Biểu tượng Google Earth biến mất khỏi máy tính cá nhân của tôi

Bài viết này sẽ giúp bạn nếu:

 • Biểu tượng phím tắt Google Earth biến mất khỏi màn hình hoặc bảng điều khiển của bạn
 • Cài đặt thành công nhưng bạn không thể tìm thấy Google Earth

Mặc dù thiếu biểu tượng màn hình Google Earth, ứng dụng tự nó vẫn tồn tại trên máy tính của bạn. Để truy cập vào Google Earth từ màn hình của bạn, vui lòng tạo lại phím tắt màn hình bằng cách chạy ứng dụng bên dưới hoặc làm theo hướng dẫn được trình bày bằng văn bản theo cách thủ công:

Ứng dụng trình khôi phục biểu tượng Google Earth

Đây là một ứng dụng nhỏ giúp tạo lại biểu tượng Google Earth cho màn hình của bạn. Ứng dụng này không có bất kỳ mục đích sử dụng nào khác. Hãy xóa ngay ứng dụng sau khi sử dụng.
 1. Chọn ứng dụng: Trình khôi phục biểu tượng Google Earth
 2. Ứng dụng có tên "geicons.exe" sẽ xuất hiện trong thanh tải xuống của bạn. Chọn Lưu.
 3. Chạy ứng dụng bằng cách chọn Mở hoặc nhấp đúp vào "geicons.exe"
 4. Xem màn hình của bạn và tìm biểu tượng phím tắt mới được tạo cho Google Earth
 5. Xóa ứng dụng bằng cách chọn "geicons.exe" trong thanh tải xuống của bạn > Mở trong thư mục > Xóa
Xin lưu ý rằng ứng dụng sẽ tạo lại biểu tượng cho phiên bản mới nhất của Google Earth hiện được cài đặt trên máy tính của bạn (EC, Pro, miễn phí).

Khôi phục biểu tượng của bạn theo cách thủ công

Windows XP và Vista:

 1. Đi đến "C:\Program Files\Google\Google Earth\client" và tìm googleearth.exe
 2. Nhấp phải vào googleearth.exe và chọn "create shortcut"
 3. Di chuyển một bản sao của phím tắt đó đến màn hình của bạn và một bản sao đến thư mục "C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Google Earth"

Windows 7:
 1. Đi đến "C:\Program Files\Google\Google Earth\client" và tìm googleearth.exe
 2. Nhấp phải vào googleearth.exe và chọn "create shortcut"
 3. Di chuyển một bản sao của phím tắt đó đến màn hình của bạn và một bản sao đến thư mục "C:\ProgramData\Start Menu\Programs\Google Earth"

Phiên bản 64 bit của Windows:
 1. Đi đến "C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\client\" và tìm googleearth.exe
 2. Nhấp phải vào googleearth.exe và chọn "create shortcut"
 3. Di chuyển một bản sao của phím tắt đó đến màn hình của bạn và một bản sao đến thư mục "C:\ProgramData\Start Menu\Programs\Google Earth"

Nếu các chỉ dẫn phía trên không giải quyết được sự cố của bạn, vui lòng thử các giải pháp được đăng trong bài viết trợ giúp cài đặt này.