Tietoja mainoksen sijainnista ja sijoituksesta

Mainoksen sijainti perustuu oman mainoksesi ja muiden mainosten keskinäiseen järjestykseen huutokauppatuloksissa. Esimerkiksi mainoksen sijainti 1 tarkoittaa sitä, että mainos oli ensimmäinen näytetty mainos ilman sitä edeltäviä mainoksia. Mainoksen sijainti 2 tarkoittaa toista näytettyä mainosta, ja niin edelleen.

Huomaa, että mainoksen sijainti ei välttämättä ole mainoksen sijainti hakutulossivulla. Mainoksen sijainti 1 ei esimerkiksi välttämättä tarkoita sitä, että mainoksesi näytetään maksuttoman haun tulosten yläpuolella. Jos hakutulosten yläpuolella ei ole lainkaan mainoksia, sijainti 1 tarkoittaa, että mainoksesi on ensimmäinen maksuttoman haun tulosten alapuolella näytettävä mainos. Vastaavasti mainoksen sijainti 2 tarkoittaa vain sitä, että mainoksesi näytettiin järjestyksessä toisena. Käytännössä tekstimainos voi sijaita toisena hakutulosten yläpuolella tai ensimmäisenä hakutulosten alapuolella (jos ensimmäinen mainos on maksuttoman haun tulosten yläpuolella) taikka toisena hakutulosten alapuolella (jos myös ensimmäinen mainos on maksuttoman haun tulosten alapuolella).

Keskimääräinen sijainti ‑mittarin avulla näet mainostesi keskimääräisen näkymisen suhteessa muihin mainoksiin.

Sivun yläosan ja absoluuttisesti ylimmän sijainnin mittareiden avulla voit tarkastaa, missä kohtaa mainoksesi näkyvät hakutulossivulla.

Vinkki

Jos haluat selvittää hakuverkoston mainostesi sijainnin hakutulossivulla, voit käyttää seuraavia korkeimman sijainnin impressioprosentin mittareita: Impr. (korkein sijainti) % ja Impr. (sivun yläosa) %. Jotta voit tehdä hintatarjouksen sijainnista sivulla, voit käyttää sivun yläosaan ja absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertaosuuksien mittareita Haun abs. ylimmän sijainnin näyttök. osuus ja Hakusivun yläosan näyttök. osuus. Tämä onnistuu, kun käytät hintatarjousstrategiana näyttökertojen osuuden tavoitetta ja valitset kohdistusasetukseksi sivun yläosan tai absoluuttisesti ylimmän sijainnin. Hintatarjouksia ei suositella tekemään keskimääräinen sijainnin mukaan, koska keskimääräinen sijainti voi joskus alentua hintatarjousten noustessa. Korkeammat hintatarjoukset voivat nimittäin sallia osallistumisen entistä kilpailullisempiin huutokauppoihin, jotka johtavat heikompaan sijaintiin.

Mainoksen sijainnin määräytyminen

Elements of Ad Rank

Googlessa näytettävät mainokset ja niiden sijainnit määräytyvät mainoshuutokaupan perusteella.

Google Ads laskee mainoksen sijoituksen huutokaupan jokaiselle mainokselle. Tämä sijoitus määrittää mainoksen sijainnin ja sen, onko mainos ylipäänsä kelvollinen näytettäväksi. Sijoitusarvoltaan paras mainos näkyy yleensä ylimpänä, seuraavaksi paras toisena (edellyttäen, että kynnysarvot ylittyvät) ja niin edelleen.

Ylätasolla voidaan ajatella, että mainoksen sijoitus perustuu seuraavaan viiteen tekijään:

 1. Hintatarjous: Määrittämällä hintatarjouksen kerrot Google Adsille enimmäissumman, jonka olet valmis maksamaan yhdestä mainoksesi klikkauksesta. Maksamasi lopullinen summa on usein alle enimmäissumman, ja voit muuttaa hintatarjoustasi milloin tahansa.
 2. Mainosten ja laskeutumissivun laatu: Google Ads tarkistaa, kuinka osuva ja hyödyllinen mainoksesi on mainoksen näkevälle käyttäjälle. Sama tarkistus tehdään myös verkkosivustolle, jolle käyttäjä siirtyy kyseistä mainosta klikatessaan. Yhteenveto mainoksesi laadunarvioinnin tuloksista esitetään laatupisteinä, joita voit seurata – ja pyrkiä parantamaan – Google Ads ‑tililläsi.
 3. Mainoksen sijoituksen kynnysarvot: Pyrimme varmistamaan mainosten korkean laadun määrittämällä vähimmäisarvot, jotka mainoksen on täytettävä voidakseen näkyä.
 4. Käyttäjän hakukonteksti: Mainoshuutokaupassa kontekstilla on merkitystä. Mainoksen sijoitusta laskettaessa huomioidaan käyttäjän antamat hakutermit, käyttäjän sijainti hakuhetkellä, käyttäjän laitetyyppi (esim. mobiililaite tai pöytäkone), haun ajankohta, hakutermien luonne, muut sivulla näytettävät mainokset ja hakutulokset sekä muut käyttäjäsignaalit ja ‑attribuutit.
 5. Mainoslaajennusten ja muiden mainosmuotojen odotettu vaikutus: Kun luot mainoksen, voit liittää siihen lisätietoja, kuten puhelinnumeron tai sivustosi tietyille sivuille johtavia linkkejä. Näitä kutsutaan mainoslaajennuksiksi. Google Ads arvioi, miten laajennukset ja käyttämäsi muut mainosmuodot vaikuttavat mainoksesi tehokkuuteen.

Esimerkki

Oletetaan, että viisi mainostajaa kilpailee enintään neljästä mainoksen sijainnista hakutulosten yläpuolella Googlen hakutulossivulla. Mainostajien mainoksen sijoituksen arvot ovat tässä tapauksessa 80, 50, 30, 10 ja 5.

Oletetaan, että mainoksen sijoituksen on oltava vähintään 40, jotta mainos näytetään hakutulosten yläpuolella. Näin ollen vain kaksi ensimmäistä mainostajaa (joiden mainoksen sijoitukset ovat 80 ja 50) ylittävät vähimmäisrajan, joten vain heidän mainoksensa näytetään hakutulosten yläpuolella.

Jos mainoksen sijoituksen on oltava vähintään 8, jotta mainos näytetään hakutulosten alapuolella, hakutulosten alapuolella näytetään niiden kahden mainostajan mainokset, joiden mainoksen sijoitukset ovat 30 ja 10. Mainostaja, jonka mainoksen sijoitus on 5, ei yllä mainoksen sijoituksen vähimmäisrajaan, joten hänen mainostaan ei näytetä.

Keskimääräinen sijainti ‑mittarin kannalta sen mainostajan sijainniksi katsotaan 1, jonka mainoksen sijoitus on 80 (joka on ensimmäisellä sijalla hakutulosten yläpuolella), ja sen mainostajan sijainniksi 2, jonka mainoksen sijoitus on 50 (joka on toisella sijalla hakutulosten yläpuolella). Sen mainostajan sijainniksi puolestaan katsotaan 3, jonka mainoksen sijoitus on 30 (joka on ensimmäisellä sijalla hakutulosten alapuolella), ja sen mainostajan sijainniksi 4, jonka mainoksen sijoitus on 10 (joka on toisella sijalla hakutulosten alapuolella). Sijainnilla tarkoitetaan näin ollen mainostajien keskinäistä järjestystä huutokaupassa, ei tiettyä sijaintia hakutulossivulla. Vaikka kaksi neljästä mainoksen sijainnista hakutulosten yläpuolella jäävätkin tyhjiksi (sijainnit niiden mainostajien alla, joiden mainoksen sijoitukset ovat 80 ja 50), kahden seuraavaksi sijoittuneen mainostajan (mainostajien, joiden mainoksen sijoitukset ovat 30 ja 10) sijainneiksi katsotaan Keskimääräinen sijainti ‑mittarin kannalta sijainnit 3 ja 4.

Sivun yläosan ja absoluuttisesti ylimmän sijainnin mittareiden kannalta sillä mainostajalla, jonka mainoksen sijoitus on 80 (joka on ensimmäisellä sijalla hakutulosten yläpuolella), on 1 näyttökerta, joka lasketaan sivun yläosaan ja absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneen mainoksen näyttökerraksi, ja sillä mainostajalla, jonka mainoksen sijoitus on 50 (joka on toisella sijalla hakutulosten yläpuolella), on 1 sivun yläosaan sijoittuneen mainoksen näyttökerta. Sillä mainostajalla, jonka mainoksen sijoitus on 30 (joka on ensimmäisellä sijalla hakutulosten alapuolella), on puolestaan 0 sivun yläosaan ja absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneen mainoksen näyttökertaa samoin kuin mainostajalla, jonka mainoksen sijoitus on 10 (joka on toisella sijalla hakutulosten alapuolella).

  Mainoksen sijoitus Absoluuttisesti ylimmäs sij. mainosten näyttökerrat Sivun yläosaan sij. mainosten näyttökerrat Keskimääräinen sijainti Impr. (korkein sijainti) % Impr. (sivun yläosa) %
Mainostaja A 80 1 1 1 100 % 100 %
Mainostaja B 50 0 1 2 0 % 100 %
Mainostaja C 30 0 0 3 0 % 0 %
Mainostaja D 10 0 0 4 0 % 0 %

Voit parantaa sivun yläosan ja absoluuttisesti ylimmän sijainnin osuutta

 • parantamalla mainosten ja laskeutumissivukokemuksen laatua
 • korottamalla hintatarjousta.

Mitä paremmat mainokset, sitä parempi mainoksen sijoitus

Laskemme mainoksen sijoituksen aina, kun joku tekee haun, joka käynnistää huutokaupassa kilpailevan mainoksen. Laskennassa huomioidaan muun muassa hintatarjous, huutokaupan aikana laskettava odotettu klikkausprosentti (CTR), mainoksen relevanssi ja laskeutumissivukokemus. Huutokaupan aikaisia laadun osatekijöitä määritettäessä huomioidaan useita eri seikkoja. Parantamalla seuraavia tekijöitä voit parantaa myös mainoksen sijoituksen laatukomponentteja.
 • Mainoksen odotettu klikkausprosentti: Tämä ominaisuus perustuu osittain mainoksesi aiempiin klikkauksiin ja näyttökertoihin. (Tässä on huomioitu myös muut tekijät, kuten mainoksen sijainti, laajennukset ja muut mainosmuodot, jotka ovat saattaneet vaikuttaa aiemmin klikatun mainoksen näkyvyyteen.)
 • Mainoksen osuvuus suhteessa hakuun: Tällä ominaisuudella mitataan mainoksen osuvuutta suhteessa käyttäjän tekemään hakuun.
 • Laskeutumissivun laatu: Tällä ominaisuudella mitataan sivun osuvuutta, selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä.

Mainoksen laadun merkitys

Mainoksen sijoitukseen liittyviä laadun osatekijöitä käytetään useilla tavoilla, ja ne voivat vaikuttaa alla kuvattuihin ominaisuuksiin.
 • Mainoksen huutokauppakelpoisuus: Mainosten laadunvarmistusmenettelyillä määritetään mainoksen sijoituksen kynnysarvot ja se, onko mainos ylipäätään kelvollinen näytettäväksi.
 • Todellinen klikkauskohtainen hinta (CPC): Laadukkaammat mainokset voivat usein johtaa matalampiin klikkauskohtaisiin hintoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että maksat klikkauksesta vähemmän, kun mainoksesi ovat laadukkaampia.
 • Mainoksen sijainti: Laadukkaampien mainosten sijainti on yleensä korkeampi, eli mainokset voivat näkyä ylempänä sivulla.
 • Kelpoisuus mainoslaajennuksiin ja muihin mainosmuotoihin: Mainoksen sijoitus määrittää, voidaanko mainoksesi näyttää mainoslaajennusten ja muiden mainosmuotojen, kuten sivustolinkkien, kanssa.
Lyhyesti sanottuna laadukkaampien mainosten käyttö alentaa yleensä kustannuksia, parantaa mainosten sijaintia ja tekee mainonnasta tehokkaampaa. Kun näytettävät mainokset vastaavat mahdollisimman läheisesti sitä, mitä asiakkaat etsivät, Google Ads ‑järjestelmästä eniten hyötyä kaikille – niin mainostajille, asiakkaille, julkaisijoille kuin Googlellekin.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun