Theo dõi và tối ưu hóa Chiến dịch mua sắm của bạn

Sau khi chạy Chiến dịch mua sắm, bạn cần kiểm tra hiệu quả hoạt động của chiến dịch đó để đảm bảo bạn nhận được kết quả mong muốn. Bạn có thể theo dõi hiệu suất của chiến dịch ở một vài nơi quan trọng trong Google Ads:

 • Trang nhóm sản phẩm
 • Trang sản phẩm
 • Trang tham số
 • Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
 • Trình mô phỏng đấu giá

Lưu ý

Quảng cáo mua sắm được tạo dựa trên dữ liệu sản phẩm mà bạn thiết lập trong tài khoản Merchant Center của mình. Mặc dù bạn có thể xác định các nhóm sản phẩm trong chiến dịch, nhưng hiệu suất quảng cáo của bạn được liên kết chặt chẽ với dữ liệu bạn đã cung cấp trong Merchant Center, vì vậy, hãy đảm bảo dữ liệu sản phẩm của bạn chính xác và được cập nhật. Tìm hiểu cách kiểm tra chất lượng của nguồn cấp dữ liệu Merchant Center.

Sử dụng trang Nhóm sản phẩm

Trang Nhóm sản phẩm là nơi đầu tiên bạn có thể kiểm tra để xem nhóm sản phẩm của mình đang hoạt động như thế nào. Điều chỉnh các cột mà bạn nhìn thấy rồi tải báo cáo xuống bằng các tùy chọn theo phân đoạn.

Bạn có thể xem các loại thông tin sau đây:

 • Chi phí tối đa mỗi lượt nhấp (CPC tối đa)
 • Lượt hiển thị
 • Tỷ lệ nhấp (CTR)
 • Các chỉ số về lượt chuyển đổi
 • Tỷ lệ nhấp (CTR) chuẩn
 • Chi phí tối đa mỗi lượt nhấp (CPC tối đa) chuẩn
 • Tỷ lệ hiển thị
 • Tỷ lệ nhấp chuột
 • Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối
 • Mẫu theo dõi
 • Thông số tùy chỉnh
 • % được chấp thuận
 • % đang hoạt động
 • % sẵn sàng để phân phát
 • Sản phẩm được gửi
 • Sản phẩm được chấp thuận
 • Sản phẩm đang hoạt động
 • Sản phẩm sẵn sàng để phân phát

Tìm hiểu thêm về các cột này và ý nghĩa của từng cột.

Ngoài ra, bạn có thể tải báo cáo xuống và thêm phân đoạn vào báo cáo để xem hiệu suất theo ngày trong tuần, loại lượt nhấp hoặc thiết bị. Lưu ý rằng bạn không thể phân đoạn tỷ lệ hiển thị, CTR điểm chuẩn hoặc CPC điểm chuẩn theo thiết bị hoặc loại nhấp chuột.

Dưới đây là cách tải báo cáo xuống trên trang Nhóm sản phẩm:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trên trình đơn ở bên trái của trang, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào chiến dịch mà bạn muốn chạy báo cáo.
 4. Chọn một nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó.
 5. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Nhóm sản phẩm.
 6. Đảm bảo bảng đang hiện tất cả các cột mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào nút tải xuống Nút tải xuống.
  1. Nếu bạn muốn phân đoạn dữ liệu của mình theo thiết bị, ngày trong tuần hoặc loại lượt nhấp, thì hãy nhấp vào Tùy chọn khác, rồi nhấp vào trình đơn thả xuống Thêm phân đoạn và chọn tùy chọn mà bạn muốn. Bạn sẽ không thể phân đoạn dữ liệu tỷ lệ hiển thị, CTR chuẩn hoặc CPC chuẩn theo thiết bị hoặc loại lượt nhấp. Bạn cũng không thể đánh dấu báo cáo được phân đoạn này là "Có thể chỉnh sửa".
  2. Nhấp vào Gửi email ngay để gửi báo cáo qua email đến một số người nhận cụ thể. Bạn cũng có thể chọn loại tệp.
  3. Nhấp vào Gửi theo lịch để gửi báo cáo qua email đến những người nhận cụ thể theo loại tệp đã chọn vào thời gian định kỳ theo lịch ("hằng ngày", "hằng tuần" hoặc vào "ngày đầu tiên của tháng").
 7. Nếu tải một báo cáo có thể chỉnh sửa xuống, thì bạn sẽ có thể sử dụng báo cáo đó để tiến hành điều chỉnh hàng loạt đối với các nhóm sản phẩm, giá thầu, mẫu theo dõi và thông số tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm về các báo cáo có thể tải xuống và tính năng tải lên hàng loạt. Lưu ý:
  • Bạn không thể tải một báo cáo có thể chỉnh sửa xuống bằng cách sử dụng phân đoạn.
  • Đảm bảo lưu bảng tính của bạn bằng một trong các định dạng được hỗ trợ của chúng tôi (.xlsx, .tsv hoặc .csv).
 8. Nhấp vào Tải xuống.
Sử dụng trang Sản phẩm (chỉ Mua sắm)

Trang Sản phẩm giúp bạn hiểu được hiệu suất của từng sản phẩm trong chiến dịch của mình. Dưới đây là các cột tùy chỉnh mà bạn có thể thấy:

 • Mã mặt hàng
 • Tiêu đề
 • Kênh
 • Kênh độc quyền
 • Mã người bán
 • Thương hiệu
 • Giá
 • Điều kiện
 • Ngôn ngữ
 • Loại sản phẩm
 • Danh mục
 • Nhãn tùy chỉnh
 • Trạng thái sản phẩm
 • Lượt hiển thị
 • Lượt nhấp
 • Chi phí trung bình cho mỗi lượt nhấp
 • Chi phí tối đa hiệu quả mỗi lượt nhấp (CPC tối đa hiệu quả)
 • Các chỉ số về lượt chuyển đổi
 • Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối

Tìm hiểu thêm về các cột này và ý nghĩa của từng cột.

Sử dụng trang Báo cáo được xác định trước

Trang Báo cáo được xác định trước cung cấp dữ liệu báo cáo hiệu suất tùy chỉnh ở bất kỳ mức độ chi tiết nào theo bất kỳ thứ nguyên nào mà bạn chọn, trong đó có:

 • Danh mục
 • Loại sản phẩm
 • Mã mặt hàng
 • Thương hiệu
 • Mã truy cập Merchant Center
 • ID cửa hàng
 • Kênh
 • Kênh độc quyền
 • Tỷ lệ nhấp (CTR) chuẩn
 • Chi phí tối đa mỗi lượt nhấp (CPC tối đa) chuẩn
 • Tỷ lệ hiển thị
 • Tỷ lệ nhấp chuột
 • Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối

Dưới đây là cách xem dữ liệu hiệu suất trên trang Báo cáo được xác định trước:

 1. Chọn Chiến dịch mua sắm hoặc nhóm quảng cáo bạn muốn tìm hiểu.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo ở đầu trang, rồi chọn Báo cáo được xác định từ trước (trước đây gọi là Tham số).
 3. Chọn Mua sắm trên trình đơn thả xuống, sau đó chọn thuộc tính bạn muốn sử dụng để sắp xếp dữ liệu hiệu suất: danh mục, loại sản phẩm, mã mặt hàng, thương hiệu, mã truy cập Merchant Center hoặc mã cửa hàng.

Để tùy chỉnh thông tin bạn muốn xem trong báo cáo mà bạn vừa tạo:

 1. Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa hàng hoặc cột.
 2. Để thêm cột vào báo cáo, hãy nhấp vào Thêm, sau đó chọn loại chỉ số (ví dụ: “Thuộc tính”, “Hiệu suất”, “Lượt chuyển đổi”, “Các chỉ số về sức cạnh tranh”) mà bạn muốn thêm làm một cột trong báo cáo. Lặp lại việc này cho mỗi cột mà bạn muốn thêm.
 3. Nhấp vào Thêm để chọn các cột mà bạn muốn xem.
 4. Để xóa cột khỏi báo cáo, hãy nhấp vào dấu X bên cạnh tên của cột mà bạn muốn xóa.
 5. Để lưu chế độ cài đặt báo cáo, hãy nhấp vào Lưu dưới dạng.

Bạn có thể tải xuống báo cáo hiệu suất không thể chỉnh sửa từ trang Báo cáo được xác định trước. Hãy sử dụng các phân đoạn nếu bạn muốn xem dữ liệu của mình được chia thành các hàng dựa vào những tùy chọn có ý nghĩa nhất với bạn, chẳng hạn như ngày trong tuần, loại nhấp chuột hoặc thiết bị. Lưu ý rằng bạn không thể phân đoạn tỷ lệ hiển thị, CTR điểm chuẩn hoặc CPC điểm chuẩn theo thiết bị hoặc loại nhấp chuột.

Dưới đây là cách tải báo cáo không thể chỉnh sửa xuống trên trang Báo cáo được xác định trước (trước đây là Tham số):

 1. Từ trang Báo cáo được xác định trước (trước đây là Tham số), hãy đảm bảo rằng bảng đang cho thấy tất cả thông tin mà bạn muốn xem. Sau đó, hãy nhấp vào nút tải xuống Nút tải xuống .
 2. Chọn định dạng mà bạn muốn tải báo cáo xuống (ví dụ: .csv).
 3. Nhấp vào Tải xuống.

Mẹo

Bạn cũng có thể phân đoạn dữ liệu hiệu suất ở cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo để so sánh lưu lượng truy cập từ Mạng Tìm kiếm của Google và đối tác tìm kiếm của Google. Bạn chỉ cần chuyển đến trang Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo, nhấp vào trình đơn thả xuống Phân đoạn Phân đoạn, rồi chọn Mạng (với các đối tác tìm kiếm).

Sử dụng báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho phép bạn so sánh hiệu suất của mình với các nhà quảng cáo khác đang tham gia vào cùng phiên đấu giá với bạn. Thông tin này có thể giúp bạn đưa ra quyết định chiến lược về việc lựa chọn đặt giá thầu và ngân sách bằng cách cho bạn biết những chỗ bạn đang thành công và những chỗ bạn có thể bỏ lỡ cơ hội cải thiện hiệu suất. Dữ liệu này có phạm vi từ tháng 10/2014 đến nay.

Tìm hiểu thêm về Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho Chiến dịch mua sắm.

Sử dụng trình mô phỏng đấu giá

Bạn muốn tăng hoặc giảm giá thầu, nhưng không biết rõ mức độ ảnh hưởng của mức giá thầu đó lên hiệu suất của bạn? Trình mô phỏng đấu giá có thể giúp bạn hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của nhiều mức giá thầu của nhóm sản phẩm đối với lưu lượng truy cập và số lượt chuyển đổi của bạn bằng cách ước tính kết quả quảng cáo trong 7 ngày trước đó (nếu bạn đã đặt nhiều mức giá thầu).

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình mô phỏng đấu giá với Chiến dịch mua sắm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false