Časté otázky o importoch offline konverzií

Tento článok obsahuje odpovede na časté otázky o importoch offline konverzií.

 1. Ako sa dá najlepšie skontrolovať, či sa v mojom účte presne zaznamenávajú konverzie?
 2. Musím mať systém riadenia vzťahov so zákazníkmi?
 3. Môžem importovať konverziu, ku ktorej dôjde dlho po kliknutí inzerenta?
 4. Spolupracujú stratégie inteligentných ponúk s importmi konverzií v službe Google Ads?
 5. Môžem údaje o konverziách po nahraní zmeniť?
 6. Ako nahrám údaje?
 7. Chcem sledovať niekoľko rôznych štádií konverzného lievika (vrátane kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov a uzavretých potenciálnych zákazníkov). Mám všetky tieto štádiá zahrnúť do tej istej konverznej akcie? Alebo mám vytvoriť samostatné konverzné akcie?
 8. Mám sledovať offline konverzie na úrovni účtu správcu Google Ads (MKC) alebo podradeného účtu?
 9. Čo sa stane, ak nahrám rovnakú konverziu dvakrát (duplicitnú konverziu)?

1. Ako sa dá najlepšie skontrolovať, či sa v mojom účte presne zaznamenávajú konverzie?

 • Najlepšie je použiť stĺpec Všetky konv. (podľa času konv.) v prehľade Kampane a prehľad následne segmentovať podľa konverznej akcie.
 • Stĺpec Všetky konv. (podľa času konv.) sa líši od väčšiny ostatných stĺpcov, pretože zaznamenáva konverzie na základe času konverzie.
 • Keďže súbor na nahranie obsahuje stĺpec Čas konverzie, prehľady by sa mali dať porovnať so súborom s výsledkami nahrávania. Musíte použiť súbor s výsledkami, pretože niektoré konverzie boli možno odmietnuté. Stĺpec Čas konverzie zaznamenáva počty konverzií na základe dátumu konverzie.

Bežné chyby importov offline konverzií a ich riešenie:

 • Chyba: Keď došlo ku kliknutiu s týmto parametrom GCLID, v službe Google Ads neboli definované žiadne typy konverzií. Musíte vytvoriť aspoň jeden typ konverzie.
  • Riešenie: Ak chcete používať sledovanie offline konverzií, musíte vytvoriť konverznú akciu Import z kliknutí alebo Import z hovorov. Pokyny nájdete v článku Nastavenie importov offline konverzií.
 • Chyba: Názov tejto konverzie sa nám nepodarilo v cieľovom účte nájsť.
  • Riešenie: Overte, či kliknutie pochádza z účtu, do ktorého nahrávate. Ak kliknutie na reklamu prišlo do účtu v rámci MKC a nahrávate do daného účtu MKC, ubezpečte sa, že daný účet v rámci MKC má povolené sledovanie konverzií naprieč účtami.
 • Chyba: Dátum konverzie je skorší ako dátum kliknutia.
  • Riešenie: K offline konverzii nemôže dôjsť pred kliknutím na reklamu. K času konverzie v nahrávanom súbore pridajte jeden až dva dni alebo skontrolujte, či je správne nastavené časové pásmo.
 • Chyba: Toto kliknutie je príliš staré a príslušnú konverziu nemožno importovať.
  • Riešenie: GCLID uchovávame iba 90 dní. Bude potrebné nahrávať častejšie alebo ak ku konverzii dôjde po 90 dňoch, nahrajte offline konverznú udalosť, ku ktorej došlo do 90 dní.
 • Chyba: Informácie o tomto kliknutí sa stále spracúvajú, nahrajte túto konverziu znova o 12 hodín.
  • Riešenie: Náš systém zatiaľ toto kliknutie nespracoval. Ak používate plánované nahrávanie, odporúčame vám počkať 6 hodín.

2. Musím mať systém riadenia vzťahov so zákazníkmi?

Nie je to nevyhnutné. Na tento účel možno prispôsobiť akýkoľvek systém, ktorý zaznamenáva informácie o potenciálnych zákazníkoch. Poslúži na to aj tabuľka Google.

3. Môžem importovať konverziu, ku ktorej dôjde dlho po kliknutí inzerenta?

Môžete nahrať akúkoľvek konverziu alebo identifikátor GCLID, najneskôr však 90 dní po kliknutí.

4. Spolupracujú stratégie inteligentných ponúk s importmi konverzií v službe Google Ads?

Áno, ale nezabúdajte na dva dôležité detaily:

 • Ak chcete, aby inteligentné ponuky čo najlepšie reagovali na importy offline konverzií, mali by ste dodržať tieto pokyny:
  • Konverzie nahrávajte minimálne každý deň. Ak nemôžete nahrávať denne, nahrávajte na stabilnej pravidelnej báze (napríklad každé dva dni alebo každý týždeň).
  • Ak chcete používať ponuky typu cieľová CZA, cieľové ROAS alebo maximalizácia hodnoty konverzií, nahrajte všetky konverzie a priraďte im hodnoty.
 • Skôr než konverziu zahrniete do stĺpca Konverzie, denné nahrávanie musí prebiehať konzistentne počas jedného až dvoch konverzných cyklov.
  • Poznámka: Inteligentné ponuky sa optimalizujú pre akýkoľvek typ konverzií, ktorý zahrniete do stĺpca Konverzie.
 • Ak začnete používať cieľové ROAS, odporúčame vám zahrnúť nové hodnoty do stĺpca Konverzie a počkať šesť týždňov, kým vaša kampaň nebude získavať rovnako vysoké hodnoty konverzií. Odporúčame vám tiež skontrolovať nastavenia rozpočtu, aby ste sa ubezpečili, že môžete míňať až dvojnásobok svojho priemerného denného rozpočtu, pričom limit mesačných platieb nebude prekročený.

5. Môžem údaje o konverziách po nahraní zmeniť?

Áno, je možné prispôsobiť konverzie alebo prehodnotiť hodnoty konverzií pomocou úprav konverzií, a to až 55 dní od prvého zaznamenania konverzie. Pred vykonaním zmien si pozorne prečítajte túto dokumentáciu. Je dôležité uvedomiť si, že konverziu v prípade „odvolania“ už nemožno upraviť.

6. Ako nahrám údaje?

Môžete použiť automatický spôsob, aby ste konverzie nemuseli nahrávať manuálne. Automatické nahrávanie umožňuje najlepšie využívať inteligentné ponuky, pretože zaisťuje aktuálnosť údajov o konverziách. Môžete ich posielať automaticky cez rozhranie Google Ads API alebo môžete prepojiť svoj systém riadenia vzťahov so zákazníkmi so službou Google Ads pomocou našej integrácie so službou Zapier alebo Salesforce. Ak uprednostňujete manuálne nahrávanie, môžete použiť jednoduchú šablónu s piatimi stĺpcami v Exceli alebo súbore CSV a nahrať ju prostredníctvom webových rozhraní Google Ads alebo MKC. Prečítajte si viac o importe konverzií z kliknutí na reklamy do služby Google Ads.

7. Chcem sledovať niekoľko rôznych štádií konverzného lievika (vrátane kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov a uzavretých potenciálnych zákazníkov). Mám všetky tieto štádiá zahrnúť do tej istej konverznej akcie? Alebo mám vytvoriť samostatné konverzné akcie?

Osvedčeným postupom je vytvoriť samostatnú konverznú akciu pre každé štádium lievika. Prehľady tak budú jasnejšie a budú umožňovať lepšiu segmentáciu. Zvyčajne sa ceny ponúkajú len pre jedno štádium lievika potenciálneho zákazníka. V takom prípade musia byť štádiá samostatnými konverznými akciami.

8. Mám sledovať offline konverzie na úrovni účtu správcu Google Ads (MKC) alebo podradeného účtu?

Platí tu rovnaká logika ako pri online konverziách. Ak je určitý používateľ vystavený reklamám z viacerých podradených účtov, zvyčajne je najlepšie použiť sledovanie konverzií na úrovni účtu MKC, aby ste zabránili dvojitému sledovaniu konverzií (napríklad ak máte v jednej krajine viacero účtov, odporúčame vám sledovať konverzie na úrovni účtu MKC krajiny) Pripomíname, že sledovanie konverzií na viacerých úrovniach nie je možné. Ak už máte nastavené sledovanie konverzií na úrovni podradeného účtu alebo účtu MKC, sledovanie offline konverzií by malo prebiehať na rovnakej úrovni.

9. Čo sa stane, ak nahrám rovnakú konverziu dvakrát (duplicitnú konverziu)?

Ak už v našom systéme existuje kombinácia GCLID+Conversion_Name+Conversion_Time, konverzia sa znova nenahrá a zobrazí sa chybové hlásenie. V takom prípade si nemusíte robiť starosti s opätovným nahraním minulých konverzií, pretože Google bude počítať iba prvú inštanciu danej konverzie. Ak potrebujete nahrať dve jedinečné konverzie pre rovnaký identifikátor GCLID, ubezpečte sa, že pre každú konverziu použijete jedinečnú časovú pečiatku.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false