Sử dụng Toạ độ Địa lý

Bạn có thể sử dụng toạ độ địa lý (vĩ độ, kinh độ) để chỉ ra vị trí của dữ liệu điểm trong tệp văn bản của bạn. Để nhập tệp văn bản chung, Google Earth hỗ trợ toạ độ địa lý được mô tả bằng

  • Độ, phút, giây (DMS)
  • Độ thập phân (DDD)
  • Độ, phút, với giây thập phân (DMM)

Tham khảo Nhập Toạ độ Nâng cao để biết mô tả chi tiết về toạ độ vĩ độ/kinh độ được hỗ trợ trong Google Earth cũng như kiểu cú pháp được hỗ trợ.

Trường Mô tả và Tuỳ chọn

Bạn có thể sử dụng bất kỳ số trường nào trong tệp dữ liệu tuỳ chỉnh của bạn để dán nhãn và mô tả điểm và hiển thị chúng trong ứng dụng Google Earth. Trường tuỳ chọn có thể được xác định dưới các giá trị sau:

  • Văn bản hoặc chuỗi – Trường chuỗi có thể chứa cả số và ký tự bảng chữ cái. Cái thực sự xác định chuỗi có liên quan đến mẫu kiểu đó chính là bản thân chuỗi được trích dẫn trong dấu ngoặc kép hoặc chứa khoảng trắng để không thể diễn giải chuỗi dưới dạng số.

    Đây là điểm phân biệt quan trọng cần ghi nhớ khi sử dụng mẫu kiểu được áp dụng cho trường.
  • Số nguyên
  • Giá trị điểm động

Với các mẫu kiểu, bạn có thể tận dụng các kiểu trường này để tạo hiệu ứng trực quan hữu ích trong trình xem 3D như ảnh hoặc mã màu của dữ liệu dựa trên giá trị trong trường.