ตอบคำถาม

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

ครูมีสิทธิ์โพสต์คำถามได้ 2 ประเภท นั่นคือ คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ หรือคำถามแบบหลายตัวเลือก โปรดป้อนคำตอบสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และเลือกตัวเลือกสำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก คุณจะดูและตอบคำถามได้ในหน้างานของชั้นเรียนหรือหน้าสตรีม 

หมายเหตุ: ไม่มีการจำกัดจำนวนอักขระสูงสุดสำหรับคำถามประเภทนี้

ในหน้างานของชั้นเรียน

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ
 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน ""
 3.  แตะคำถาม

  แตะคำถาม

 4. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ
 5. ในส่วนคำตอบของคุณ ให้ป้อนคำตอบ จากนั้น แตะส่งและยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณจะแตะส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน จากนั้น ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ "" 
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้แตะคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ ""
ตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก
 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน ""
 3. แตะคำถาม

  แตะคำถาม

 4. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ
 5. แตะคําตอบ จากนั้น ส่ง และยืนยัน 
  มายเหตุ: คุณจะแตะส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการป้อนความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ "" 
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้แตะคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ ""
(ไม่บังคับ) ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หากเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และครูอนุญาตให้ทำได้

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน ""
 3. แตะคำถาม

  แตะคำถาม

 4. แตะดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

  แตะ "ดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น"

 5. หากต้องการตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น ให้แตะตอบ จากนั้น ป้อนคำตอบ จากนั้น แตะโพสต์""
(ไม่บังคับ) แก้ไขคำตอบ

คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หากเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และครูอนุญาตให้ทำได้

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน ""
 3. แตะคำถาม

  แตะคำถาม

 4. แตะแก้ไขในคำถาม
  หมายเหตุ: คุณจะเห็นตัวเลือกนี้หากครูเปิดใช้งานไว้

  แตะ "แก้ไข"

 5. แก้ไขตามต้องการ จากนั้น แตะส่ง

ในหน้าสตรีม 

ตอบคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ
 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น คำถาม
 3. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ
 4. ในส่วนคำตอบของคุณ ให้ป้อนคำตอบ จากนั้น แตะส่งและยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณจะแตะส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการป้อนความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ "" 
 6. (ไม่บังคับ) หากมีความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้แตะคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ ""
ตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก
 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น คำถาม
 3. อ่านคำถามแล้วตรวจสอบคำสั่งหรือไฟล์แนบ
 4. แตะคําตอบ จากนั้น ส่ง และยืนยัน 
  หมายเหตุ: คุณจะแตะส่งไม่ได้จนกว่าจะป้อนคำตอบ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการป้อนความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ "" 
 6. (ไม่บังคับ) หากมีความคิดเห็นหรือคำถามส่วนตัวถึงครู ให้แตะคำถาม จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ ""
(ไม่บังคับ) ดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หากเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และครูอนุญาตให้ทำได้

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น คำถาม
 3. แตะดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น
  แตะ "ดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น"
 4. หากต้องการตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น ให้แตะตอบ จากนั้น ป้อนคำตอบ จากนั้น แตะโพสต์""
(ไม่บังคับ) แก้ไขคำตอบ

คุณจะดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้หากเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และครูอนุญาตให้ทำได้

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น คำถาม
 3. แตะแก้ไขในคำถาม
  หมายเหตุ: คุณจะเห็นตัวเลือกนี้หากครูเปิดใช้งานไว้
  แตะ "แก้ไข"
 4. แก้ไขตามต้องการ จากนั้น แตะส่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร