Thông tin thanh toán đang chờ xử lý

Đôi khi, bạn có thể thấy trạng thái “đang chờ xử lý” bên cạnh thông tin nhất định về trang Thanh toán của mình. Nếu bạn không thấy, đừng lo lắng -- điều này chỉ có nghĩa là chúng tôi đang đảm bảo bất kỳ thay đổi đối với tài khoản của bạn là chính xác.

Khi thông tin tài khoản của bạn được cập nhật, chúng tôi kiểm tra kỹ thông tin này và có thể yêu cầu bạn xác nhận những thay đổi. Một số ví dụ về vấn đề này có thể bao gồm:

  • Xác minh tên, địa chỉ và thông tin thuế của doanh nghiệp của bạn trước khi chúng tôi có thể chấp thuận tài khoản của bạn cho lập hóa đơn hàng tháng.
  • Yêu cầu bạn chấp thuận các thay đổi mà đại diện bán hàng thực hiện nhân danh bạn trước khi chúng tôi cập nhật tài khoản của bạn.

Việc xem xét thường hoàn thành trong vòng hai ngày làm việc. Đảm bảo kiểm tra email hoặc với người liên hệ thanh toán chính trong trường hợp chúng tôi chờ phản hồi để hoàn thành việc xem xét.

Để biết thêm thông tin về bản chất của xem xét, hãy nhấp vào nút Chi tiết bên cạnh cảnh báo cho bạn biết bạn có thông tin đang chờ xem xét.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố