẻ danh sách tiếp thị lại giữa các tài khoản Google Ads

Những tài khoản người quản lý có quyền truy cập vào dữ liệu Firebase cũng có thể chia sẻ dữ liệu Firebase với tài khoản người quản lý. Quản trị viên tài khoản Firebase có thể chia sẻ những danh sách đó với các tài khoản được quản lý khác hoặc với tài khoản người quản lý. Nếu bất cứ lúc nào đường liên kết giữa tài khoản Google Ads và Firebase bị hỏng, thì tất cả các tài khoản khác chia sẻ dữ liệu đó sẽ không thể truy cập được nữa và những nhóm quảng cáo đang nhắm mục tiêu các danh sách dựa trên các tài khoản đó sẽ ngừng chạy.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố