ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

การดูเส้นบอกระยะเวลา

ถ้าคุณดาวน์โหลดข้อมูลที่มีข้อมูลเวลา (ตัวอย่างเช่น รอยทาง GPS) คุณสามารถดูข้อมูลนี้ตามลำดับได้ใน Google Earth ตัวอย่างเช่น คุดณสามารถดูรอยทาง GPS ที่ปรากฏขึ้นภายในช่วงระยะเวลาจำกัด และสามารถติดตามดูรอยทางนี้ได้ การดำเนินการ:

 1. ถ้าจำเป็น ให้ นำเข้าข้อมูล GPS หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเวลาอื่นๆ
 2. ในแผงสถานที่ เลือกข้อมูลนี้ แถบเลื่อนเวลาจะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของมุมมองภาพ 3 มิติ พร้อมช่วงเวลาที่ตรงกับข้อมูลที่คุณเลือกไว้
 3. ดำเนินการต่างๆ ดังนี้:
 • เมื่อต้องการกำหนดช่วงเวลาใหม่ในการแสดงข้อมูลในมุมมองภาพ 3 มิติ ให้ลากเครื่องหมายช่วง (ดูที่ด้านล่าง) ไปทางซ้ายหรือขวา
 • เมื่อต้องการเลื่อนช่วงเวลาย้อนหลังหรือไปข้างหน้า ให้ลากแถบเลื่อนเวลา (ดูที่ด้านล่าง) ไปทางซ้ายหรือขวา เครื่องหมายแสดงช่วงจะเลื่อนไปกับแถบเลื่อนเวลา เพื่อให้ช่วงเวลาที่แสดงเท่าเดิม
 • การเล่นภาพเคลื่อนไหวของช่วงลำดับ ให้คลิกที่ปุ่ม เล่น (ดูที่ด้านล่าง) โปรดสังเกตว่า จะมีประโยชน์ต่อเมื่อมีการกำหนดส่วนของข้อมูลในแบบช่วงเวลาเท่านั้น

แถบเลื่อนเวลา

คุณลักษณะของแถบเลื่อนเวลามีดังนี้:

 1. คลิกที่นี่เพื่อเปิดภาพเคลื่อนไหวของช่วงลำดับ การทำงานนี้จะทำได้ดีที่สุด ถ้าคุณเลื่อนเครื่องหมายช่วงเพื่อกำหนดช่วงเวลาน้อยลงกว่าช่วงเวลาของทั้งชุด คลิกที่ปุ่มใกล้กันเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ
 2. ลากเครื่องหมายช่วงเวลาไปทางด้านขวาหรือซ้ายเพื่อกำหนดช่วงเวลาใหม่ในการแสดงข้อมูล
 3. คลิกที่นี่เพื่อตั้งค่าตัวเลือก สำหรับแถบเลื่อนเวลา
 4. ย่อหรือขยายภาพเพื่อเพิ่มหรือลดช่วงวันที่ซึ่งเส้นบอกระยะเวลาแสดง ทำให้คุณสามารถดูภาพที่แตกต่างกันภายในช่วงเวลาที่สั้นหรือยาวได้ง่ายขึ้น โปรดทราบว่า เมื่อคุณย่อหรือขยาย วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของเส้นบอกระยะเวลาจะเปลี่ยนแปลง
 5. ลากเครื่องหมายนี้เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาให้เร็วขึ้นหรือช้าลง

หมายเหตุ: แถบเลื่อนเวลาจะใช้ไม่ได้เมื่อคุณ บันทึกภาพยนตร์

การตั้งค่าตัวเลือกกำหนดเวลา

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ คุณลักษณะการแสดงกำหนดเวลา การดำเนินการ:

 1. ในแถบเลื่อนเวลา ให้คลิกที่ไอคอนรูปนาฬิกา (ดูที่ด้านบน) กรอบข้อความตัวเลือกวันที่และเวลาจะปรากฏ มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:
 • วันที่/เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด - ตั้งค่าวันที่และเวลาสำหรับการเริ่มต้นและสิ้นสุดของเส้นบอกลำดับเวลา
 • แสดงเวลาเข้า - เลือกประเภทของเวลาแสดงที่เหมาะสม
 • ความเร็วของภาพเคลื่อนไหว - ใช้แถบเลื่อนนี้ในการตั้งค่าความเร็วของภาพเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกปุ่ม เล่น บนแถบเลื่อนเวลา (ดูที่ด้านบน)
  • วนซ้ำภาพเคลื่อนไหว - เลือกช่องนี้เพื่อเล่นภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
 1. เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้ว คลิก ตกลง