Giới thiệu về thông tin dự báo của Công cụ lập kế hoạch từ khóa

Cách truy cập vào Công cụ lập kế hoạch từ khóa:

Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động của từ khóa. Google dựa vào dữ liệu tìm kiếm lịch sử để ước tính những gì bạn có thể nhận được từ một nhóm các từ khóa dựa trên mức chi tiêu của bạn. Các thông tin dự báo này có thể giúp bạn quyết định cách nhóm các từ khóa và đặt giá thầu.

Bài viết này trình bày những điều bạn có thể biết được từ thông tin dự báo và dữ liệu tìm kiếm lịch sử, cũng như cách khắc phục các sự cố thường gặp.

Dự báo

Số lượt hiển thị dự báo của bạn tính đến giá thầu, ngân sách, tính thời vụ và chất lượng quảng cáo trước đây để ước tính hiệu suất trong tương lai. Khi sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để xem thông tin dự báo về từ khóa, bạn sẽ thấy thông tin tổng quan về các từ khóa dưới dạng biểu đồ và dự báo chi tiết hơn dưới dạng bảng, cũng như thông tin về những loại giá thầu có thể giúp bạn đạt mục tiêu kinh doanh của mình.

Ý nghĩa của thông tin dự báo về từ khóa

 • Số lượt nhấp: Số lượt nhấp mà quảng cáo của bạn có thể nhận mỗi ngày nếu từ khóa này kích hoạt quảng cáo.
 • Chi phí: Số tiền trung bình mà bạn có thể chi tiêu mỗi ngày cho từ khóa này.
 • Số lượt hiển thị: Tần suất hiển thị quảng cáo của bạn trong một ngày. Mỗi lần một quảng cáo hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm sẽ được tính là một lượt hiển thị.
 • Tỷ lệ nhấp ("CTR"): Tỷ lệ giữa số lượt nhấp mà quảng cáo của bạn có thể nhận chia cho số lần mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện (được gọi là một lượt hiển thị).
 • Giá mỗi nhấp lượt nhấp trung bình ("CPC tr.bình"): Số tiền trung bình mà bạn có thể trả cho một lượt nhấp. Số tiền cuối cùng mà bạn phải trả cho một lượt nhấp sẽ được điều chỉnh tự động và số tiền này còn được gọi là chi phí mỗi lượt nhấp thực tế (CPC thực tế). Vì vậy, bạn chỉ phải trả nhiều hơn một chút so với số tiền tối thiểu cần thiết để giữ vị trí của quảng cáo. Do đó, số tiền hiển thị có thể thấp hơn phạm vi tổng chi phí dự báo cho tất cả các từ khóa hoặc giá thầu CPC đã đặt sẵn cho nhóm quảng cáo của bạn.

Lưu ý

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể xem các số liệu thống kê lịch sử như số lượt tìm kiếm trung bình hàng tháng cho các cụm từ đối sánh chính xác. Ví dụ: giả sử từ khóa của bạn là sô cô la đen. Nếu muốn kiểm tra số lượt tìm kiếm trung bình hằng tháng của từ khóa đó, bạn sẽ thấy cùng một số liệu thống kê cho dù bạn sử dụng loại đối sánh rộng, đối sánh cụm từ hay đối sánh chính xác cho từ khóa sô cô la đen. Trong khi đó, thông tin dự báo về lưu lượng như số lượt nhấp và chi phí sẽ tính đến các loại đối sánh từ khóa khác nhau. Ví dụ: nếu bạn xem thông tin dự báo cho một danh sách từ khóa đối sánh rộng, bất kỳ sự trùng lặp nào giữa các từ khóa đó đều sẽ được tính đến.

Chỉ số lịch sử

Khi sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để xem chỉ số lịch sử của từ khóa hoặc chiến dịch, bạn sẽ thấy số liệu thống kê chi tiết ở định dạng bảng, giúp bạn chọn từ khóa để sử dụng trong chiến dịch. Xin lưu ý rằng dự báo sẽ tính đến giá thầu, ngân sách, tính thời vụ và các yếu tố khác, còn các chỉ số lịch sử thì không.

Ý nghĩa của chỉ số lịch sử

 • Số lượt tìm kiếm trung bình hàng tháng ("Số lâượt tìm kiếm tr.bình hàng tháng"): Số lần trung bình mà mọi người tìm kiếm một từ khóa và các biến thể gần giống với từ khóa đó dựa trong phạm vi một tháng cũng như các tùy chọn cài đặt vị trí và Mạng tìm kiếm mà bạn đã chọn. Bạn có thể sử dụng thông tin này để xem mức độ phổ biến của từ khóa ở các thời điểm khác nhau trong năm. Theo mặc định, số lượt tìm kiếm cụm từ (bất kể là ngôn ngữ nào) được tính trung bình trong khoảng thời gian 12 tháng.
 • Mức độ cạnh tranh: Số lượng nhà quảng cáo đã xuất hiện với mỗi từ khóa so với tất cả từ khóa trên Google. Lưu ý rằng đây là dữ liệu riêng về tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí và Mạng tìm kiếm mà bạn đã chọn. Trong cột Cạnh tranh, bạn có thể thấy mức độ cạnh tranh cho một từ khóa là thấp, trung bình hay cao.
 • Giá thầu đầu trang (phạm vi thấp): Giá thầu cho phạm vi thấp hơn — khoảng dưới 20 phần trăm — mà các nhà quảng cáo đã trả trước đây cho giá thầu đầu trang của một từ khóa, dựa trên các tùy chọn cài đặt vị trí và Mạng tìm kiếm của bạn.
 • Giá thầu đầu trang (phạm vi cao): Giá thầu cho phạm vi cao hơn — khoảng dưới 80 phần trăm — mà các nhà quảng cáo đã trả trước đây cho giá thầu đầu trang của một từ khóa, dựa trên các tùy chọn cài đặt vị trí và Mạng tìm kiếm của bạn.
 • Tỷ lệ hiển thị không phải trả tiền (“Tỷ lệ h.thị không phải trả tiền”): Tỷ lệ phần trăm số lần một danh sách trên trang web của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên web cho một từ khóa. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia số lượt tìm kiếm trên web trong đó một danh sách trên trang web của bạn có hiển thị cho tổng số lượt tìm kiếm bằng từ khóa đó.
 • Tỷ lệ hiển thị quảng cáo: Số lượt hiển thị bạn nhận được chia cho tổng số lượt tìm kiếm trùng khớp chính xác với từ khóa đó cho vị trí và mạng mà bạn đang nhắm mục tiêu trong tháng trước theo lịch. Xin lưu ý rằng cột tỷ lệ hiển thị quảng cáo trong Công cụ lập kế hoạch từ khóa khác với cột tỷ lệ hiển thị và cột tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác trong hoạt động quản lý chiến dịch, vì các cột đó dựa trên số lượt hiển thị mà bạn đủ điều kiện nhận cho một từ khóa. Trong Công cụ lập kế hoạch từ khóa, tỷ lệ hiển thị quảng cáo được dựa trên số lượt tìm kiếm bằng từ khóa đó. Khi thấy dấu gạch ngang (-) trong cột tỷ lệ hiển thị quảng cáo, điều đó có nghĩa là bạn không có đủ dữ liệu để tính toán con số này.

Những điều cần lưu ý về các chỉ số lịch sử

 • Số liệu thống kê về lưu lượng tìm kiếm của bạn sẽ được làm tròn. Điều này có nghĩa là khi bạn có ý tưởng từ khóa cho nhiều vị trí, tổng lưu lượng tìm kiếm có thể không như bạn mong đợi.
 • Lưu lượng truy cập web chịu tác động theo mùa vụ, các sự kiện hiện tại và một số yếu tố khác. Do đó, số lượt tìm kiếm bằng các từ khóa của bạn thường xuyên biến động.
 • Thông tin dự báo về từ khóa có thể giúp bạn xác định hiệu suất ước tính của mình. Số lượt hiển thị dự báo của bạn tính đến giá thầu, ngân sách, tính thời vụ và chất lượng quảng cáo lịch sử, nhưng số liệu thống kê về lưu lượng tìm kiếm thì không. Ngoài ra, lưu lượng tìm kiếm của bạn chỉ được xác định cho loại đối sánh từ khóa chính xác, trong khi số lượt hiển thị ước tính được dựa trên các loại đối sánh đã chọn.
 • Số liệu thống kê về phạm vi giá thầu có thể giúp bạn quyết định nên sử dụng từ khóa nào cho chiến dịch. Số liệu thống kê về phạm vi giá thầu hoặc “giá thầu đầu trang (phạm vi thấp)” và “giá thầu đầu trang (phạm vi cao)” cũng có thể giúp bạn chọn giá thầu hiệu quả cho từ khóa của mình. Số liệu thống kê về phạm vi giá thầu sẽ tính đến các mức giá thầu giúp quảng cáo được hiển thị ở đầu trang kết quả tìm kiếm đầu tiên.
 • Số liệu thống kê về phạm vi giá thầu hiển thị thông tin giá thầu trong 30 ngày qua. Bạn có thể không thấy số liệu thống kê về phạm vi giá thầu cho các từ khóa có ít thông tin về giá thầu lịch sử. Vì việc hiển thị quảng cáo ở đầu trang kết quả đầu tiên được dựa trên tổ hợp giá thầu, điểm chất lượng và các yếu tố khác, nên bạn có thể sử dụng các chỉ số này để giúp điều chỉnh giá thầu của mình tương ứng với điểm chất lượng của từ khóa tương tự.

