Giới thiệu về tổ chức tài khoản của bạn

Trước khi tạo thêm quảng cáo, bạn nên hiểu thiết kế ba lớp của Google Ads. Hiểu mối quan hệ giữa các lớp tài khoản này sẽ giúp bạn tổ chức quảng cáo, từ khóa và nhóm quảng cáo thành các chiến dịch hiệu quả nhắm mục tiêu đến đúng đối tượng.

Bài viết này giải thích cách các yếu tố trong tài khoản của bạn được tổ chức.

Cách Google Ads được tổ chức

Google Ads được tổ chức thành ba lớp: tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo.

  1. Tài khoản của bạn được liên kết với một địa chỉ email, mật khẩu và thông tin thanh toán duy nhất.
  2. Chiến dịch của bạn có ngân sách và cài đặt riêng quyết định vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện.
  3. Nhóm quảng cáo của bạn có chứa tập hợp các quảng cáo và từ khóa tương tự.

    Lưu ý

    • Đối với chiến dịch video, nhóm quảng cáo chứa quảng cáo video với tiêu chí nhắm mục tiêu thường gặp và giá thầu.
    • Nhóm quảng cáo có thể có quảng cáo video có cùng một định dạng duy nhất. Để chạy quảng cáo video TrueView trong luồng và trong hiển thị, bạn cần phải tạo hai nhóm quảng cáo khác nhau.

Tài khoản

Email và mật khẩu duy nhất
Thông tin thanh toán

Chiến dịch

Chiến dịch

Ngân sách
ngân sách

Ngân sách
ngân sách

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Quảng cáo
Từ khóa

Quảng cáo
Từ khóa

Quảng cáo
Từ khóa

Quảng cáo
Từ khóa

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố