Dette bør du vite om annonsekvalitet

Når det gjelder annonsekvalitet, er det svært mye å lære. Basert på det annonsørene våre skriver til oss eller forteller oss på konferanser og i forumer, har vi satt sammen det vi mener du bør vite om annonsekvalitet.

Det er ikke sikkert at alle søkeresultatene har annonser. Dette gjelder også søkene annonsørene byr på.

Av og til kan du komme over sider der det ikke finnes noen annonser, selv om en annonsør har lagt inn bud på søketermen som genererte resultatene. Ettersom vi er opptatt av å vise riktig annonse til riktig bruker – på riktig tidspunkt – lar vi heller være å vise annonser enn å gå på akkord med kvalitetskravene. Derfor må alle annonser oppfylle minstekravene for annonserangering for at de skal kunne vises. Hvis en av annonsene dine har lav kvalitet, kan du oppleve at den ikke vises i det hele tatt (selv om du stadig øker budet ditt) ettersom annonsen ikke oppfyller minstekravene til kvalitet. Hvis du lurer på hvorfor annonsen din ikke blir vist for et bestemt søk, kan du kjøre en søkeorddiagnose.

Lite konkurranse om et søkeord er ikke ensbetydende med billige klikk.

Husk at konkurranse bare er en av faktorene som styrer faktisk CPC. Prisen du betaler for et klikk, bygger blant annet på kvaliteten på annonsene dine og konteksten for søket. Hvis det er dårlig kvalitet på annonsen og landingssiden din, kan du oppleve at den faktiske CPC-en din nærmer seg det høyeste CPC-budet ditt, selv om det er lite konkurranse om søketermen som utløste visningen av annonsen din. Når annonsene dine vises, må du huske på at du aldri blir belastet mer enn det høyeste CPC-budet ditt for et klikk (med mindre du bruker automatisk budgivning), uansett hvor lav annonsekvaliteten er.

Annonseutvidelser og andre annonseformater påvirker annonserangeringen din.

For å vise mer relevant informasjon til brukerne, inkluderer vi den forventede effekten av utvidelsene dine og andre annonseformater når vi beregner annonseplasseringen din. Vi tar også hensyn til budet ditt, kvaliteten på annonsen og landingssiden din, minstekravene for annonserangering og konteksten for søket.

Når vi vurderer om en annonseutvidelse skal vises på Google, tar vi hensyn til ulike faktorer, blant annet plasseringen til annonsen din på søkeresultatsiden (noen utvidelser vises f.eks. bare i annonser ovenfor søkeresultater). Vi stiller et minimumskrav til annonserangering (som tar høyde for utvidelsene dine) før vi viser utvidelser. Vær oppmerksom på at hvis du øker budet ditt eller forbedrer annonsekvaliteten din, kan annonserangeringen også forbedres. Og hvis du forbedrer annonserangeringen din, øker både sjansen for at annonseutvidelsene dine vises sammen med annonsene dine, og sannsynligheten for at annonsene dine får flere klikk.

Annonseplasseringen din påvirker ikke annonsekvaliteten

Forventet klikkfrekvens (CTR) er én av kvalitetskomponentene i annonserangeringen. Når vi beregner forventet CTR, ser vi på de tidligere resultatene for annonsene dine, men ser bort ifra effekten annonseplasseringen tidligere har hatt på disse resultatene. Som du kanskje har sett, oppnår annonser med høye plasseringer vanligvis bedre CTR enn annonser med lave plasseringer. Årsaken er at annonser med høye plasseringer er mer synlige for brukerne. For at beregningen av forventet CTR skal være så nøyaktig som mulig, er det derfor viktig at vi tar hensyn til hvordan forventet CTR påvirkes av annonseplasseringen (samt andre faktorer som har innvirkning på synligheten, f.eks. utvidelser og andre annonseformater), og at denne innvirkningen ikke inngår i beregningen av forventet CTR.

Budet ditt påvirker annonserangeringen – ikke kvaliteten på annonsene dine

Annonsekvalitet beregnes på grunnlag av den forventede klikkfrekvensen, annonserelevansen og opplevelsen av landingssiden på auksjonstidspunktet. Budet ditt er ikke med i beregningen når kvaliteten på annonsene dine fastsettes.

Kvalitet blir tillagt ekstra vekt når det skal avgjøres hvilke annonser som skal vises på de øverste plassene.

Vi bruker den samme formelen for annonserangering på annonser ovenfor Googles søkeresultater. Plasseringen styres altså av budet ditt, kvaliteten på annonsen og landingssiden, konteksten for søket og den forventede effekten av utvidelser og andre annonseformater. Bare annonser som oppfyller minstekravene for annonserangering, er imidlertid kvalifisert for å vises ovenfor Googles søkeresultater. Dette sikrer at kvalitet og relevans spiller en enda viktigere rolle når vi avgjør hvilke annonser som skal vises ovenfor søkeresultatene. Dette kan bidra til at folk får presentert annonser av høy kvalitet høyere på søkeresultatsiden, og at den faktiske CPC-en annonsørene betaler, gjenspeiler prominensen og verdien knyttet til annonsens plassering på siden.

Kvalitetskomponentene i annonserangeringen påvirkes ikke av konverteringene du rapporterer.

Enkelte annonsører som bruker Google Ads-verktøyet for konverteringssporing, har den feilaktige oppfatningen at de bør angi en lettvint konverteringshendelse på landingssidene sine for å få en kunstig økning i konverteringsfrekvensen. Dette har ingen faktisk effekt på kvalitetskomponentene i annonserangeringen. Bruk gjerne konverteringssporing på en ansvarlig måte, men ikke tenk på at det skal ha noen innvirkning på annonsekvaliteten din.

Kvaliteten på annonsene dine skal ikke påvirkes av at annonsene dine vises sjeldent eller ikke vises på grunn av pauser eller budsjett. Noen dager med dårlige resultater ødelegger ikke kvalitetskomponentene i annonserangeringen din.

Når annonsene stanses midlertidig eller ikke vises på grunn av budsjettet eller lave bud, påvirkes ikke kvaliteten på annonsene dine.

For å optimalisere kontoen din anbefaler vi at du kjører målrettede tester på budene, reklamene og søkeordene dine.  Disse små testene er en nyttig måte å måle virkningen av endringer på før de tas i bruk i resten av kontoen. Du bør følge nøye med på resultatene av eksperimentene dine. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene etter noen dager, kan du justere eksperimentet ditt eller fjerne endringene.  Den kortsiktige effekten på annonsekvaliteten din veies etter hvert opp av tidligere og fremtidige resultater oppnådd med det aktuelle søkeordet.

At du omstrukturerer kontoen din, har ingen innvirkning på annonsekvaliteten.

Annonsekvaliteten fastsettes uavhengig av kontostrukturen, og annonsers resultatlogg forblir den samme selv om du omstrukturerer kontoen. Dette gjelder også rent generelt når du flytter søkeord og annonsetekster mellom gamle eller nye kontoer (fra brukerens synspunkt er nemlig opplevelsen den samme).

Det finnes imidlertid visse faktorer som er avhengige av den aktuelle kontostrukturen, som kan avgjøre om annonser kan vises etter et gitt søk. Eksempel:

  • Andre søkeord i en annonsegruppe kan brukes som grunnlag for å få en bedre forståelse av et enkelt søkeord som i seg selv kan være tvetydig. Hvis du fjerner søkeord fra eller legger til nye i en annonsegruppe, kan derfor endre hvilke søk enkelte søkeord blir vist i forbindelse med.
  • Med budsjettsystemets standard leveringsmåte tas det sikte på å fordele budsjettet ditt jevnt utover hele dagen. Hvis du endrer kontostrukturen, kan dette endre trafikkvolumet som nå kan kjøres via den aktuelle kampanjen. Dette fører i sin tur til en tilsvarende endring i tempoet til budsjettfordelingen.
     

Vi oppfordrer deg til å eksperimentere med og finne enda bedre kontostrukturer. Hvis resultatet ikke er som forventet, er det bare å bytte tilbake til den gamle strukturen.

På auksjonstidspunktet legges ikke kvalitetspoengene til grunn når annonserangeringen skal fastsettes.

Kvalitetspoengene som vises på en skala fra 1 til 10 i kontoen din, er et samlet anslag av de generelle resultatene dine i annonseauksjoner. Derfor kan kvalitetspoengene ikke brukes for å fastsette annonserangeringen på auksjonstidspunktet. Auksjonsspesifikke kvalitative beregninger av forventet klikkfrekvens, annonserelevans og opplevelse av landingssiden i sanntid er noen av faktorene som brukes for å beregne annonserangeringen på auksjonstidspunktet. Disse faktorene, som er basert på informasjon som bare er tilgjengelig på auksjonstidspunktet, kan ha stor innvirkning på brukeropplevelsene.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt