Standardy branżowe pomiaru kliknięć, wyświetleń i widoczności filmów oraz obejrzeń reklam TrueView

Logo MRC

Obecna akredytacja rady Media Rating Council (MRC, Rada Oceny Mediów) potwierdza, że:

 • Metodologia pomiaru liczby kliknięć w sieci reklamowej i sieci wyszukiwania stosowana przez firmę Google w programie „Google Ads” oraz technologie wyświetlania reklam w programie „AdSense” są zgodne ze standardami branżowymi w zakresie pomiaru kliknięć.
 • Technologia pomiaru wyświetleń i widoczności reklam wideo w Google Ads jest zgodna ze standardami branżowymi w zakresie zliczania wyświetleń reklam wideo i pomiaru współczynników widoczności (wyniki tych pomiarów wyszczególnione są w raporcie widoczności reklam wideo).
 • Procedury wspomagające te technologie są poprawne. Odnosi się to do technologii pomiaru Google stosowanej w przypadku wszystkich typów urządzeń: komputerów, telefonów komórkowych i tabletów, zarówno w środowiskach przeglądarki, jak i aplikacji mobilnych.

Wytyczne branżowe zostały opracowane w ramach wspólnych działań koordynowanych przez biuro Interactive Advertising Bureau (IAB) i radę MRC, które miały na celu ustalenie metody zliczania kliknięć reklam interaktywnych oraz sposobu wykrywania i eliminowania nieprawidłowych kliknięć. Audyt sprawdzający zgodność z tymi wytycznymi został przeprowadzony przez firmę CPA na zlecenie rady MRC.

Poniżej znajduje się krótki opis procedury stosowanej w programach Google Ads i AdSense do pomiaru liczby kliknięć. Więcej informacji zawierają Wytyczne na temat pomiaru kliknięć biura IAB/rady MRC. (Wytyczne te zawierają opis standardów biura IAB związanych ze zliczaniem kliknięć reklam online). Zachęcamy też do zapoznania się z listem akredytacyjnym dla firmy Google.

Czego dotyczy akredytacja Google?

Akredytacja potwierdza, że stosowana przez firmę Google technologia pomiaru liczby kliknięć jest zgodna ze standardami branżowymi w zakresie zliczania kliknięć reklam interaktywnych, a stosowane przez nią procedury wspomagające tę technologię są poprawne.
Akredytacja w zakresie kliknięć w Google Ads obejmuje:
 • Akredytowane dane: „kliknięcia”
 • Typy urządzeń: komputery i urządzenia mobilne (w tym środowisko przeglądarki i aplikacji mobilnych)
 • Formaty reklam: reklamy w wyszukiwarce i reklamy displayowe
Akredytacja potwierdza, że stosowana przez firmę Google technologia pomiaru wyświetleń i widoczności reklam wideo jest zgodna ze standardami branżowymi w zakresie zliczania wyświetleń reklam wideo i pomiaru współczynników widoczności.

Co obejmuje proces audytu?

Przedmiotem audytu są używane przez firmę Google systemy reklamowe rozliczane metodą płatności za kliknięcie, jak też systemy pomiaru wyświetleń i widoczności reklam wideo oraz obejrzeń reklam TrueView. Google udostępnia te rozwiązania przeznaczone dla reklamodawców poprzez program Google Ads, a rozwiązania przeznaczone dla wydawców – przez program AdSense i usługę YouTube.

Do akredytacji MRC Video Metrics został zgłoszony tylko raport widoczności reklam wideo.

Użytkownicy mogą zarządzać reklamami Google, korzystając z następujących produktów i usług: AdSense dla treści, AdSense dla domen, AdSense dla wyszukiwania, Ad Exchange, YouTube i Google.com. AdSense dla treści obejmuje reklamy wyświetlane na stronach witryny partnera, przy czym dobór reklam jest uzależniony od kontekstu informacji na stronie. AdSense dla domen dotyczy reklam wyświetlanych na stronach w określonej domenie, której nazwa stanowi odpowiednik wyszukiwanego słowa. AdX obejmuje reklamy wyświetlane na stronach partnera, na których kontekst i określanie stawek w czasie rzeczywistym służą do wybierania i wyświetlania odpowiednich reklam. YouTube dotyczy reklam wyświetlanych w witrynie YouTube.com lub w aplikacji YouTube, w przypadku których do określania i wyświetlania odpowiednich reklam używa się kontekstu wideo i wyszukiwanych haseł. AdSense dla wyszukiwania i Google.com obejmują reklamy wyświetlane jako płatne wyniki wyszukiwania zgodne z kontekstem wyszukiwanego hasła i jego wyników.

Czego nie obejmuje proces audytu?

Zakres audytu nie obejmuje stosowanych przez firmę Google rozwiązań reklamowych uwzględniających liczbę wyświetleń reklam innych niż wideo, np. Google Marketing Platform, oraz systemów, które wykonują pomiar kliknięć w celach niekomercyjnych (np. wyszukiwarka Google). Poza zakresem tego audytu leżą również powiązane z nimi systemy wspomagające i służące do zarządzania, np. Google Analytics. Ponadto:

 • Procesem akredytacji nie są objęte: kreator raportów Google Ads i inne dane reklam wideo w panelu informacyjnym.
 • Sprzedaż w modelu OTT oraz w modelu Inne typy urządzeń również nie są objęte akredytacją.
 • Kliknięcia z kampanii wideo i kampanii promujących aplikacje nie są uwzględniane w procesie akredytacji MRC w zakresie kliknięć.
 • Procesem akredytacji MRC nie jest także objęty podział danych na segmenty w panelu informacyjnym (np. danych demograficznych) poza łącznymi danymi dotyczącymi kampanii w sieci reklamowej i kampanii w sieci wyszukiwania oraz podziałem na segmenty według rodzaju urządzenia.

Metodologia pomiaru kliknięć

Metodologia pomiaru opiera się na wszystkich zarejestrowanych kliknięciach i nie wykorzystuje próbkowania danych źródłowych. Firma Google bezpośrednio stosuje tylko etap 2.2 cyklu odesłania kliknięć (mierzonych kliknięć) przyjętego przez biuro IAB. Zgodnie z cyklem odesłania kliknięć po przyjęciu przez serwer przekierowujący Google Ads inicjującej transakcji kliknięcia system Google Ads rejestruje kliknięcie i generuje dla przeglądarki internetowej niezapisywane w pamięci podręcznej przekierowanie HTTP 302 z uwzględnieniem lokalizacji wskazanej przez reklamodawców w przypadku określonej reklamy. Taka operacja powoduje zliczenie kliknięcia. Metodologia zliczania kliknięć jest taka sama w przypadku wszystkich typów urządzeń (komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet), przeglądarek i aplikacji mobilnych, chyba że zaznaczono inaczej.

Obecnie śledzenie równoległe jest opcjonalną funkcją dla reklamodawców, którzy mierzą liczbę kliknięć w kampaniach w sieci wyszukiwania i kampaniach produktowych. Śledzenie równoległe odsyła klientów z reklamy bezpośrednio do końcowego adresu URL (na stronę docelową) z pominięciem linku monitorującego, a pomiar liczby kliknięć odbywa się w tle.

Reklamy mogą wyświetlać się na urządzeniach mobilnych, które są obsługiwane przez pakiet SDK do reklam mobilnych Google (zobacz listę obecnie obsługiwanych platform).

Ta metoda pomiaru liczby kliknięć ma jednak pewne ograniczenie: przerwa w działaniu sieci może spowodować, że użytkownik, który pomyślnie otrzymał przekierowanie 302, nie będzie mógł wyświetlić witryny reklamodawcy.

Ta metodologia zliczania korzysta z zasady scalania wielu kliknięć w ramach pojedynczego wyświetlenia. Oznacza to, że czas między danym kliknięciem a kliknięciem je poprzedzającym w ramach bieżącego wyświetlenia reklamy musi być dłuższy niż ustalony przedział czasu, co zapobiega zaburzaniu wyników zliczania przez pomyłki przydarzające się w trakcie nawigowania po stronie (np. wielokrotne kliknięcie przez użytkownika).

Dzienniki są generowane i przetwarzane w czasie rzeczywistym. Zawierają one wszystkie dane dotyczące obserwowanych transakcji HTTP. Stosowane są też liczne techniki korzystające ze zmiennych oraz z metod heurystycznych, które służą do filtrowania kliknięć. Nie zostaną one wymienione tu szczegółowo dla ochrony ich bezpieczeństwa.

Wyświetlaniem reklam użytkownikom zajmuje się zarówno firma Google, jak i jej partnerzy. Firma Google sprawuje przy tym kontrolę nad wykonywaniem procedur związanych z pomiarami liczby kliknięć i z przedstawianiem ich wyników reklamodawcom w formie raportów. Gdy użytkownik klika reklamę (nieważne, czy wyświetloną przez firmę Google czy przez jednego z jej partnerów za pomocą dowolnego z produktów zarządzających systemem wyświetlania reklam), kliknięcie to jest śledzone przez program Google Ads za pomocą serwerów przekierowujących reklamy.

Pomiar liczby kliknięć odbywa się z użyciem metodologii pomiaru kliknięć Google Ads, która do zarządzania zdarzeniami dotyczącymi kliknięć i ich monitorowania używa specjalnej infrastruktury technicznej. Kliknięcie jest rejestrowane (zliczane), gdy system Google Ads odbiera zainicjowane kliknięcie i wysyła do użytkownika przekierowanie HTTP 302, prowadzące do witryny reklamodawcy lub bezpośrednio do wskazanej przez niego strony docelowej (albo do innego serwera pośredniczącego, np. przedstawiciela reklamodawcy). Takie zliczone zdarzenia kliknięć są rejestrowane w dziennikach danych w systemie plików zdarzeń. Pliki dzienników danych są następnie gromadzone, edytowane i scalane w ramach w pełni zautomatyzowanych procedur, które dostarczają w efekcie swojego działania statystyki kliknięć i raporty dla reklamodawców. Proces edycji obejmuje procedurę odfiltrowywania błędnych lub uszkodzonych danych, wykrytego ruchu, który nie został wygenerowany przez użytkowników, tylko przez roboty i inne automatyczne procesy, oraz wykrytych nieprawidłowych kliknięć. Odfiltrowane kliknięcia są uznawane za nieprawidłowe, co oznacza, że reklamodawca nie ponosi za nie kosztów. Firma Google przygotowuje dla reklamodawców raporty o kliknięciach, dostępne bezpośrednio dla poszczególnych reklamodawców.

Pomiary kliknięć mogą być zgłaszane jako agregowane pod kątem położenia geograficznego (nie podlegają akredytacji MRC) i typu urządzenia. Położenie geograficzne jest określane na podstawie adresu IP użytkownika lub podanej przez wydawcę lokalizacji (wydawcy muszą uzyskać zgodę użytkownika na jej podanie). Część ruchu może być przekierowana przez serwery proxy dostawcy usług i stąd rzeczywiste położenie użytkownika może nie być prawidłowo odzwierciedlone (na przykład operatorzy komórkowi mogą przekierowywać ruch z komórek przez serwery proxy). Klasyfikacja typu urządzenia (komputery, tablety i telefony komórkowe) opiera się na informacjach z bibliotek wykorzystujących nagłówek HTTP i obsługiwanych przez Google.

W niektórych implementacjach AdSense partnerzy renderują reklamy we własnej witrynie, by odpowiadały jej projektowi i regułom formatowania, oraz kontrolują klikalny obszar wokół reklamy. W takich implementacjach Google nie może kontrolować dostosowania tego obszaru. W zwykłych implementacjach AdSense firma Google kontroluje klikalny obszar i bezpośrednio wyświetla reklamę użytkownikowi.

Metodologia pomiaru wyświetleń i widoczności reklam wideo oraz obejrzeń reklam TrueView

Firma Google pozwala użytkownikom Google Ads tworzyć kampanie wideo, przesyłać kreacje i zarządzać nimi oraz określać strategie ustalania stawek i powiązane z nimi kierowanie reklam w ramach kampanii. Treści reklam wideo w Google Ads muszą być hostowane w YouTube. Te reklamy wideo mogą się jednak wyświetlać zarówno w YouTube, jak i w witrynach oraz aplikacjach w sieci partnerów wideo w ramach sieci reklamowej Google.

Zastrzeżony pakiet Interactive Media Ads Software Development Kit (IMA SDK) firmy Google jest bezpośrednio zintegrowany z odtwarzaczem YouTube, aplikacją mobilną YouTube lub witrynami i aplikacjami w sieci partnerów wideo, by usprawniać komunikację między odtwarzaczami i serwerem reklam Google Ads do celów pomiaru wideo. Firma Google utrzymuje dwie wersje pakietu IMA SDK: jedną do obsługi formatu Flash i drugą, która obsługuje język HTML5. Pakiet IMA SDK jest szablonem wyświetlania reklamy wideo (VAST, w wersji 2.0, 3.0 lub 4.0) z zaimplementowanym zgodnym tagiem służącym do pomiaru liniowych i nieliniowych treści reklam wideo do celów wyświetlania i monitorowania cyfrowych reklam wideo. Pakiet IMA SDK obsługuje również standard VPAID (Video Player Ad-Serving Interface) w wersji 2.0, zapewniający komunikację między reklamą wideo i odtwarzaczem, a także VMAP (Video Multiple Ad Playlist), umożliwiający odtwarzanie wielu reklam w ramach treści reklamy wideo.

Wszystkie mierzone reklamy wideo w YouTube uwzględnione w raporcie widoczności są wyświetlane jako reklamy In-Stream. Pomiar wyświetleń reklam wideo wykorzystuje metodologię zliczania liczby rozpoczętych operacji renderowania (count-on-begin-to-render). Rozwiązania Google Ads IMA SDK prawidłowo zaimplementowane przez wydawcę treści reklamy wideo są zgodne z Wytycznymi dotyczącymi wyświetlania wideo, które wymagają, by zdarzenie pomiaru było inicjowane po zakończeniu buforowania. Reklamy TrueView In-Stream są często nazywane „reklamami możliwymi do pominięcia”, ponieważ mają przycisk pominięcia i umożliwiają widzom pominięcie reklamy po pięciu sekundach. Poza tym pozwalają na wyświetlanie reklam In-Stream przed filmem, w jego trakcie lub po nim. Obejrzenia reklam TrueView należą do formatów rozliczanych według kosztu obejrzenia, co oznacza, że reklamodawca płaci tylko wtedy, gdy użytkownik „obejrzy” reklamę. Obejrzenia reklam TrueView nie mają związku z widocznością. W przypadku reklam TrueView In-Stream płacisz wtedy, gdy użytkownik obejrzy 30 sekund filmu (lub cały film, jeśli jest on krótszy niż 30 sekund) albo wejdzie z nim w inną interakcję – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Obejrzenie jest zdefiniowane dla reklam TrueView In-Stream w taki sposób:

Reklama TrueView In-Stream:

 1. obejrzenie 30 sekund (w tym pierwszych pięciu obowiązkowych sekund) lub całej reklamy, jeśli jest ona krótsza niż 30 sekund;
 2. kliknięcie tytułu lub awatara kanału*;
 3. kliknięcie tytułu filmu*;
 4. kliknięcie zwiastuna karty*;
 5. kliknięcie przycisku Udostępnij*;
 6. kliknięcie banera towarzyszącego lub Ściany wideo*;
 7. kliknięcie rozszerzenia z wezwaniem do działania*;
 8. kliknięcie w celu przejścia do witryny reklamodawcy*;
 9. kliknięcie jednego z ekranów końcowych*.

* (Nieistotne, ponieważ te działania nie są objęte audytem akredytacji MRC). Obecnie powyższe nieistotne interakcje stanowią zaledwie 1,36% całkowitego ruchu w ramach „obejrzeń” reklam TrueView w przypadku dużych kampanii i 2,33% w przypadku małych kampanii. Do działań, które nie są uznawane za obejrzenia, należą kliknięcia tych elementów:

 1. adnotacji,
 2. przycisku polubienia (wyrażenia pozytywnej opinii),
 3. przycisku przełączenia na pełny ekran,
 4. opcji Programowanie In-Video (nie jest obsługiwana w reklamach TrueView In-Stream),
 5. znaku wodnego,
 6. przycisku pominięcia.

Gdy reklamodawca zostanie obciążony za obejrzenie zasygnalizowane w interfejsie Google Ads, spowoduje to też zwiększenie o jeden liczby publicznych wyświetleń filmu w YouTube.com.

Po odebraniu zdarzenia pomiaru firma Google zachowuje kontrolę nad kolejnymi procesami i raportami. Google Ads korzysta z kombinacji danych SDK klienta użytkownika i aplikacji mobilnej pochodzących ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, by zaklasyfikować typy urządzeń. Google Ads nie korzysta w tym celu z usług innych firm.

Ważnym aspektem jest też ciągłe odtwarzanie wideo, na przykład, gdy użytkownik ma włączone autoodtwarzanie lub odtwarza filmy z playlisty. W takich sytuacjach obowiązują pewne zasady. Jeśli korzystasz z Wi-Fi, ciągłe odtwarzanie zatrzyma się automatycznie po czterech godzinach. Jeśli natomiast korzystasz z sieci komórkowej, zostanie ono zatrzymane po 30 minutach braku aktywności. Najnowsze i szczegółowe informacje na temat tej funkcji znajdziesz na stronie https://support.google.com/youtube/answer/6327615. Około 15% ruchu generowanego przez reklamy wideo pochodzi z autoodtwarzania.

Google zaznacza, że pomiar towarzyszących reklam displayowych odbywa się niezależnie od wyświetleń reklam wideo i nie jest uwzględniany w raporcie Widoczność reklamy wideo w Google Ads. Oznacza to, że pomiary i raporty towarzyszących reklam displayowych są wyłączone z zakresu tych procedur.

W przypadku widoczności wideo Google Ads stosuje metodologię opisaną w dokumencie Active View description of methodology, by mierzyć widoczność podawaną w raportach tworzonych na platformie raportowania Google Ads. Google Ads zlicza widoczne wyświetlenie wideo, jeśli co najmniej 50% kreacji reklamy wideo wyświetla się w widocznym obszarze aplikacji lub przeglądarki użytkownika przez kolejne dwie sekundy.

Metodologia filtrowania

Firma Google stara się stale identyfikować i filtrować podstawowy i złożony nieprawidłowy ruch za pomocą identyfikatorów, działań i wzorców. To identyfikowanie i filtrowanie obejmuje kliknięcia i wyświetlenia wideo, a także uwzględnia aktywność, której nie generują ludzie, oraz domniemane oszustwa. Wydawcy, reklamodawcy lub ich przedstawiciele nie zawsze mogą znać lub rozpoznawać tożsamość i zamiary użytkowników, dlatego mało prawdopodobne jest wykrycie i zapobiegawcze wykluczenie całego nieprawidłowego ruchu pojawiającego się w sporządzanych raportach. Aby chronić procedury filtracji nieprawidłowego ruchu przed ujawnieniem lub odtworzeniem szczegółowych informacji na ich temat, informacje wykraczające poza podane w tym artykule będą przekazywane wyłącznie audytorom w ramach prowadzonych przez nich prac.
W procesie filtracji stosuje się zarówno specjalne mechanizmy identyfikacji (m.in. pliki z instrukcjami dla robotów, listy filtracji i działania testowe wydawców), jak i metody filtrowania z uwzględnieniem działań (m.in. analizowanie kilku kolejnych działań, zachowań nietypowych, atrybutów interakcji i innych podejrzanych działań).
Stosowana metodologia filtracji cechuje się następującymi właściwościami:
 • Firma Google nie korzysta z mechanizmów filtrowania udostępnianych przez inne firmy.
 • Stosowane są pliki z instrukcjami dla robotów (robots.txt).
 • Źródła danych używanych do identyfikowania aktywności, której nie generują ludzie: Google korzysta z międzynarodowej listy robotów IAB i ABCe oraz z dodatkowych filtrów opracowanych na podstawie dotychczasowych działań robotów. Stosowany jest plik wykluczeń Lista robotów (ang. IAB Robots List) przygotowany przez biuro IAB.
 • Procedury filtrowania z uwzględnieniem działań: identyfikacja z uwzględnieniem działań obejmuje przeprowadzanie określonego typu analiz wzorców w poszukiwaniu zachowań należących przypuszczalnie do ruchu, który nie został wygenerowany przez użytkowników. Zespół Google ds. jakości reklam dysponuje systemami do wykrywania podejrzanych działań i odpowiednio je odfiltrowuje.
 • Całość filtrowania odbywa się pasywnie i po wystąpieniu działań. Oznacza to, że żądanie użytkownika (przeglądarki, robota itd.) jest realizowane bez informowania o tym, że dany ruch został zgłoszony lub że informacje o nim zostały poddane filtrowaniu i usunięte z bazy danych. Google nie chce udostępniać klientowi użytkownika żadnych informacji o tym, że jego aktywność spowodowała uruchomienie mechanizmów filtrowania Google. W niektórych przypadkach wykorzystywany jest również mechanizm blokujący (gdy jest prawdopodobne, że wygenerowane żądanie reklamy doprowadzi do nieprawidłowej aktywności). Z danych historycznych wynika, że blokowane jest mniej niż 2% żądań reklamy.
 • Wdrożyliśmy procedury eliminowania anonsowanych samodzielnie działań, które polegają na pobieraniu treści z wyprzedzeniem.
 • Dostępne są procedury umożliwiające wydawcom wykonywanie testowych kliknięć i wyświetleń wideo. Dzięki tym procedurom wydawcy mogą dodawać do żądania reklamy określony tag sygnalizujący, że dane żądanie jest wysyłane w ramach testów i nie powinno być uwzględniane w rozliczeniach ani oficjalnych dokumentach księgowych.
 • Po wykryciu pomyłek lub niespójności odpowiednie procedury korygują dane i realizują zwrot kosztów dla reklamodawców. Zwroty kosztów są odzwierciedlane w zestawieniach rozliczeniowych. Przypadki uszkodzenia plików dzienników są niezwykle rzadkie, ale zostały przygotowane odpowiednie procedury, które w razie potrzeby pozwalają je odtworzyć.
 • Wdrożyliśmy procesy eliminowania aktywności z wewnętrznych adresów IP Google.
 • Reguły i progi filtrowania są stale monitorowane. Regularnie przechodzą automatyczną aktualizację i mogą zostać zmienione ręcznie.

Kwalifikacja partnerów biznesowych

Wszyscy partnerzy, którzy wyświetlają reklamy Google Ads w swoich treściach, muszą przestrzegać naszych zasad programu, które zabraniają nieprawidłowej aktywności. Dowiedz się więcej o nieprawidłowej aktywności.

Google filtruje nieprawidłowy ruch na bieżąco i sprawdza partnerów biznesowych, którzy uzyskują dużą ilość nieprawidłowego ruchu. Konta partnerów stale otrzymujące dużą ilość nieprawidłowego ruchu mogą zostać zawieszone lub zamknięte.

Raportowanie danych o kliknięciach

Google Ads raportuje reklamodawcom łączną liczbę kliknięć, łączną liczbę wyświetleń oraz podzbiory tych danych (np. kliknięcia, wyświetlenia i współczynniki klikalności z podziałem na kampanie, grupy reklam i słowa kluczowe), a wydawcom – podobne dane związane ze statystykami witryn. Zakres audytu obejmuje raporty dotyczące kliknięć i reklamodawców w programie Google Ads. Podawane wartości mogą się zmieniać w pewnych granicach w trakcie miesiąca i nie są uznawane za ostateczne, dopóki nie zostaną zablokowane na koniec miesiąca. Raportowana liczba kliknięć nie podlega już później żadnym modyfikacjom, jednak reklamodawcy mogą otrzymywać rekompensaty, jeśli firma Google uzna to za stosowne.

Program Google Ads umożliwia reklamodawcom sprawdzanie dla poszczególnych kampanii łącznej liczby kliknięć odfiltrowanych w danym dniu (oznaczonych jako nieprawidłowe). Google Ads nie raportuje oddzielnie sum podstawowego i złożonego nieprawidłowego ruchu, by te dane nie zostały wykorzystane do optymalizacji nieprawidłowego ruchu. Ocenia się, że 65% całego nieprawidłowego ruchu pochodzącego z kliknięć to podstawowy nieprawidłowy ruch.

Wszechstronne procedury z zakresu testów jednostkowych służą zapewnieniu dokładności danych dostarczanych przez narzędzia do sporządzania raportów, które są dostępne w programach Google Ads i AdSense. Pełnią one rolę głównych mechanizmów odpowiedzialnych za precyzyjne przenoszenie informacji z baz danych zaplecza do raportów prezentowanych użytkownikom. Opinie przekazywane przez użytkowników są starannie monitorowane pod kątem wykrywania i korygowania wszelkich błędów, które mogły pojawić się w trakcie przetwarzania danych. Stosuje się liczne zautomatyzowane systemy, które dbają o prawidłowe działanie wszystkich urządzeń i aplikacji służących do dostarczania danych użytkownikom Google Ads. Proces weryfikowania zawartości raportów polega jednak głównie na wspomnianych uprzednio testach jednostkowych i opiniach użytkowników.

Elektroniczne rejestry kliknięć są przechowywane przez nieograniczony czas. Jednak dwa pola danych (adresy IP i identyfikatory plików cookie) mają po upływie określonego czasu zapewnioną anonimowość (po 9 miesiącach w przypadku adresów IP i 18 miesiącach w przypadku identyfikatorów plików cookie).
Łączną liczbę kliknięć możesz obliczyć na podstawie raportów kliknięć i nieprawidłowych kliknięć (obejmujących złożony nieprawidłowy ruch i podstawowy nieprawidłowy ruch).

Procesem akredytacji MRC nie są objęte dane w panelu informacyjnym poza łącznymi danymi o kliknięciach w kampaniach w sieci reklamowej i kampaniach w sieci wyszukiwania oraz segmentacją według typu urządzenia.

Kliknięcia z urządzeń over-the-top (OTT), nieznanych urządzeń i urządzeń innych typów, które nie mają akredytacji MRC, mogą zostać połączone z akredytowanymi kliknięciami z komputerów i łącznymi danymi o kliknięciach w panelach raportów Google Ads. Szacuje się, że ruch z nieakredytowanych typów urządzeń wynosi mniej niż 1% ruchu pochodzącego z kliknięć w sieci wyszukiwania i sieci reklamowej.

Raportowanie danych o reklamach wideo

Reklamodawcy mają w Google Ads dostęp do raportów o łącznej liczbie widocznych wyświetleń reklam wideo, danych o widoczności reklam wideo (wymienionych poniżej) oraz podzbiorów tych danych. Liczby obejrzeń i nieprawidłowych obejrzeń reklam TrueView przesyłamy w ramach akredytacji MRC i zostaną one dodane do raportu widoczności reklam wideo po uzyskaniu akredytacji.

Do celów akredytacji MRC uwzględnia się wyłącznie dane programu Google Ads wymienione w dostępnym tylko do pobrania raporcie widoczności reklam wideo. Inne raporty zawierające dane o wyświetleniach wideo i widoczności dostępne w innych narzędziach interfejsów, takich jak interfejs raportów kampanii, nie są używane do celów akredytacji.
Dane w dostępnym do pobrania raporcie widoczności reklam wideo uwzględniają całkowitą wartość netto z wyłączeniem złożonego nieprawidłowego ruchu w środowiskach aplikacji mobilnych oraz przeglądarek na komputerach i urządzeniach mobilnych. Dane są przedstawiane w sposób podobny do raportów liczby kliknięć, gdzie wartości podstawowego i złożonego nieprawidłowego ruchu nie podaje się oddzielnie, by uniemożliwić odtworzenie szczegółowych informacji na ich temat. Ocenia się, że 60% całego nieprawidłowego ruchu pochodzącego z wyświetleń wideo i 14% wszystkich nieprawidłowych obejrzeń reklam TrueView to podstawowy nieprawidłowy ruch. Ze względu na charakter implementacji formatu reklam TrueView wartość procentowa podstawowego nieprawidłowego ruchu będzie niższa.
Raport widoczności reklam wideo zawiera pomiary i dane obejmujące wymienione poniżej formaty reklam wideo. Pozostałe formaty reklam, których nie opisano poniżej, nie są uwzględniane w raportach widoczności reklam wideo. Obejmuje to też reklamy wyświetlane w aplikacji mobilnej YouTube dla dzieci.
 • Reklamy In-Stream możliwe do pominięcia: reklamy wideo, które wyświetlają się przed filmami w YouTube, w czasie ich trwania lub po ich zakończeniu. Reklamy tego typu o długości co najmniej 30 sekund można pominąć po pierwszych 5 sekundach ich wyświetlania. Obejrzenia reklam TrueView są uwzględniane tylko w przypadku formatu reklam In-Stream możliwych do pominięcia.
 • Bumpery reklamowe: krótkie reklamy wideo o długości około sześciu sekund, które wyświetlają się przed filmami w YouTube, w czasie ich trwania lub po ich zakończeniu. Reklam tego typu nie można pominąć.
 • Reklamy wideo In-Stream niemożliwe do pominięcia: reklamy wideo o długości od 5 do 30 sekund umieszczone w treściach wydawcy wideo w sieci reklamowej Google przed filmami, w ich trakcie lub po ich zakończeniu, w zależności od czasu i miejsca wyświetlania reklam wybranego przez wydawcę treści.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem