Các loại thuế ở quốc gia của bạn

 

Chúng tôi có thể áp dụng Thuế hoặc Thuế giá trị gia tăng (VAT) cho doanh nghiệp của bạn, tùy thuộc vào vị trí của doanh nghiệp. Hãy đọc tiếp để xem những quy định áp dụng ở quốc gia của bạn. Nếu bạn muốn xem thông tin về một quốc gia khác, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống ở trên.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) đã miễn trừ thuế thu nhập tạm thời và thuế giá trị gia tăng (VAT) cho Google Argentina. Điều này có nghĩa là bạn không phải giữ lại thuế thu nhập hoặc VAT trong các khoảng thời gian sau:

 • VAT: Ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018
 • Thuế thu nhập: ngày 1 tháng 6 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

Chứng nhận miễn trừ thuế đã được gửi cho khách hàng qua email. Vui lòng bao gồm những chứng nhận này khi gửi thanh toán cho Google.

Nhà quảng cáo ở Argentina

Các yêu cầu về thuế có thể khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn đặt phương thức thanh toán của mình là lập hóa đơn hay thanh toán thủ công. Hãy xem thông tin áp dụng cho phương thức thanh toán của bạn bên dưới.

Thanh toán thủ công

Cách tính thuế khi thanh toán trên Banelco hoặc PagoMisCuentas.com

Khi bạn thanh toán, chúng tôi giả định rằng bạn đã bao gồm số tiền mà bạn muốn hệ thống ghi có vào tài khoản của mình, cũng như số phần trăm chính xác của số tiền này để chi trả tất cả các loại thuế hiện hành. Tùy theo trạng thái thuế của bạn, chúng tôi sẽ trừ một hoặc nhiều khoản thuế từ khoản thanh toán trên Banelco hoặc PagoMisCuentas.com trước khi ghi có số tiền còn lại vào tài khoản Google Ads của bạn:

 • VAT 21%: Chúng tôi áp dụng mức VAT 21% cho tất cả các khoản thanh toán thủ công của nhà quảng cáo.
 • Mức thuế GRT: Chúng tôi áp dụng các mức thuế cho GRT ở các tỉnh mà bạn đã đăng ký với tư cách là một doanh nghiệp và Google là đại lý thu thuế. Chúng tôi cần chứng từ thuế của bạn để xác định trạng thái GRT của bạn ở mỗi tỉnh.

Bạn sẽ thấy mức thuế được liệt kê trong hóa đơn hằng tháng của mình. Chúng tôi tính thuế GRT dựa vào danh mục VAT, trạng thái GRT và các yếu tố khác được liệt kê trong chứng từ thuế GRT cho từng tỉnh (ví dụ: CM01, CM02, CM05). Trong tương lai, các mức thuế này có thể sẽ thay đổi. Vì vậy, bạn cần phải cung cấp chứng từ thuế CM01, CM02 và CM05 đã cập nhật. Hiện tại, Google Argentina thu thuế cho 7 tỉnh sau:

 • Thành phố Buenos Aires
 • Tỉnh Buenos Aires
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Chúng tôi sẽ xác định xem bạn có phải chịu mức thuế VAT và/hoặc GRT hay không bằng mã số thuế và các chứng từ mà bạn nhập vào khi tạo tài khoản. Các chứng từ thuế sau sẽ giúp chúng tôi xác định mức thuế chính xác sẽ áp dụng:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – Chứng từ thuế cấp liên bang
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – Chứng từ thuế GRT cấp tỉnh
 • CM05 – Chứng từ thuế GRT cấp tỉnh
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Địa phương
 • Exención en Ingresos Brutos hoặc Miễn thuế GRT ở mỗi tỉnh
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (Giấy chứng nhận miễn thuế)
 • Đại lý thu thuế được đặt tên (theo tỉnh)

Lưu ý

Điều quan trọng là bạn phải cung cấp tài liệu về thuế khi tạo tài khoản của mình. Nếu chúng tôi không có tài liệu về thuế cập nhật, chúng tôi phải tính mức thuế cao nhất cho bạn theo các quy định về thuế của tiểu bang và liên bang, điều này có thể ảnh hưởng đến tổng chi phí của bạn.

Nhận các biên nhận hợp pháp cho thanh toán trên Banelco hoặc PagoMisCuentas.com

Banelco phát hành biên nhận hợp pháp cho mọi thanh toán được thực hiện bằng cách sử dụng mạng Banelco. Mã kiểm soát 4 chữ số sẽ được bao gồm để bảo đảm tính xác thực của biên nhận.

Tùy vào cách thực hiện thanh toán, bạn sẽ nhận được biên nhận theo một trong ba cách:

 • Từ ATM nơi bạn thực hiện thanh toán
 • In biên nhận từ trang web PagoMisCuentas.com
 • In biên nhận từ trang web ngân hàng trực tuyến của bạn
Nhận hóa đơn hàng tháng hợp pháp

Loại hóa đơn bạn sẽ nhận được tùy thuộc vào số ID thuế (CUIT hoặc DNI) bạn đã nhập trong tài khoản của mình. Nếu bạn muốn nhận hóa đơn có VAT được khoản mục hóa, bạn cần đăng ký làm doanh nghiệp đã đăng ký VAT sử dụng CUIT.

 • Bạn sẽ nhận hóa đơn loại A nếu bạn nhập CUIT hợp lệ cho công ty đã đăng ký VAT.
 • Đối với DNI, bạn sẽ nhận được hóa đơn loại B.

Để tìm hiểu thêm về các loại hóa đơn ở Argentina, hãy truy cập vào trang web lập hóa đơn AFIP chính thức.

Google sẽ phát hành hóa đơn hợp pháp trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 của mỗi tháng báo cáo chi tiêu quảng cáo của bạn, bao gồm tất cả các khoản thuế hiện hành cho tháng theo lịch trước đó. Bạn cũng sẽ nhận được một phiên bản hóa đơn điện tử trong tài khoản của mình. Chúng tôi cũng sẽ gửi hóa đơn này tới địa chỉ email mà bạn chỉ định trong tùy chọn cài đặt Lập hóa đơn.

Cách thay đổi thông tin thuế
Nếu bạn nhập thông tin thuế không chính xác trong tài khoản Google Ads hoặc thông tin thuế của bạn đã thay đổi, vui lòng tải chứng từ phù hợp lên theo các bước sau.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở trên cùng bên phải, rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nhấp vào Cài đặt ở phía bên trái của trang.
 4. Trong mục “Thông tin thuế Argentina”, nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa, rồi nhấp vào Thêm tệp để tải tài liệu mới lên.
 5. Nhấp vào Lưu.

Nếu không thể truy cập vào “Thông tin thuế Argentina” và/hoặc không thể tải tài liệu lên, có thể bạn không có đủ quyền thanh toán. Hãy liên hệ với quản trị viên hồ sơ thanh toán của tài khoản Google Ads để được cấp quyền truy cập quản trị hoặc chỉnh sửa vào hồ sơ thanh toán.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể phát hành lại hóa đơn đã tạo trước khi bạn cập nhật thông tin thuế trong tài khoản Google Ads của mình.

Miễn thuế

Nếu bạn được miễn thuế, hãy tải lên chứng nhận khi tạo tài khoản của mình để chúng tôi có thể xem xét khi tính thuế cho bạn. Nếu bạn quên làm như vậy hoặc nếu bạn đã cấp một ngoại lệ mới, hãy cập nhật chứng chỉ trong phần "Thanh toán " của trang Cài đặt.

Lập hóa đơn

Cách tính thuế

Thuế được thêm vào chi phí quảng cáo và hiển thị trong Lịch sử giao dịch và trên hóa đơn hàng tháng. Các loại thuế được tính theo luật pháp địa phương:

 • VAT 21%: Chúng tôi áp dụng mức thu VAT 21% cho tất cả các khoản thanh toán của bạn.
 • Mức thuế GRT: Chúng tôi áp dụng các mức thuế cho GRT ở các tỉnh mà bạn đã đăng ký với tư cách là một doanh nghiệp và Google là đại lý thu thuế. Chúng tôi cần chứng từ thuế của bạn để xác định trạng thái GRT của bạn ở mỗi tỉnh.

Bạn sẽ thấy mức thuế được liệt kê trong hóa đơn hằng tháng của mình. Chúng tôi tính thuế GRT dựa vào danh mục VAT, trạng thái GRT và các yếu tố khác được liệt kê trong chứng từ thuế GRT cho từng tỉnh (ví dụ: CM01, CM02, CM05). Trong tương lai, các mức thuế này có thể sẽ thay đổi. Vì vậy, bạn cần phải cung cấp chứng từ thuế CM01, CM02 và CM05 đã cập nhật. Hiện tại, Google Argentina thu thuế cho 7 tỉnh sau:

 • Thành phố Buenos Aires
 • Tỉnh Buenos Aires
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Chúng tôi sẽ xác định xem bạn có phải chịu mức thuế VAT và/hoặc GRT hay không bằng mã số thuế và các chứng từ mà bạn nhập vào khi tạo tài khoản. Các chứng từ thuế sau sẽ giúp chúng tôi xác định mức thuế chính xác sẽ áp dụng:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – Chứng từ thuế cấp liên bang
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – Chứng từ thuế GRT cấp tỉnh
 • CM05 – Chứng từ thuế GRT cấp tỉnh
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Địa phương
 • Exención en Ingresos Brutos hoặc Miễn thuế GRT ở mỗi tỉnh
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (Giấy chứng nhận miễn thuế)
 • Đại lý thu thuế được đặt tên (theo tỉnh)

Lưu ý

Điều quan trọng là bạn phải cung cấp tài liệu về thuế khi tạo tài khoản của mình. Nếu chúng tôi không có tài liệu về thuế cập nhật, chúng tôi phải tính mức thuế cao nhất cho bạn theo các quy định về thuế của tiểu bang và liên bang, điều này có thể ảnh hưởng đến tổng chi phí của bạn.

Nhận hóa đơn hàng tháng hợp pháp

Loại hóa đơn bạn sẽ nhận phụ thuộc vào trạng thái VAT của ID thuế của bạn. Nếu bạn muốn nhận hóa đơn có VAT được khoản mục hóa, bạn cần đăng ký làm doanh nghiệp đã đăng ký VAT sử dụng CUIT.

Để tìm hiểu thêm về các loại hóa đơn ở Argentina, hãy truy cập vào trang web lập hóa đơn AFIP chính thức.

Google sẽ phát hành hóa đơn hợp pháp trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 của mỗi tháng báo cáo chi tiêu quảng cáo của bạn, bao gồm tất cả các khoản thuế hiện hành cho tháng theo lịch trước đó. Bạn cũng sẽ nhận được một phiên bản hóa đơn điện tử trong tài khoản của mình. Chúng tôi cũng sẽ gửi hóa đơn này tới địa chỉ email mà bạn chỉ định trong tùy chọn cài đặt Lập hóa đơn.

Cách thay đổi thông tin thuế

Nếu bạn đã nhập thông tin thuế không chính xác vào tài khoản Google Ads hoặc thông tin thuế của bạn đã thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi và gửi cho chúng tôi thông tin thuế chính xác.

Chuyên gia Google Ads sẽ liên hệ với bạn trong vòng 2 ngày làm việc để xác nhận những thay đổi.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể phát hành lại hóa đơn đã tạo trước khi bạn cập nhật thông tin thuế trong tài khoản Google Ads của mình.

Miễn thuế

Nếu bạn được miễn thuế, hãy cung cấp giấy chứng nhận phù hợp khi tạo hạn mức tín dụng mới để chúng tôi có thể xem xét khi tính thuế cho bạn. Nếu bạn quên làm thế hoặc nếu bạn đã được cấp hạn mức mới như một trường hợp ngoại lệ, vui lòng liên hệ với chuyên gia Google Ads để đảm bảo thông tin được cập nhật.

Nếu bạn được miễn thuế Các khoản thu GRT, vui lòng gửi cho chúng tôi chứng từ thuế phù hợp - Carta Certificado de Exclusión hoặc Exención en Ingressos Brutos - thông qua biểu mẫu này.

Các khoản thu GRT

GRT là số nhận dạng tổng thu nhập. Khi đăng ký Google Ads, bạn phải nhập số ID hoặc CUIT của mình. Tuy nhiên, trường Nhận dạng tổng doanh thu (ID GRT) là trường không bắt buộc do không phải tất cả các nhà quảng cáo đều chịu thuế GRT.

GRT là gì

ID GRT là số nhận dạng của thuế tổng thu nhập. Thuế tổng thu nhập là nguồn thu chính của chính quyền tỉnh. Nói chung, thuế chỉ được tính trên doanh số bán hàng và số tiền thuế là khác nhau ở mỗi tỉnh.

Vị trí nhập GRT

Nếu bạn chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com làm phương thức thanh toán khi đăng ký tài khoản Google Ads, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập DNI hoặc CUIT (mã số thuế) của mình. Nếu chọn CUIT, bạn sẽ có tùy chọn nhập ID GRT. Hãy lưu ý nhập số GRT không có dấu gạch nối hoặc dấu cách. Bạn cũng cần tải lên chứng từ thuế cho cả VAT và GRT.

Cách để biết liệu bạn có nghĩa vụ nộp thuế hay không

Đối với GRT của thành phố Buenos Aires, thực hiện theo các bước sau để xem liệu công ty bạn có nghĩa vụ nộp Thuế thu GRT hay không và nếu có thì ở thuế suất nào:

 1. Truy cập http://www.arba.gov.ar/
 2. Nhập ID thuế (CUIT) và mật khẩu của công ty bạn. Nếu bạn không biết mật khẩu, hãy tham vấn bộ phận tài chính của công ty bạn.
 3. Chọn Rol: contribuyente.
 4. Trong menu ở trên cùng bên trái có tiêu đề "Regimen de recaudación por", chọn Consulta al padrón.
 5. Chọn tháng có thuế suất bạn muốn xem.
 6. Thuế suất Thuế thu GRT mà Google sử dụng cho thanh toán của bạn được liệt kê trong "Alícuota de percepción."

Đối với các tỉnh khác, hãy kiểm tra với chính quyền địa phương bạn.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) ở Đài Loan

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là 5% thuế tính trên hàng hóa và dịch vụ được trả cho cơ quan thuế của Đài Loan. Cách thức trả VAT và việc bạn có phải trả VAT tại Đài Loan hay không phụ thuộc vào phương thức thanh toán và tùy chọn cài đặt của bạn. Chọn phương thức hoặc cài đặt áp dụng cho tài khoản của bạn dưới đây.

Thanh toán tự động hoặc thủ công bằng thẻ tín dụng

Nếu thanh toán cho tài khoản Google Ads bằng thẻ tín dụng thì bạn đã ký thỏa thuận với Google Asia Pacific Pte. Ltd. và do đó không nợ VAT.

Thanh toán thủ công bằng phương thức chuyển tiền, thanh toán qua cửa hàng tiện lợi hoặc bưu điện

Nếu bạn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình bằng phương thức chuyển tiền, thanh toán qua cửa hàng tiện lợi hoặc bưu điện thì bạn đã ký thỏa thuận với Google Đài Loan, trong đó quy định bạn nợ VAT đối với các khoản phí Google Ads. Để nộp khoản thuế này, Google sẽ tự động chuyển một phần trong mỗi khoản thanh toán của bạn đến cơ quan thuế Đài Loan. Với mỗi khoản thanh toán, chúng tôi sẽ gửi cho bạn Hóa đơn Thống nhất của Chính phủ (GUI) qua thư, trong đó ghi chi tiết số tiền VAT bạn đã thanh toán.

Cách thức tính VAT đối với khoản thanh toán thủ công bằng phương thức chuyển tiền, thanh toán qua cửa hàng tiện lợi hoặc bưu điện

Sau đây là cách chúng tôi tính khoản khấu trừ VAT từ khoản thanh toán Google Ads của bạn:

Khi bạn thanh toán, chúng tôi giả định rằng bạn đã thêm số tiền muốn được ghi có vào tài khoản của mình, cùng với 5% của số tiền này để trả VAT. Nói cách khác, nếu bạn thanh toán X, thì chúng tôi chia số tiền thành Y và 5% của Y. Chúng tôi ghi có Y vào tài khoản của bạn và nộp 5% VAT của Y.

Đây là phương trình chúng tôi sử dụng:

 • X = Y + (0,05 * Y)
 • X = 1,05 * Y
 • Y = X/1,05

Ví dụ:

Giả sử bạn thanh toán 1.050 NTD. Để xác định số tiền ghi có vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ tính toán:

 • Y = 1.050 NTD/1,05
 • Y = 1.000 NTD

Chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản của bạn 1.000 NTD và chuyển 50 NTD còn lại cho cơ quan thuế của chính phủ dưới dạng VAT.

Cài đặt thanh toán hạn mức tín dụng (lập hóa đơn hàng tháng)

Nếu bạn có tài khoản Google Ads có hạn mức tín dụng (lập hóa đơn hàng tháng) thì bạn đã ký thỏa thuận với Google Đài Loan, trong đó quy định rằng bạn nợ VAT đối với các khoản phí Google Ads. Hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ bao gồm số tiền VAT phải nộp và chúng tôi sẽ gửi Hóa đơn Thống nhất của Chính phủ (GUI) cho bạn qua thư cùng với mỗi hóa đơn ghi chi tiết số tiền VAT mà bạn nợ.

Giới thiệu về Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI)

Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI) là gì

Các pháp nhân là doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ ở Đài Loan cần phát hành Hóa đơn Thống nhất của Chính phủ (GUI) cho người mua tại thời điểm mua hàng, như được quy định trong mục Giới hạn thời gian phát hành bằng chứng chứng từ bán hàng của Đạo luật thuế giá trị gia tăng và thuế kinh doanh không phải giá trị gia tăng của Đài Loan.

Theo Đạo luật này, Google sẽ phát hành cho bạn GUI mỗi khi bạn thực hiện thanh toán (ví dụ: mua dịch vụ quảng cáo) nếu tài khoản Google Ads của bạn đáp ứng được các tiêu chí sau:

 • Có địa chỉ doanh nghiệp ở Đài Loan
 • Sử dụng đô la Đài Loan mới (NTD)
 • Sử dụng thanh toán thủ công hoặc hạn mức tín dụng (lập hóa đơn hàng tháng)
 • Được tạo sau ngày nhất định

Các nhà quảng cáo có tài khoản đáp ứng những tiêu chí này đã ký hợp đồng với Google Đài Loan. Tất cả các nhà quảng cáo khác đã ký hợp đồng với các pháp nhân khác của Google và do đó, chúng tôi không phát hành GUI cho họ.

Một trong những mục đích của GUI là theo dõi tất cả Thuế giá trị gia tăng (VAT) mà doanh nghiệp hoặc cá nhân nộp. Do đó, chúng tôi cần giữ lại GUI của bạn để làm tờ khai thuế.

GUI của bạn sẽ chứa các thông tin sau:

 • ID GUI
 • Số doanh thu
 • VAT
 • Tổng số tiền
 • ID thuế, nếu bạn đã chọn Doanh nghiệp trong trường "Trạng thái thuế" khi tạo tài khoản
 • Mô tả dịch vụ (ví dụ: Quảng cáo trực tuyến)

Một vài điều cần lưu ý:

 • Nếu bạn đã chọn Doanh nghiệp trong trường Trạng thái thuế khi tạo tài khoản, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một GUI "Định dạng cơ bản cho doanh nghiệp". Nếu không, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một GUI "Định dạng cơ bản cho cá nhân".
 • Bạn sẽ nhận được một GUI 4 tuần sau khi thanh toán.
 • Tiêu đề của GUI sẽ là tên công ty mà bạn đã nhập  vào "Hồ sơ thanh toán" trên trang Cài đặt. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin này bất cứ lúc nào.
GUI chậm trễ

Bạn sẽ nhận được Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI) trong vòng 4 tuần sau khi thanh toán. Nếu bạn không nhận được GUI sau 4 tuần, hãy liên hệ với chúng tôi và yêu cầu một GUI khác.

GUI của bạn có thể bị thất lạc trong quá trình gửi thư. Tuy nhiên, để an toàn, vui lòng kiểm tra để đảm bảo là địa chỉ trên trang "Hồ sơ thanh toán" của tài khoản Google Ads là chính xác. Thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào đường dẫn liên kết Cài đặt ở cạnh trang.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa và thực hiện các thay đổi cần thiết.
 4. Nhấp vào Lưu.
Thay đổi tên công ty trên GUI của bạn

Tên công ty mà bạn nhập vào "Hồ sơ thanh toán" của tài khoản của bạn sẽ hiển thị dưới dạng tiêu đề của Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI). Làm theo hướng dẫn để thay đổi tiêu đề GUI của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào đường dẫn liên kết Cài đặt ở cạnh trang.
 3. Thực hiện các thay đổi của bạn trong mục "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào Lưu.
ID thuế của bạn trên GUI

Mã số thuế của bạn sẽ hiển thị trên GUI nếu bạn chọn "Doanh nghiệp" trong trường "Trạng thái thuế" khi thiết lập tài khoản. Bạn cũng sẽ thấy mã số thuế của mình trong mục "Hồ sơ thanh toán" của tài khoản Google Ads. Dưới đây là cách truy cập vào trang này:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào đường dẫn liên kết Cài đặt ở cạnh trang.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đưa ra lời khuyên về VAT. Nếu bạn có câu hỏi chung về VAT, hãy liên hệ với cơ quan thuế Đài Loan.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) ở Trung Quốc

VAT (thuế giá trị gia tăng) là thuế đánh trên hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Người dùng Google Ads của Google Advertising (Thượng Hải) có địa chỉ thanh toán ở Trung Quốc sẽ chịu VAT.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, Google Advertising (Thượng Hải) là người trả thuế VAT theo Chương trình thử nghiệm VAT Thượng Hải. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2012, Google Advertising (Thượng Hải) tính phí và thu VAT trên tất cả các dịch vụ quảng cáo được cung cấp và chỉ phát hành Fapiao VAT cho các nhà quảng cáo. Số tiền VAT sẽ hiển thị trong Fapiao VAT phát hành cho bạn.

Google Advertising (Thượng Hải) không thể đưa ra lời khuyên về thuế. Vui lòng tham khảo nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn thuế nếu bạn có câu hỏi về cách mà Chương trình thử nghiệm VAT Thượng Hải ảnh hưởng đến doanh nghiệp và các nghĩa vụ thuế của bạn để xác định trạng thái VAT hoặc để xác định những thông tin mà Fapiao VAT phải có.

Phí VAT

Theo chương trình thử nghiệm VAT Thượng Hải, Google Advertising (Thượng Hải) bắt buộc phải tính 6% VAT đối với tất cả khách hàng, ngay cả khi họ không ở Thượng Hải. Không có ngoại lệ nào áp dụng cho yêu cầu này.

Đối với khách hàng không phải là khách hàng thanh toán thủ công, hóa đơn của bạn phản ánh VAT được tính trên số dư hóa đơn của bạn với thuế suất 6%.

Đối với khách hàng sử dụng thanh toán thủ công, Google khấu trừ 6% VAT từ số tiền thanh toán trước của bạn. Ví dụ: nếu bạn thanh toán trước 1.000 CNY, thì số tiền được ghi có vào số dư tài khoản của bạn sẽ là 943,40 CNY, sau khi khấu trừ VAT 56,60 CNY.

Giới thiệu về Fapiao VAT đặc biệt

Google Advertising (Thượng Hải) phát hành Fapiao VAT đặc biệt cho các khách hàng là Người trả thuế VAT thường. Fapiao VAT đặc biệt là bằng chứng thanh toán thuế có thể cho phép bạn yêu cầu tín dụng nhập VAT nếu bạn được đăng ký đúng cách với cơ quan thuế là người trả thuế VAT thường.

Để phát hành Fapiao VAT đặc biệt, Google Advertising (Thượng Hải) cần bạn cung cấp bản quét của giấy chứng nhận đăng ký thuế (trang đầu tiên và trang tiếp theo có chứa thông tin về trạng thái đăng ký VAT). Chúng tôi chấp nhận các loại tệp sau đối với giấy chứng nhận đăng ký thuế được quét của bạn: PNG, GIF, JPEG và TIFF. Tệp phải nhỏ hơn 5 MB.

Ngoài ra, những thông tin sau do bạn cung cấp sẽ được in trên Fapiao VAT đặc biệt và phải khớp chính xác với giấy chứng nhận đăng ký thuế của bạn, nếu được liệt kê tại đó:

 • Tên doanh nghiệp
 • Trạng thái đăng ký thuế VAT (Người trả thuế VAT thường)
 • ID đăng ký thuế
 • Địa chỉ đăng ký
 • Số điện thoại đăng ký
 • Chi tiết tài khoản ngân hàng (tên ngân hàng, số tài khoản)

Nếu muốn gửi Fapiao VAT đặc biệt tới địa chỉ không phải là địa chỉ đã đăng ký, bạn có thể cung cấp một địa chỉ gửi thư riêng biệt bằng cách chỉnh sửa tài khoản Payments của bạn.

Nếu thông tin bạn cung cấp không khớp với giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc nếu bản quét của giấy chứng nhận đăng ký thuế không hợp lệ, bị hỏng hoặc không thể đọc thì Google Advertising (Thượng Hải) sẽ không thể phát hành Fapiao VAT đặc biệt của bạn. Nếu việc này xảy ra, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn yêu cầu bạn sửa các thông tin còn thiếu hoặc không chính xác. Khi bạn thực hiện chỉnh sửa cần thiết, thì chúng tôi có thể phát hành Fapiao VAT đặc biệt cho bạn.

Giới thiệu về Fapiao VAT thường

Quảng cáo trên Google (Thượng Hải) phát hành Fapiao VAT thường cho các khách hàng được đăng ký như là người nộp VAT ở quy mô nhỏ, người nộp thuế không phải VAT hoặc cá nhân. Fapiao VAT thường là bằng chứng thanh toán thuế chính thức, nhưng không thể sử dụng để yêu cầu tín dụng nhập VAT. Những thông tin sau mà bạn cung cấp sẽ được in trên Fapiao VAT thường:

 • Tên doanh nghiệp
 • Trạng thái đăng ký thuế VAT
 • ID đăng ký thuế (ngoại trừ cá nhân)
 • Địa chỉ nhận thư
 • Số điện thoại

Chọn không tham gia Fapiao VAT

Nếu không muốn nhận Fapiaos VAT cho hoạt động quảng cáo, bạn có thể bỏ chọn tham gia bằng cách chọn tùy chọn “Không gửi cho tôi hóa đơn thuế” trong hồ sơ thanh toán của bạn. Cho đến khi bạn thay đổi tùy chọn này, Quảng cáo trên Google (Thượng Hải) sẽ không chuyển Fapiao VAT cho bạn.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu bạn chọn không nhận Fapiaos VAT thì Google Advertising (Thượng Hải) vẫn phải tính 6% VAT cho tất cả khách hàng và báo cáo hoạt động liên quan đến VAT cho các cơ quan thuế thích hợp.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) và trạng thái Google Ads

Khi tạo tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng trạng thái thuế của bạn là doanh nghiệp. Trạng thái doanh nghiệp có nghĩa là bạn muốn thấy lợi ích kinh tế từ quảng cáo của mình, chẳng hạn như doanh thu, bán hàng hoặc đăng ký tăng. Doanh nghiệp bao gồm các đơn vị liên kết, người bán cá thể, thương nhân tự làm chủ, đối tác và các loại doanh nghiệp khác. Google Ads chỉ có thể được sử dụng cho mục đích kinh doanh tại Liên minh châu Âu.

Google không thể đưa ra lời khuyên về VAT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký VAT thì hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của mình.

Điều cần biết

 • Chúng tôi cần có ID VAT của bạn.
 • Chúng tôi không thêm phí VAT vào tài khoản của bạn.
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp VAT theo mức thuế địa phương của quốc gia thành viên EU của bạn (theo Điều 44, Chỉ thị của Hội đồng Liên minh Châu Âu 2006/112/EC).

Thay đổi mã số VAT

Bạn có thể tự thay đổi mã số VAT của mình. Hãy nhấp vào đường dẫn liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.

Thay đổi mã số VAT
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào đường dẫn liên kết Cài đặt ở cạnh trang.
 3. Nhập mã số VAT của bạn trong mục "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào Lưu.

Lỗi thường gặp là nhập số thuế thay vì số đăng ký VAT. Hai số này hoàn toàn khác nhau. Số đăng ký VAT bắt đầu bằng mã quốc gia cụ thể, theo sau là ký tự số hoặc chữ (tối đa 12 ký tự). Hãy truy cập vào trang web của Ủy ban Châu Âu nếu bạn muốn kiểm tra xem số đăng ký VAT của mình có hợp lệ hay không.

Tự kê khai VAT

Bạn bắt buộc phải tự kê khai VAT theo thuế suất VAT hiện tại của quốc gia thành viên của bạn. Vui lòng liên hệ với văn phòng thuế địa phương của bạn để được tư vấn.

Cách tìm hóa đơn VAT

Hóa đơn VAT và các khoản thanh toán hàng tháng hiện được bao gồm trong cùng một chứng từ. Nếu bạn cần hóa đơn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, bạn sẽ tìm thấy các chứng từ riêng biệt cho các hóa đơn VAT và bản ghi thanh toán hàng tháng.

Dưới đây là cách tìm hóa đơn VAT trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến mục Lập hóa đơn.
 3. Tiếp theo, nhấp vào Giao dịch từ menu ở bên trái.
 4. Đặt phạm vi ngày phía trên bảng, tương ứng với hóa đơn mà bạn muốn xem.
  • Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem hóa đơn gần đây nhất.
  • Để xem hóa đơn trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống. Ví dụ: chọn Năm nay nếu bạn muốn xem hóa đơn cho năm dương lịch hiện tại.
 5. Trong bảng, nhấp vào liên kết Chứng từ trong tháng bạn muốn xem hóa đơn.
 6. Nhấp vào số hóa đơn. Nếu bạn đang tìm kiếm hóa đơn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, bạn cũng cần phải nhấp vào menu thả xuống Hóa đơn VAT EU để xem hóa đơn VAT riêng.
 7. Hóa đơn sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Hãy đảm bảo các tùy chọn cài đặt của trình duyệt không chặn cửa sổ bật lên, vì điều đó sẽ ngăn hóa đơn VAT mở ra.
 8. Để in hóa đơn, hãy nhấp vào Tệp và chọn In từ menu trình duyệt. Hoặc nhấp chuột phải vào hóa đơn và chọn In. Nếu bạn muốn tải hóa đơn của mình xuống và lưu một bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu dưới dạng.

Tính sẵn có của hóa đơn VAT

 • Hóa đơn VAT cho một tháng cụ thể có sẵn bắt đầu vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hóa đơn VAT tháng 9 sẽ có muộn nhất vào ngày 5 tháng 10. Hóa đơn VAT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, do đó vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận hóa đơn VAT trong các khoảng thời gian đó.
 • Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, hóa đơn VAT được cấp riêng với hóa đơn thanh toán hàng tháng. Trước tháng 1 năm 2015 và sau tháng 5 năm 2015, chi phí VAT và bảng thanh toán quảng cáo được bao gồm trong cùng một chứng từ.

Nội dung hóa đơn VAT

Hóa đơn hàng thàng chứa bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận” và “Bản ghi chi phí và VAT” trừ các tháng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, các tháng này có chứng từ riêng cho VAT và các khoản thanh toán.

Nội dung trên hóa đơn và hóa đơn VAT của bạn tùy thuộc vào việc tài khoản của bạn hiện đang sử dụng phương thức thanh toán tự động hay thủ công. Hãy nhấp vào mục phù hợp với bạn.

Thanh toán tự động

Nếu tài khoản của bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động thì hóa đơn và hóa đơn VAT của bạn có thể hiển thị số tiền khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn đã thực hiện khoản thanh toán thủ công nào hay chưa:

 • Hóa đơn của bạn sẽ hiển thị tất cả các khoản phí và mọi khoản thanh toán thủ công mà bạn đã thực hiện trong tháng đó.
 • Nếu tài khoản của bạn có số dư có do thanh toán thủ công (bạn đã trả nhiều hơn số tiền bạn nợ) thì hóa đơn sẽ thể hiện điều này cùng với chi phí Google Ads mà khoản thanh toán thủ công chi trả.

Ví dụ: Chỉ thanh toán tự động

Giả sử bạn đã tích lũy chi phí quảng cáo là €300 trong tháng và bạn đã bị tính phí €200 khi đạt ngưỡng thanh toán tự động.

 • Bảng “Hồ sơ thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản thanh toán €200.
 • Bảng “Hồ sơ chi phí và VAT” sẽ hiển thị các khoản phí VAT có liên quan, nếu có.

Khoản tiền €100 chưa thanh toán của chi phí quảng cáo được tích lũy sẽ chuyển sang chu kỳ thanh toán tiếp theo và sẽ hiển thị trong chứng từ của tháng tiếp theo.

Ví dụ: Thanh toán tự động có khoản thanh toán thủ công

Giả sử bạn đã tích lũy €300 chi phí quảng cáo cho tháng. Bạn đã bị tính phí €200 ở ngưỡng thanh toán tự động của mình và thực hiện thanh toán thủ công €200.

 • Bảng “Hồ sơ thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản phí €200 và khoản thanh toán thủ công €200, tổng cộng là €400.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị mọi khoản phí VAT, nếu có.

Trên hóa đơn của tháng tiếp theo, €100 chi phí quảng cáo bổ sung (vượt quá ngưỡng thanh toán €200) sẽ hiển thị và được áp dụng cho thanh toán thủ công €200, để lại €100 ghi có trong tài khoản.

Thanh toán thủ công

Nếu tài khoản của bạn sử dụng thanh toán thủ công, bảng thanh toán và VAT trên hóa đơn của bạn sẽ thường hiển thị các khoản tiền khác nhau:

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị các khoản thanh toán.
 • Bảng “Hồ sơ chi phí và VAT” sẽ hiển thị chi phí quảng cáo trong tháng đó và mọi khoản phí VAT, nếu có.

Ví dụ:

Giả sử bạn đã thực hiện khoản thanh toán thủ công là €100 vào ngày đầu tiên của tháng và đã tích lũy chi phí quảng cáo là €80 trong tháng đó.

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản thanh toán €100.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị thanh toán thủ công €100, chi phí quảng cáo €80, chi phí bù dương đối với tài khoản trùng lặp và mọi khoản phí VAT, nếu có.

Sự chênh lệch giữa lịch sử giao dịch và hóa đơn

Đôi khi, các khoản phí bạn thấy trong lịch sử giao dịch bị mất một hoặc hai ngày so với các khoản phí bạn thấy trong hóa đơn của mình. Đây là điều được dự đoán trước trong hầu hết các trường hợp vì Google Ads và các ngân hàng hoạt động trên các hệ thống khác nhau. Các khoản thanh toán và khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc.

Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn VAT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý

Các hóa đơn trong tài khoản Google Ads của bạn là hóa đơn cũ. Những hóa đơn này hiển thị yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là chúng sẽ bao gồm một chi tiết đơn hàng bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google.)

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý—điều này có nghĩa là hóa đơn sẽ được các cơ quan thuế địa phương của bạn chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn VAT hợp lệ, với các khoản khấu trừ VAT được bao gồm và không yêu cầu dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp địa phương hoặc nhà tư vấn thuế của bạn.

Giấy chứng nhận cư trú thuế

Bạn có thể tải xuống giấy chứng nhận cư trú dưới dạng tệp .pdf từ bài viết này. Chỉ cần nhấp vào liên kết tương ứng bên dưới.

 

Nếu bạn cần những phiên bản giấy chứng nhận cũ hơn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google Ads.

Giấy chứng nhận cư trú do Google cung cấp được cơ quan thuế Ireland phát hành dưới dạng biểu mẫu điện tử và bằng tiếng Anh. Giấy chứng nhận theo biểu mẫu này là tài liệu hợp lệ được cơ quan thuế Ba Lan thừa nhận.

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Tất cả tài khoản Google Ads ở ​​Ireland chịu Thuế giá trị gia tăng (VAT) theo thuế suất của Ireland — thuế suất có thể thay đổi theo quyết định của chính phủ Ireland.

Dưới đây là sơ lược về những gì bạn có thể dự kiến nếu bạn ở Ireland:

 • Bạn sẽ luôn chịu khoản VAT theo thuế suất hiện tại mà luật pháp Ireland yêu cầu. (Tài khoản của bạn được Google Ireland cung cấp.)
  • Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động, chúng tôi sẽ thêm chi phí VAT vào chi phí Google Ads của bạn một lần vào cuối mỗi tháng và thanh toán vào lần tính phí tiếp theo cho bạn.
  • Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công, chúng tôi sẽ trừ chi phí VAT từ số dư của bạn một lần vào cuối mỗi tháng, trước khi số dư này bằng không.
  • Nếu bạn được miễn thuế VAT 13b/56b, vui lòng cho biết điều này bằng cách chọn hộp dưới mục "Bạn có mã số VAT không". (Bạn có thể truy cập vào mục này bằng cách chuyển đến biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào Cài đặt để xem thông tin thuế của mình.) Bạn cũng cần cung cấp thông tin VAT 13b/56b của mình.

Google không thể đưa ra lời khuyên về VAT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký VAT thì hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của mình.

Thay đổi mã số VAT

Bạn có thể tự thay đổi mã số VAT của mình. Hãy nhấp vào đường dẫn liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.

Thay đổi mã số VAT
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào đường dẫn liên kết Cài đặt ở cạnh trang.
 3. Tìm mục "Hồ sơ thanh toán" để nhập mã số VAT của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Lỗi thường gặp là nhập số thuế thay vì số đăng ký VAT. Hai số này hoàn toàn khác nhau. Số đăng ký VAT bắt đầu bằng mã quốc gia cụ thể, theo sau là ký tự số hoặc chữ (tối đa 12 ký tự). Hãy truy cập vào trang web của Ủy ban Châu Âu nếu bạn muốn kiểm tra xem số đăng ký VAT của mình có hợp lệ hay không.

Cách tìm hóa đơn VAT

Hóa đơn VAT và các khoản thanh toán hàng tháng hiện được bao gồm trong cùng một chứng từ. Nếu bạn cần hóa đơn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, bạn sẽ tìm thấy các chứng từ riêng biệt cho các hóa đơn VAT và bản ghi thanh toán hàng tháng.

Dưới đây là cách tìm hóa đơn VAT trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở phía bên trái. Chuyển đến mục Lập hóa đơn
 3. Đặt phạm vi ngày phía trên bảng, tương ứng với hóa đơn mà bạn muốn xem.
  • Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem hóa đơn gần đây nhất.
  • Để xem hóa đơn trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống. Ví dụ: chọn Năm nay nếu bạn muốn xem hóa đơn cho năm dương lịch hiện tại.
 4. Trong bảng, nhấp vào menu thả xuống Chứng từ trong tháng bạn muốn xem hóa đơn.
 5. Nhấp vào số hóa đơn. Nếu bạn đang tìm kiếm hóa đơn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, bạn cũng cần phải nhấp vào menu thả xuống Hóa đơn VAT EU để xem hóa đơn VAT riêng.
 6. Hóa đơn sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Hãy đảm bảo các tùy chọn cài đặt của trình duyệt không chặn cửa sổ bật lên, vì điều đó sẽ ngăn hóa đơn VAT mở ra.
 7. Để in hóa đơn, hãy nhấp vào Tệp và chọn In từ menu trình duyệt. Hoặc nhấp chuột phải vào hóa đơn và chọn In. Nếu bạn muốn tải hóa đơn của mình xuống và lưu một bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu dưới dạng.

Tính sẵn có của hóa đơn VAT

 • Hóa đơn VAT cho một tháng cụ thể có sẵn bắt đầu vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hóa đơn VAT tháng 9 sẽ có muộn nhất vào ngày 5 tháng 10. Hóa đơn VAT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, do đó vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận hóa đơn VAT trong các khoảng thời gian đó.
 • Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, hóa đơn VAT được cấp riêng với hóa đơn thanh toán hàng tháng. Trước tháng 1 năm 2015 và sau tháng 5 năm 2015, chi phí VAT và bảng thanh toán quảng cáo được bao gồm trong cùng một chứng từ.

Nội dung hóa đơn VAT

Hóa đơn hàng thàng chứa bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận” và “Bản ghi chi phí và VAT” trừ các tháng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, các tháng này có chứng từ riêng cho VAT và các khoản thanh toán.

Nội dung trên hóa đơn và hóa đơn VAT của bạn tùy thuộc vào việc tài khoản của bạn hiện đang sử dụng phương thức thanh toán tự động hay thủ công. Hãy nhấp vào mục phù hợp với bạn.

Thanh toán tự động

Nếu tài khoản của bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động thì hóa đơn và hóa đơn VAT của bạn có thể hiển thị số tiền khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn đã thực hiện khoản thanh toán thủ công nào hay chưa:

 • Hóa đơn của bạn sẽ hiển thị tất cả các khoản phí và mọi khoản thanh toán thủ công mà bạn đã thực hiện trong tháng đó.
 • Nếu tài khoản của bạn có số dư có do thanh toán thủ công (bạn đã trả nhiều hơn số tiền bạn nợ) thì hóa đơn sẽ thể hiện điều này cùng với chi phí Google Ads mà khoản thanh toán thủ công chi trả.

Ví dụ: Chỉ thanh toán tự động

Giả sử bạn đã tích lũy chi phí quảng cáo là €300 trong tháng và bạn đã bị tính phí €200 khi đạt ngưỡng thanh toán tự động.

 • Bảng “Hồ sơ thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản thanh toán €200.
 • Bảng “Hồ sơ chi phí và VAT” sẽ hiển thị các khoản phí VAT có liên quan, nếu có.

Khoản tiền €100 chưa thanh toán của chi phí quảng cáo được tích lũy sẽ chuyển sang chu kỳ thanh toán tiếp theo và sẽ hiển thị trong chứng từ của tháng tiếp theo.

Ví dụ: Thanh toán tự động có khoản thanh toán thủ công

Giả sử bạn đã tích lũy €300 chi phí quảng cáo cho tháng. Bạn đã bị tính phí €200 ở ngưỡng thanh toán tự động của mình và thực hiện thanh toán thủ công €200.

 • Bảng “Hồ sơ thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản phí €200 và khoản thanh toán thủ công €200, tổng cộng là €400.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị mọi khoản phí VAT, nếu có.

Trên hóa đơn của tháng tiếp theo, €100 chi phí quảng cáo bổ sung (vượt quá ngưỡng thanh toán €200) sẽ hiển thị và được áp dụng cho thanh toán thủ công €200, để lại €100 ghi có trong tài khoản.

Thanh toán thủ công

Nếu tài khoản của bạn sử dụng thanh toán thủ công, bảng thanh toán và VAT trên hóa đơn của bạn sẽ thường hiển thị các khoản tiền khác nhau:

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị các khoản thanh toán.
 • Bảng “Hồ sơ chi phí và VAT” sẽ hiển thị chi phí quảng cáo trong tháng đó và mọi khoản phí VAT, nếu có.

Ví dụ:

Giả sử bạn đã thực hiện khoản thanh toán thủ công là €100 vào ngày đầu tiên của tháng và đã tích lũy chi phí quảng cáo là €80 trong tháng đó.

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản thanh toán €100.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị thanh toán thủ công €100, chi phí quảng cáo €80, chi phí bù dương đối với tài khoản trùng lặp và mọi khoản phí VAT, nếu có.

Sự chênh lệch giữa lịch sử giao dịch và hóa đơn

Đôi khi, các khoản phí bạn thấy trong lịch sử giao dịch bị mất một hoặc hai ngày so với các khoản phí bạn thấy trong hóa đơn của mình. Đây là điều được dự đoán trước trong hầu hết các trường hợp vì Google Ads và các ngân hàng hoạt động trên các hệ thống khác nhau. Các khoản thanh toán và khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc.

Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn VAT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý

Các hóa đơn trong tài khoản Google Ads của bạn là hóa đơn cũ. Những hóa đơn này hiển thị yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là chúng sẽ bao gồm một chi tiết đơn hàng bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google.)

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý—điều này có nghĩa là hóa đơn sẽ được các cơ quan thuế địa phương của bạn chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn VAT hợp lệ, với các khoản khấu trừ VAT được bao gồm và không yêu cầu dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp địa phương hoặc nhà tư vấn thuế của bạn.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) và trạng thái Google Ads

Tất cả tài khoản Google Ads ở Nam Phi đều phải chịu VAT theo thuế suất của Nam Phi. Mức thuế suất này có thể thay đổi theo quyết định của chính phủ Nam Phi. Dưới đây là thông tin sơ lược về những điều dự kiến sẽ xảy ra nếu bạn ở Nam Phi:
 • Bạn sẽ luôn phải chịu phí VAT theo thuế suất hiện tại của Nam Phi mà luật pháp Nam Phi yêu cầu kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
  • Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động, chúng tôi sẽ thêm chi phí VAT vào chi phí Google Ads của bạn một lần vào cuối mỗi tháng và thanh toán vào lần tính phí tiếp theo cho bạn.
  • Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công, chúng tôi sẽ trừ chi phí VAT từ số dư của bạn một lần vào cuối mỗi tháng, trước khi số dư này bằng không.
Google không thể đưa ra lời khuyên về VAT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký VAT thì hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của mình. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Phán quyết chung về sự ràng buộc của Sở thuế vụ Nam Phi.

