Programmabeleid met betrekking tot misbruik en handhaving hiervan

Het programmabeleid hieronder geldt voor content als je Google Classroom gebruikt met een persoonlijk Google-account. Het beleid geldt voor alle Classroom-functies, inclusief lesgroepnamen, informatie die wordt gedeeld in de lesgroepupdates, communicatie en samenwerking tussen docenten en leerlingen, en lesgroepmateriaal. Het programmabeleid hieronder speelt een belangrijke rol bij het garanderen van een positieve gebruikerservaring voor iedereen die producten van Google gebruikt.

We willen vormen van misbruik die ons vermogen om deze services te leveren in gevaar brengen, tegengaan en vragen iedereen zich aan het onderstaande beleid te houden, zodat we dit doel kunnen bereiken. Nadat we een melding over een potentiële beleidsschending hebben ontvangen, kunnen we de content onderzoeken en maatregelen nemen, waaronder de toegang tot de content beperken, de content verwijderen en de toegang van een gebruiker tot Google-producten beperken of beëindigen.

Bij de toepassing van dit beleid kunnen we uitzonderingen maken op grond van educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke overwegingen of wanneer er andere belangrijke voordelen voor het publiek zijn als we geen actie ondernemen tegen de content.

Omdat dit beleid van tijd tot tijd wordt aangepast, raden we je aan deze pagina af en toe opnieuw door te lezen. Bekijk ook de Servicevoorwaarden van Google, het Privacybeleid, de Servicevoorwaarden en het beleid voor G Suite-services, zoals Google Drive, Documenten, Gmail en Agenda.

Misbruik melden

Als je denkt dat iemand het onderstaande beleid schendt, kun je het misbruik melden. Als je een G Suite-gebruiker bent, neem je contact op met de beheerder van je organisatie om schending van het beleid te melden.

Gebruik deze tool om een auteursrechtschending of een ander juridisch probleem te melden. Deze tool begeleidt je bij het melden van content die volgens jou op grond van toepasselijke wetgeving uit de services van Google moet worden verwijderd.

Programmabeleid

Accountkaping
Open het account van een andere gebruiker niet zonder toestemming van de betreffende gebruiker. We nemen passende maatregelen als we op de hoogte worden gesteld van accountkaping, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Seksueel misbruik en in gevaar brengen van kinderen

Maak, upload of verspreid geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat al het materiaal met daarop seksueel misbruik van kinderen. Als je in een Google-product content tegenkomt waarin mogelijk een kind wordt misbruikt, kun je dit melden door op Misbruik melden te klikken. Als je dergelijke content ergens anders op internet tegenkomt, neem je rechtstreeks contact op met de aangewezen instantie in jouw land.

In bredere zin verbiedt Google het gebruik van zijn producten om kinderen in gevaar te brengen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, roofdiergedrag ten opzichte van kinderen, zoals:

  • kinderlokken (bijvoorbeeld online vriendschap sluiten met een kind om online of offline seksueel contact mogelijk te maken en/of seksuele beelden uit te wisselen met dat kind),
  • 'sextortion' (bijvoorbeeld een kind bedreigen of chanteren door echte of vermeende toegang tot intieme afbeeldingen van het kind te gebruiken),
  • seksualisering van een minderjarige (bijvoorbeeld afbeeldingen die seksueel misbruik van kinderen weergeven, aanmoedigen of promoten, of de weergave van kinderen op een manier die kan leiden tot seksuele uitbuiting van kinderen), en
  • kinderhandel (bijvoorbeeld een kind aanbieden of lokken voor commerciële seksuele uitbuiting).
We verwijderen dergelijke content en nemen passende maatregelen, bijvoorbeeld door een melding te doen bij instanties tegen kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children), door de toegang tot bepaalde productfuncties te beperken of door accounts uit te schakelen. Als je vermoedt dat een kind in gevaar verkeert of het slachtoffer is van misbruik, uitbuiting of kinderhandel, neem je onmiddellijk contact op met de politie. Als je al aangifte hebt gedaan bij de politie en nog steeds hulp nodig hebt of als je je zorgen maakt dat een kind gevaar loopt of liep in een van onze producten, kun je dit melden aan Google.
Omzeiling
Neem niet deel aan activiteiten die erop zijn gericht om ons beleid te omzeilen of beperkingen op te heffen die voor jouw account gelden. Dit omvat het maken of gebruiken van meerdere accounts of andere methoden die bedoeld zijn om acties te kunnen uitvoeren die eerder verboden waren. We nemen passende maatregelen als we op de hoogte worden gesteld van onwettige activiteiten, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Gevaarlijke en illegale activiteiten
Gebruik dit product niet voor illegale activiteiten of voor de promotie van activiteiten, goederen, services of informatie waarmee ernstige en onmiddellijke schade kan worden toegebracht aan mensen of dieren. Hoewel we algemene informatie over deze content toestaan voor educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke doeleinden, trekken we de grens bij content waarmee rechtstreeks schade kan worden toegebracht of illegale activiteiten worden aangemoedigd. We nemen passende maatregelen als we op de hoogte worden gesteld van onwettige activiteiten, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Intimideren, kwetsen en bedreigen
Je mag anderen niet intimideren, pesten of bedreigen. We staan ook niet toe dat dit product wordt gebruikt om anderen bij dergelijke activiteiten te betrekken of hiertoe aan te sporen. Dit omvat onder meer iemand tot doelwit van kwaadaardige pesterijen maken, iemand dreigen met ernstig letsel, iemand op ongewenste wijze seksualiseren, persoonlijke informatie van iemand openbaarmaken die kan worden gebruikt om dreigingen uit te voeren, iemand kleineren of vernederen die is getroffen door geweld of een tragedie, anderen aanzetten dergelijke activiteiten uit te voeren, of iemand op enige andere wijze intimideren. Houd er rekening mee dat online intimidatie op veel plaatsen illegaal is en verstrekkende gevolgen kan hebben in het dagelijks leven van zowel de dader als het slachtoffer. We kunnen passende maatregelen nemen als we op de hoogte worden gesteld van dreiging met geweld of van andere gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de politie, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Aanzetten tot haat
Zet niet aan tot haat. Onder aanzetten tot haat valt content die geweld promoot of goedkeurt of tot doel heeft om tot haat aan te zetten tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.
Nabootsing en verkeerde voorstelling van identiteit

Boots geen personen of organisaties na en geef geen verkeerde voorstelling van jezelf. Dit geldt onder andere voor nabootsing van een persoon of organisatie die jou niet vertegenwoordigt en voor het opgeven van misleidende informatie over identiteit, kwalificaties, eigendom, doel, producten, services of zaken van een gebruiker/site.

Dit geldt ook voor content of accounts die een verkeerde voorstelling geven van hun eigendom of primaire doel of dit verbergen, zoals het verkeerd voorstellen of opzettelijk verbergen van je land van herkomst, of andere belangrijke gegevens over jouzelf als je content over politiek, sociale kwesties of kwesties van algemeen belang doorstuurt naar gebruikers in een ander land dan je eigen land. Parodieën, satire en het gebruik van pseudoniemen zijn toegestaan, zolang je geen content plaatst die het publiek in verwarring kan brengen over je ware identiteit.

Malware en vergelijkbare schadelijke content
Verstuur geen malware of content die de werking van netwerken, servers, apparaten van eindgebruikers of andere infrastructuur schaadt of verstoort. Dit omvat het direct hosten, insluiten of overdragen van malware, virussen, vernietigende code of andere schadelijke of ongewenste software of vergelijkbare content. Dit geldt ook voor content die virussen overdraagt, pop-ups genereert, software probeert te installeren zonder toestemming van de gebruiker of die gebruikers op een andere manier met schadelijke code beïnvloedt. Bekijk ons Safe Browsing-beleid voor meer informatie.
Misleidende content

Verspreid geen content die gebruikers misleidt of verwart. Bijvoorbeeld:

Misleidende content met betrekking tot maatschappelijke en democratische processen: Content die aantoonbaar vals is en die de deelname aan of het vertrouwen in maatschappelijke of democratische processen aanzienlijk kan ondermijnen. Dit geldt onder andere voor informatie over publieke stemprocedures, de geschiktheid van politieke kandidaten op basis van leeftijd/geboorteplaats, verkiezingsresultaten of deelname aan een volkstelling die in strijd is met officiële overheidsinformatie. Het geldt ook voor onjuiste beweringen dat een politicus of overheidsfunctionaris is overleden, betrokken is geweest bij een ongeval of aan een ernstige ziekte lijdt.

Misleidende content met betrekking tot schadelijke gezondheidspraktijken: Misleidende gezondheids- of medische content die promoot of anderen aanmoedigt om deel te nemen aan praktijken die kunnen leiden tot ernstige fysieke of emotionele schade aan individuele personen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van grote groepen mensen.

Gemanipuleerde media: Media die technisch zijn gemanipuleerd of bewerkt op een manier die gebruikers misleidt en die een groot risico op ernstige schade met zich meebrengen.

Misleidende content kan worden toegestaan in een educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef altijd voldoende informatie, zodat mensen deze context kunnen begrijpen. In sommige gevallen, ongeacht de hoeveelheid context, wordt de content toch van onze platforms verwijderd.

Plaatsing van expliciete afbeeldingen zonder wederzijds goedvinden
Je mag geen privénaaktfoto's of seksueel expliciete of niet-expliciete intieme en seksuele afbeeldingen of video's opslaan of verspreiden zonder toestemming van de betreffende persoon. Als iemand zonder toestemming een privénaaktfoto of -video, een seksueel expliciete foto of video, of een niet-expliciete intieme en seksuele foto of video van jou heeft verstuurd, kun je ons dat hier melden.
Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens
Bewaar of verspreid zonder toestemming van de betrokkene geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie van iemand anders. ​Dit omvat het gebruik van gevoelige informatie, zoals Amerikaanse burgerservicenummers, bankrekeningnummers, creditcardnummers, afbeeldingen van handtekeningen en persoonlijke medische documenten. In de meeste gevallen waarin deze informatie algemeen beschikbaar is op internet of in openbare registers, zoals persoonsgebonden nummers op een overheidswebsite, voeren we doorgaans geen handhavingsacties uit.
Phishing
Gebruik dit product niet voor phishing. Dit omvat het bemachtigen of verzamelen van gevoelige gegevens, zoals wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers.
Gereguleerde producten en services
Je mag geen gereguleerde producten en services verkopen, promoten of de verkoop hiervan mogelijk maken. Gereguleerde producten en services omvatten alcohol, kansspelen, geneesmiddelen, niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens en medische apparatuur.
Seksueel expliciete content
Verspreid geen content die seksueel expliciet materiaal bevat, zoals naaktheid, expliciete seksuele handelingen en pornografisch materiaal. Dit geldt ook voor het genereren van verkeer naar commerciële pornosites. We staan naaktheid wel toe voor educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke doeleinden.
Spam
Verstuur geen spam. Voorbeelden hiervan zijn ongewenste promotionele of commerciële content, ongewenste content die is gemaakt door een geautomatiseerd programma, ongewenste herhaalde content, onzinnige content en alles wat de kenmerken heeft van massale verzending van ongevraagde promotionele of commerciële content.
Verstoring en misbruik van systemen
Maak geen misbruik van dit product en beschadig, verslechter of beïnvloed de werking van netwerken, apparaten of andere infrastructuur niet. Hieronder valt ook de aantasting, uitschakeling of negatieve beïnvloeding van welk aspect van het product of de services dan ook. We nemen passende maatregelen als we op de hoogte worden gesteld van verstoring en misbruik van systemen, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Terroristische activiteiten
Het is terroristische organisaties niet toegestaan dit product te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief werving. Bovendien nemen we maatregelen tegen gebruikers die aan terrorisme gerelateerde content posten, zoals content waarin terrorisme wordt gepromoot, waarin wordt aangezet tot geweld of waarin terroristische aanslagen worden verheerlijkt. Als je aan terrorisme gerelateerde content bewaart of verspreidt met een educatief, documentair, wetenschappelijk of artistiek oogmerk, moet je voldoende informatie geven, zodat kijkers de context begrijpen.
Ongeautoriseerde afbeeldingen van minderjarigen
Bewaar of verspreid geen afbeeldingen van een minderjarige zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouder, voogd of juridisch vertegenwoordiger van het betreffende kind. Als iemand zonder de vereiste toestemming een afbeelding van een minderjarige heeft opgeslagen of verspreid, kun je ons dat hier melden.
Geweld en bloedvergieten
Bewaar of verspreid geen gewelddadige of bloederige content met echte mensen of dieren die voornamelijk bedoeld is om schokkend, sensationeel of zinloos te zijn. Dit omvat ultra-expliciet materiaal, zoals ontleding of close-upbeelden van verminkte lijken. Hetzelfde geldt voor expliciet materiaal, zoals content met aanzienlijke hoeveelheden bloed. Content kan worden toegestaan in een educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef altijd voldoende informatie, zodat mensen de context kunnen begrijpen. In sommige gevallen kan content zo gewelddadig of schokkend zijn dat we deze van onze platforms verwijderen, hoeveel context er ook wordt geboden. Tot slot: moedig anderen niet aan specifieke gewelddaden te plegen.

Aanvullend beleid

Auteursrechtschending
Distribueer geen auteursrechtelijk beschermde content zonder dat je daarvoor toestemming hebt gekregen en plaats geen links naar sites waar mensen auteursrechtelijk beschermde content illegaal kunnen downloaden. Het is ons beleid te reageren op duidelijke meldingen van mogelijke auteursrechtschendingen. Herhaalde schending van intellectuele-eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, leidt tot beëindiging van het account. Als je een overtreding van het auteursrechtbeleid van Google ontdekt, dan kun je de auteursrechtschending melden.
Gebruikersaccounts
Leerlingen kunnen dit product niet gebruiken op school met een persoonlijk Google-account. Als scholen dit product willen gebruiken met leerlingen, moeten ze zich aanmelden voor een gratis G Suite for Education-account. Als je denkt dat dit product wordt gebruikt op een school met persoonlijke accounts, vragen we je de lesgroep te melden.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?