Theo dõi và tối ưu hóa Chiến dịch mua sắm của bạn

Sau khi chạy Chiến dịch mua sắm của mình, bạn cần kiểm tra chiến dịch đang hoạt động như thế nào để đảm bảo bạn nhận được kết quả mong muốn. Bạn có thể theo dõi hiệu suất của chiến dịch ở một vài vị trí chính trong Google Ads:

 • Trang nhóm sản phẩm 
 • Trang sản phẩm
 • Trang tham số
 • Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
 • Trình mô phỏng đấu giá

Lưu ý

Quảng cáo mua sắm được tạo dựa trên dữ liệu sản phẩm mà bạn đã thiết lập trong tài khoản Merchant Center của mình. Mặc dù bạn có thể xác định các nhóm sản phẩm trong chiến dịch, nhưng hiệu suất quảng cáo của bạn được liên kết chặt chẽ với dữ liệu bạn đã cung cấp trong Merchant Center, vì vậy, hãy đảm bảo dữ liệu sản phẩm của bạn chính xác và được cập nhật. Tìm hiểu cách kiểm tra chất lượng của nguồn cấp dữ liệu Merchant Center.

Sử dụng trang Nhóm sản phẩm

Trang Nhóm sản phẩm là nơi đầu tiên bạn có thể kiểm tra để xem nhóm sản phẩm của mình đang hoạt động như thế nào. Tùy chỉnh cột mà bạn nhìn thấy và tải báo cáo xuống bằng các tùy chọn theo phân đoạn. 

Bạn có thể xem các loại thông tin sau đây:

 • chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa)
 • số lần hiển thị
 • tỷ lệ nhấp (CTR)
 • chỉ số chuyển đổi
 • tỷ lệ nhấp điểm chuẩn (CTR)
 • chi phí mỗi nhấp chuột tối đa điểm chuẩn (CPC tối đa)
 • tỷ lệ hiển thị
 • tỷ lệ nhấp chuột
 • tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối
 • mẫu theo dõi
 • thông số tùy chỉnh
 • % được chấp thuận
 • % đang hoạt động
 • % sẵn sàng để phân phối
 • sản phẩm được gửi
 • sản phẩm được chấp thuận
 • sản phẩm đang hoạt động
 • sản phẩm sẵn sàng để phân phối

Tìm hiểu thêm về các cột này và ý nghĩa của chúng.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống báo cáo và thêm phân đoạn vào báo cáo để xem hiệu suất theo ngày trong tuần, loại nhấp chuột hoặc thiết bị. Lưu ý rằng bạn không thể phân đoạn tỷ lệ hiển thị, CTR điểm chuẩn hoặc CPC điểm chuẩn theo thiết bị hoặc loại nhấp chuột.

Dưới đây là cách tải báo cáo xuống từ trang Nhóm sản phẩm:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào chiến dịch mà bạn muốn chạy báo cáo.
 4. Chọn một nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó.
 5. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Nhóm sản phẩm.
 6. Đảm bảo bảng hiển thị tất cả các cột mà bạn có thể muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào nút tải xuống Nút tải xuống.
  1. Nếu bạn muốn phân đoạn dữ liệu của mình theo thiết bị, ngày trong tuần hoặc loại nhấp chuột, hãy nhấp vào Tùy chọn khác, chọn Nhấp để thêm phân đoạn, sau đó nhấp vào menu thả xuống rồi chọn tùy chọn mà bạn muốn. Bạn sẽ không thể phân đoạn tỷ lệ hiển thị, CTR điểm chuẩn hoặc dữ liệu CPC điểm chuẩn theo thiết bị hoặc loại nhấp chuột. Bạn cũng không thể đánh dấu báo cáo được phân đoạn này là "Có thể chỉnh sửa".
 7. Nếu bạn tải xuống báo cáo có thể chỉnh sửa, bạn sẽ có thể sử dụng báo cáo này để thực hiện thay đổi hàng loạt cho các nhóm sản phẩm, giá thầu, mẫu theo dõi và thông số tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm về báo cáo có thể tải xuống và tải lên hàng loạt. Lưu ý:
  • Bạn không thể tải xuống báo cáo có thể chỉnh sửa bằng cách sử dụng phân đoạn.
  • Đảm bảo lưu bảng tính của bạn bằng một trong các định dạng được hỗ trợ của chúng tôi (.xlsx, .tsv hoặc .csv).
 8. Nhấp vào Tải xuống.
Sử dụng trang Sản phẩm (Chỉ mua sắm)

Trang Sản phẩm giúp bạn hiểu hiệu suất của từng sản phẩm trong chiến dịch của mình. Dưới đây là các cột tùy chỉnh mà bạn có thể thấy:

 • id mục
 • tiêu đề
 • kênh
 • kênh độc quyền
 • id người bán
 • thương hiệu
 • giá
 • điều kiện
 • ngôn ngữ
 • loại sản phẩm
 • danh mục
 • nhãn tùy chỉnh
 • trạng thái sản phẩm
 • số lần hiển thị
 • nhấp chuột
 • giá mỗi nhấp chuột trung bình
 • chi phí mỗi nhấp chuột tối đa hiệu dụng (CPC t.đa hiệu dụng)
 • chỉ số chuyển đổi
 • tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối

Tìm hiểu thêm về các cột này và ý nghĩa của chúng.

Sử dụng trang Báo cáo được xác định trước

Trang Báo cáo được xác định trước cung cấp báo cáo hiệu suất tùy chỉnh ở bất kỳ mức độ chi tiết nào theo bất kỳ tham số nào mà bạn chọn, bao gồm cả:

 • danh mục
 • loại sản phẩm
 • ID mặt hàng
 • thương hiệu
 • ID Merchant Center
 • ID cửa hàng
 • Kênh
 • Kênh độc quyền
 • tỷ lệ nhấp điểm chuẩn (CTR)
 • chi phí mỗi nhấp chuột tối đa điểm chuẩn (CPC tối đa)
 • tỷ lệ hiển thị
 • tỷ lệ nhấp chuột
 • tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối

Dưới đây là cách xem dữ liệu hiệu suất từ ​​trang Báo cáo được xác định trước:

 1. Chọn Chiến dịch mua sắm hoặc nhóm quảng cáo bạn muốn biết.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo ở đầu trang, sau đó chọn Báo cáo được xác định trước (trước đây là Thứ nguyên)
 3. Chọn Mua sắm từ menu thả xuống, sau đó chọn thuộc tính bạn muốn sử dụng để sắp xếp dữ liệu hiệu suất: danh mục, loại sản phẩm, ID mặt hàng, thương hiệu, ID truy cập Merchant Center hoặc ID cửa hàng.

Để tùy chỉnh thông tin bạn muốn xem trong báo cáo mà bạn vừa tạo:

 1. Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa hàng hoặc cột.
 2. Để thêm cột vào báo cáo, hãy nhấp vào Thêm, sau đó chọn loại chỉ số (ví dụ: “Thuộc tính”, “Hiệu suất”, “Chuyển đổi”, “Chỉ số cạnh tranh”) mà bạn muốn thêm làm cột báo cáo. Lặp lại điều này cho mỗi cột mà bạn muốn thêm. 
 3. Nhấp vào Thêm để chọn các cột mà bạn muốn xem.
 4. Để xóa cột khỏi báo cáo, hãy nhấp vào dấu X bên cạnh tên của cột mà bạn muốn xóa. 
 5. Để lưu cài đặt báo cáo của bạn, hãy nhấp vào Lưu dưới dạng

Bạn có thể tải xuống báo cáo hiệu suất không thể chỉnh sửa từ trang Báo cáo được xác định trước. Hãy sử dụng các phân đoạn nếu bạn muốn xem dữ liệu của mình được chia thành các hàng dựa vào những tùy chọn có ý nghĩa nhất với bạn, chẳng hạn như ngày trong tuần, loại nhấp chuột hoặc thiết bị. Lưu ý rằng bạn không thể phân đoạn tỷ lệ hiển thị, CTR điểm chuẩn hoặc CPC điểm chuẩn theo thiết bị hoặc loại nhấp chuột.

Dưới đây là cách tải xuống báo cáo không thể chỉnh sửa từ trang Báo cáo được xác định trước (trước đây là Tham số):

 1. Từ trang Báo cáo được xác định trước (trước đây là Tham số), hãy đảm bảo rằng bảng hiển thị tất cả thông tin mà bạn muốn xem. Sau đó, hãy nhấp vào nút tải xuống Nút Tải xuống.
 2. Chọn định dạng mà bạn muốn tải báo cáo của mình xuống (ví dụ: .csv).
 3. Nhấp vào Tải xuống.

Mẹo

Bạn cũng có thể phân đoạn dữ liệu hiệu suất ở cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo để so sánh lưu lượng truy cập từ Mạng tìm kiếm của Google và đối tác tìm kiếm của Google. Chỉ cần chuyển đến trang Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo , nhấp vào biểu tượng menu thả xuống Phân đoạn Phân đoạn rồi chọn Mạng (có đối tác tìm kiếm)

Sử dụng báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho phép bạn so sánh hiệu suất của mình với các nhà quảng cáo khác đang tham gia vào cùng phiên đấu giá với bạn. Thông tin này có thể giúp bạn đưa ra quyết định chiến lược về việc lựa chọn đặt giá thầu và ngân sách bằng cách cho bạn biết những chỗ bạn đang thành công và những chỗ bạn có thể bỏ lỡ cơ hội cải thiện hiệu suất. Dữ liệu này khả dụng từ tháng 10 năm 2014 đến nay.

Tìm hiểu thêm Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho Chiến dịch mua sắm.

Sử dụng trình mô phỏng đấu giá

Bạn muốn tăng hoặc giảm giá thầu nhưng không chắc giá thầu đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất của bạn? Trình mô phỏng đấu giá có thể giúp mang lại sự rõ ràng về các giá thầu nhóm sản phẩm khác nhau có thể ảnh hưởng như thế nào đến lưu lượng truy cập và số chuyển đổi của bạn bằng cách ước tính kết quả quảng cáo của bạn là gì trong 7 ngày trước đó, nếu bạn đã đặt các giá thầu khác nhau. 

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình mô phỏng đấu giá với Chiến dịch mua sắm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố