Sử dụng chế độ la bàn

Chế độ la bàn cho phép bạn xem khu vực xung quanh mình ở chế độ xem góc theo hướng bạn đang nhìn hoặc đang di chuyển.

Để bắt đầu chế độ la bàn, hãy chạm vào nút Vị trí của tôi ở phía dưới bên trái của màn hình. Nút này sẽ chuyển thành một la bàn . Bản đồ sẽ tự định hướng theo hướng bạn nhìn và vị trí máy ảnh sẽ thay đổi để cho phép bạn xem thêm chi tiết của bản đồ phía trước và ít chi tiết hơn của bản đồ phía sau.

Để thoát chế độ la bàn, hãy chạm vào biểu tượng mặt la bàn một lần nữa.

Chế độ la bàn cũng là tiêu chuẩn khi sử dụng Điều hướng (Beta) trên Android hoặc iOS.