Giới thiệu về báo cáo mức độ tương tác

Với cột “Mức độ tương tác” trong bảng thống kê, bạn có thể đo lường cách mọi người tương tác với Quảng cáo hộp đèn, quảng cáo dạng video, quảng cáo ứng dụng dạng video hoặc Quảng cáo trưng bày mặt hàng.

Tương tác diễn ra khi khách hàng thực hiện các hành động sau trên các loại quảng cáo dưới đây:

  • Quảng cáo hộp đèn: Mở rộng quảng cáo.

  • Quảng cáo video: Tương tác với một thành phần không đưa họ tới trang web bên ngoài, chẳng hạn như nhấp vào một quảng cáo xem trước video hoặc biểu tượng để mở rộng thẻ.

  • Quảng cáo quảng bá ứng dụng dạng video: Xem 10 giây quảng cáo dạng video (hoặc toàn bộ quảng cáo dạng video nếu thời lượng ngắn hơn 10 giây) hoặc nhấp vào quảng cáo dạng video của bạn.

  • Quảng cáo trưng bày mặt hàng: Nhấp vào sản phẩm được bao gồm trong quảng cáo.

Chỉ số tương tác

Chỉ số Ý nghĩa Có sẵn cho hộp đèn Có sẵn cho quảng cáo
Lượt tương tác Khi người dùng tương tác với quảng cáo của bạn Yes Yes
Tỷ lệ tương tác Số lần mà người dùng tương tác với quảng cáo của bạn chia cho số lần quảng cáo của bạn được hiển thị (mỗi lượt hiển thị) Yes Yes
CPE trung bình (được hiển thị trong cột CPC trung bình cho Quảng cáo trưng bày mặt hàng) Số tiền trung bình mà bạn đã bị tính phí cho các lượt nhấp vào sản phẩm trong quảng cáo của mình Yes Yes
Số lượt nhấp Số lần nhấp qua thực tế đến trang web của bạn Yes Yes
Lượt nhấp chuột miễn phí Số lần nhấp vào quảng cáo hộp đèn đến một trang đích, trước đó được báo cáo trong báo cáo "Lượt nhấp chuột miễn phí", giờ đây được báo cáo trong cột "Lần nhấp" Yes No

Để xem các chỉ số cho Quảng cáo trưng bày mặt hàng, hãy tìm trên trang Quảng cáo hoặc Nhóm quảng cáo.

Bạn có thể cần phải thêm một số cột trong số này để các cột đó xuất hiện trong bảng thống kê. Tìm hiểu thêm về cách thêm cột

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố