Преглед на надморска височина и координати

Можете да видите географската дължина и ширина на различни места по света с помощта на Google Earth. Можете да проверявате и надморската височина.

Преглед на координатите на местоположение 

Използвайте Google Earth, за да видите географската дължина на дадено място (позиция изток-запад) и географската ширина (позиция север-юг).

 1. Отворете Google Earth на компютъра си.

 2. Кликнете върху „Търсене“ вляво Търсене.

 3. Потърсете място. Отдясно ще видите поле, или информационна карта, с данни за мястото.

 4. В горния ляв ъгъл на информационната карта кликнете върху стрелката за нагоре Стрелка нагоре.

 5. В полето, което се отваря, ще видите географската ширина и дължина.

Забележка: Ако преместите мишката, в долния десен ъгъл на екрана ще видите актуализирани координати. 

Използване на координати при търсене

Ако знаете координатите на дадено място, можете да ги използвате, за да го намерите в Google Earth.

 1. Отворете Google Earth на компютъра си.

 2. Кликнете върху „Търсене“ вляво Търсене.
 3. Въведете координатите, като използвате един от следните формати:
  • Десетични градуси: 42,7°, -100,2°
  • Градуси, минути, секунди:  64°25'12,07"N, 100°10'15,24"W

Преглед на надморската височина на място  

Можете също така да видите надморската височина на дадено място, т.е. височината му над земята или морското равнище. 

 1. Потърсете място или коригирайте Google Earth, докато не видите желания изглед.

 2. В долния десен ъгъл ще видите височината. Тя се актуализира с движението на мишката.

В долния десен ъгъл ще видите и височината на камерата. Тя и действителната височина са посочени във футове и мили или в метри и километри според настройките ви.

Промяна на начина, по който виждате надморската височина

Можете да промените начина, по който Google Earth измерва надморската височина и разстоянието.

 1. Отворете Google Earth на компютъра си.
 2. Кликнете върху менюто Меню и след това Настройки Настройки.
 3. Изберете опция в „Мерни единици“.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?