Всичко за моделите на приписване

Забележка: Моделите на приписване от типа „Първо кликване“, „Линеен“, „Затихване с времето“ и „Въз основа на позицията“ ще бъдат оттеглени от юли 2023 г. нататък. Научете повече

В процеса на осъществяване на реализация клиентите може да взаимодействат с няколко реклами на един и същ рекламодател. Моделите на приписване Ви дават възможност да изберете какво признание получава всяко взаимодействие с рекламата за реализациите Ви.

Моделите на приписване могат да Ви дадат по-добра представа за ефективността на рекламите Ви и да Ви помогнат да правите оптимизации в пътищата до реализация.

В тази статия се описват различните модели на приписване и как да ги използвате в Google Ads. Ще научите как да настройвате модел на приписване за проследяване на реализациите и офериране и как да сравнявате моделите с отчета за приписването „Сравняване на модели“.

Предимства

Повечето рекламодатели са свикнали да измерват успеха на онлайн рекламирането си въз основа на „последно кликване“. Това означава, че приписват цялото признание за една реализация на последно кликнатата реклама и съответната ключова дума. Това обаче пренебрегва другите рекламни взаимодействия, които клиентите може да са имали в хода на процеса.

Моделите на приписване Ви осигуряват по-голям контрол върху това колко признания получава всяко взаимодействие с реклами за реализациите Ви. Това Ви дава възможност:

 • да достигате до клиенти по-рано в процеса на извършване на покупка: намирайте възможности за влияние върху клиентите на по-ранен етап от пътя до реализация
 • да намирате съответствия за бизнеса си: използвайте модел, който е най-подходящ за начина, по който хората търсят това, което предлагате
 • да подобрите оферирането си: оптимизирайте офертите си въз основа на по-добро разбиране за ефективността на рекламите си.

Всичко за различните модели на приписване

Понастоящем Google Ads предлага няколко модела на приписване:

Последно кликване Последно кликване: приписва цялото признание за реализацията на последната кликната реклама и съответната ключова дума.

Първо кликване Първо кликване: дава цялото признание за реализацията на първата кликната реклама и съответната ключова дума.

Линеен „Линеен“: разпределя признанието за реализацията равномерно между всички взаимодействия с реклами по пътя.

Затихване с времето „Затихване с времето“: приписва по-голямо признание на взаимодействия с реклами, получени по-скоро във времето до реализацията. Признанието се разпределя на базата на седем дни полуживот. С други думи, взаимодействие с реклама, извършено осем дни преди реализация, получава наполовина по-малко признания от такова, извършено един ден преди реализация.

Въз основа на позиции „Въз основа на позиции“: приписва 40% от признанието на първото и последното взаимодействие с реклами и съответните ключови думи и разпределя останалите 20% между другите взаимодействия с рекламата по пътя.

Управляван от данни Управляван от данни: разпределя признанието за реализацията въз основа на миналите Ви данни за това действие, водещо до реализация. Този модел се различава от останалите по това, че използва данните от профила Ви, за да се изчисли действителният принос на всяко взаимодействие по пътя до реализацията. Моделът на управлявано от данни приписване е моделът на приписване по подразбиране за повечето действия, водещи до реализация. Научете повече за управляваното от данни приписване

Пример

Притежавате ресторант на име „Корал“ в Созопол. Клиент намира сайта Ви, като е кликнал върху рекламите Ви, след като е извършил следните търсения: „ресторант черноморие“, „ресторант созопол“, „3 звезди ресторант созопол“ и след това „3 звезди ресторант корал созопол“. Прави резервация след кликване върху рекламата Ви, показана с „3 звезди ресторант корал созопол“.

 • При модела на приписване „Последно кликване“ последната ключова дума, „3 звезди ресторант корал созопол“ би получила 100% от признанието за реализацията.
 • При модела на приписване „Първо кликване“ първата ключова дума, „ресторант черноморие“ би получила 100% от признанието за реализацията.
 • При модела на приписване „Линеен“ всички ключови думи биха споделили еднакво признание за реализацията (по 25% за всяка).
 • При модела на приписване „Затихване с времето“ ключовата дума „3 звезди ресторант корал созопол“ би получила най-голямо признание, защото е била търсена най-близо до реализацията. Ключовата дума „ресторант черноморие“ ще получи най-малко признание, тъй като е била търсена първа.
 • При модела на приписване „Въз основа на позиции“ „ресторант черноморие“ и „3 звезди ресторант корал созопол“ биха получили по 40% от признанието, а „ресторант созопол“ и „3 звезди ресторант созопол“ биха получили по 10% от признанието.
 • При модела на приписване „Управлявано от данни“ всяка ключова дума би получила част от признанието, в зависимост от приноса ѝ за стимулиране на реализацията.

За да разберете как да сравнявате тези модели на приписване и да видите как се отразяват върху данните Ви, вижте раздела за отчета „Сравняване на модели“ по-долу.

Профилът Ви може да съдържа реализации със следните възможни канали:

 • Платени канали на Google: Каналите на Google Ads могат да получават заслуга за реализация.
 • Платени канали: Платените медийни канали могат да получават заслуга за реализация.
 • Платени и органични канали: И платените, и органичните канали могат да получават заслуга за реализация.
 • Канали на [издател]: Само канали на [издател] могат да получават заслуга за реализация.
 • Неизвестни канали: Заслугата за тези реализации се приписва на източниците им на данни.
Възможните канали отговарят на условията за получаване на заслуга за реализация. Ако настроите реализации в няколко продукта на Google, възможните за тях канали може да се различават в зависимост от другата активност, измерена в този профил. Можете да намерите възможните канали за реализациите си до настройката „Модел на приписване“ в Google Ads, Google Анализ, Search Ads 360, Display & Video 360 и Campaign Manager.

Всичко за моделите на приписване за реализациите и оферирането

Настройката „Модел на приписване“ в проследяването на реализациите Ви дава възможност да решите как да приписвате реализации за всяко действие, водещо до реализация. Можете да използвате тази настройка за действия, водещи до реализация, на уебсайт или от Google Анализ. Научете как да настроите модел на приписване за реализациите си

Тази настройка се отразява върху отчитането на реализациите Ви в графите „Реализации“ и „Всички реализации“. (Имайте предвид, че графата „Реализации“ включва само онези действия, водещи до реализация, които сте означили като основни реализации.) Ако например изберете модел на приписване „Първо кликване“, реализациите Ви ще се припишат на първата реклама, върху която клиентите са кликнали, преди да извършат реализация. В отчетите Ви реализациите ще се отчитат в кампаниите, рекламните групи, рекламите и ключовите думи, свързани с първата реклама, върху която е кликнато.

Моделът на приписване, който изберете, ще се отрази само върху действието, водещо до реализация, за което се прилага. Тази настройка се отразява и върху стратегиите за офериране, които използват данните от графата „Реализации“. Това означава, че ако използвате стратегия за автоматично офериране, която оптимизира за реализации, като например целева цена на действие (целева CPA), подобрена цена на кликване (ECPC) или целева възвръщаемост на разходите за реклама (целева ROAS), избраният от Вас модел на приписване ще се отрази върху начина, по който се оптимизират офертите Ви.

Ако използвате стратегии за ръчно офериране, можете да промените модела си на приписване, за да подпомогнете настройването на офертите.

Ако не сте сигурни кой модел да изберете, вижте раздела по-долу за отчета „Сравняване на модели“, с който можете да сравнявате различните модели на приписване. Когато изпробвате нов модел на приписване, който не е от типа „Последно кликване“, препоръчваме първо да тествате модела и да видите как се отразява на възвръщаемостта на инвестициите Ви.

Забележка: Промяната на модела на приписване от „Последно кликване“ в „Управляван от данни“ Ви помага да определите кои от взаимодействията с рекламата Ви имат най-голямо въздействие. Управляваното от данни приписване (DDA) присвоява стойност на всяко взаимодействие с реклама, което е допринесло за процеса на реализация, и помага за стимулиране на допълнителни реализации при същата CPA. Научете повече за това как да променяте офертите и целите, след като превключите моделите от „Последно кликване“ към „Управлявано от данни“ приписване

Всичко за отчета „Сравняване на модели“

Забележка: В отчета „Сравняване на модели“ може да видите съобщение, че данните за минали периоди са налице само за част от избрания от Вас период от време. Това може да се дължи на факта, че профилът Ви наскоро е започнал да отговаря на условията за приписване между няколко мрежи. За да предостави точни показатели за ефективността, отчетът филтрира мрежите и кампаниите без достатъчно данни. Изберете по-скорошен период от време, за да видите пълни данни.

Отчетът „Сравняване на модели“ Ви дава възможност да сравнявате два различни модела на приписване един до друг. За да намерите ключови думи, рекламни групи, кампании или устройства, които са подценени въз основа на последното кликване, можете да започнете със следните сравнения:

 • Сравнете моделите „Последно кликване“ и „Първо кликване“, за да идентифицирате подценени ключови думи, от които клиентите започват пътя на реализацията. Това е особено ценно, ако искате да привлечете повече нови клиенти към уебсайта си.
 • Сравнете моделите „Последно кликване“ и модела „Линеен“, за да идентифицирате подценени ключови думи, които подпомагат клиентите по целия път до реализация. Това е особено ценно, ако искате да поддържате връзка с клиентите през целия процес на покупка.
 • Сравнете модела „Последно кликване“ с управлявания от данни модел, за да видите стойността на ключовите думи, определена от AI на Google, който разпределя признанието, като взема предвид начина, по който клиентите Ви извършват реализация. Управляваното от данни приписване също така Ви дава представа за стойността на взаимодействията с рекламите по целия път до реализация.

Съвет: Анализирайте своята CPA или ROAS за различните модели на приписване

Можете да използвате графите „Цена/реал.“ и „Стойност на реал./разходи“ в отчета „Сравняване на модели“, за да сравните своите CPA и ROAS за различните модели на приписване. Това Ви дава възможност да установите кампаниите или ключовите думи, които са подценени, с помощта на модела на приписване „Последно кликване“. След това можете да промените офертите си въз основа на действителната стойност на кампаниите и ключовите си думи в целия път до реализация.

Как да намерите и настроите модел на приписване за реализациите си

Можете да настроите модела на приписване, когато настройвате действието, водещо до реализация, или да изпълните инструкциите по-долу, за да сравните моделите на приписване и да промените модела на приписване за съществуващо действие, водещо до реализация:

Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.

Сравнение на моделите на приписване

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Цели Goals Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Измервания в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Приписване.
 4. В лявото странично меню кликнете върху Сравнение на модели.
 5. Изберете опция от падащото меню „Величина“.
 6. Използвайте падащите менюта „Сравнение“ и „Със“, за да изберете моделите на приписване, които искате да прегледате и сравните.

Можете да търсите конкретни ключови думи, рекламни групи, кампании или профили от полето за търсене над таблицата.

Промяна на модела на приписване за съществуващо действие, водещо до реализация

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Цели Goals Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Реализации в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Обобщена информация.
 4. В таблицата изберете реализацията, която искате да редактирате, като кликнете върху името ѝ.
 5. Кликнете върху Редактиране на настройките.
 6. Кликнете върху Модел на приписване и изберете модел от падащото меню.
 7. Кликнете върху Запазване, а след това върху Готово.

Проследяване на реализациите към профил в МКЦ

Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, за да проследявате реализациите в няколко профила, трябва да изберете модела на приписване в профила си на мениджър.

Моделите на приписване в отчетните графи

Когато промените настройката „Модел на приписване“ за действие, водещо до реализация, се променя само начинът, по който реализациите Ви ще се отчитат занапред в графите „Реализации“ и „Всички реализации“. Ако искате да видите как миналите данни за реализациите Ви биха изглеждали, ако се използва избраният от Вас модел на приписване, можете да добавите графите „текущ модел“ (намиращи се в секцията „Приписване“ на менюто „Графи“):

 • Реализации (текущ модел)
 • Цена/реал. (текущ модел)
 • % на реализация (текущ модел)
 • Стойност на реал. (текущ модел)
 • Стойност на реал./цена (текущ модел)
 • Стойност на реал./кликване (текущ модел)
 • Стойност/реал. (текущ модел)

Тези графи могат да са полезни, ако току-що сте променили модела си на приписване и искате да разберете как това ще се отрази на данните за реализациите Ви. Можете да сравните тези графи с обичайните графи за проследяване на реализации, за да видите как биха се различавали данните Ви, ако бяхте използвали модела на приписване, който сте избрали сега.

Също както обичайните графи „Реализации“, тези графи няма да включват действията, водещи до реализация, които сте избрали да не обозначавате като основни реализации. Реализациите от кръстосване на устройства обаче са включени по подразбиране.

Имайте предвид, че тези графи включват данни, които не са повлияни от избора Ви на модел на приписване, като например данни от кампании в дисплейната мрежа, използващи таксуване за плащане за реализации.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
11254833889174041739
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067