Всичко за възвръщаемостта на инвестициите (ROI)

Независимо дали използвате Google Ads, за да увеличавате продажбите, да генерирате възможни клиенти или да стимулирате друга ценна активност от страна на клиенти, добра идея е да измервате възвръщаемостта на инвестициите си (ROI). Познаването на този показател помага да оцените дали парите, които изразходвате за рекламиране в Google Ads, са добре оползотворени – здравословни печалби за бизнеса Ви.

Как работи (ROI)

ROI е съотношението на нетната Ви печалба спрямо разходите Ви. Обикновено това е най-важният показател за рекламодателя, тъй като се основава на конкретните Ви рекламни цели и показва действителния ефект, който рекламните Ви усилия имат върху бизнеса Ви. Точният метод, който използвате за изчисляването на ROI, зависи от целите на кампанията Ви.

Един от начините за определяне на ROI е следният:

    (Приходи – Разходи по продадените стоки) / Разходи по продадените стоки

Да предположим, че имате продукт, чиито разходи по производството са 100 лв. и който се продава за 200 лв. В резултат от рекламирането на тези продукти в Google Ads продавате 6 от тях, така че общите Ви разходи са 600 лв., а продажбите Ви са на обща стойност 1200 лв. Ако разходите Ви в Google Ads са 200 лв., то общите разходи стават 800 лв. Вашата ROI е:

    (1200 лв. – 800 лв.) / 800 лв.

    = 400 лв. / 800 лв.

    = 50%

В този пример бихте постигнали 50% възвръщаемост на инвестициите. В замяна на всеки изразходен 1 лв. получавате 1,50 лв.

Разходите по продадените материални стоки се равняват на производствената себестойност на всички продадени артикули плюс рекламните Ви разходи, а приходите Ви представляват сумата, която сте получили от продажбата на тези продукти. Сумата, която изразходвате за всяка продажба, е известна като цена на реализация.

В случай че бизнесът Ви генерира възможни клиенти, в разходите по продадените стоки се включват само рекламните Ви разходи, а в приходите Ви – сумата, която обикновено получавате за всеки възможен клиент. Ако например обикновено реализирате 1 продажба на всеки 10 възможни клиенти, която в типичния случай е на стойност 20 лв., то всеки възможен клиент генерира средно по 2 лв. приходи. Сумата, която изразходвате за получаването на възможен клиент, е известна като цена на действие (CPA).

Защо ROI има значение

Като изчислявате своята ROI, можете да разберете колко пари сте получили от рекламирането с Google Ads. Този показател би могъл също да Ви помогне да решите как да изразходвате бюджета си. Ако например откриете, че определена кампания генерира повече ROI от останалите, можете да заделите по-голяма част от бюджета си за нея и по-малка – за кампаниите с ниска ефективност. С помощта на данните за ROI бихте могли да опитате да подобрите ефективността на по-малко успешните кампании.

Използване на реализациите за измерване на ROI

За да установите своята ROI, трябва първо да измерите реализациите, представляващи действия от страна на клиентите, които считате за ценни, като например покупки, регистрации, посещения на уеб страници или възможни клиенти. В Google Ads можете да използвате безплатния инструмент за проследяване на реализациите, за да имате представа колко кликвания водят до реализации. Той може също да Ви помогне да определите рентабилността на ключова дума или реклама и да проследявате процента на реализациите и цената на реализация.

Съвет

Много рекламодатели в Google използват Google Анализ за проследяване на реализациите. Той представлява безплатен инструмент за уеб анализ, който Ви помага да разберете как клиентите Ви взаимодействат с уебсайта Ви. Научете повече за импортирането на реализациите от Google Анализ.

След като вече измервате реализациите, можете да започнете да изчислявате своята ROI. Стойността на всяка реализация трябва да е по-голяма от сумата, която сте похарчили за извършването й. Ако например изразходите 10 лв. за кликвания, за да реализирате продажба, и получите 15 лв. от нея, значи имате печалба (5 лв.) и добра възвръщаемост на инвестициите си в Google Ads.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си