Chiến dịch đang chờ xử lý: Định nghĩa

Chiến dịch quảng cáo có ngày bắt đầu trong tương lai và chưa bắt đầu chạy quảng cáo.

  • Bạn có thể chọn ngày bắt đầu cho mỗi chiến dịch quảng cáo nếu bạn chiến dịch bắt đầu chạy vào một ngày cụ thể. Khi chiến dịch đến ngày bắt đầu, quảng cáo trong chiến dịch có thể bắt đầu chạy.
  • Khi chiến dịch đến ngày bắt đầu, quảng cáo trong chiến dịch có thể bắt đầu chạy vào lúc 12:00 của ngày đó.
  • Bạn có thể thay đổi ngày bắt đầu của chiến dịch bất kỳ lúc nào trước khi đến ngày bắt đầu đó.

Để biết thêm thông tin về trạng thái chiến dịch, bao gồm cả cách tìm trạng thái chiến dịch, hãy đọc Hiểu trạng thái chiến dịch của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố