Kreslenie ciest a mnohouholníkov

V zobrazovači 3D môžete voľne kresliť cesty a mnohouholníky a ukladať ich do priečinka Moje miesta rovnakým spôsobom ako pri vytváraní značiek miest. Cesty a mnohouholníky zdieľajú všetky vlastnosti značiek, vrátane názvu, popisu, štýlu zobrazenia a umiestnenia. Cestu môžete po vytvorení vybrať a prehrať jej prehliadku. Viac informácií o úprave ciest a vytvorených mnohouholníkov si pozrite v časti Úprava miest a priečinkov.

Postup pri kreslení cesty alebo mnohouholníka v zobrazovači 3D:

 1. Umiestnite zobrazovač 3D tak, aby obsahoval oblasť, ktorú chcete označiť. Čím detailnejšie zobrazenie použijete, tým presnejšie môžete pri kreslení sledovať charakteristiku krajiny. V ponuke Pridať vyberte možnosť Cesta (Ctrl + Shift + T) alebo Mohouholník (Ctrl + Shift + G). Zobrazí sa dialógové okno Nová cesta alebo Nový mnohouholník a kurzor sa zmení na štvorcový nástroj kreslenia. Zadajte vlastnosti svojej kresby rovnako ako pre iné typy údajov o miestach. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava miest a priečinkov.

  Rada: Ak chcete vytváraný tvar zobraziť lepšie, môžete použiť inú než predvolenú bielu farbu. Farbu čiary alebo mnohouholníka môžete zmeniť v okne Štýl na karte Farba. Kliknutím v zobrazovači spustite kreslenie a pomocou nasledujúcich metód vytvorte požadovaný obrazec:
  • Voľný obrazec – Kliknite, pridržte tlačidlo myši a ťahajte myšou. Zmena kurzora na šípku hore znamená, že používate režim voľného kreslenia. Pri ťahaní kurzora v zobrazovači 3D zostáva za cestou kurzora obrys obrazca. Ak kreslíte cestu, zobrazí sa čiara, a ak kreslíte mnohouholník, vznikne za kurzorom tvar, ktorý bude prepájať začiatočné a koncové body.
  • Pravidelný obrazec – Kliknite a uvoľnite tlačidlo myši. Pohybom myši na nový bod a kliknutím pridáte ďalšie body. V tomto režime zostáva kurzor v tvare štvorcového nástroja kreslenia a nakreslená cesta alebo mnohouholník sú vždy rovnaké ako cesta alebo mnohouholník popísaný v časti Meranie vzdialeností a plôch.

  Použitím kombinácie týchto režimov kreslenia môžete skombinovať zakrivené a rovné hrany. Pokiaľ chcete prejsť z režimu voľného kreslenia do režimu pravidelného kreslenia, stačí uvoľniť tlačidlo myši, umiestniť ukazovateľ na nové miesto a kliknúť. Medzi posledným a najnovším bodom vznikne rovná hrana. Opačným postupom prejdete späť do režimu voľného kreslenia.


  Rada: Počas vytvárania novej cesty alebo mnohouholníka použite na navigáciu v zobrazovači 3D ovládanie pomocou klávesnice alebo navigačný panel.
 2. Ak vytvárate mnohouholník, môžete z obrazcov vytvoriť trojrozmerný objekt. Postupujte takto:
  1. Kliknite na kartu Nadmorská výška.
  2. Posuňte posúvač od polohy Zem smerom k polohe Vesmír. Tato akcia zdvihne mnohouholník do výšky. Zdvihnite obrazec do príslušnej výšky.
  3. Začiarknite políčko Predĺžiť strany na zem. Z mnohouholníka sa stane trojrozmerný objekt. Viac informácií o umiestnení trojrozmerných objektov.
 3. Uložte novú cestu alebo mnohouholník kliknutím na tlačidlo OK.