Informacje o grupach kampanii i celach skuteczności

Grupa kampanii to zbiór kampanii, które mają wspólną tematykę (zazwyczaj wspólne wskaźniki skuteczności).

Podczas tworzenia grupy kampanii możesz ustawić cele skuteczności, czyli numeryczne wartości docelowe wszystkich kampanii w danej grupie kampanii. Dzięki ustawieniu celu skuteczności możesz monitorować i prognozować ogólną skuteczność grupy kampanii, aby mieć pewność, że jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów.

Jak to działa

Grupy kampanii ułatwiają śledzenie ogólnej skuteczności wielu kampanii. Jeśli w grupie kampanii ustawisz cele skuteczności, będziesz wiedzieć, czy kampanie realizują wyznaczone przez Ciebie cele reklamowe.

Gdy ustawisz cele skuteczności, Google Ads oszacuje, czy jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów. Jeśli masz małe szanse na osiągnięcie wyznaczonych celów, możesz dostosować ustawienia kampanii, aby zwiększyć jej skuteczność.

Możesz utworzyć grupy kampanii z dowolną kombinacją kampanii produktowych, wideo, w sieci wyszukiwania i w sieci reklamowej. Grupy kampanii są opcjonalne – nie każda kampania musi należeć do jakiejś grupy. Każda kampania może należeć tylko do jednej grupy kampanii, nie może należeć do kilku grup naraz. Do grupy kampanii nie można dodawać kampanii z budżetami wspólnymi.

W istniejących grupach kampanii możesz w dowolnym momencie tworzyć lub edytować cele skuteczności.

Przykład

Julia jest właścicielką sklepiku z kapeluszami, który przyjmuje zamówienia na miejscu i przez internet. Trzy z jej kampanii Google Ads koncentrują się na zachęcaniu potencjalnych klientów do zakupu kapeluszy online. Miarą powodzenia tych kampanii jest liczba konwersji online. 

Julia tworzy grupę kampanii, aby śledzić łączną skuteczność tych trzech kampanii. Wyznacza na najbliższy miesiąc cel skuteczności na poziomie 300 konwersji. Po tygodniu Julia zauważa, że realizacja celu wydaje się mało prawdopodobna, więc wprowadza pewne zmiany w ustawieniach kampanii, by zwiększyć liczbę konwersji w grupie kampanii. Kilka dni później stwierdza, że jest na dobrej drodze do pomyślnej realizacji celu skuteczności. 

Ustawienia celu skuteczności

Cel skuteczności ma trzy ustawienia:

 • grupa danych, które chcesz śledzić;
 • zakres dat do śledzenia danych;
 • (opcjonalnie) konkretne wartości, które chcesz osiągnąć w przypadku wybranych danych w każdym zakresie dat.

Grupa kampanii może mieć tylko jeden aktywny cel skuteczności w danym momencie.

Pamiętaj, że utworzenie celów skuteczności nie wpływa na ustawienia kampanii.

Dane

Każdy cel skuteczności może śledzić jedną grupę danych:

 • Kliknięcia
  Ta grupa zawiera dane pozwalające śledzić liczbę i koszty kliknięć
 • Konwersje
  Ta grupa zawiera dane pozwalające śledzić liczbę i koszty konwersji
 • Wartość konwersji
  Ta grupa zawiera dane pozwalające śledzić wartość generowanych konwersji oraz koszty

Zakres dat

Zakres dat określa ramy czasowe pomiaru skuteczności. Jeśli na przykład chcesz uzyskać średni koszt kliknięcia (CPC) w wysokości ≤ 6 PLN i ustawisz miesięczny zakres dat, Google Ads oszacuje, czy w bieżącym miesiącu możesz uzyskać średni CPC w wysokości 6 PLN lub niższy.

Możesz wybrać tygodniowy, miesięczny, kwartalny lub niestandardowy zakres dat. Cele z zakresami tygodniowymi, miesięcznymi i kwartalnymi nie wygasają, dopóki nie usuniesz celu. Co tydzień, miesiąc lub kwartał cel resetuje wszystkie sumy lub średnie, które śledzi. Na przykład na początku każdego miesiąca miesięczny cel „Liczba kliknięć” zaczyna liczyć kliknięcia od zera. Niestandardowe zakresy dat mogą być cykliczne lub mogą zaczynać się i kończyć w konkretne dni.

W dowolnym momencie możesz zmienić zakres dat celu.

Cele

Cele to konkretne wartości, które chcesz osiągnąć w przypadku wybranych danych w każdym zakresie dat.  

Nie musisz konfigurować celów, jeśli nie wiesz jeszcze, jakie konkretne wartości mogłaby osiągnąć grupa kampanii. Jeśli nie ustawisz celów, Google Ads będzie wyświetlać bieżącą skuteczność i prognozę skuteczności dla grupy kampanii, zamiast szacować, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia określonych celów liczbowych.  

Kliknięcia
 • Liczba kliknięć to łączna liczba kliknięć, jaką chcesz uzyskać w grupie kampanii w zakresie dat celu.
 • Łączne wydatki to łączna kwota, jaką chcesz wydać w grupie kampanii w zakresie dat celu.
 • Średni CPC (koszt kliknięcia) to średnia kwota, jaką chcesz wydać na kliknięcie w przypadku wszystkich reklam w grupie kampanii w zakresie dat celu. Średni CPC to iloraz kosztu wszystkich reklam w grupie kampanii i łącznej liczby kliknięć tych reklam. 
Konwersje
 • Liczba konwersji to łączna liczba konwersji, jaką chcesz uzyskać w grupie kampanii w zakresie dat celu.
 • Łączne wydatki to łączna kwota, jaką chcesz wydać w grupie kampanii w zakresie dat celu.
 • Średni CPA (koszt pozyskania) to średnia kwota, jaką chcesz zapłacić za konwersję w przypadku wszystkich reklam w grupie kampanii w zakresie dat celu. Średni CPA to iloraz kosztu wszystkich reklam w grupie kampanii i łącznej liczby konwersji uzyskanych dzięki tym reklamom.  
Wartość konwersji
 • Łączna wartość konwersji to łączna wartość, jaką chcesz uzyskać z konwersji w grupie kampanii w zakresie dat celu.
 • Łączne wydatki to łączna kwota, jaką chcesz wydać w grupie kampanii w zakresie dat celu.
 • Średni ROAS (zwrot z nakładów na reklamę) to średni zwrot, jaki chcesz uzyskać ze wszystkich konwersji w grupie kampanii w zakresie dat celu. Średni ROAS to iloraz łącznej wartości wygenerowanej przez wszystkie konwersje i kwoty, jaką płacisz za wszystkie reklamy w grupie kampanii.

Stan celu skuteczności

Stan celu skuteczności to najlepszy sposób na określenie w Google Ads, czy jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów.

Osiągnie cel
Na podstawie najnowszych wyników grupy kampanii można stwierdzić, że powinna ona osiągnąć cel skuteczności. Prawdopodobieństwo osiągnięcia poszczególnych wartości docelowych znajdziesz na karcie podsumowania celu skuteczności. 
Wymaga uwagi
Na podstawie najnowszych wyników grupy kampanii można stwierdzić, że najprawdopodobniej nie osiągnie ona celu skuteczności. Prawdopodobieństwo osiągnięcia poszczególnych wartości docelowych znajdziesz na karcie podsumowania celu skuteczności. Zastanów się nad zmianą ustawień kampanii i po kilku dniach ponownie sprawdź jej stan, by się przekonać, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia celu. 
Cel osiągnięty

Minął zakres dat celu skuteczności, a grupa kampanii osiągnęła wartość docelową. 

Cel nieosiągnięty
Ten stan pojawia się, gdy cel skuteczności spełnia jeden z następujących warunków:
 • Minął zakres dat celu skuteczności, a grupa kampanii nie osiągnęła wartości docelowej.
 • Zakres dat celu skuteczności jeszcze nie minął, a wydatki grupy kampanii przekroczyły ustaloną łączną kwotę wydatków.

Uwaga: edytowanie grupy kampanii może wpływać na stan celu skuteczności

Stan celu skuteczności jest określany na podstawie skuteczności wszystkich kampanii wchodzących aktualnie w skład grupy kampanii. Dodanie kampanii do grupy (lub jej usunięcie z niej) może wpłynąć na stan celów skuteczności tej grupy.

Etap realizacji

Gdy sprawdzasz stan celu skuteczności grupy kampanii, pamiętaj, że cel może się znajdować na jednym z trzech etapów realizacji, zależnie od wyznaczonego przez Ciebie zakresu dat.

Zaplanowany
Cel skuteczności ma wyznaczoną datę początkową w przyszłości. Ponownie sprawdź stan celu, gdy minie data początkowa.
Aktywny
Trwa zbieranie danych o skuteczności. Sprawdź stan celu, by zobaczyć, czy jesteś na dobrej drodze do jego osiągnięcia.
Zakończony
Minął zakres dat celu skuteczności. Sprawdź stan celu, by przekonać się, czy został on zrealizowany.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?