Om annonseauksjonen i Displaynettverket

Google Ads bruker en annonseauksjon for å finne ut hvilke annonser som skal vises, rekkefølgen annonsene skal vises i, og hvor mye annonsene kommer til å koste. Annonseauksjonen i Displaynettverket har mange likheter med Google Ads-auksjonen. Annonsene dine rangeres blant andre annonsørers annonser på grunnlag av annonserangeringen, som er basert på maks. CPC-budet og kvalitetspoengene. Dette betyr at hvis du har mange flere kvalitetspoeng enn annonsøren rett under deg, kan du bli rangert høyere enn denne annonsøren, selv om vedkommende har et høyere bud enn deg.

Akkurat som i Google Ads-auksjonen tilsier ikke maks. CPC-budet ditt nødvendigvis hvor mye du må betale per klikk. Prisen du betaler – den faktiske CPC-en – er avhengig av utfallet av auksjonen, og kan ofte være lavere enn maks. CPC-budet. Du betaler det som kreves for å bli rangert høyere enn annonseplasseringen rett under annonsen din, eller for å vinne en eventuell auksjon.

Annonseauksjonen i Displaynettverket og Google Ads-auksjonen har følgende forskjeller:

  • Du betaler det som kreves for å bli rangert høyere enn den nest beste annonseplasseringen bare for ekstra klikk du oppnår som følge av den nåværende plasseringen din.
  • Du betaler prisen som kreves for den nest beste annonseplasseringen for resten av klikkene.

Om ekstra klikk

Ulike annonseplasseringer har ulik synlighet, og får dermed forskjellige antall klikk. I en annonseenhet med to annonseplasseringer kan en annonse for eksempel få ti klikk hvis den vises i den mest synlige topplasseringen, men bare åtte klikk hvis den vises i den andre og mindre synlige plasseringen. De to tilleggsklikkene anses for å være de ekstra klikkene som skyldes at annonsen vises i den øverste plasseringen i stedet for i den andre plasseringen.

I dette eksemplet kan forskjellen i synlighet for de to plasseringene virke relativt liten, ettersom antall klikk er nesten det samme. Auksjonen for annonser i Google Displaynettverk er lagt opp på en måte som skal sikre at annonsørene betaler en rettferdig pris for ekstra klikk.

Annonsøren som vinner topplasseringen, betaler ca. 10 øre mer enn det som kreves for å bli rangert høyere enn annonsøren rett under, bare for to ekstra klikk. For de resterende åtte klikkene betales en lavere pris – det beløpet annonsøren ville ha betalt hvis vedkommende hadde vært rangert i den andre plasseringen.

Kort oppsummering

Det faktiske CPC-beløpet en annonsør betaler, er basert på den gjennomsnittlige vektingen av bud og kvalitetspoeng for annonsører med lavere rangering. Vektingen er basert på resultatutviklingen for plasseringen.

Her er noen eksempler som illustrerer hvordan dette fungerer. For enkelhets skyld forutsetter vi at annonsene har like mange kvalitetspoeng.

Eksempel: Annonseauksjon for en annonseenhet som viser én annonse

Annonsør Høyeste CPC-bud Kvalitetspoeng Ble annonsen vist?
Alice NOK 50 10 Vist
Jan NOK 30 10 Ikke vist
Karl NOK 10 10 Ikke vist

De tre annonsørene i dette eksemplet har samme antall kvalitetspoeng, og konkurrerer om en annonseenhet som bare kan vise én annonse. Alice vinner auksjonen fordi hun byr høyest, basert på en kombinasjon av maks. CPC-bud og kvalitetspoeng.

For å komme høyere enn Bob, som har den nest beste annonsen, må Alice by NOK 30,10. Ettersom denne annonseenheten bare viser én annonse, blir alle klikkene Alice mottar, ansett som tilleggsklikk til det hun ville ha fått med en lavere plassering. Dette er ensbetydende med ikke å bli vist ettersom det ikke finnes lavere plasseringer. Den faktiske CPC-en Alice betaler, er derfor NOK 30,10 per klikk.

Eksempel: Annonseauksjon for en annonseenhet som viser to annonser

Annonsør Høyeste CPC-bud Kvalitetspoeng Ble annonsen vist? Relativ CTR for plassering
Alice NOK 50 10 Vist 24
Jan NOK 30 10 Vist 1,0
Karl NOK 10 10 Ikke vist Ikke tilgjengelig

La oss si at annonseenheten viser mer enn én annonse. Vi bruker «relativ CTR for plassering» for å vise at ikke alle annonseplasseringer er like synlige, og at høyere annonseplasseringer kan gi flere klikk enn lavere annonseplasseringer. (CTR viser til annonsens klikkfrekvens.)

I dette eksemplet er topplasseringen langt mer synlig enn den andre plasseringen. Annonsen vil få tre ganger flere klikk i topplasseringen sammenlignet med den andre plasseringen.

Samtlige av Bobs klikk betraktes som ekstra klikk sammenlignet med det han ville ha fått i en lavere plassering, der annonsen ikke hadde blitt vist. Jan betaler dermed en faktisk CPC på 10,10 kr per klikk.

Anitas faktiske CPC i dette eksemplet avhenger både av antall ekstra klikk hun får gjennom den øverste plasseringen, og Jans faktiske CPC. Ut fra den relative CTR-en for plassering får Anita tre ganger flere klikk i den øverste plasseringen enn hun ville ha fått i den andre plasseringen. To tredjedeler av klikkene betraktes dermed som ekstra klikk, mens den resterende tredjedelen er klikk hun ville ha fått i den andre plasseringen.

La oss si at Alice får tre klikk totalt. For det første klikket betaler hun den samme prisen som Bob. For de to neste klikkene betaler hun NOK 30,10, dvs. prisen som kreves for å bli rangert høyere enn Bobs annonse. Kostnadene hennes er som følger:

Klikk Kostnad per klikk Total kostnad
1 NOK 10,10 NOK 10,10
2 NOK 30,10 NOK 60,20
Totalt: 3 Faktisk CPC: NOK 23,40 Totalt: NOK 70,30

Den faktiske CPC-en er NOK 23,40, som tilsvarer totalsummen hun brukte delt på klikkene hun fikk.

Utover de forenklede eksemplene ovenfor blir det i enkelte tilfeller automatisk valgt å la større annonseenheter bare vise én annonse, selv om det teknisk sett er plass til flere. Slike beslutninger tas i auksjonen, og annonsenes faktiske CPC beregnes ut fra de samme prinsippene og mekanismene som i de forenklede eksemplene ovenfor.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt