Всичко за моделите на приписване

В процеса на осъществяване на реализация клиентите може да извършат няколко търсения и да взаимодействат с няколко реклами от един и същ рекламодател. Моделите на приписване Ви дават възможност да изберете каква заслуга получава всяко взаимодействие с рекламата за реализациите Ви.

Моделите на приписване могат да Ви дадат по-добра представа за ефективността на рекламите Ви и да Ви помогнат да правите оптимизации в пътищата до реализация.

В тази статия се описват различните модели на приписване и как да ги използвате в Google Ads. Ще научите как да настройвате модел на приписване за проследяване на реализациите и офериране и как да сравнявате моделите с отчета за приписването „Сравняване на модели“.

Забележка: Моделите на приписване са налице само за кликвания върху реклами в мрежата за търсене и реклами за Пазаруване в google.bg и понастоящем не обхващат взаимодействия с реклами извън тези мрежи.

Предимства

Повечето рекламодатели измерват успеха на онлайн рекламирането си на база „последно кликване“. Това означава, че приписват цялата заслуга за дадена реализация на последно кликнатата реклама и съответната ключова дума. Това обаче пренебрегва другите рекламни взаимодействия, които клиентите може да са имали в хода на процеса.

Моделите на приписване Ви осигуряват по-голям контрол върху това колко заслуги получава всяко взаимодействие с реклами за реализациите Ви. Това Ви дава възможност:

 • Да достигате до клиенти по-рано в процеса на извършване на покупка: Намирайте възможности за влияние върху клиентите на по-ранен етап от пътя до реализация.
 • Да намирате съответствия за бизнеса си: Използвайте модел, който е най-подходящ за начина, по който хората търсят това, което предлагате.
 • Да подобрите оферирането си: Оптимизирайте офертите си въз основа на по-добро разбиране за ефективността на рекламите си.

Всичко за различните модели на приписване

Google Ads предлага няколко модела на приписване:

Последно кликване Последно кликване: Приписва цялата заслуга за реализацията на последната кликната реклама и съответната ключова дума.

Първо кликване Първо кликване: Дава цялата заслуга за реализацията на първата кликната реклама и съответната ключова дума.

Линеен „Линеен“: Разпределя заслугата за реализацията равномерно между всички взаимодействия с реклами по пътя.

Затихване с времето „Затихване с времето“: Приписва по-голяма заслуга на взаимодействия с реклами, получени по-скоро във времето до реализацията. Заслугата се разпределя на базата на 7 дни полуживот. С други думи, взаимодействие с реклама, извършено осем дни преди реализация, получава наполовина по-малко заслуги от такова, извършено един ден преди реализация.

Въз основа на позиции „Въз основа на позиции“: Приписва 40% от заслугата на първото и последното взаимодействие с реклами и съответните ключови думи и разпределя останалите 20% между другите взаимодействия с рекламата по пътя.

Управляван от данни Управляван от данни: Разпределя заслугата за реализацията въз основа на миналите Ви данни за това действие, водещо до реализация.Този модел се различава от останалите по това, че използва данните от профила Ви, за да се изчисли действителният принос на всяко взаимодействие по пътя до реализацията. Забележка: Налично е само за профили с достатъчно количество данни.Научете повече за управляваното от данни приписване

Пример

Притежавате хотел „Корал“ във Варна, България. Клиент намира сайта Ви, като кликва върху рекламите Ви, след като е извършил следните търсения: „хотел черноморие“, „хотел варна“, „3 звезди хотел варна“ и след това „3 звезди хотел корал варна“. Прави резервация след кликване върху рекламата Ви, показана с „3 звезди хотел корал варна“.

 • При модела на приписване „Последно кликване“ последната ключова дума, „3 звезди хотел корал варна“, би получила 100% от заслугата за реализацията.
 • При модела на приписване „Първо кликване“ първата ключова дума, „хотел черноморие“, би получила 100% от заслугата за реализацията.
 • При модела на приписване „Линеен“ всички ключови думи биха споделили еднаква заслуга за реализацията (по 25% за всяка).
 • При модела на приписване „Затихване с времето“ ключовата дума „3 звезди хотел корал варна“ би получила най-голяма заслуга, защото е била търсена най-скоро до реализацията. Ключовата дума „хотел черноморие“ ще получи най-малка заслуга, тъй като е била търсена първа.
 • При модела на приписване „Въз основа на позиции“ „хотел черноморие“ и „3 звезди хотел корал варна“ биха получили по 40% от заслугата, а „хотел варна“ и „3 звезди хотел варна“ биха получили по 10% от заслугата.
 • При модела на приписване „Управлявано от данни“ всяка ключова дума би получила част от кредита, в зависимост от приноса ѝ за стимулиране на реализацията.

За да разберете как да сравнявате тези модели на приписване и да видите как се отразяват върху данните Ви, вижте раздела за отчета „Сравняване на модели“ по-долу.

Всичко за моделите на приписване за реализациите и оферирането

Настройката „Модел на приписване“ в проследяването на реализациите Ви дава възможност да решите как да приписвате реализации за всяко действие, водещо до реализация. Можете да използвате тази настройка за действия, водещи до реализация, на уебсайт или от Google Анализ. Научете как да настроите модел на приписване за реализациите си

Тази настройка се отразява върху отчитането на реализациите Ви в графите „Реализации“ и „Всички реализации“. (Имайте предвид, че графата „Реализации“ включва само онези действия, водещи до реализация, които сте избрали да включите с настройката „Включване в „Реализации“.) Ако например изберете модел на приписване „Първо кликване“, реализациите Ви ще се припишат на първата реклама, върху която клиентите са кликнали, преди да извършат реализация. В отчетите Ви реализациите ще се отчитат в кампаниите, рекламните групи, рекламите и ключовите думи, свързани с първата кликната реклама.

Моделът на приписване, който изберете, ще се отрази само върху действието, водещо до реализация, за което се прилага, както и само върху данните Ви за мрежата за търсене и Пазаруване.

Тази настройка се отразява и върху стратегиите за офериране, които използват данните от графата „Реализации“. Това означава, че ако използвате стратегия за автоматично офериране, която оптимизира за реализации, като например целева цена на действие (целева CPA), подобрена цена на кликване (ECPC) или целева възвръщаемост на разходите за реклама (целева ROAS), избраният от Вас модел на приписване ще се отрази върху начина, по който се оптимизират офертите Ви.

Ако използвате стратегии за ръчно офериране, можете да промените модела си на приписване, за да подпомогнете настройването на офертите.

Ако не сте сигурни кой модел да изберете, вижте раздела по-долу за отчета „Сравняване на модели“, с която можете да сравнявате различните модели на приписване. Когато изпробвате нов модел на приписване, който не е от типа „Последно кликване“, препоръчваме първо да тествате модела и да видите как се отразява на възвръщаемостта на инвестициите Ви.

Забележка: Промяната на модела на приписване от „Последно кликване“ в „Управляван от данни“ Ви помага да определите кои от взаимодействията с рекламата Ви имат най-голямо въздействие. Управляваното от данни приписване (DDA) присвоява стойност на всяко взаимодействие с реклама, което е допринесло за процеса на реализация, и помага за стимулиране на допълнителни реализации при същата CPA. Научете повече за това как да променяте офертите и целите, след като превключите моделите от „Последно кликване“ към „Управлявано от данни“ приписване

Всичко за отчета „Сравняване на модели“

Отчетът „Сравняване на модели“ Ви дава възможност да сравнявате два различни модела на приписване един до друг. За да намерите ключови думи, рекламни групи, кампании или устройства, които са подценени въз основа на последното кликване, можете да започнете със следните сравнения:

 • Сравнете моделите „Последно кликване“ с и „Първо кликване“, за да идентифицирате подценени ключови думи, от които клиентите започват пътя на реализацията. Това е особено ценно, ако искате да привлечете повече нови клиенти към уебсайта си.
 • Сравнете моделите „Последно кликване“ и модела „Линеен“, за да идентифицирате подценени ключови думи, които подпомагат клиентите по целия път до реализация. Това е особено ценно, ако искате да поддържате връзка с клиентите през целия процес на покупка.

Съвет: Анализирайте своята CPA или ROAS за различните модели на приписване

Можете да използвате графите „Цена/реал.“ и „Стойност на реал./разходи“ в отчета „Сравняване на модели“, за да сравните своите CPA и ROAS за различните модели на приписване. Това Ви дава възможност да установите кампаниите или ключовите думи, които са подценени, с помощта на модела на приписване „Последно кликване“. След това можете да промените офертите си въз основа на действителната стойност на кампаниите и ключовите си думи в целия път до реализация.

Как да намерите и настроите модел на приписване за реализациите си

Можете да настроите модела на приписване, когато настройвате действието, водещо до реализация, или да изпълните инструкциите по-долу, за да сравните моделите на приписване и да промените модела на приписване за съществуващо действие, водещо до реализация:

Сравнение на моделите на приписване

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon], след което в „Измерване“ изберете Приписване в мрежата за търсене.
 3. В лявото странично меню кликнете върху Модели на приписване.
 4. Кликнете върху Кампания, за да изберете едно от следните: „Кампания“, „Рекламна група“ или „Ключова дума“.
 5. Кликнете върху Последно кликване, за да сравните: Последно кликване, Първо кликване, Линейно, Затихване с времето или Въз основа на позиции.
 6. Използвайте падащите менюта, за да изберете моделите на приписване, които искате да видите и сравните. Можете да търсите конкретни ключови думи, рекламни групи или кампании от полето за търсене над таблицата.

Промяна на модела на приписване за съществуващо действие, водещо до реализация

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon], след което в „Измерване“ изберете Реализации.
 3. В таблицата изберете реализацията, която искате да редактирате, като кликнете върху името й.
 4. Кликнете върху Редактиране на настройките.
 5. Кликнете върху Модел на приписване и изберете модел от падащото меню.
 6. Кликнете върху Запазване, а след това върху Готово.
 

Проследяване на реализациите към профил в МКЦ

Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, за да проследявате реализациите в няколко профила, трябва да изберете модела на приписване в профила си на мениджър.

Моделите на приписване в отчетните графи

Когато промените настройката „Модел на приписване“ за действие, водещо до реализация, се променя само начинът, по който се отчитат реализациите Ви ще се отчитат занапред в графите „Реализации“ и „Всички реализации“. Ако искате да видите как миналите данни за реализациите Ви биха изглеждали, ако се използва избраният от Вас модел на приписване, можете да добавите графите „текущ модел“ (намиращи се в секцията „Приписване“ на менюто „Графи“):

 • Реализации (текущ модел)
 • Цена/реал. (текущ модел)
 • % на реализация (текущ модел)
 • Стойност на реал. (текущ модел)
 • Стойност на реал./цена (текущ модел)
 • Стойност на реал./кликване (текущ модел)
 • Стойност/реал. (текущ модел)

Тези графи могат да са полезни, ако току-що сте променили модела си на приписване и искате да разберете как това ще се отрази на данните за реализациите Ви. Можете да сравните тези графи с обичайните графи за проследяване на реализации, за да видите как биха се различавали данните Ви, ако бяхте използвали модела на приписване, който избрахте сега.

Също както обичайните графи „Реализации“, тези графи няма да включват действията, водещи до реализация, които сте избрали да не включвате в „Реализации“. Реализациите от кръстосване на устройства обаче са включени по подразбиране.

Имайте предвид, че тези графи включват данни, които не са повлияни от избора Ви на модел на приписване, като например данни от дисплейната мрежа.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си