Cách tìm hóa đơn VAT

Nếu đang sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ không thấy biểu tượng bánh răng  trong tài khoản của mình. Thay vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải. Bạn sẽ tìm thấy mục Lập hóa đơn và thanh toán trong tiêu đề "Thiết lập".

Hóa đơn VAT và các khoản thanh toán hàng tháng được bao gồm trong cùng một chứng từ. Vui lòng làm theo các bước sau để tìm hóa đơn VAT trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng , nhấp vào Tóm lược thanh toán, rồi nhấp vào Giao dịch từ trình đơn trang ở bên trái.
 3. Đặt phạm vi ngày phía trên bảng, tương ứng với hóa đơn mà bạn muốn xem.
  • Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem hóa đơn gần đây nhất.
  • Để xem hóa đơn trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống. Ví dụ: chọn Năm nay nếu bạn muốn xem hóa đơn cho năm dương lịch hiện tại.
 4. Nhấp vào danh sách thả xuống phía dưới tháng mà bạn muốn xem hóa đơn.
 5. Nhấp vào số hóa đơn. 
 6. Hóa đơn sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Hãy đảm bảo các tùy chọn cài đặt của trình duyệt không chặn cửa sổ bật lên, vì điều đó sẽ ngăn hóa đơn VAT mở ra.
 7. Để in hóa đơn, hãy nhấp vào Tệp và chọn In từ menu trình duyệt (Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào hóa đơn và chọn In). Nếu bạn muốn tải hóa đơn của mình xuống và lưu một bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu dưới dạng.

Tính sẵn có của hóa đơn VAT

Hóa đơn VAT cho một tháng cụ thể có sẵn bắt đầu vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hóa đơn VAT tháng 9 sẽ có muộn nhất vào ngày 5 tháng 10. Hệ thống sẽ không lập hóa đơn VAT vào các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng. Do đó, vui lòng nhận trễ hóa đơn VAT trong các khoảng thời gian đó.

Nội dung hóa đơn VAT

Hóa đơn hằng tháng bao gồm 2 bảng sau: “Hồ sơ thanh toán đã nhận” và “Hồ sơ chi phí và VAT”.

Nội dung trên hóa đơn và hóa đơn VAT của bạn tùy thuộc vào việc tài khoản của bạn hiện đang sử dụng phương thức thanh toán tự động hay thủ công. Hãy nhấp vào mục phù hợp với bạn.

Thanh toán tự động
Nếu tài khoản của bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động thì hóa đơn và hóa đơn VAT của bạn có thể hiển thị số tiền khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn đã thực hiện khoản thanh toán thủ công nào hay chưa:
 • Hóa đơn của bạn sẽ hiển thị tất cả các khoản phí và mọi khoản thanh toán thủ công mà bạn đã thực hiện trong tháng đó.
 • Nếu tài khoản của bạn có số dư có do thanh toán thủ công (bạn đã trả nhiều hơn số tiền bạn nợ) thì hóa đơn sẽ thể hiện điều này cùng với chi phí Google Ads mà khoản thanh toán thủ công chi trả.

Ví dụ: Chỉ thanh toán tự động

Giả sử bạn đã tích lũy chi phí quảng cáo là €300 trong tháng và bạn đã bị tính phí €200 khi đạt ngưỡng thanh toán tự động.
 • Bảng “Hồ sơ thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản thanh toán €200.
 • Bảng “Hồ sơ chi phí và VAT” sẽ hiển thị các khoản phí VAT có liên quan, nếu có.
Khoản tiền €100 chưa thanh toán của chi phí quảng cáo được tích lũy sẽ chuyển sang chu kỳ thanh toán tiếp theo và sẽ hiển thị trong chứng từ của tháng tiếp theo. 

Ví dụ: Thanh toán tự động có khoản thanh toán thủ công

Giả sử bạn đã tích lũy €300 chi phí quảng cáo cho tháng. Bạn đã bị tính phí €200 ở ngưỡng thanh toán tự động của mình và thực hiện thanh toán thủ công €200.
 • Bảng “Hồ sơ thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản phí €200 và khoản thanh toán thủ công €200, tổng cộng là €400.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị mọi khoản phí VAT, nếu có.
Trên hóa đơn của tháng tiếp theo, €100 chi phí quảng cáo bổ sung (vượt quá ngưỡng thanh toán €200) sẽ hiển thị và được áp dụng cho thanh toán thủ công €200, để lại €100 ghi có trong tài khoản.
Thanh toán thủ công
Nếu tài khoản của bạn sử dụng thanh toán thủ công, bảng thanh toán và VAT trên hóa đơn của bạn sẽ thường hiển thị các khoản tiền khác nhau:
 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị các khoản thanh toán.
 • Bảng “Hồ sơ chi phí và VAT” sẽ hiển thị chi phí quảng cáo trong tháng đó và mọi khoản phí VAT, nếu có.

Ví dụ: Thanh toán thủ công

Giả sử bạn đã thực hiện khoản thanh toán thủ công là €100 vào ngày đầu tiên của tháng và đã tích lũy chi phí quảng cáo là €80 trong tháng đó.

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản thanh toán €100.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị thanh toán thủ công €100, chi phí quảng cáo €80, chi phí bù dương đối với tài khoản trùng lặp và mọi khoản phí VAT, nếu có.

Sự chênh lệch giữa lịch sử giao dịch và hóa đơn

Đôi khi, các khoản phí mà bạn thấy trong lịch sử giao dịch không khớp với các khoản phí mà bạn thấy trên hóa đơn của mình trong một hoặc hai ngày. Trong hầu hết các trường hợp, điều này xảy ra là do Google Ads và các ngân hàng sử dụng các hệ thống khác nhau. Các khoản thanh toán và khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc. Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn VAT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý

Các hóa đơn trong tài khoản Google Ads của bạn là hóa đơn cũ. Những hóa đơn này hiển thị yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là một mục hàng sẽ được thêm vào trong hóa đơn bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google).

Hóa đơn có giá trị pháp lý và sẽ được cơ quan thuế địa phương chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn VAT hợp lệ (đã bao gồm các khoản khấu trừ VAT). Những hóa đơn này không yêu cầu có con dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp địa phương hoặc nhà tư vấn thuế của bạn.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) và trạng thái Google Ads

Tài khoản của bạn được Google Ireland Ltd. cung cấp, nhưng Google không thể tính phí VAT nếu địa chỉ thanh toán của bạn nằm trong một quốc gia không phải thành viên của Liên minh Châu Âu.

Kiểm tra với cơ quan thuế địa phương của bạn để xem liệu bạn có được yêu cầu tự kê khai VAT ở quốc gia của mình hay không. Nếu trường hợp đó xảy ra, bạn cần phải làm điều này với sự trợ giúp của cố vấn thuế hoặc cơ quan thuế địa phương. Google không thể tư vấn cho bạn.

Tự kê khai VAT

Nếu bạn không bị tính VAT vào chi phí Google Ads, bạn có thể được yêu cầu tự kê khai VAT. Vui lòng liên hệ với văn phòng thuế địa phương để được tư vấn.

Báo cáo hàng tháng

Kể từ tháng 7 năm 2018, chúng tôi đã sử dụng bản sao kê hàng tháng mới thay thế cho các hóa đơn hằng tháng cũ. Các bản sao kê này vẫn bao gồm đầy đủ thông tin ghi trên các hóa đơn trước đây.

Bản sao kê hàng tháng của Quảng cáo đã cập nhật không phải là hóa đơn. Các tài liệu này trình bày tóm tắt về hoạt động thanh toán trong khoảng thời gian được nêu trên tài liệu. Tìm hiểu thêm về báo cáo.

Nếu bạn có thắc mắc về các bản sao kê hàng tháng mới này liên quan đến việc nộp thuế, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp địa phương hoặc nhà tư vấn thuế của bạn để được hướng dẫn.

Nhà quảng cáo ở Bắc Mỹ

Nếu bạn là một nhà quảng cáo ở Bắc Mỹ và yêu cầu khoản thu nhập doanh nghiệp từ Google Ads, bạn sẽ cần phải cung cấp Mã số thuế (TIN) của Google khi nộp thuế. Dưới đây là thông tin của chúng tôi:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Mã số thuế (TIN) 77-0493581

Lưu ý:

Nếu bạn là nhà quảng cáo ở Hawaii sử dụng thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công, thì các khoản thuế của bạn sẽ được đánh giá và tính phí vào cuối mỗi tháng.

Nhà quảng cáo ở Bắc Mỹ

Nếu bạn là một nhà quảng cáo ở Bắc Mỹ và yêu cầu khoản thu nhập doanh nghiệp từ Google Ads, bạn sẽ cần phải cung cấp Mã số thuế (TIN) của Google khi nộp thuế. Dưới đây là thông tin của chúng tôi:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Mã số nhận dạng người nộp thuế (TIN) 77-0493581

QST tại Québec

Thuế bán hàng của Québec (QST) là 9,975% và áp dụng cho tất cả các khách hàng Google Ads ở tỉnh này chưa thêm số đăng ký QST vào hồ sơ thanh toán của họ.

Khách hàng sử dụng phương thức lập hóa đơn hàng tháng phải liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và cung cấp số đăng ký QST của họ để các chuyên gia của chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ thanh toán phù hợp.

Các nhà quảng cáo sử dụng phương thức thanh toán tự động hoặc thủ công có thể cập nhật thông tin thuế của họ theo một trong các cách sau (bạn chỉ cần tải lên ở một nơi):

Cập nhật thông tin thuế trong Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở trên cùng bên phải, rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nhấp vào Cài đặt trong menu trang ở phía bên trái.
 4. Trong mục "Thông tin về thuế ở Canada", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa, rồi nhập thuế tiêu thụ ở Quebec (QST) của bạn vào trường "Số đăng ký QST (không bắt buộc)".
 5. Nhấp vào Lưu.

Cập nhật thông tin thuế trong trung tâm thanh toán của Google

 1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán Google của bạn.
 2. Nhấp vào Cài đặt ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Thông tin về thuế ở Canada", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa, rồi nhập thuế tiêu thụ ở Quebec (QST) vào trường "Số đăng ký QST (không bắt buộc)".
 4. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý:

Nếu bạn là nhà quảng cáo ở Hawaii sử dụng thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công, thì các khoản thuế của bạn sẽ được đánh giá và tính phí vào cuối mỗi tháng.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Vì hợp đồng kinh doanh Google Ads của bạn được đăng ký với Google Asia Pacific Pte. Ltd. nên thuế địa phương không áp dụng cho hoạt động Google Ads của bạn. Những khoản thuế này sẽ không được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

Google New Zealand Limited

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2018, hóa đơn sẽ được Google New Zealand Limited phát hành. Tất cả doanh số Google Ads tại New Zealand sẽ chịu thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) 15%. Thay đổi này ảnh hưởng đến tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp tại New Zealand.

Lưu ý:

Google không thể đưa ra lời khuyên cho các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về khoản thuế này.

PT Google Indonesia

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, PT Google Indonesia sẽ phát hành hóa đơn với tư cách là nhà bán lẻ dịch vụ. Để tuân thủ các quy định về thuế địa phương, tất cả các lượt giao dịch bán hàng trên Google Ads ở Indonesia sẽ phải chịu mức thuế VAT là 10%. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Indonesia.

