Programpolicyer och åtgärder vid otillåten användning

Programpolicyerna nedan gäller för innehåll om du använder Google Classroom med ett personligt Google-konto. Detta omfattar alla Classroom-funktioner, till exempel klassnamn, information som delas i klassflödet, kommunikation och samarbete mellan lärare och elever samt lektionsmaterial. De programpolicyer som anges nedan är viktiga för att alla som använder Google-produkter ska trivas. 

Vi måste stoppa otillåten användning som hotar vår förmåga att tillhandahålla dessa tjänster och ber att alla följer riktlinjerna nedan för att hjälpa oss att uppnå detta mål. När vi får information om ett eventuellt brott mot en policy kan vi granska innehållet och vidta lämpliga åtgärder, däribland att begränsa tillgången till innehållet, ta bort innehållet och begränsa eller säga upp en användares tillgång till Googles produkter.

Vid tillämpningen av dessa policyer kan vi göra undantag utifrån pedagogiska, dokumentära, vetenskapliga eller konstnärliga skäl eller om det finns andra betydande fördelar för allmänheten i att inte vidta åtgärder för innehållet. 

Läs igenom policyerna med jämna mellanrum eftersom de kan ändras. Läs även Googles användarvillkor, integritetspolicy och användarvillkoren och policyerna för Workspace-tjänster, inklusive Google Drive, Dokument, Gmail och Kalender.

Anmäl otillåten användning

Anmäl otillåten användning om du anser att en person bryter mot policyerna nedan. Om du använder Workspace kontaktar du organisationsadministratören och rapporterar brott mot dessa policyer.

Om du vill anmäla intrång i upphovsrätten eller annat påstått olagligt innehåll använder du det här verktyget som vägleder dig genom processen för att anmäla innehåll du anser ska tas bort från Googles tjänster utifrån gällande lagstiftning.

Programpolicy

Kontokapning
Använd inte andra användares konton utan tillåtelse. Vi kan vidta lämpliga åtgärder om vi meddelas om kontokapning, vilket kan omfatta att rapportera dig till berörda myndigheter, ta bort åtkomsten till vissa av våra produkter eller inaktivera ditt Google-konto.
Sexuella övergrepp och fara för barn

Du ska inte skapa, ladda upp eller distribuera innehåll där barn exploateras eller utnyttjas. Detta omfattar allt material som visar sexuellt utnyttjande av barn. Klicka på Anmäl otillåten användning om du vill anmäla innehåll som kan föreställa utnyttjande av barn i någon av Googles produkter. Om du hittar innehåll på andra ställen på internet kontaktar du berörda myndigheter i ditt land direkt.

Google tillåter inte att våra produkter används för att utsätta barn för fara på något sätt. Detta inkluderar men är inte begränsat till exploatering av barn, till exempel

  • gromning av barn (till exempel att bli vän med ett barn online för att, antingen online eller offline, möjliggöra sexuell kontakt och/eller utbyte av sexuella bilder med barnet)
  • utpressning i sexuellt syfte (till exempel att hota eller utpressa ett barn genom att använda verklig eller påstådd åtkomst till ett barns intima bilder)
  • sexualisering av minderårig (till exempel material som avbildar, främjar eller uppmuntrar till sexuellt utnyttjande av barn eller avbildningar av barn på ett sätt som kan leda till att barn utnyttjas sexuellt)
  • trafficking med barn (till exempel annonsering om eller förledande av ett barn för sexuell exploatering i kommersiellt syfte).
Vi tar bort sådant innehåll och vidtar lämpliga åtgärder, vilket kan innebära att vi rapporterar till National Center for Missing and Exploited Children, begränsar åtkomsten till produktfunktioner och inaktiverar konton. Om du tror att ett barn är i fara eller har utsatts för övergrepp, exploatering eller trafficking ska du omedelbart kontakta polisen. Om du redan har polisanmält och behöver mer hjälp eller om du misstänker att ett barn är eller har varit i fara via våra produkter kan du rapportera det till Google.
Kringgående
Gör inga försök att kringgå våra policyer eller att undvika begränsningar av ditt konto. Detta omfattar att skapa eller använda flera konton eller andra metoder som syftar till att utföra handlingar som redan har förbjudits. Vi kan vidta lämpliga åtgärder om vi meddelas om kringgående, vilket kan omfatta att rapportera dig till berörda myndigheter, ta bort åtkomsten till vissa av våra produkter eller inaktivera ditt Google-konto.
Farliga och olagliga aktiviteter
Använd inte produkten för att delta i olaglig verksamhet eller främja aktiviteter, varor, tjänster eller information som kan orsaka allvarliga och omedelbara skador på människor eller djur. Vi tillåter allmän information i utbildningsmässigt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte, men vi drar gränsen vid innehåll som direkt bidrar till skada eller uppmuntrar till olaglig aktivitet. Vi vidtar lämpliga åtgärder om vi meddelas om olagliga aktiviteter, vilket kan omfatta att rapportera dig till berörda myndigheter, ta bort åtkomsten till vissa av våra produkter eller inaktivera ditt Google-konto.
Trakasserier, mobbning och hot
Du får inte trakassera, mobba eller hota andra. Vi tillåter inte heller att den här produkten används för att engagera eller uppmana andra till sådana aktiviteter. Detta inbegriper att utsätta andra för illvilliga trakasserier, hota någon med allvarlig skada, sexualisera någon på ett oönskat sätt, avslöja privata uppgifter om någon annan som kan användas för att utöva hot, att agera nedsättande mot eller förnedra offer för våld eller tragedier, uppmana andra att utföra dessa handlingar eller trakassera någon på andra sätt. Tänk på att onlinetrakasserier är olagligt på många platser och kan få allvarliga följder i verkliga livet för både utövaren och offret. Vi kan vidta lämpliga åtgärder om vi får information om hot som kan leda till skador eller andra farliga situationer, vilket kan innebära att du anmäls till berörda myndigheter, att vi tar bort åtkomst till vissa av våra produkter eller inaktiverar ditt Google-konto.
Hatretorik
Ägna dig inte åt hatretorik. Hatretorik är innehåll som främjar eller förespråkar våld eller har som främsta syfte att framkalla hat mot enskilda individer eller grupper på grund av etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder, nationalitet, status som krigsveteran, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller någon annan egenskap som förknippas med strukturell diskriminering eller marginalisering.
Identitetsstöld och felaktig framställning av identitet

Utge dig inte för att vara en annan person eller organisation, och framställ inte dig själv på ett felaktigt sätt. Detta inbegriper identitetsstöld av personer eller organisationer som du inte representerar eller att tillhandahålla vilseledande information om en användares eller webbplats identitet, kvalifikationer, ägarskap, syfte, produkter, tjänster eller företag.

Detta omfattar även innehåll eller konton som felaktigt framställer eller döljer sitt ägande eller primära syfte såsom att felaktigt framställa eller avsiktligt dölja ditt ursprungsland eller andra väsentliga detaljer om dig själv när du hänvisar användare till innehåll om politik, samhällsproblem eller frågor av allmänt intresse i ett annat land än ditt eget. Vi tillåter parodi, satir och att skriva under pseudonym – undvik bara innehåll som riskerar att vilseleda din målgrupp i fråga om vem du egentligen är.

Skadlig programvara och liknande skadligt innehåll
Överför inte skadlig programvara eller annat innehåll som skadar eller stör nätverk, servrar, slutanvändare, enheter eller annan infrastruktur. Detta omfattar att vara direktvärd för, bädda in eller överföra skadlig programvara, virus, skadlig kod eller annan skadlig eller oönskad programvara eller liknande innehåll. Detta omfattar även innehåll som sprider virus, öppnar popup-fönster, försöker installera programvara utan användarens godkännande eller som på annat sätt påverkar användare med skadlig kod. Läs våra policyer för säker webbsökning om du vill veta mer.
Vilseledande innehåll

Distribuera inte innehåll som lurar, vilseleder eller förvirrar användare. Detta inbegriper följande:

  • Vilseledande innehåll som rör medborgerliga och demokratiska processer: Innehåll som bevisligen är falskt och som avsevärt försvagar deltagande i eller förtroende för medborgerliga eller demokratiska processer. Detta omfattar information om offentliga röstningsförfaranden, politiska kandidaters lämplighet baserat på ålder eller födelseort, valresultat eller folkräkningsdeltagande som motsäger officiella regeringsregister. Detta gäller även felaktiga påståenden om att politiker eller myndighetspersoner har avlidit, varit med om olyckor eller lider av plötsliga allvarliga sjukdomar.
  • Vilseledande innehåll som rör skadliga konspirationsteorier: Innehåll som främjar eller stärker trovärdigheten för åsikter om att personer eller grupper systematiskt begår handlingar som orsakar utbredd skada. Innehållet strider mot omfattande bevis och har lett till eller uppmanar till våld.
  • Vilseledande innehåll som rör skadlig hälso- och sjukvårdsutövning: Vilseledande innehåll om hälsa och medicin som förespråkar eller uppmuntrar andra till behandlingar som kan leda till allvarlig fysisk eller emotionell personskada eller allvarligt skada folkhälsan.
  • Manipulerad media: Media som har manipulerats eller förfalskats på ett sätt som vilseleder användarna och kan utgöra en stor risk för allvarliga skador.
     
Sexuella bilder utan samtycke
Spara eller sprid inte privata nakenbilder, explicita eller icke-explicita intima och sexuella bilder eller videor utan samtycke från personen som är med på bilden/i videon. Om någon har skickat en privat nakenbild eller en bild eller video på dig av explicit eller icke-explicit intim och sexuell karaktär ska du anmäla det till oss här.
Personliga och konfidentiella uppgifter
Du får inte spara eller sprida andras privata eller konfidentiella uppgifter utan deras tillstånd. ​Detta inkluderar användning av känsliga uppgifter, till exempel personnummer, kontonummer, kreditkortsnummer, bilder av signaturer och privata hälsodokument. I de flesta fall vidtar vi inga rättsliga åtgärder om denna information är allmänt tillgänglig på andra ställen på internet eller i offentliga register, till exempel nationella id-nummer som står på en myndighets webbplats.
Nätfiske
Använd inte produkten för nätfiske. Det inbegriper att be om eller samla in känsliga uppgifter som lösenord, ekonomiska uppgifter och personnummer.
Reglerade varor och tjänster
Du får inte sälja, annonsera eller främja försäljning av reglerade varor och tjänster. Reglerade varor och tjänster inkluderar alkohol, hasardspel, läkemedel, ej godkända kosttillskott, tobak, fyrverkerier, vapen eller hälso- och sjukvårdsprodukter.
Sexuellt explicit innehåll
Sprid inte innehåll med sexuellt explicit material, t.ex. nakenhet, uttryckliga sexuella handlingar och pornografiskt material. Detta inkluderar att rikta trafik till kommersiella pornografiska webbplatser. Vi tillåter nakenhet som har pedagogiska, dokumentära, vetenskapliga eller konstnärliga syften.
Spam
Skicka inte skräppost. Detta kan omfatta oönskat reklaminnehåll eller kommersiellt innehåll, oönskat innehåll som skapas av ett automatiskt program, oönskat upprepat innehåll, meningslöst innehåll eller allt som verkar vara ett massvärvningsförsök.
Systemstörningar och otillåten användning
Använd inte den här produkten på ett otillåtet sätt och skada, försämra eller påverka inte driften av nätverk, enheter eller annan infrastruktur. Detta inkluderar att försämra, inaktivera eller negativt störa någon aspekt av produkten eller dess tjänster. Vi kan vidta lämpliga åtgärder om vi meddelas om systemstörningar och otillåten användning, vilket kan omfatta att rapportera dig till berörda myndigheter, ta bort åtkomsten till vissa av våra produkter eller inaktivera ditt Google-konto.
Våldsamma organisationer och rörelser

Kända våldsamma icke-statliga organisationer och rörelser får inte använda produkten i något syfte. 

Distribuera inte innehåll som underlättar eller främjar aktiviteterna i dessa grupper, till exempel rekrytering, koordinering online eller offline, delning av handböcker eller annat material som kan underlätta skada, främja ideologier med våldsamma icke-statliga organisationer, främja terrorhandlingar, uppmana till våld, eller hylla angrepp av våldsamma organisationer. 

Beroende på innehållet kan vi även vidta åtgärder mot användaren. 

Innehåll som är relaterat till icke-statliga organisationer kan tillåtas i en pedagogisk, nyhetsmässig, dokumentär, vetenskaplig eller konstnärlig kontext, men då är det viktigt att tillhandahålla förklarande information så att användarna förstår sammanhanget.

Obehöriga bilder på minderåriga
Spara eller sprid inte bilder av minderåriga utan uttryckligt samtycke från barnets förälder, vårdnadshavare eller juridiska ombud. Om någon har sparat eller spridit en bild på en minderårig utan nödvändigt samtycke kan du anmäla det till oss här.
Våld och blodigt innehåll
Spara eller sprid inte våldsamt eller blodigt innehåll som föreställer verkliga personer eller djur vars huvudsakliga syfte är att vara chockerande, sensationellt eller meningslöst. Detta omfattar extrema skildringar, som styckning eller närbilder av stympade lik och grova skildringar som innehåll med stora mängder blod. Innehåll kan tillåtas i en pedagogisk, dokumentär, vetenskaplig eller konstnärlig kontext, men då är det viktigt att tillhandahålla tillräckligt med information så att användarna förstår sammanhanget. I vissa fall kan innehållet vara så grovt att det inte får publiceras på våra plattformar oavsett sammanhang. Slutligen är det inte tillåtet att uppmuntra andra att begå specifika våldshandlingar. 

Ytterligare policyer

Intrång i upphovsrätten
Distribuera inte upphovsrättsskyddat innehåll utan godkännande och tillhandahåll inte länkar till webbplatser där personer kan få obehöriga nedladdningar av upphovsrättsskyddat innehåll. Det är vår policy att svara på tydliga anmälningar om påstådda intrång i upphovsrätten. Upprepade intrång i immateriella äganderätter, inklusive upphovsrätt, medför att kontot stängs. Om du upptäcker ett brott mot Googles upphovsrättspolicy ska du anmäla intrång i upphovsrätten.
Användarkonton
Eleverna kan inte använda produkten med ett personligt Google-konto på en skola. Skolan måste vara registrerad för ett Workspace for Education-konto för att produkten ska kunna användas med eleverna. Anmäl klassen om du misstänker att produkten används med personliga konton på en skola.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
8885784733793246857