Cách bạn có thể sử dụng ValueTrack

Tùy vào mục tiêu quảng cáo của mình, bạn có thể sử dụng ValueTrack để có thêm thông tin chi tiết về hiệu suất quảng cáo của mình -- như tìm ra vị trí quảng cáo nhận được nhiều lưu lượng truy cập nhất hay những quảng cáo và từ khóa nào được nhấp vào nhiều nhất. Bài viết này minh họa một vài ví dụ về cách bạn có thể sử dụng ValueTrack.

Hãy nhớ rằng tùy chọn của bạn không chỉ giới hạn trong các trường hợp bên dưới -- bạn có thể sử dụng bất kỳ kết hợp thông số ValueTrack nào được liệt kê trong bài viết này để thu thập thêm thông tin chi tiết về quảng cáo của mình.

Ví dụ 1: Các mạng

Mục tiêu

Bạn muốn biết lượng lưu lượng truy cập quảng cáo đến từ Mạng tìm kiếm của Google so với Mạng hiển thị của Google.

Các thông số ValueTrack khả dụng

ValueTrack cho phép bạn thiết lập hai URL theo dõi cho mỗi từ khóa: {ifsearch:[value]} cho tìm kiếm và {ifcontent:[value]} cho hiển thị.

Mẫu theo dõi mẫu

Vì chỉ có một thông số sẽ được quảng cáo của bạn kích hoạt và do đó, chỉ có một giá trị sẽ xuất hiện trong dữ liệu của bạn, bạn không cần phải bao gồm & giữa hai tham số URL. Tham số URL sẽ giống như sau: {ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi thay thế [value] bằng "Mạng tìm kiếm" cho điều kiện ifsearch và "Mạng hiển thị" cho điều kiện ifcontent và chúng tôi sử dụng nguồn nhãn. URL ValueTrack thu được trông giống như sau:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Dữ liệu mẫu

ValueTrack sẽ cập nhật URL của bạn với thông tin về mạng mà quảng cáo đã xuất hiện.

Đối với nhấp chuột trên Mạng tìm kiếm, bạn sẽ thấy:
http://www.example.com/?tracking=1234
Đối với nhấp chuột trên Mạng hiển thị, bạn sẽ thấy:
http://www.example.com/?tracking=5678

Ví dụ 2: Từ khóa và loại so khớp

Mục tiêu

Bạn muốn xem từ khóa nào đã kích hoạt quảng cáo mà khách hàng đã nhấp vào, cũng như loại so khớp của từ khóa đó là gì.

Các thông số ValueTrack khả dụng

Chiến dịch tìm kiếm: Thông số {keyword} sẽ cho bạn biết từ khóa cụ thể đã kích hoạt quảng cáo của bạn.

Chiến dịch hiển thị: Thông số {keyword} sẽ cho bạn biết từ khóa phù hợp nhất, vì nhắm mục tiêu trên Mạng hiển thị được thực hiện ở cấp nhóm quảng cáo.

Thông số {matchtype} ghi lại loại so khớp của từ khóa đã dẫn đến nhấp chuột vào quảng cáo ("b" cho so khớp rộng hoặc so khớp rộng được sửa đổi, "p" cho so khớp cụm từ hoặc "e" cho so khớp chính xác).

Mẫu theo dõi mẫu

Mẫu theo dõi thu được trông giống như sau:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Dữ liệu mẫu

ValueTrack sẽ cập nhật các URL trang đích của bạn với từ khóa và loại so khớp thực tế:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

Ví dụ 3: Quảng cáo

Mục tiêu

Bạn muốn xem quảng cáo cụ thể được hiển thị và nhận nhấp chuột.

Thông số ValueTrack hiện hành

Thông số {creative} ghi lại ID quảng cáo của quảng cáo được hiển thị.

Mẫu theo dõi mẫu

Mẫu theo dõi thu được trông giống như sau:
{lpurl}?creative={creative}

Dữ liệu mẫu

ValueTrack sẽ cập nhật các URL trang đích của bạn với ID quảng cáo của quảng cáo:
http://www.example.com/?creative=599041118

Ví dụ 4: Vị trí

Mục tiêu

Bạn muốn tìm hiểu quảng cáo của bạn đã xuất hiện cho danh mục nào trong chiến dịch được nhắm mục tiêu theo vị trí.

Các thông số ValueTrack khả dụng

Đối với chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí, thông số {placement} ghi lại tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí phù hợp cho trang web nơi quảng cáo của bạn xuất hiện (ví dụ: example.com/homepage.html). Nói cách khác, chúng tôi sẽ ghi lại mọi vị trí bạn quyết định nhắm mục tiêu, thay vì ghi lại URL đầy đủ của trang web mà quảng cáo của bạn xuất hiện.

Thông số {target} ghi lại danh mục vị trí đã tạo ra nhấp chuột.

Mẫu theo dõi mẫu

Mẫu theo dõi thu được trông giống như sau:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Dữ liệu mẫu

ValueTrack sẽ cập nhật các URL trang đích của bạn với vị trí và danh mục vị trí:
http://www.example.com/?target=%2Fentertainment%2Fcelebrities&placement=gmail.com

Ví dụ 5: Thiết bị

Mục tiêu

Bạn muốn tìm hiểu thiết bị mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện.

Các thông số ValueTrack khả dụng

Thông số {device} được thay thế bằng "m" nếu quảng cáo của bạn đã xuất hiện trên thiết bị di động, "t" nếu xuất hiện trên thiết bị máy tính bảng hoặc "c" nếu xuất hiện trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.

Mẫu theo dõi mẫu

Mẫu theo dõi thu được trông giống như sau:
{lpurl}?device={device}

Dữ liệu mẫu

ValueTrack sẽ cập nhật các URL trang đích của bạn với thông tin về các thiết bị mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện.

Đối với nhấp chuột từ thiết bị di động, bạn sẽ thấy:
http://www.example.com/?device=m

Đối với nhấp chuột từ thiết bị máy tính bảng, bạn sẽ thấy:
http://www.example.com/?device=t

Đối với nhấp chuột từ máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, bạn sẽ thấy:
http://www.example.com/?device=c

Ví dụ 6: Ifmobile và Ifnotmobile

Mục tiêu

Bạn muốn nối thêm các giá trị khác nhau vào URL của mình tùy theo thiết bị mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện.

Các thông số ValueTrack khả dụng

Thông số {ifmobile:[value]} được thay thế bằng [value] nếu quảng cáo của bạn hiển thị trên thiết bị di động.

Thông số {ifnotmobile:[value]} được thay thế bằng [value] nếu quảng cáo của bạn hiển thị trên máy tính bảng hoặc máy tính để bàn và máy tính xách tay.

Mẫu theo dõi mẫu

Giả sử rằng bạn theo dõi hiệu suất theo thiết bị bằng cách sử dụng ID nội bộ của riêng bạn. Đối với từ khóa “widgets”, bạn có ID nội bộ là “1212” trên thiết bị di động và “3434” trên máy tính bảng và máy tính. Mẫu theo dõi thu được trông giống như sau:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Dữ liệu mẫu

ValueTrack sẽ cập nhật các URL trang đích của bạn với thông tin về các thiết bị mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện.

Đối với nhấp chuột từ thiết bị di động, bạn sẽ thấy:
http://www.example.com/?myid=1212

Đối với nhấp chuột từ máy tính bảng hoặc máy tính, bạn sẽ thấy:
http://www.example.com/?myid=3434

Ví dụ 7: {lpurl}

Mục tiêu

Bạn muốn tối ưu hóa theo dõi của mình bằng cách xác định mẫu theo dõi ở cấp cao. Ví dụ: nếu bạn đặt mẫu theo dõi ở cấp chiến dịch, mẫu theo dõi sẽ được chia sẻ trên toàn bộ chiến dịch của bạn.

Mẫu theo dõi mẫu

Giả sử rằng bạn muốn theo dõi tất cả các nhấp chuột đến từ chiến dịch được gọi là “ppc”. Mẫu theo dõi (được đặt ở cấp chiến dịch) thu được trông giống như sau:
{lpurl}?source=ppc

Dữ liệu mẫu

ValueTrack sẽ cập nhật tất cả các URL trang đích của quảng cáo với tham số URL source=ppc, giả sử bạn đã không xác định mẫu theo dõi ở cấp thấp hơn của chiến dịch (ví dụ: cấp quảng cáo).

Đối với bất kỳ nhấp chuột nào có liên quan đến chiến dịch này, bạn sẽ thấy:
http://www.example.com/?source=ppc

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false