Funkcie ponúk v obsahových kampaniach

Pri inzerovaní pomocou obsahových kampaní môžete nastaviť ponuky rozličnými spôsobmi. Služba Google Ads použije vaše ponuky v reklamnej aukcii, aby vám z vašich reklám pomohla vyťažiť maximum.

Keď sa vaša reklama môže zobraziť, Google Ads overí, či chcete použiť vlastné ponuky alebo predvolenú ponuku, prípadne či používate úpravy ponúk.

  • Predvolené ponuky: Ak nemáte vlastnú ponuku pre prípady zobrazenia vašej reklamy v umiestnení zhodnom s vaším zacielením, Google Ads použije predvolenú ponuku pre vašu reklamnú skupinu.
  • Vlastné ponuky: Ak ste povolili vlastné ponuky pre jeden spôsob zacielenia, napr. na témy, Google Ads použije danú ponuku v prípade zobrazenia vašich reklám na weboch súvisiacich s príslušnou témou.
  • Úpravy ponúk: Väčšiu kontrolu nad tým, kedy a kde sa zobrazuje vaša reklama, môžete získať nastavením úprav ponúk na úrovni kampane a reklamnej skupiny.

V tomto článku sa dozviete, aké rozdiely sú medzi funkciami ponúk dostupnými v obsahových kampaniach a ako Google Ads vyberá možnosť ponuky, ktorú použije s vašimi reklamami.

Ako fungujú funkcie ponúk

Predvolené ponuky

Ak používate manuálne ponuky, už ste nastavili ponuku na úrovni reklamnej skupiny. Ak používate portfóliové stratégie, ponuku ste nastavili na úrovni portfólia. Ak nemáte povolené vlastné cenové ponuky (alebo ak sa vaše vlastné cenové ponuky nevzťahujú na umiestnenie, v ktorom sa zobrazuje vaša reklama), Google Ads použije vašu predvolenú cenovú ponuku. Vaša predvolená ponuka môže byť prevzatá z ponuky pre reklamnú skupinu alebo portfóliovej ponuky.

Ak ste napríklad nastavili ponuku pre reklamnú skupinu na hodnotu 1 € a nepovolili ste vlastné ponuky, v stĺpci Predvolená max. CZK sa bude zobrazovať suma vašej ponuky pre reklamnú skupinu a túto ponuku nebudete môcť upraviť zo štatistickej tabuľky.

Vlastné ponuky

Ak chcete nastaviť ponuky pre individuálny spôsob zacielenia vo svojej reklamnej skupine, môžete použiť vlastné ponuky. Ide o nastavené ponuky max. CZK (alebo max. vCTZ).

Ak napríklad povolíte vlastné cenové ponuky pre umiestnenia, môžete nastaviť max. ponuky CZK pre individuálne umiestnenia, ktoré pridáte. Ak povolíte pre spôsob zacielenia vlastné cenové ponuky, v Obsahovej sieti použijeme tieto cenové ponuky.

Dôležité: Vlastné cenové ponuky môžete nastaviť len pre jeden spôsob zacielenia v každej reklamnej skupine.

Úpravy cenových ponúk

Úpravy cenových ponúk vám umožňujú zvýšiť alebo znížiť hodnotu cenovej ponuky, ktorú používame na získanie lepšej kontroly nad časom a miestom zobrazovania vašej reklamy.

Úpravy ponúk predstavujú percentuálnu zmenu vo vašich ponukách. Použijú sa na maximálne cenové ponuky, ktoré služba Google Ads používa na zobrazenie vašej reklamy: vlastné cenové ponuky alebo cenová ponuka pre reklamnú skupinu (ak nie sú nastavené žiadne vlastné cenové ponuky). Úpravy ponúk pre ľubovoľné spôsoby zacielenia na úrovni reklamnej skupiny možno nastaviť v rozpätí od -90 % do +900 %.

Úpravy ponúk môžete nastaviť na úrovni kampane (pre časy, dni a oblasti) a tiež na úrovni reklamnej skupiny pre individuálne spôsoby zacielenia a najobľúbenejší obsah. Pre rovnaký spôsob zacielenia však nemôžete mať úpravy cenových ponúk aj vlastné cenové ponuky. Úpravy cenových ponúk podľa zariadenia sú k dispozícii na úrovni kampane aj reklamnej skupiny.

Príklad

Povedzme napríklad, že ste nastavili vlastnú ponuku 2,00 € pre umiestnenie, ktoré je zároveň vyhodnotené ako najobľúbenejší obsah. Nastavili ste tiež 10 % úpravu ponuky pre najobľúbenejší obsah. Google Ads najprv pre umiestnenie použije vašu vlastnú ponuku 2,00 € a vynásobí ju úpravou ponuky pre najobľúbenejší obsah. Výsledkom bude hodnota 0,20 €. Konečná ponuka bude súčtom vašej vlastnej ponuky a úpravy ponuky, teda 2,20 €. Prečítajte si viac o tom, ako Google Ads určuje možnosti ponúk pre vašu reklamu.

Ak urobíte viacero úprav v rovnakej kampani, všetky úpravy ponúk sa navzájom vynásobia. Tak sa určí, o koľko sa zvýši alebo zníži vaša ponuka. Prečítajte si viac o nastavení úprav ponúk na úrovni kampane.

Pre kľúčové slová nemôžete nastaviť úpravy ponúk, a to bez ohľadu na typ kampane. Môžete pre ne nastaviť vlastné ponuky, prípadne môžu použiť vaše predvolené ponuky.

Inteligentné určovanie cien

Ak používate vylepšenú cenu za kliknutie (vylepšenú CZK) s manuálnymi ponukami, inteligentné určovanie cien môže upraviť ponuky ceny za kliknutie (CZK) pre obsahové kampane alebo kampane vo vyhľadávaní s rozšírením do Obsahovej siete. Odhad hodnoty kliknutí a automatická úprava ponúk vám ušetrí čas a námahu. Navyše sa zlepší vaša výkonnosť, aby ste dosiahli svoje ciele.

Pomocou inteligentného určovania cien môže Google Ads znížiť ponuku pre webovú stránku, ak z údajov služby Google Ads vyplýva, že kliknutie z danej webovej stránky s menšou pravdepodobnosťou prinesie užitočné obchodné výsledky (napríklad online predaj, registráciu, telefonický hovor či registráciu na odber bulletinu). Zohľadňuje sa pritom viacero faktorov, napríklad to, ktoré zoznamy kľúčových slov alebo pojmy spustili reklamu, a tiež typ webovej stránky alebo aplikácie, kde sa reklama zobrazila.

Ako Google Ads určuje možnosti ponúk pre vašu reklamu

Keď sa vaša reklama môže zobraziť v Obsahovej sieti, Google Ads najskôr overí, či nemáte vlastnú ponuku. Ak máte pre spôsob zacielenia nastavenú relevantnú vlastnú ponuku, v reklamnej aukcii bude použitá táto ponuka. Ak nemáte relevantnú vlastnú cenovú ponuku, Google Ads vyhľadá predvolenú cenovú ponuku. Ponuka pre reklamnú skupinu sa používa ako predvolená ponuka.

Úpravy cenových ponúk sa použijú po nastavení počiatočnej cenovej ponuky. Ak je jedna z vašich úprav cenových ponúk relevantná (napr. niekto si pozerá obsah na mobilnom zariadení a vy nastavíte úpravu cenovej ponuky pre mobilné zariadenia), bude použitá na maximálnu cenovú ponuku vybratú v prvom kroku (vlastnú alebo predvolenú).

Okrem nastavenia úprav cenových ponúk v celej kampani ich možno nastaviť aj v reklamnej skupine, a to pre mobilné zariadenia, najdôležitejší obsah a spôsoby zacielenia, ako sú témy alebo umiestnenia. Tieto úpravy sa vynásobia v závislosti od predvolenej alebo vlastnej cenovej ponuky a akýchkoľvek úprav cenových ponúk, ktoré ste nastavili pre celú kampaň.

Príklad

Povedzme, že pre svoju obsahovú kampaň nastavíte vlastnú ponuku vo výške 1,00 € pre publikum podľa záujmov „futbaloví fanúšikovia“. Ďalej nastavíte úpravu ponuky +20 % pre demografickú skupinu „muži“ a úpravu ponuky pre oblasť na úrovni kampane vo výške +10 % pre ľudí v Argentíne. Google Ads použije vašu vlastnú ponuku 1,00 € pri každom zobrazení vašej reklamy ľuďom s vybratým záujmom. Ak sa reklama zobrazí niekomu v demografickej skupine „muži“, k vašej max. CZK pripočítame 20 % z vašej vlastnej ponuky. Pri zobrazení vašej reklamy týmto ľuďom to bude predstavovať 1,20 €. Ak sa títo ľudia navyše nachádzajú v Argentíne, pripočítame ešte 10 % z vašej vlastnej ponuky vynásobenej úpravou ponuky podľa demografie. Max. CZK teda bude 1,32 €.

Tu je výpočet: Vlastná ponuka: 1 € Úprava ponuky podľa demografie: 1 € + (1 € × 20 %) = 1,20 € Úprava ponuky pre oblasť: 1,20 € + (1,20 € × 10 %) = 1,32 € Výsledná ponuka pre mužských futbalových fanúšikov v Argentíne: 1,32 €

Povolenie ponúk pre reklamnú skupinu, vlastných ponúk a úprav ponúk pre reklamné skupiny

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory