Chọn loại đối sánh từ khóa phù hợp

Loại đối sánh từ khóa giúp kiểm soát những tìm kiếm nào có thể kích hoạt quảng cáo của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng đối sánh rộng để hiển thị quảng cáo của mình cho đối tượng rộng hoặc bạn có thể sử dụng đối sánh chính xác để tập trung vào những nhóm khách hàng cụ thể. Tìm hiểu thêm về tùy chọn đối sánh từ khóa.

Bài viết này giải thích cách chọn loại đối sánh phù hợp cho quảng cáo của bạn.

Sử dụng chiến lược từ rộng đến hẹp

Khi chọn loại đối sánh phù hợp cho từ khóa, chúng tôi thường khuyên dùng chiến lược từ rộng đến hẹp.

Bắt đầu bằng từ khóa đối sánh rộng để tối đa tiềm năng hiển thị quảng cáo của bạn trên tìm kiếm có liên quan. Đối sánh rộng là loại mặc định của từ khóa, vì vậy, nếu bạn đã thêm từ khóa, có thể bạn không cần phải làm bất cứ điều gì đặc biệt để làm cho chúng trở thành đối sánh rộng. Tìm hiểu thêm về cách thêm từ khóa.

Tiếp theo, hãy theo dõi hiệu suất của từ khóa theo thời gian. Nếu bạn thấy quảng cáo của mình hiển thị cho quá nhiều biến thể không liên quan của các từ khóa của mình, hãy thử thêm từ khóa phủ định để ngăn chặn riêng một số trong số những đối sánh không liên quan đó. Bạn cũng có thể làm cho các loại đối sánh từ khóa cụ thể hơn để thu hẹp đối tượng của mình hơn nữa. Tìm hiểu thêm về theo dõi quảng cáo và từ khóa.

Xem cụm từ tìm kiếm nào đã kích hoạt quảng cáo của bạn

Sau khi các từ khóa của bạn đã thu thập được các lần hiển thị và lần nhấp, hãy xem những người đã nhìn thấy quảng cáo của bạn thực sự đã tìm kiếm những gì bằng báo cáo "cụm từ tìm kiếm". Tìm hiểu thêm về cách hiểu báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Dưới đây là một vài mẹo về cách sử dụng thông tin trong báo cáo này:

  • Xem các cụm từ tìm kiếm liên quan mật thiết với các từ khóa của bạn đến mức nào. Trong cột "Loại đối sánh", hãy xem cách các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn đối sánh với các từ khóa của bạn như thế nào. Hãy sử dụng thông tin này để điều chỉnh loại đối sánh từ khóa của bạn. Ví dụ: nếu bạn sử dụng bánh mì chuối làm từ khóa, bạn có thể thấy bánh bì chuối với loại đối sánh là "Chính xác". Điều này có nghĩa là những người đã tìm kiếm cụm từ chính xác "bánh mì chuối" đã nhìn thấy quảng cáo của bạn.
  • Xem ý tưởng từ khóa. Quảng cáo của bạn có thể được kích hoạt bởi những cụm từ bạn đã không nghĩ đến. Hãy thêm những cụm từ này làm từ khóa.
  • Nhận ý tưởng từ khóa phủ định. Nếu những cụm từ tìm kiếm không liên quan kích hoạt quảng cáo của bạn, hãy thêm những cụm từ đó làm từ khóa phủ định.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố