Giới hạn tần suất

Tính năng giới hạn số lần quảng cáo của bạn xuất hiện cho cùng một người trên Mạng hiển thị.

  • Tần suất là số lần trung bình một người dùng duy nhất nhìn thấy quảng cáo của bạn ở vị trí "1" trong một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng giới hạn tần suất để giúp kiểm soát số lần tối đa mà bạn muốn mỗi người xem quảng cáo của mình trên Mạng hiển thị.
  • Khi bạn bật giới hạn tần suất cho chiến dịch là bạn đặt giới hạn cho số lần hiển thị mà bạn sẽ cho phép một người dùng có mỗi ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng. Bạn cũng chọn có áp dụng giới hạn đó cho mỗi quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch hay không.
  • Chỉ các hiển thị có thể xem mới được tính vào giới hạn tần suất. Quảng cáo được tính là có thể xem khi ít nhất 50% quảng cáo xuất hiện trong một giây trở lên đối với quảng cáo hiển thị hình ảnh và hai giây trở lên đối với quảng cáo video.
  • Để bắt đầu, hãy chọn chiến dịch và chỉnh sửa cài đặt chiến dịch của bạn. Trong danh sách cài đặt, tìm tùy chọn cho "Giới hạn tần suất".

Tìm hiểu thêm về tần suất

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?