Nhập thủ công chuyển đổi Google Ads từ Salesforce

Google Ads cung cấp một cách để tự động nhập chuyển đổi từ Salesforce. Nhưng nếu bạn không nghĩ rằng giải pháp đó là phù hợp cho doanh nghiệp của mình thì bạn có thể nhập thủ công chuyển đổi từ Salesforce.

Bài viết này giải thích cách thiết lập tài khoản Salesforce của bạn và nhập thủ công chuyển đổi vào Google Ads. 

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng tính năng này, bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có thể đăng nhập vào tài khoản Sales Cloud® của Salesforce.
 • Đã bật tự động gắn thẻ trong tài khoản Google Ads.
 • Có thể chỉnh sửa mã trang web của bạn. Bạn hoặc quản trị viên web của bạn sẽ phải chỉnh sửa mã của bạn để nhận được ID nhấp chuột Google (GCLID).
 • Có thể thực hiện các thay đổi trong tài khoản Salesforce® của bạn, bao gồm cả việc tạo trường tùy chỉnh và bật theo dõi lịch sử trường.
 • Có chu kỳ từ nhấp chuột đến chuyển đổi dưới 90 ngày. Chuyển đổi được tải lên quá 90 ngày sau nhấp chuột cuối cùng được liên kết sẽ không được Google Ads nhập và do đó sẽ không hiển thị trong thống kê chuyển đổi của bạn.
 • Sử dụng tính năng web-to-lead của Salesforce hoặc giải pháp khác để gửi thông tin khách hàng tiềm năng đến Salesforce.

Cách hoạt động

Không có hai doanh nghiệp nào giống nhau và có vô số cách để bạn có thể xác định giai đoạn khách hàng tiềm năng và giai đoạn cơ hội. Nhưng bạn sẽ chỉ muốn nhập một số thông tin dưới dạng chuyển đổi Google Ads.

Chúng tôi sẽ sử dụng một trường hợp mẫu bên dưới để cho bạn biết cách tích hợp hoạt động và sau đó cung cấp cho bạn một vài cách để tùy chỉnh theo tình huống của bạn sau đó trong bài viết này.

Dưới đây là quy trình bán hàng mẫu:

 1. Khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo Google Ads, dẫn đến trang web của bạn.
 2. Khách hàng tiềm năng khám phá trang web của bạn — khách hàng này đọc mô tả, xem video và tải xuống bạch thư. Trong suốt phiên này hoặc phiên sau đó, khách hàng này nhập thông tin vào biểu mẫu gửi khách hàng tiềm năng sử dụng giải pháp Web-to-Lead của Salesforce.
 3. Một khách hàng tiềm năng được tạo trong Salesforce.
 4. Khi khách hàng tiềm năng "đủ tiêu chuẩn" thì sẽ được chuyển đổi thành cơ hội. Sau đó, hồ sơ cơ hội được tạo với giai đoạn đầu "khảo sát".
 5. Khi giành được cơ hội và chốt, giai đoạn cơ hội được đặt thành "Đã chốt giành được cơ hội”.
 6. Cuối cùng, bạn muốn đo thời gian nhấp chuột dẫn đến cả khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và lượt bán hàng cuối cùng.
 

Xem chi tiết kỹ thuật về quá trình này
Kênh Sự kiện quan trọng Chi tiết kỹ thuật
Trực tuyến Khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo Google Ads, dẫn đến trang web của bạn. Google chuyển GCLID đến trang web.
Trực tuyến Khách hàng tiềm năng khám phá trang web của bạn — khách hàng này đọc mô tả, xem video và tải xuống bạch thư. Trong suốt phiên này hoặc phiên sau đó, khách hàng này nhập thông tin vào biểu mẫu gửi khách hàng tiềm năng sử dụng giải pháp Web-to-Lead của Salesforce. Sử dụng mẫu mã JavaScript bên dưới, trang web lưu trữ GCLID trong cookie và sau đó chuyển giá trị GCLID (cùng với thông tin khách hàng tiềm năng đã nhập trên biểu mẫu) đến Salesforce.com. Lưu ý: Nếu bạn muốn theo dõi việc gửi khách hàng tiềm năng này dưới dạng chuyển đổi, bạn có thể sử dụng Theo dõi chuyển đổi Google Ads để theo dõi chuyển đổi trên trang web.
Ngoại tuyến Một khách hàng tiềm năng được tạo trong Salesforce. Salesforce.com tạo khách hàng tiềm năng mới lưu trữ thông tin + GCLID của khách hàng tiềm năng này
Ngoại tuyến Khi khách hàng tiềm năng "đủ tiêu chuẩn" thì sẽ được chuyển đổi thành cơ hội. Sau đó, hồ sơ cơ hội được tạo với giai đoạn đầu "khảo sát". Salesforce lưu trữ sự kiện chuyển đổi này trong lịch sử cơ hội để sau đó Google Ads có thể truy lục chính xác thời điểm nhấp chuột dẫn đến cơ hội mới (còn gọi là khách hàng tiềm năng đủ điều kiện)
Ngoại tuyến Khi giành được cơ hội và chốt, giai đoạn cơ hội được đặt thành "Đã chốt giành được cơ hội”. Salesforce lưu trữ sự kiện chuyển đổi này trong lịch sử cơ hội để sau đó Google Ads có thể truy xuất chính xác thời điểm nhấp chuột dẫn đến lượt bán hàng cuối cùng hay “giành được cơ hội”.

Thiết lập

Bên dưới, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách quản trị viên Điện toán đám mây bán hàng có thể thực hiện những điều sau:

 • Thiết lập trường tùy chỉnh để lưu trữ GCLID và thông tin có liên quan.
 • Nhận ID nhấp chuột Google Ads (“GCLID”).
 • Sửa đổi biểu mẫu HTML web-to-lead để chuyển GCLID đến từng hồ sơ khách hàng tiềm năng mới.
 • Tải xuống dữ liệu có liên quan để bạn có thể tải lên chuyển đổi của mình vào Google Ads.
Bước 1: Định cấu hình tài khoản Salesforce của bạn
 1. Tạo trường tùy chỉnh được gọi là “GCLID” (tên API là GCLID__c) về đối tượng khách hàng tiềm năng cũng như đối tượng cơ hội. Độ dài trường là 255 ký tự. Tạo trường này chỉ đọc vì trường sẽ được tự động điền vào.
 2. Tạo trường công thức văn bản tùy chỉnh được gọi là "Hành động Google Ads" về cả đối tượng khách hàng tiềm năng và đối tượng cơ hội (tên API là AdWords_Action__c). Nhập công thức đơn giản "thêm". Trường này sẽ luôn chứa giá trị tĩnh "thêm" và được sử dụng sau để đơn giản hóa việc tạo tệp dữ liệu mà quản trị viên sẽ cấp nguồn dữ liệu trở lại vào Google Ads.
 3. Trong màn hình Ánh xạ trường tùy chỉnh khách hàng tiềm năng, ánh xạ GCLID của trường khách hàng tiềm năng đến GCLID của trường cơ hội. Theo cách đó, GCLID được truyền tự động từ khách hàng tiềm năng đến cơ hội khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội.
Bước 2: Chỉnh sửa trang web của bạn để lưu ID nhấp chuột vào cookie

Nếu khách truy cập nhấp vào quảng cáo Google Ads, Google Ads sẽ nối thông số URL "gclid" với URL dẫn đến trang đích của bạn.

Bạn sẽ cần lưu trữ giá trị của thông số này vào cookie để truy xuất giá trị đó sau, khi khách hàng tiềm năng nhập dữ liệu vào biểu mẫu Web-to-Lead.

Nếu bạn đã nhúng mã JavaScript sau ngay trước thẻ đóng </body> của trang đích, giá trị GCLID sẽ được lưu vào cookie.
<script type="text/javascript"> function setCookie(name, value, days){ var date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires=" + date.toGMTString(); document.cookie = name + "=" + value + expires; } function getParam(p){ var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var gclid = getParam('gclid'); if(gclid){ var gclsrc = getParam('gclsrc'); if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){ setCookie('gclid', gclid, 90); } } </script>

 

Bạn nên chèn mã này vào mỗi trang web trên trang web của bạn. Theo cách này, bạn sẽ không cần thêm mã mỗi khi bạn tạo quảng cáo mới với trang đích mới. Bạn cũng sẽ không phải lo lắng về việc mất GCLID nếu bạn bắt đầu thúc đẩy lưu lượng truy cập vào quảng cáo trên các trang đích khác nhau. Do đó, hãy xem xét việc thêm mã này vào mẫu trang web của bạn—hoặc phần tử trang được chia sẻ như chân trang—để tất cả các trang mới của bạn sẽ tự động bao gồm mã.

Bước 3: Điều chỉnh biểu mẫu Web-to-Lead của Salesforce

Để kết hợp và lưu trữ GCLID với thông tin khách hàng tiềm năng, bạn sẽ cần sửa đổi biểu mẫu gửi web-to-lead để tất cả các khách hàng tiềm năng mới sẽ đưa vào giá trị GCLID.

Điều này có nghĩa là sau khi đã lưu GCLID vào cookie, bạn sẽ thêm trường ẩn vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng và viết giá trị của cookie vào trường đó để có thể truyền đến Salesforce.

Lưu ý: Biểu mẫu Web-to-Lead cần được đặt trong tên miền giống với phần còn lại của trang web để làm cho cookie có sẵn.

 1. Tạo biểu mẫu web-to-lead chuẩn và bao gồm tất cả các trường bạn muốn khách hàng tiềm năng gửi. Cũng bao gồm "GCLID" trường khách hàng tiềm năng. HTML được tạo bởi Salesforce sẽ bao gồm mã này (trong đó xxxx là viết tắt ID của trường GCLID bạn đã tạo):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. Thay đổi mã này thành: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Những thay đổi này nghĩa là bạn xóa thuộc tính “maxlength” và “size” cũng như thay đổi giá trị thuộc tính loại thành "hidden". Giữ nguyên thuộc tính "id" và "name" (các thuộc tính này sẽ khác nhau đối với mỗi tổ chức Salesforce).

 3. Khi bạn đã tạo trường nhập ẩn mới này, hãy thêm trường này vào biểu mẫu HTML giữa các thẻ <form>. Trên cùng một trang gửi khách hàng tiềm năng HTML, thêm mã sau giữa các thẻ head:
      <script> window.onload = function getGclid() { document.getElementById("xxxx").value = (name = new RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? name.split(",")[1] : ""; } // window.onload() có thể không được tất cả các trình duyệt hỗ trợ. // Nếu bạn gặp sự cố khi gửi GCLID dưới dạng một // trường ẩn, hãy cân nhắc sử dụng một phương pháp thay thế để // gọi hàm này khi tải trang. </script>
  
  
  
     

  Trong mã này, thay "xxxx" bằng ID của trường mới.

Salesforce và trang web của bạn sẵn sàng thu thập tất cả dữ liệu. Tập lệnh này sẽ điền trường ẩn bằng giá trị GCLID và điền trường Khách hàng tiềm năng.GCLID__c khi gửi biểu mẫu web-to-lead. Một lần nữa, hãy lưu ý rằng các trường ''id'' và ''name'' sẽ khác nhau trong tổ chức của bạn.

Bước 4: Xuất dữ liệu sự kiện quan trọng

Bước tiếp theo sau đây giả sử rằng bạn đang xuất và tải lên dữ liệu sự kiện quan trọng 3 ngày một lần.

 1. Sử dụng Trình tải dữ liệu Apex hoặc Trình tải Lexi để xuất hồ sơ Lịch sử cơ hội bằng cách sử dụng truy vấn sau:
      SELECT Opportunity.AdWords_Action__c, Opportunity.GCLID__c, StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = LAST_N_DAYS:3
     

  Việc này sẽ cho ra một hàng cho mỗi GCLID được kết hợp với cơ hội đã được đặt thành giai đoạn ''Khách hàng tiềm năng'' hoặc ''Đã chốt giành được cơ hội''. Và sẽ chứa tất cả các trường cần thiết (và theo đúng thứ tự) để nhanh chóng tạo CSV nhập chuyển đổi Google Ads. Hoặc nếu bạn muốn tự động hóa quy trình nhập chuyển đổi bằng cách sử dụng API Google Ads thì bạn có thể bỏ qua hai bước tiếp theo và thay vào đó, hãy tham khảo hướng dẫn về API nhập chuyển đổi của chúng tôi.

 2. Khi bạn có tệp xuất, thay thế hàng đầu tiên của tệp bằng hai hàng sau:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion Value,Conversion Time
     
 3. Cuối cùng, cập nhật giá trị "TimeZone" để phản ánh múi giờ của tài khoản Google Ads (ví dụ: -0800 cho Giờ Hoa Kỳ Thái Bình Dương). Bạn có thể thấy múi giờ tài khoản được đặt bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google Ads và kiểm tra chân trang.

Tệp này hiện đã sẵn sàng để tải lên vào Google Ads. Nếu bạn cần hướng dẫn về tải lên tệp của bạn, hãy đọc bài viết của chúng tôi về việc theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến.

Mẹo

Do tên chuyển đổi mà chúng tôi xuất là những giá trị giai đoạn cơ hội nên bạn có thể cần thiết lập hành động chuyển đổi Google Ads của mình để có tên giống vậy. Ví dụ: nếu "Khách hàng tiềm năng IS đủ tiêu chuẩn" được sử dụng trong Salesforce để cho thấy rằng khách hàng tiềm năng đã đủ tiêu chuẩn thì bạn sẽ muốn tạo ra một loại chuyển đổi trong Google Ads với tên "Khách hàng tiềm năng IS đủ tiêu chuẩn".

Nếu bạn không làm điều này, bạn sẽ cần phải mở tệp xuất CSV của Salesforce và thay đổi tất cả Giá trị tên chuyển đổi thành bất cứ tên hành động chuyển đổi nào bạn đã xác định trong Google Ads.

Tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn

Mô hình doanh nghiệp và quy trình bán hàng có thể khác với mẫu chúng tôi đã nêu ra tại đây. Trong trường hợp đó, hãy xem xét những sửa đổi sau:

 • Nếu bạn chỉ muốn xem xét một tập hợp con các cơ hội (ví dụ: chỉ loại bản ghi cụ thể), hãy thêm mệnh đề bổ sung vào phần WHERE của truy vấn SOQL (ví dụ: ...AND RecordType.Name = 'Electronics' )
 • Nếu bạn muốn cập nhật dữ liệu theo dõi chuyển đổi thường xuyên hoặc ít thường xuyên hơn ba ngày một lần, hãy sửa đổi truy vấn SOQL tương ứng (ví dụ: CreatedDate = LAST_N_DAYS:7) và tạo cũng như tải lên tệp CSV trong khoảng thời gian bạn ưu tiên.
 • Nếu bạn thấy các sự kiện khác trong quá trình bán hàng (ví dụ: giai đoạn cơ hội) hữu ích cho việc tối ưu hóa chiến dịch của mình (ví dụ: "Paperwork Out"), bạn sẽ muốn sửa đổi những điểm sau:
  • Thêm hành động chuyển đổi trong Google Ads có tên giống hệt với giai đoạn cơ hội bổ sung mà bạn thấy có liên quan.
  • Sửa đổi truy vấn SOQL và thêm mệnh đề bổ sung trong dấu ngoặc đơn (ví dụ: …OR StageName = 'Paperwork Out')
 • Nếu sự kiện có liên quan không chỉ về cơ hội mà còn về đối tượng khách hàng tiềm năng, bạn sẽ muốn sửa đổi những điểm sau:
  • Thêm hành động chuyển đổi trong Google Ads có tên giống với trạng thái khách hàng tiềm năng mà bạn thấy có liên quan.
  • Truy vấn đối tượng LeadHistory để lấy các tên và dấu thời gian (CreatedDate) của thời điểm trường "Trạng thái" thay đổi giá trị sang giá trị bạn thấy có liên quan. Bạn sẽ muốn kết hợp tập hợp kết quả của hai truy vấn vào một tệp CSV. Hãy đảm bảo rằng các cột khớp với định dạng đã chỉ định.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố