Всичко за рекламния търг в Дисплейната мрежа

Google Ads използва рекламен търг, за да определи кои реклами да покаже, в какъв ред ще се изведат и колко ще струват. Рекламният търг в дисплейната мрежа има много общи черти с този в Google Ads Рекламите Ви се класират спрямо тези на другите рекламодатели въз основа на рекламния си ранг, който е базиран на офертата Ви за максимална CPC и качествения Ви рейтинг. Това означава, че ако качественият Ви рейтинг е достатъчно по-добър от резултата на рекламодателя непосредствено след Вас, може да се класирате пред него дори ако офертата му е по-висока от Вашата.

Също както в търга на Google Ads, офертата Ви за максимална CPC не е непременно сумата, която ще заплатите на кликване. Цената, която плащате – действителната CPC, – зависи от резултата от търга и често е по-ниска от офертата Ви за максимална CPC. Заплащате сумата, която е необходима, за да се класирате над рекламата, показваща се веднага под Вашата, или за да достигнете долната граница на търга, ако има такава.

Рекламният търг в Дисплейната мрежа се различава от този в Google Ads по следното:

  • Заплащате сумата, необходима да се класирате по-високо от следващата рекламна позиция, само за допълнителните кликвания, които получавате от това, че се намирате на текущата позиция.
  • За останалите кликвания заплащате същата цена като за следващата рекламна позиция.
  • Може да се наложи да заплатите допълнителна такса за обслужване за рекламите, използващи насочване по аудитория. Ако това се случи, максималната Ви оферта се намалява преди търга и таксата се добавя към крайната цена за него. 

Всичко за допълнителните кликвания

Различните позиции на рекламата имат различна видимост и поради това получават различен брой кликвания. В един рекламен елемент с две позиции например рекламата Ви може да получи 10 кликвания, когато е на най-видимата горна позиция, но само осем, ако се показва на по-малко видимата втора позиция. Разликата от две представлява допълнителните кликвания заради това, че рекламата е на горната позиция, а не на втората.

В този пример разликата във видимостта на двете позиции изглежда относително малка, тъй като генерират подобен брой кликвания. Търгът за реклами в Google Дисплейна мрежа гарантира, че рекламодателите плащат справедлива цена за допълнителните кликвания.

Рекламодателят, който спечели горната позиция, обичайно заплаща около една стотинка повече от необходимото за класиране над следващия рекламодател само за двете допълнителни кликвания. За останалите осем ще плати по-ниска цена – сумата, която би платил, ако се бе класирал на втората позиция.

Накратко

Действителната CPC, която рекламодателят плаща, се основава на средно претеглената стойност на офертите и качествения рейтинг на класиралите се по-долу рекламодатели (и включва всички приложими такси за обслужване). Тегловните коефициенти се основават на допълнителната ефективност на позицията.

Ето някои примери как функционира това. За да ги опростим, ще допуснем, че рекламите са с еднакъв качествен рейтинг.

Пример: Рекламен търг за рекламен елемент, в който се показва една реклама

Рекламодател Оферта за макс. CPC Качествен рейтинг Показва ли се реклама?
Ани 5 лв. 10 Показва се
Борислав 3 лв. 10 Не се показва
Виктор 1 лв. 10 Не се показва

В този пример има трима рекламодатели с еднакъв качествен рейтинг, конкуриращи се за рекламен елемент, в който може да се показва само една реклама. Ани печели търга, защото оферира с най-висока стойност въз основа на комбинация от оферта за максимална CPC и качествен рейтинг.

Сумата, нужна на Ани да се класира над следващата реклама – тази на Борислав, – е 3,01 лв. Тъй като това е рекламен елемент само с една реклама, всички получавани от Ани кликвания се смятат за допълнителни спрямо тези, които би получила на по-ниска позиция. Понеже няма по-ниска позиция, това е равнозначно на липса на показване. Така че Ани плаща действителна CPC от 3,01 лв. на кликване.

Пример: Рекламен търг за рекламен елемент, в който се показват две реклами

Рекламодател Оферта за макс. CPC Качествен рейтинг Показва ли се реклама? Относителна CTR за позицията
Ани 5 лв. 10 Показва се 3,0
Борислав 3 лв. 10 Показва се 1,0
Виктор 1 лв. 10 Не се показва Неприложимо

Да допуснем, че в рекламния елемент се показват няколко реклами. Използваме относителна CTR за позицията, за да онагледим, че не всички рекламни позиции са еднакво видими и че по-високата рекламна позиция може да Ви осигури повече кликвания от по-ниските. (CTR е честотата на кликване на рекламата Ви.)

В конкретния пример горната позиция е много по-видима от втората: рекламата ще получи три пъти повече кликвания на нея, отколкото на втората.

Всички кликвания на Борислав се смятат за допълнителни спрямо евентуално получените на по-ниска позиция, която е равнозначна на това, рекламата му да не се показва. Затова Борислав плаща действителна CPC от 1,01 лв. на кликване.

Действителната CPC на Ани в този пример зависи както от допълнителните кликвания, които ще получи заради горната позиция, така и от действителната CPC на Борислав. Съгласно относителната CTR на позицията рекламата на Ани на горната позиция получава три пъти повече кликвания, отколкото тази на втората позиция. Затова две трети от кликванията й се смятат за допълнителни, а останалата една трета са кликвания, които би получила, ако заемаше втората позиция.

Да приемем, че Ани получава общо три кликвания. За първото ще плати същата цена като Борислав. За следващите две ще плати 3,01 лв., което е цената, необходима за класиране над рекламата на Борислав. Разходите й ще изглеждат така:

Кликвания CPC Общи разходи
1 1,01 лв. 1,01 лв.
2 3,01 лв. 6,02 лв.
Общо: 3 Действителна CPC: 2,34 лв. Обща сума: 7,03 лв.

Действителната й CPC е 2,34 лв, което е равно на общата изразходвана сума, разделена на броя получени кликвания.

Разглеждано извън рамката на опростените примери по-горе, Google понякога ще проведе търг и ще определи, че в рекламен елемент с достатъчни размери за няколко реклами е по-добре да се покаже само една реклама вместо повече. Тези решения се вземат в търга, а действителните CPC на показваните реклами се изчисляват по същите принципи и механизми, както при опростените примери по-горе.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си