Trang tổng quan về kế hoạch

Trang Tổng quan về kế hoạch cho bạn thấy thông tin dự báo về kế hoạch của mình, theo các từ khóa, vị trí và thiết bị hàng đầu. Thông tin được hiển thị trong một trang tổng quan rõ ràng và bạn có thể thay đổi các thông số trên mỗi phần dự báo để có thông tin chi tiết về khả năng thành công của kế hoạch.
Ở đầu trang Tổng quan về kế hoạch, bạn cũng sẽ thấy giá thầu mặc định, bạn có thể thay đổi giá thầu này bằng cách chọn một điểm khác trên biểu đồ hoặc bằng cách nhập giá thầu vào trường ở đầu trang. Điều này có thể giúp bạn xem hiệu suất của từ khóa có thể thay đổi như thế nào với giá thầu cao hơn hoặc thấp hơn. Giá thầu mặc định dựa trên:
 • Kế hoạch trước đây của bạn (nếu có);
 • Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) tối đa trung bình từ các nhóm quảng cáo sử dụng CPC thủ công của tài khoản, hoặc;
 • CPC tối đa trung bình của tất cả các nhóm quảng cáo đặt giá thầu thủ công có cùng đơn vị tiền tệ.

Khắc phục sự cố liên quan đến dự báo lưu lượng truy cập

Trong một số trường hợp, dự báo lưu lượng truy cập mà bạn thấy trong Công cụ lập kế hoạch từ khóa có vẻ như thấp hơn mong đợi hoặc khác với lưu lượng truy cập mà quảng cáo của bạn đang thực sự nhận được. Hoặc bạn hoàn toàn không thấy thông tin dự báo lưu lượng truy cập.
Hãy đọc phần dưới đây để tìm hiểu lý do tại sao bạn có thể không thấy thông tin dự báo lưu lượng truy cập trong Công cụ lập kế hoạch từ khóa và cách khắc phục các vấn đề này.

Kết quả dự báo có giá trị thấp

Khi sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa, bạn sẽ thấy số lượt nhấp và số lượt hiển thị gần đúng mà bạn có thể nhận mỗi ngày. Bằng cách tăng giá thầu chi phí mỗi lượt nhấp (CPC), bạn thường có thể cải thiện kết quả của mình. Tuy nhiên, bạn có thể thấy rằng việc tăng giá thầu CPC sẽ ít ảnh hưởng đến thông tin dự báo về lưu lượng truy cập. Điều này có thể xảy ra vì những lý do sau:
 • Hiệu suất quảng cáo trước đây: Trong các phép tính của mình, Công cụ lập kế hoạch từ khóa xem xét một số giá trị hiệu suất trước đây cho quảng cáo của bạn và các quảng cáo khác sử dụng các từ khóa tương tự. Nếu tỷ lệ nhấp (CTR) tổng thể khi sử dụng mẫu này có giá trị thấp kéo dài thì bạn sẽ thấy dự báo phản ánh số lượt nhấp dự kiến thấp hơn. Hãy thử cải thiện CTR, vì điều này có thể làm tăng giá trị cho kết quả dự báo của bạn trong tương lai.
 • Phân tích tìm kiếm: Để dự báo chính xác lưu lượng truy cập, Google sẽ theo dõi các từ khóa và kiểu tìm kiếm. Nếu bạn thấy dự báo có giá trị thấp, điều đó có thể là do từ khóa hoặc cụm từ khóa cụ thể của bạn không có đủ số lượt tìm kiếm. Trong trường hợp này, hãy thêm nhiều từ khóa hoặc tổ hợp từ khóa khác. Để làm điều đó, hãy nhấp vào Ý tưởng từ khóa trong trình đơn trang ở bên trái.
 • Chính sách Mạng Google: Các trang web hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo (đối tác tìm kiếm) có các chính sách khác nhau về các loại quảng cáo có thể xuất hiện trên trang hoặc sản phẩm của họ. Ví dụ: một số đối tác tìm kiếm chỉ chấp nhận các quảng cáo phù hợp với gia đình. Công cụ lập kế hoạch từ khóa tính đến những khác biệt về chính sách này giữa các đối tác tìm kiếm và hiển thị thông tin dự báo cho phù hợp. Mặc dù quảng cáo trên Mạng tìm kiếm có thể giúp bạn tăng khả năng hiển thị của doanh nghiệp của bạn với các khách hàng tiềm năng, nhưng dự báo lưu lượng truy cập mà bạn thấy không phải lúc nào cũng phản ánh điều này.

Lưu lượng truy cập mà quảng cáo của bạn nhận được chênh lệch với kết qảu dự báo của Công cụ lập kế hoạch từ khóa

Công cụ lập kế hoạch từ khóa sử dụng thông tin từ hệ thống quảng cáo động để dự báo các kết quả mà bạn có thể nhận trên Google và các đối tác tìm kiếm của Google. Dưới đây là một số lý do khiến dự báo lưu lượng truy cập của bạn có thể khác với thực tế:
 • Bạn mới tạo tài khoản Google Ads: Nếu bạn là một nhà quảng cáo mới, Google sẽ cung cấp dự báo dựa trên dữ liệu trung bình từ trước đến nay của tất cả các nhà quảng cáo. Lý do là vì chúng tôi chưa có đủ dữ liệu về doanh nghiệp cụ thể của bạn. Bạn sẽ thấy một số liệu trung bình mang tính tương đối để tham khảo, cho đến khi Google có nhiều dữ liệu hơn về cách quảng cáo của bạn hoạt động.
 • Quảng cáo của bạn chạy trên Mạng hiển thị: Các giá trị dự báo của bạn chỉ dành cho Mạng tìm kiếm và không bao gồm dự báo về số lần nhấp mà quảng cáo của bạn có thể nhận trên Mạng hiển thị, bao gồm cả các vị trí mà bạn chọn. Bạn có thể nhận nhiều lưu lượng truy cập hơn so với con số dự báo nếu quảng cáo của bạn cũng chạy trên Mạng Hiển thị.
 • Bạn đang nhắm mục tiêu một vùng địa lý nhỏ: Kết quả có thể sẽ kém chính xác hơn nếu bạn đang nhắm mục tiêu một vị trí địa lý nhỏ, đơn giản là vì Google sẽ có ít dữ liệu hơn để làm cơ sở dự báo.
 • Bạn có các từ khóa tương tự hoặc giống hệt nhau trong các chiến dịch khác nhau: Bất kể số lượng quảng cáo mà bạn đang chạy trên một từ khóa là bao nhiêu, bạn sẽ chỉ thấy một quảng cáo trên mỗi trang kết quả tìm kiếm. Điều này có nghĩa là nếu bạn có các từ khóa tương tự hoặc giống hệt nhau trong các nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch khác nhau, thì các từ khóa của bạn sẽ cạnh tranh với nhau. Mặc dù Công cụ lập kế hoạch từ khóa sẽ cố gắng tính đến sự cạnh tranh giữa các từ khóa tương tự và giống hệt nhau xuất hiện trong các nhóm quảng cáo trong cùng một chiến dịch nhưng các dự báo của công cụ cho các từ khóa này có thể ít chính xác hơn. Công cụ lập kế hoạch từ khóa không xem xét các từ khóa trong chiến dịch, do đó sự cạnh tranh trong chiến dịch sẽ không được tính đến trong các dự báo của bạn.
 • Kế hoạch hoặc danh sách từ khóa có chứa từ khóa tương tự mà bạn đang nhận thông tin dự đoán về lưu lượng truy cập: Nếu bạn ước tính số lượt nhấp cho từ hai từ khóa tương tự nhau trở lên thì Công cụ lập kế hoạch từ khóa sẽ cố gắng dự báo cách lưu lượng truy cập được phân chia giữa các cụm từ trùng lặp. Kết quả là các dự báo của bạn sẽ ít chính xác hơn.
 • Dữ liệu của cả tuần được tính trung bình để cung cấp dự báo hàng ngày: Dự báo dựa trên dữ liệu một tuần và được tính trung bình để cung cấp dự báo hàng ngày. Lưu lượng truy cập theo từng ngày sẽ khác nhau, do đó, hãy cân nhắc sử dụng dự báo trung bình cho cả tuần thay vì dự báo cho một ngày duy nhất.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố