Theo dõi và tối ưu hóa Chiến dịch mua sắm của bạn

Sau khi chạy Chiến dịch mua sắm, bạn cần kiểm tra hiệu quả hoạt động của chiến dịch đó để đảm bảo bạn nhận được kết quả mong muốn. Bạn có thể theo dõi hiệu quả hoạt động của chiến dịch thông qua một vài trang và công cụ chính của Google Ads:

 • Trang Nhóm sản phẩm 
 • Trang Sản phẩm
 • Trang tham số
 • Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
 • Trình mô phỏng đấu giá

Lưu ý

Quảng cáo mua sắm được tạo dựa trên dữ liệu sản phẩm mà bạn đã thiết lập trong tài khoản Merchant Center của mình. Mặc dù bạn có thể xác định các nhóm sản phẩm trong chiến dịch, nhưng hiệu suất quảng cáo của bạn được liên kết chặt chẽ với dữ liệu bạn đã cung cấp trong Merchant Center, vì vậy, hãy đảm bảo dữ liệu sản phẩm của bạn chính xác và được cập nhật. Tìm hiểu cách kiểm tra chất lượng của nguồn cấp dữ liệu Merchant Center.

Sử dụng trang Nhóm sản phẩm

Trang Nhóm sản phẩm là nơi đầu tiên bạn có thể kiểm tra hiệu quả hoạt động của nhóm sản phẩm. Hãy tùy chỉnh các cột mà bạn thấy và tải báo cáo xuống bằng các tùy chọn được phân đoạn. 

Bạn có thể xem các loại thông tin sau đây:

 • chi phí tối đa mỗi lượt nhấp (CPC tối đa)
 • số lượt hiển thị
 • tỷ lệ nhấp (CTR)
 • chỉ số lượt chuyển đổi
 • tỷ lệ nhấp (CTR) điểm chuẩn
 • chi phí tối đa mỗi lượt nhấp (CPC tối đa) điểm chuẩn
 • tỷ lệ hiển thị
 • tỷ lệ nhấp chuột
 • tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối
 • mẫu theo dõi
 • thông số tùy chỉnh
 • % được chấp thuận
 • % đang hoạt động
 • % sẵn sàng để phân phối
 • sản phẩm được gửi
 • sản phẩm được chấp thuận
 • sản phẩm đang hoạt động
 • sản phẩm sẵn sàng để phân phát

Tìm hiểu thêm về các cột này và ý nghĩa của từng cột.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống báo cáo và thêm phân đoạn vào báo cáo để xem hiệu suất theo ngày trong tuần, loại nhấp chuột hoặc thiết bị. Lưu ý rằng bạn không thể phân đoạn tỷ lệ hiển thị, CTR điểm chuẩn hoặc CPC điểm chuẩn theo thiết bị hoặc loại nhấp chuột.

Dưới đây là cách tải báo cáo xuống từ trang Nhóm sản phẩm:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào chiến dịch mà bạn muốn chạy báo cáo.
 4. Chọn một nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó.
 5. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Nhóm sản phẩm.
 6. Hãy đảm bảo rằng bảng hiển thị tất cả các cột mà bạn có thể muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào nút tải xuống Nút tải xuống.
  1. Nếu bạn muốn phân đoạn dữ liệu của mình theo thiết bị, ngày trong tuần hoặc loại lượt nhấp, thì hãy nhấp vào Tùy chọn khác, rồi nhấp vào trình đơn thả xuống Thêm phân đoạn và chọn tùy chọn mà bạn muốn. Bạn sẽ không thể phân đoạn dữ liệu tỷ lệ hiển thị, CTR điểm chuẩn hoặc CPC điểm chuẩn theo thiết bị hoặc loại lượt nhấp. Bạn cũng không thể đánh dấu báo cáo được phân đoạn này là "Có thể chỉnh sửa".
  2. Nhấp vào Gửi email ngay để gửi báo cáo qua email cho một số người nhận cụ thể. Bạn cũng có thể chọn loại tệp.
  3. Nhấp vào Lịch biểu để gửi báo cáo qua email đến những người nhận cụ thể theo loại tệp mà bạn đã chọn vào thời gian đã lập lịch thường xuyên ("hằng ngày", "hằng tuần" hoặc vào "ngày đầu tiên của tháng").
 7. Nếu tải một báo cáo có thể chỉnh sửa xuống, thì bạn sẽ có thể sử dụng báo cáo này để thực hiện thay đổi hàng loạt đối với các nhóm sản phẩm, giá thầu, mẫu theo dõi và thông số tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm về các báo cáo có thể tải xuống và tính năng tải lên hàng loạt. Lưu ý:
  • Bạn không thể tải một báo cáo có thể chỉnh sửa xuống bằng cách sử dụng phân đoạn.
  • Đảm bảo lưu bảng tính của bạn bằng một trong các định dạng được hỗ trợ của chúng tôi (.xlsx, .tsv hoặc .csv).
 8. Nhấp vào Tải xuống.
Sử dụng trang Sản phẩm (chỉ Chiến dịch mua sắm)

Trang Sản phẩm giúp bạn hiểu hiệu suất của từng sản phẩm trong chiến dịch của mình. Dưới đây là các cột tùy chỉnh mà bạn có thể thấy:

 • mã mặt hàng
 • tiêu đề
 • kênh
 • kênh độc quyền
 • id người bán
 • thương hiệu
 • giá
 • điều kiện
 • ngôn ngữ
 • loại sản phẩm
 • danh mục
 • nhãn tùy chỉnh
 • trạng thái sản phẩm
 • số lượt hiển thị
 • nhấp chuột
 • giá mỗi nhấp chuột trung bình
 • chi phí mỗi nhấp chuột tối đa hiệu dụng (CPC t.đa hiệu dụng)
 • chỉ số lượt chuyển đổi
 • tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối

Tìm hiểu thêm về các cột này và ý nghĩa của từng cột.

Sử dụng trang Báo cáo được xác định trước

Trang Báo cáo được xác định trước cung cấp báo cáo hiệu suất tùy chỉnh ở bất kỳ mức độ chi tiết nào theo bất kỳ tham số nào mà bạn chọn, bao gồm cả:

 • danh mục
 • loại sản phẩm
 • mã mặt hàng
 • thương hiệu
 • ID Merchant Center
 • ID cửa hàng
 • Kênh
 • Kênh độc quyền
 • tỷ lệ nhấp (CTR) điểm chuẩn
 • chi phí tối đa mỗi lượt nhấp (CPC tối đa) điểm chuẩn
 • tỷ lệ hiển thị
 • tỷ lệ nhấp chuột
 • tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối

Dưới đây là cách xem dữ liệu hiệu suất từ ​​trang Báo cáo được xác định trước:

 1. Chọn Chiến dịch mua sắm hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn tìm hiểu.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo  ở đầu trang, rồi chọn Báo cáo được xác định trước (trước đây là Thứ nguyên)
 3. Từ trình đơn thả xuống, hãy chọn Mua sắm, sau đó chọn thuộc tính mà bạn muốn sử dụng để sắp xếp dữ liệu hiệu quả hoạt động: danh mục, loại sản phẩm, mã mặt hàng, thương hiệu, mã truy cập Merchant Center hoặc mã cửa hàng.

Để tùy chỉnh thông tin bạn muốn xem trong báo cáo mà bạn vừa tạo:

 1. Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa hàng hoặc cột.
 2. Để thêm một cột vào báo cáo, hãy nhấp vào Thêm, sau đó chọn loại chỉ số (ví dụ: “Thuộc tính”, “Hiệu quả hoạt động”, “Lượt chuyển đổi”, “Chỉ số cạnh tranh”) mà bạn muốn thêm làm cột báo cáo. Lặp lại bước này cho từng cột mà bạn muốn thêm. 
 3. Nhấp vào Thêm để chọn các cột mà bạn muốn xem.
 4. Để xóa một cột khỏi báo cáo, hãy nhấp vào dấu X bên cạnh tên của cột mà bạn muốn xóa. 
 5. Để lưu thông tin cài đặt báo cáo của bạn, hãy nhấp vào Lưu dưới dạng

Bạn có thể tải báo cáo hiệu quả hoạt động không thể chỉnh sửa xuống từ trang Báo cáo được xác định trước. Hãy sử dụng các phân đoạn nếu bạn muốn xem dữ liệu của mình được chia thành các hàng dựa vào những tùy chọn có ý nghĩa nhất với bạn, chẳng hạn như ngày trong tuần, loại nhấp chuột hoặc thiết bị. Lưu ý rằng bạn không thể phân đoạn tỷ lệ hiển thị, CTR điểm chuẩn hoặc CPC điểm chuẩn theo thiết bị hoặc loại nhấp chuột.

Dưới đây là cách tải báo cáo không thể chỉnh sửa xuống từ trang Báo cáo được xác định trước (trước đây là Thứ nguyên):

 1. Trên trang Báo cáo được xác định trước (trước đây là Thứ nguyên), hãy đảm bảo rằng bảng hiển thị tất cả các thông tin mà bạn muốn xem. Sau đó, hãy nhấp vào nút tải xuống Nút tải xuống .
 2. Chọn định dạng mà bạn muốn tải báo cáo xuống (ví dụ: .csv).
 3. Nhấp vào Tải xuống.

Mẹo

Bạn cũng có thể phân đoạn dữ liệu hiệu quả hoạt động ở cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo để so sánh lưu lượng truy cập từ Mạng Tìm kiếm của Google và Đối tác tìm kiếm của Google. Bạn chỉ cần chuyển đến trang Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo, nhấp vào trình đơn thả xuống Phân đoạn Phân đoạn, rồi chọn Mạng (với các đối tác tìm kiếm)

Sử dụng báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho phép bạn so sánh hiệu suất của mình với các nhà quảng cáo khác đang tham gia vào cùng phiên đấu giá với bạn. Thông tin này có thể giúp bạn đưa ra quyết định chiến lược về việc lựa chọn đặt giá thầu và ngân sách bằng cách cho bạn biết những chỗ bạn đang thành công và những chỗ bạn có thể bỏ lỡ cơ hội cải thiện hiệu suất. Bạn có thể xem dữ liệu này từ tháng 10/2014 đến nay.

Tìm hiểu thêm về Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho Chiến dịch mua sắm.

Sử dụng trình mô phỏng đấu giá

Bạn muốn tăng hoặc giảm giá thầu, nhưng không biết chắc mức độ ảnh hưởng của giá thầu đó đến hiệu quả hoạt động của bạn? Trình mô phỏng đấu giá có thể giúp bạn hiểu rõ về mức độ ảnh hưởng của nhiều giá thầu khác nhau cho nhóm sản phẩm đến lưu lượng truy cập và số lượt chuyển đổi của bạn bằng cách ước tính kết quả quảng cáo trong 7 ngày trước đó (nếu bạn đã đặt nhiều giá thầu khác nhau). 

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình mô phỏng đấu giá với Chiến dịch mua sắm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố