Sửa đổi Cài đặt Thư mục

Áp dụng mô tả, nhãn và cài đặt nâng cao cho một thư mục mang lại các đặc điểm hiển thị khác với cài đặt được áp dụng đối với các dấu vị trí đơn lẻ hoặc với các tính năng hình học khác. Những khác biệt này được mô tả ở đây. Để biết thêm thông tin về cách áp dụng các cài đặt này, xem phần còn lại của chủ đề trong phần này.

  • Tên và mô tả thư mục - Tên và mô tả bạn cung cấp khi bạn chỉnh sửa thư mục chỉ áp dụng cho thư mục đó và không phải cho các mục được chứa trong thư mục đó. Sử dụng các trường này để nhận diện thư mục và mô tả nội dung của nó.
  • Xem thư mục - Giống như tên và mô tả, chế độ xem chỉ áp dụng cho thư mục. Cài chế độ xem cho thư mục sẽ rất hữu ích khi bạn muốn tạo góc xem để bao quát tất cả mục được chứa trong thư mục. Ví dụ, bạn có thể có thư mục chứa dấu vị trí của câu lạc bộ của những người chơi gôn ở một khu vực cụ thể, mỗi câu lạc bộ có góc nhìn riêng. Bạn có thể đặt tất cả chúng vào một thư mục và cài đặt góc xem cho thư mục để hiển thị tất cả các dấu vị trí từ góc xem phù hợp nếu muốn. Xem Đặt Chế độ xem.
  • Kiểu được chia sẻ - Bạn có thể xác định một kiểu cho một thư mục và áp dụng các thành phần kiểu cho tất cả các mục trong thư mục khi bạn muốn các mục có cùng đường, nhãn, và biểu tượng. Điều này có thể thực hiện được trước tiên bằng cách bật trạng thái "chia sẻ" cho thư mục, nếu chưa bật.

    Theo mặc định, khi tất cả các mục trong thư mục có cùng kiểu (cùng cài đặt đường, nhãn và biểu tượng) hoặc không có kiểu nào được đặt, chia sẻ được bật cho thư mục mẹ. Điều này có nghĩa là đặt kiểu chung cho tất cả các mục trong thư mục chỉ là đặt kiểu cho thư mục mẹ.

    Nếu các mục riêng lẻ trong thư mục có cài đặt kiểu khác nhau, thì tắt chia sẻ thư mục mẹ.

    Bạn có thể nhấp vào nút Chia sẻ Kiểu để bật chia sẻ cho tất cả các mục. Những thay đổi sau đó đối với cài đặt trong bảng điều khiển này ghi đè bất kỳ sửa đổi kiểu nào bạn vừa thực hiện đối với các mục riêng lẻ trong thư mục.
  • Cài đặt độ cao được chia sẻ - Giống như với kiểu, cài đặt độ cao có thể áp dụng cho tất cả các mục trong thư mục khi chia sẻ kiểu được bật (xem bên trên). Điều này bao gồm thư mục con. Cài đặt độ cao áp dụng cho tất cả hình học trong thư mục. Tuy nhiên, nếu bạn đặt các tuỳ chọn cao độ khác cho các mục riêng lẻ trong thư mục, tuỳ chọn độ cao cho thư mục cho biết cài đặt của "chế độ hỗn hợp."

Sửa đổi Cài đặt cho Một Mục

Bạn có thể sửa đổi tất cả cài đặt cho một mục để tác động hiển thị chỉ của mục đó. Khi bạn thay đổi cài đặt kiểu và cao độ cho một mục trong thư mục thì tắt chia sẻ kiểu thư mục đó. Tuy nhiên, kiểu đã được áp dụng trước đó qua kiểu chia sẻ được bảo lưu cho các mục khác trong thư mục.

Lưu ý - Quy trình khuyến nghị về việc sử dụng kết hợp kiểu chia sẻ với sửa đổi dấu vị trí riêng lẻ là để áp dụng trước tiên cài đặt chia sẻ cho thư mục để thiết lập tất cả các thành phần chung mong muốn (ví dụ, tỷ lệ biểu tượng và màu đường). Tại điểm đó, bạn có thể sửa đổi các mục riêng lẻ mà không ảnh hưởng tới cài đặt kiểu chung cho các mục khác. Tuy nhiên, nếu sau đó bạn bật lại kiểu chia sẻ thì bất kỳ sửa đổi riêng lẻ nào đều bị ghi đè.