Nếu bạn muốn khấu lưu 2% thuế khấu lưu cho khoản thanh toán của mình, bạn bắt buộc phải gửi cho Google phiếu thuế khấu lưu thực, bản gốc (“Bukti Potong”) để tránh số dư chưa thanh toán trong tài khoản của mình.

Đối với khách hàng hoạt động với tư cách là bên thu thuế VAT, bạn bắt buộc phải cung cấp cho Google Bằng chứng thanh toán VAT (“Surat Setoran Pajak (SSP)”) bằng cách gửi chứng từ gốc đã ký. Hãy tìm hiểu thêm trong mục Giới thiệu về tư cách bên thu thuế VAT.

Google không thể đưa ra lời khuyên cho các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về khoản thuế này.

Khấu trừ thuế

Đối với thanh toán do Bạn thực hiện vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2018 cho khoản phí dịch vụ kỹ thuật số nước ngoài do Google Asia Pacific Pte Ltd/Google Ireland Ltd cung cấp, khoản thuế 5% được áp dụng theo các quy định của Đạo luật tài chính Pakistan năm 2018. Nếu cần, bạn có thể phải nộp thuế này theo Điều khoản và điều kiện của chương trình Google Ads, theo đó khách hàng chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế hoặc phí của chính phủ áp dụng ở Pakistan đối với các dịch vụ do họ cung cấp.
Lưu ý rằng Google không thể đưa ra lời khuyên cho các vấn đề về thuế hoặc phí của chính phủ. Vui lòng liên hệ với cố vấn thuế và thanh toán của bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào về thay đổi này.

Thuế gián thu

Vì hợp đồng kinh doanh Google Ads của bạn được đăng ký với Google Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore nên thuế gián thu địa phương không áp dụng cho hoạt động Google Ads của bạn. Vì vậy, thuế gián thu sẽ không hiển thị trên hóa đơn.

Google Australia Pty Limited

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2016, hóa đơn sẽ do Google Australia Pty Limited phát hành. Tất cả doanh số Google Ads tại Úc sẽ phải chịu thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) là 10%. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các tài khoản Google Ads có địa chỉ kinh doanh tại Úc.

Lưu ý: Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thuế này.

Google Japan G.K.

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, Google Japan G.K sẽ phát hành hóa đơn với tư cách là đại lý dịch vụ. Điều này có nghĩa là doanh số quảng cáo tại Nhật Bản sẽ phải chịu thuế tiêu thụ Nhật Bản (JCT) là 8%. Thay đổi này có hiệu lực đối với các tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp tại Nhật Bản.


Lưu ý: Google không thể đưa ra lời khuyên về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về khoản thuế này.

Thuế ở Ấn Độ

Nếu bạn ở tại Ấn Độ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, bạn sẽ bị tính thuế Hàng hóa và dịch vụ (GST) đối với tất cả các giao dịch mua hàng mà bạn thực hiện.

GST là luật thuế mới thay thế cho các loại thuế gián thu hiện tại như thuế dịch vụ, Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà nước và các khoản thuế trung ương ở Ấn Độ. Đây là mô hình đánh thuế kép, trong đó cả nhà nước Ấn Độ và chính quyền trung ương Ấn Độ đều áp dụng thuế đối với dịch vụ và hàng hóa.

Thuế GST bao gồm 3 loại thuế: thuế trung ương, thuế nhà nước và thuế tích hợp. Vị trí của Google cung cấp dịch vụ và vị trí mua hàng của bạn xác định loại thuế sẽ áp dụng cho giao dịch mua hàng của bạn. Sau đây là các tỷ lệ:

 • Tỷ lệ GST trung ương (CGST): 9%
 • Thuế GST của nhà nước (SGST): 9%
 • Tích hợp GST (IGST): 18%
Lưu ý: 
 • Các nhà quảng cáo có địa chỉ nhận hóa đơn ở Haryana (tức là dịch vụ trong nhà nước) sẽ bị tính phí CGST + SGST. Tất cả những người khác đều bị tính phí IGST.
 • GST cho nhà quảng cáo SEZ là 0%.

Nếu bạn nhận được các dịch vụ từ Google India Private Limited (GIPL) thì ID thuế của bạn sẽ xác định loại thuế được áp dụng cho giao dịch mua của bạn. Số nhận dạng thuế hàng hóa và dịch vụ (GSTIN) là bắt buộc đối với các tài khoản doanh nghiệp, nhưng không bắt buộc với tài khoản cá nhân.

Nơi gửi GSTIN

Nếu bạn sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn hoặc gửi email cho chúng tôi để gửi GSTIN của bạn.

Tất cả các nhà quảng cáo khác có thể nhập thông tin của họ bằng cách điều hướng đến Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào Cài đặt từ menu bên trái. Trong "Hồ sơ thanh toán" của bạn, bạn sẽ thấy một phần có tên là "Thông tin thuế tại Ấn Độ", nơi bạn có thể nhập bất kỳ số ID có liên quan nào.

Đối với các cơ quan xử lý các tài khoản, hãy đảm bảo địa chỉ và GST đã cung cấp tương ứng với công ty và tiểu bang thanh toán hóa đơn và yêu cầu GST. Nếu tên và địa chỉ công ty "Nhận hóa đơn" của bạn khác với Công ty thực sự thanh toán hóa đơn, vui lòng cập nhật Địa chỉ nhận hóa đơn

Đối với tài khoản Doanh nghiệp/Cá nhân, vui lòng đảm bảo địa chỉ và GSTIN được cung cấp là địa điểm nhận dịch vụ. Điều này có nghĩa là số GST phải tương ứng với trạng thái phản ánh trong địa chỉ "Nhận hóa đơn" trong Hóa đơn của bạn. Nếu GSTIN không khớp với trạng thái của địa chỉ nhận hóa đơn, thì GSTIN sẽ không hiển thị trên hóa đơn của bạn. 

Thông tin này đảm bảo các loại thuế chính xác sẽ được đánh giá. Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về GST

Mức thuế suất dịch vụ cũ

Đối với hoá đơn do Google India Pvt Ltd phát hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, mức thuế dịch vụ 15% (bao gồm cả Swachh Bharat Cess và Krishi Kalyan Cess) tính trên giá trị dịch vụ chịu thuế được áp dụng.

Với hóa đơn được phát hành giữa ngày 15 tháng 11 năm 2015 và 31 tháng 5 năm 2016, mức thuế dịch vụ áp dụng là 14,5% (bao gồm Swachh Bharat Cess).

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 đến ngày 14 tháng 11 năm 2015, mức thuế là 14% tính trên giá dịch vụ chịu thuế.

Lưu ý:

 • Những nhà quảng cáo sử dụng thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công được đánh giá và tính thuế mỗi tháng một lần, vào cuối tháng.
 • Google không thể đưa ra lời khuyên về thuế. Vui lòng liên hệ với nhà tư vấn thuế nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thay đổi này.

Giới thiệu về Thuế khấu trừ tại nguồn (TDS)

Bạn cần có giấy chứng nhận TDS hàng quý. (Bạn có thể xem thêm thông tin trên trang web của Cục thuế thu nhập Ấn Độ.)

Giấy chứng nhận cho các quý kết thúc vào tháng 6, tháng 9, tháng 12 và tháng 3 cần được phát hành lần lượt vào ngày 30 tháng 7, 30 tháng 10, 30 tháng 1 và 15 tháng 5.

Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ chứng chỉ TDS nào cho năm tài chính trước đó nếu chứng chỉ đó được gửi sau ngày 30 tháng 4 của năm tài chính hiện tại. Ví dụ: tất cả giấy chứng nhận cho năm tài chính 2013-14 phải được gửi chậm nhất vào ngày 30 tháng 4 năm 2014.

Gửi giấy chứng nhận Thuế khấu trừ tại nguồn (TDS)

Nếu tài khoản của bạn sử dụng phương thức lập hóa đơn hằng tháng, thì bạn hãy gửi trực tiếp bản sao kỹ thuật số của chứng chỉ TDS (giấy chứng nhận TDS có chữ ký điện tử hoặc bản quét giấy chứng nhận đã có chữ ký ở định dạng PDF) đến collections-in@google.com

Nếu tài khoản của bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công hoặc thanh toán tự động, thì bạn hãy gửi trực tiếp bản sao kỹ thuật số của giấy chứng nhận TDS (giấy chứng nhận TDS có chữ ký điện tử hoặc bản quét giấy chứng nhận đã có chữ ký ở định dạng pdf) cho chúng tôi qua email. Khi số tiền tín dụng đã được phê duyệt, hệ thống sẽ thêm số tiền này vào tài khoản của bạn.

Số tài khoản vĩnh viễn (PAN) của Google là AACCG0527D và địa chỉ đã đăng ký trên Giấy chứng nhận TDS sẽ là:

Google India Pvt. Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E,
Old Madras Road, 4th & 5th Floor,
Bangalore - 560 016

Mức thuế suất TDS

Mức thuế suất hiện tại của TDS cho các khoản thanh toán liên quan đến quảng cáo của Google India Private Limited là 2%, không bao gồm Thuế dịch vụ và các khoản thuế giáo dục (theo Thông tư số 1/2014 do Tổng cục thuế trực thu thuộc Bộ tài chính, Chính phủ Ấn Độ ban hành)). Tuy nhiên, thuế suất TDS có thể thay đổi theo quy định của chính phủ. Xin lưu ý rằng Google Ads không thể tư vấn cho bạn các vấn đề liên quan đến thuế. Nếu bạn có thêm câu hỏi liên quan đến TDS hoặc các vấn đề khác liên quan đến thuế, vui lòng trao đổi với chuyên gia tư vấn thuế.

Thuế ở Nga

Tất cả các nhà quảng cáo Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Nga đều bị tính thuế giá trị gia tăng (VAT) là 20% cho tất cả các khoản chi phí Google Ads, không có trường hợp ngoại lệ.

Dưới đây là thông tin sơ lược về những việc dự kiến sẽ xảy ra nếu bạn ở Liên bang Nga:

 • Cho dù bạn chọn "Doanh nghiệp", “Nhà doanh nghiệp cá nhân” hay "Cá nhân" làm trạng thái thuế của mình, thì bạn vẫn luôn phải chịu khoản thuế VAT với thuế suất hiện tại mà luật pháp Nga yêu cầu. (Tài khoản của bạn do Google Nga cung cấp.)
 • Bạn có thể nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán để xem các khoản phí VAT. VAT sẽ được tính dựa trên mức sử dụng thực tế.

VAT trên USN

Theo quy định về thuế ở Nga, nếu bạn sử dụng USN, bạn không phải trả VAT cho hàng hóa và dịch vụ mà bạn đang bán hoặc mua. Tuy nhiên, khi bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một công ty hoạt động theo chế độ thuế chung, bạn sẽ phải trả VAT bao gồm trong giá của sản phẩm hoặc dịch vụ. Vì OOO “Google” đang hoạt động theo chế độ thuế chung, nên bạn cũng sẽ trả VAT cho Google Ads.

Hãy lưu ý rằng Google không thể đưa ra lời khuyên về VAT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký VAT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của mình.

Cách thay đổi trạng thái thuế

Khi bạn đăng ký Google Ads, bạn cần chọn trạng thái thuế là Cá nhân, Nhà doanh nghiệp cá nhân hoặc Doanh nghiệp. Nếu bạn cần thay đổi trạng thái thuế của mình, hãy liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đó và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.

Cách thay đổi thông tin VAT

Để kiểm tra tên công ty hoặc mã số thuế (INN và KPP) xuất hiện trên hóa đơn hằng tháng, bạn hãy nhấp vào biểu tượng công cụ , chọn Lập hóa đơn và thanh toán, rồi nhấp vào Cài đặt.

Cập nhật số KPP

Nếu số KPP của bạn đã thay đổi, bạn có thể chỉnh sửa số này trong tài khoản của mình. Để cập nhật KPP của bạn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3.  Nhấp vào Cài đặt từ trình đơn ở bên trái, sau đó tìm mục "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa và cập nhật KPP. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.

Lưu ý

Chúng tôi có thể thay đổi KPP nếu INN của bạn vẫn giữ nguyên. Bạn không thể thay đổi mã số thuế và tên công ty của một công ty đã đăng ký sang một công ty đã đăng ký khác. Nếu bạn muốn dùng tài khoản Google Ads của mình cho một công ty đã đăng ký khác (với INN khác), vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đó và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.

Thay đổi tên công ty của bạn

Nếu tên công ty của bạn đã thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi. Để cập nhật thông tin này, chúng tôi cần bản sao được quét của giấy chứng nhận thuế ghi rõ mã số thuế và tên công ty đã đăng ký của bạn. Sau khi nhận và xác minh giấy chứng nhận thuế, chúng tôi sẽ thay đổi tên công ty xuất hiện trong tài khoản Google Ads và trên hóa đơn hàng tháng của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi thực hiện thay đổi.

Lưu ý

Chúng tôi có thể thay đổi KPP hoặc tên công ty chỉ khi INN của bạn vẫn giữ nguyên. Bạn không thể thay đổi mã số thuế và tên công ty của một công ty đã đăng ký sang một công ty đã đăng ký khác. Nếu bạn muốn dùng tài khoản Google Ads của mình cho một công ty đã đăng ký khác (với INN khác), vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đó và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.

Chỉnh sửa INN

Nếu INN (mã số thuế) trong tài khoản Google Ads của bạn không chính xác, nó chỉ có thể được thay đổi trong trường hợp bạn nhập sai khi tạo tài khoản Google Ads. Hãy liên hệ với chúng tôi và cung cấp bản sao được quét của giấy chứng nhận thuế ghi rõ mã số thuế và tên công ty đã đăng ký. Sau khi nhận và xác minh giấy chứng nhận thuế, chúng tôi sẽ thay đổi INN xuất hiện trong tài khoản Google Ads và trên hóa đơn hàng tháng của bạn.

Nếu bạn muốn dùng tài khoản Google Ads của mình cho một công ty đã đăng ký khác (với INN khác), vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đó và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.

Thay đổi địa chỉ hợp pháp hoặc địa chỉ gửi thư của bạn

Nếu địa chỉ hợp pháp hoặc địa chỉ gửi thư của bạn đã thay đổi, dưới đây là cách cập nhật các địa chỉ này:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , chọn Lập hóa đơn và thanh toán, rồi nhấp vào Cài đặt từ trình đơn ở phía bên trái.
 3. Để cập nhật địa chỉ hợp pháp, bạn hãy chuyển đến mục "Hồ sơ thanh toán" và thay đổi thông tin. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.
 4. Để cập nhật địa chỉ gửi thư của bạn, hãy chuyển tới phần "Tài khoản thanh toán" và thực hiện thay đổi của bạn. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.

Cách tính VAT

Bạn có thể nhấp vào biểu tượng công cụ , chọn Lập hóa đơn và thanh toán, rồi nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái để xem các khoản phí VAT. 

Cách tính VAT

VAT được tính phí dựa trên giá trị số nhấp chuột và số lần hiển thị đã tích lũy của bạn.

Sử dụng + VAT = Số tiền thanh toán

Thời điểm tính VAT

VAT có thể được tính một lần vào cuối tháng dựa trên chi phí tích lũy trong tháng cung cấp dịch vụ.

Ví dụ

 • Giả sử tài khoản Google Ads của bạn nhận khoản thanh toán 100 RUB vào ngày 10 tháng 6.
 • Mức sử dụng được tích lũy mỗi ngày cho đến khi khoản thanh toán 100 RUB đó được chi tiêu hết vào ngày 25 tháng 6.
 • Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 25 tháng 6 cho biết khoản VAT được tính từ khoản thanh toán RUB 100.

Ví dụ

 • Giả sử tài khoản Google Ads của bạn nhận được khoản thanh toán 100 RUB vào ngày 25 tháng 6.
 • Đến cuối tháng, ngày 30 tháng 6, khoản thanh toán 50 RUB đã được chi tiêu. Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 30 tháng 6 cho biết khoản phí VAT được tính từ việc sử dụng RUB 50.

Lưu ý rằng phí VAT có thể bao gồm số tiền thuế cho nhiều khoản thanh toán nếu bạn chi tiêu hết nhiều khoản thanh toán.

VAT đối với tín dụng khuyến mại hoặc điều chỉnh

Nếu bạn nhận được phần thưởng từ một ưu đãi khuyến mại hoặc loại điều chỉnh tín dụng khác thì VAT sẽ tự động áp dụng cho việc sử dụng được thanh toán bằng tín dụng này. Sau đó, khoản VAT này sẽ được hoàn lại toàn bộ sau khi bạn chi tiêu hết tín dụng hoặc hoàn lại một phần vào cuối tháng đó nếu tín dụng chỉ được chi tiêu một phần.

Nếu bạn chưa hiểu các khoản VAT, hãy liên hệ với chúng tôi.

VAT và "Tín dụng còn lại"

Trang Tóm tắt có hai mục nêu rõ số dư của tài khoản của bạn:

 1. Mục "Tín dụng còn lại" phía trên bảng hiển thị số tiền còn lại cho hoạt động quảng cáo và số tiền ước tính cho phí VAT trong tương lai. Hãy kiểm tra trường này để ước tính số tiền còn lại trong tài khoản của bạn.
 2. Cột "Số dư" trong bảng lịch sử giao dịch: Hiển thị số dư tài khoản của bạn mà không bao gồm bất kỳ khoản phí VAT ước tính trong tương lai nào trên số tiền thanh toán chưa sử dụng.

Giá thầu và ngân sách bạn đặt trên tab "Chiến dịch" không bao gồm VAT.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là 10% thuế đánh vào các hàng hóa và dịch vụ được trả cho cơ quan thuế Hàn Quốc. Cách thức trả VAT và việc bạn có phải trả VAT ở Hàn Quốc hay không tùy thuộc vào cài đặt thanh toán của bạn. Chọn cài đặt áp dụng cho tài khoản của bạn ở bên dưới.

Thanh toán thủ công và tự động bằng thẻ tín dụng

Nếu bạn đã ký thỏa thuận với Google Asia Pacific Pte. Ltd. (nghĩa là bạn thanh toán cho số tiền chi tiêu quảng cáo của mình trực tiếp trong giao diện Google Ads bằng thẻ tín dụng), sau đó từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 trở đi, theo luật pháp địa phương ở Hàn Quốc, chúng tôi sẽ bắt đầu cộng thêm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) cho tất cả các giao dịch trừ khi bạn cung cấp số Đăng ký kinh doanh theo định dạng xxx-xx-xxxxx.

Cập nhật thông tin VAT của bạn

Bạn có thể cập nhật thông tin VAT bất kỳ lúc nào trong tài khoản của mình. Đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nhấp vào đường dẫn liên kết Cài đặt dọc theo cạnh trang.
 4. Tìm "Hồ sơ thanh toán" và thực hiện thay đổi của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.
Thanh toán thủ công bằng LGU+

Khi bạn thực hiện thanh toán LGU+, chúng tôi sẽ tự động khấu trừ 10% VAT từ thanh toán để sử dụng cho chi phí quảng cáo dự kiến của bạn. Sau đó, chúng tôi phân phát quảng cáo bằng số tiền thanh toán còn lại. Khi quảng cáo của bạn chạy, chúng tôi trả VAT mỗi tháng dựa trên chi phí quảng cáo mà bạn đã tích lũy trong tháng đó.

Trên trang Lịch sử giao dịch thanh toán, bạn sẽ thấy số tiền được liệt kê cho VAT cho mỗi thanh toán. Nếu bạn là nhà quảng cáo cộng tác, bạn sẽ nhận được hóa đơn VAT điện tử cho mỗi tháng trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, được gửi qua email đến người liên hệ thanh toán chính trong tài khoản của bạn bởi đối tác lập hóa đơn địa phương của Google, MakeBill. Hóa đơn này sẽ hiển thị số tiền được sử dụng để tính toán VAT. Nếu bạn là nhà quảng cáo cá nhân, bạn sẽ không nhận được hóa đơn VAT.

Lưu ý rằng LGU+ sẽ cung cấp cho bạn biên nhận cho từng thanh toán của bạn. Bạn không thể sử dụng biên nhận này cho báo cáo VAT của mình.

Cập nhật thông tin VAT của bạn

Bạn có thể cập nhật thông tin VAT bất kỳ lúc nào trong tài khoản của mình. Đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nhấp vào đường dẫn liên kết Cài đặt dọc theo cạnh trang.
 4. Tìm "Hồ sơ thanh toán" và thực hiện thay đổi của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.
Cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng

Nếu bạn có tài khoản Google Ads sử dụng phương thức lập hóa đơn hàng tháng và đang sử dụng đơn vị tiền tệ KRW, chúng tôi sẽ tính 10% VAT cho bạn dựa trên chi phí quảng cáo hàng tháng của bạn. Nếu không sử dụng đơn vị tiền tệ KRW thì bạn đã ký thỏa thuận với Google Asia Pacific và do đó, không phải chịu thuế VAT.

Đối với khách hàng sử dụng đơn vị tiền tệ KRW, một đường dẫn liên kết đến hóa đơn thuế địa phương sẽ được MakeBill, đối tác lập hóa đơn địa phương của Google, gửi hàng tháng qua email đến người liên hệ thanh toán chính. Để cập nhật thông tin VAT hoặc thay đổi địa chỉ email nhận hóa đơn thuế địa phương của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn là nhà quảng cáo ở Mexico sử dụng thanh toán thủ công hoặc lập hóa đơn hàng tháng, chúng tôi sẽ tính phí bạn 16% để bao gồm Impuesto sobre Valor Agregado (IVA). Cách thức tính phí tùy thuộc vào cài đặt thanh toán của bạn. Nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới để tìm hiểu thêm.

Cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng

Nếu bạn sử dụng lập hóa đơn hàng tháng, chúng tôi sẽ thêm 16% chi phí vào hóa đơn của bạn để trả IVA.

Cài đặt thanh toán thủ công

Chúng tôi khấu trừ 16% từ tất cả thanh toán thủ công của bạn để trả IVA. Sau đó, chúng tôi sẽ ghi có phần còn lại vào tài khoản của bạn.

Khi bạn thanh toán, chúng tôi giả định rằng bạn muốn được ghi có vào tài khoản của mình cũng như 16% số tiền này để đủ trả IVA.

Điều này có nghĩa là nếu bạn thực hiện thanh toán là X, chúng tôi sẽ chia số tiền thành Y và 16% của Y, tổng cộng bằng X. Chúng tôi ghi có Y vào tài khoản của bạn và trả 16% của Y trong thuế cho cơ quan thuế Mexico.

Đây là phương trình chúng tôi sử dụng, trong đó X là số tiền thanh toán của bạn và Y là số tiền được ghi có vào tài khoản của bạn:

 • X = Y + (0,16 * Y)
  X = 1,16 * Y
  Y = X/1,16

Dưới đây là ví dụ cụ thể hơn:

Giả định bạn thanh toán $116 MXN. Để xác định số tiền ghi có vào tài khoản của bạn (Y), chúng tôi sẽ tính:

 • Y = 116 MXN/1,16
  Y = 100 MXN

Chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản của bạn 100 MXN và chuyển 16 MXN còn lại cho cơ quan thuế Mexico.

Cách thay đổi thông tin thuế của bạn

Nếu bạn nhập thông tin thuế không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi và gửi thông tin thuế chính xác. Chuyên gia Google Ads sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thay đổi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể phát hành lại hóa đơn đã được tạo trước khi thông tin thuế được cập nhật trong tài khoản Google Ads của bạn.

Thuế ở Ukraina

Tất cả các nhà quảng cáo Google thanh toán bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng và có địa chỉ thanh toán ở Ukraina đều phải chịu khoản Thuế giá trị gia tăng (VAT) 20% theo thuế suất hiện tại mà luật pháp Ukraina yêu cầu.

Bạn có thể xem các khoản phí VAT trên trang "Lịch sử giao dịch". Để chuyển đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán.

Tài khoản của bạn do Google Ukraine cung cấp. Tuy nhiên, theo quy định về thuế ở Ukraina, khi bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một công ty hoạt động theo chế độ thuế chung, thì khoản thuế VAT mà bạn trả được bao gồm trong giá của sản phẩm hoặc dịch vụ. Vì "Google Ukraina" đang hoạt động theo chế độ thuế chung nên bạn cũng sẽ phải trả VAT cho Google Ads.

Hãy lưu ý rằng Google không thể đưa ra lời khuyên về VAT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký VAT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của mình.

Cách thay đổi trạng thái thuế

Khi đăng ký Google Ads, bạn sẽ cần chọn trạng thái thuế Cá nhân, Doanh nghiệp cá nhân hoặc Pháp nhân hợp pháp. Một khi đã chọn, bạn sẽ không thể chuyển sang trạng thái khác. Ví dụ: Nếu đã chọn Cá nhân thì bạn không thể thay đổi trạng thái thành Pháp nhân hợp pháp.

Nếu bạn cần thay đổi trạng thái thuế, vui lòng đóng tài khoản Google Ads hiện tại và tạo một tài khoản mới với trạng thái bạn muốn. Hãy sử dụng một địa chỉ email khác để tạo tài khoản mới này. Hoặc, nếu muốn sử dụng cùng một địa chỉ email, bạn cần phải thay đổi địa chỉ đó trong tài khoản Google Ads hiện tại của mình trước khi đóng tài khoản.

Cách thay đổi thông tin VAT

Để kiểm tra tên công ty, địa chỉ hợp pháp hoặc mã số thuế (INN và EDRPOU) xuất hiện trên hóa đơn hằng tháng, bạn hãy nhấp vào biểu tượng công cụ , chọn Lập hóa đơn và thanh toán, rồi nhấp vào Cài đặt ở phía bên trái.

Cách thay đổi tên pháp lý của công ty

Nếu tên công ty của bạn đã thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi. Để cập nhật thông tin này, chúng tôi cần bản sao được quét của chứng từ đăng ký chính thức ghi rõ mã số thuế, tên công ty đã đăng ký và địa chỉ hợp pháp của bạn. Sau khi nhận được chứng từ đăng ký chính thức của bạn, chúng tôi sẽ thay đổi tên công ty xuất hiện trong tài khoản Google Ads và trên tài liệu kế toán của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi thực hiện thay đổi. Sau khi thực hiện thay đổi, bạn có thể yêu cầu sửa đổi các chứng từ được phát hành trước đây phản ánh tên và EDRPOU đã chỉnh sửa.

Lưu ý

Chúng tôi chỉ có thể thay đổi tên công ty của bạn khi INN và EDRPOU của bạn vẫn giữ nguyên Bạn không thể thay đổi mã số thuế và tên công ty của một công ty đã đăng ký sang một công ty đã đăng ký khác. Nếu bạn muốn tài khoản Google Ads của mình dành cho một công ty đã đăng ký khác (với INN khác), vui lòng tạo một tài khoản khác.

Sửa INN hoặc EDRPOU

Nếu INN (mã số thuế) và EDRPOU trong tài khoản Google Ads của bạn không chính xác, nó chỉ có thể được thay đổi trong trường hợp bạn nhập sai khi tạo tài khoản Google Ads. Hãy liên hệ với chúng tôi và cung cấp bản sao được quét của giấy chứng nhận thuế ghi rõ mã số thuế và tên công ty đã đăng ký. Sau khi nhận được và xác minh giấy chứng nhận thuế của bạn, chúng tôi sẽ chỉnh sửa INN xuất hiện trong tài khoản Google Ads và trên hóa đơn hàng tháng của bạn. Trong trường hợp này, các chứng từ đã ban hành trước đây sẽ không thể sửa đổi. Các INN hoặc EDRPOU đã chỉnh sửa sẽ chỉ được hiển thị trên chứng từ được phát hành sau khi chỉnh sửa được thực hiện xong.

Nếu bạn muốn dùng tài khoản Google Ads của mình cho một công ty đã đăng ký khác (với INN và EDRPOU khác), vui lòng tạo một tài khoản khác.

Thay đổi trạng thái đăng ký VAT

Nếu trạng thái đăng ký VAT của bạn đã thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần cung cấp bản sao được quét của chứng nhận thuế ghi rõ mã số thuế và tên công ty đã đăng ký và trạng thái đăng ký VAT. Sau khi nhận được và xác minh giấy chứng nhận thuế của bạn, chúng tôi sẽ thay đổi trạng thái trong tài khoản Google Ads của bạn. Thay đổi sẽ xuất hiện trên chứng từ kế toán trong tương lai. Trong trường hợp này, không thể sửa lại các chứng từ đã phát hành trước đây .

Thay đổi địa chỉ hợp pháp hoặc địa chỉ email của bạn

Nếu địa chỉ hợp pháp hoặc địa chỉ gửi thư của bạn đã thay đổi, dưới đây là cách cập nhật các địa chỉ này:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Để cập nhật địa chỉ hợp pháp, bạn hãy truy cập vào trang Cài đặt và chọn mục "Hồ sơ thanh toán". Nhấp vào Lưu khi hoàn tất.
 4. Để cập nhật địa chỉ gửi thư của bạn, hãy chuyển đến mục "Tài khoản thanh toán" và thực hiện nội dung thay đổi. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.

Giới thiệu về VAT

Cách tính VAT

VAT được tính dựa trên giá trị chi phí quảng cáo được tích lũy của bạn, ví dụ như số nhấp chuột và số lần hiển thị.

Chi phí quảng cáo + VAT = Số tiền thanh toán

Thời điểm tính VAT

VAT có thể được tính:

 • Khi thanh toán đã được chi tiêu hoàn toàn trong tài khoản hoặc
 • Vào cuối tháng nếu thanh toán chỉ được chi tiêu một phần

Ví dụ: Thanh toán được chi tiêu toàn bộ trong một tháng

Giả sử tài khoản Google Ads của bạn nhận khoản thanh toán 200 UAH vào ngày 10 tháng 6.

 • Chi phí quảng cáo sẽ được tích lũy mỗi ngày cho đến khi khoản thanh toán 200 UAH đó được chi tiêu hết vào ngày 25 tháng 6.
 • Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 25 tháng 6 trên trang Thanh toán chính của bạn hiển thị khoản thuế VAT được tính từ khoản thanh toán 200UAH.

Ví dụ: Thanh toán được chi tiêu một phần trong một tháng

Giả sử tài khoản Google Ads của bạn nhận khoản thanh toán 200 UAH vào ngày 10 tháng 6.

 • Đến cuối tháng, ngày 30 tháng 6, chỉ 100 UAH của khoản thanh toán đó được chi tiêu. Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 30 tháng 6 trên trang Thanh toán chính hiển thị khoản VAT được tính từ các chi phí quảng cáo 100 UAH.
 • Giả sử số dư còn lại của khoản thanh toán đó được chi tiêu đến ngày 3 tháng 7. Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 3 tháng 7 trên trang Thanh toán chính của bạn hiển thị khoản VAT được tính từ 100 UAH còn lại.

Hãy lưu ý rằng các khoản VAT có thể bao gồm số tiền thuế của nhiều khoản thanh toán nếu nhiều khoản thanh toán được chi tiêu hết trong một ngày.

Nếu bạn chưa hiểu các khoản VAT, hãy liên hệ với chúng tôi.

VAT trên tín dụng khuyến mại hoặc điều chỉnh

Nếu bạn có tín dụng từ phiếu mua hàng khuyến mại hoặc loại điều chỉnh tín dụng bất kỳ khác, VAT trước tiên sẽ tự động được áp dụng cho các chi phí quảng cáo được trả bằng tín dụng. Sau đó, khi bạn chi tiêu toàn bộ khoản tín dụng, các khoản phí VAT đã khấu trừ sẽ được hoàn trả vào tài khoản của bạn. Nếu bạn chỉ chi tiêu một phần của khoản tín dụng, các khoản phí VAT đã khấu trừ sẽ được hoàn trả một phần vào cuối tháng đó.

VAT và "Số dư hiện tại" của tài khoản

Để tìm số dư hiện tại, hãy truy cập vào trang "Lịch sử giao dịch" thanh toán bằng cách nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Bạn sẽ thấy các vị trí hiển thị số dư tài khoản của mình như sau:

 1. Tóm tắt: Phần "Số dư của bạn" hiển thị số dư của bạn có thể được chi tiêu hoàn toàn vào hoạt động quảng cáo trong tương lai.
  • Trường "Tín dụng còn lại" cho thấy số tiền còn lại cho hoạt động quảng cáo và số tiền ước tính cho khoản phí VAT trong tương lai. Kiểm tra trường này để ước tính số tiền còn lại trong tài khoản của bạn.
 2. Giao dịch: Cột "Số dư" trong bảng lịch sử giao dịch cho thấy số dư tài khoản của bạn (được tính bằng cách trừ đi số tiền trong cột "Có" cho số tiền trong cột "Nợ") mà không bao gồm bất kỳ khoản phí VAT ước tính trong tương lai nào trên khoản thanh toán chưa sử dụng.

Giá thầu và ngân sách bạn đặt trong chiến dịch không bao gồm VAT.

Bước tiếp theo

Các loại thuế ở quốc gia của bạn

Chúng tôi có thể áp dụng Thuế hoặc Thuế giá trị gia tăng (VAT) cho doanh nghiệp của bạn, tùy thuộc vào vị trí của doanh nghiệp. Hãy đọc tiếp để xem những quy định áp dụng ở quốc gia của bạn. Nếu bạn muốn xem thông tin về một quốc gia khác, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống ở trên.

Thuế bán hàng và sử dụng (SUT) ở PR

Thuế bán hàng và sử dụng được bao gồm trong tất cả các hóa đơn cho khách hàng tại Puerto Rico. Thuế suất là 4% cho tất cả các tài khoản Google Ads.

Google không thể tư vấn về SUT. Nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký SUT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của bạn.

Lưu ý

Nếu bạn không thấy quốc gia của mình được liệt kê, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có thông tin thuế cho quốc gia đó. Vui lòng liên hệ với cơ quan thuế địa phương của bạn để tìm hiểu thông tin này.

 

Liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố