Chia sẻ thư mục trong Google Drive

Lưu ý: Nếu bạn chia sẻ hoặc thôi chia sẻ các thư mục có nhiều tệp hoặc thư mục con, có thể mất thời gian để tất cả các quyền thay đổi. Nếu bạn thay đổi nhiều quyền xem hoặc quyền chỉnh sửa cùng một lúc, có thể mất một chút thời gian để nhận thấy các thay đổi.

Sau đây là những hành động mọi người có thể làm với các thư mục sau khi bạn chia sẻ thư mục đó với họ:

 • Có thể sắp xếp, thêm và chỉnh sửa: Mọi người có thể mở, chỉnh sửa, xóa hoặc di chuyển bất kỳ tệp nào trong thư mục đó. Mọi người cũng có thể thêm tệp vào thư mục.
 • Chỉ có thể xem: Mọi người có thể xem thư mục và họ có thể mở tất cả tệp trong thư mục đó.

Chọn người được chia sẻ

Những người cụ thể

Giống như các tệp, bạn có thể chọn chỉ chia sẻ với những người cụ thể.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp vào thư mục bạn muốn chia sẻ.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chia sẻ Thêm người.
 4. Trong mục "Mọi người", hãy nhập địa chỉ email hoặc Nhóm Google bạn muốn chia sẻ.
 5. Để chọn liệu một người có thể sử dụng thư mục hay không, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Nhấp vào phần Gửi. Một email sẽ được gửi tới những người mà bạn đã chia sẻ.
Bất cứ ai có đường liên kết đến thư mục

Bạn có thể cung cấp cho người khác một đường liên kết đến thư mục của bạn để bạn không phải thêm địa chỉ email khi chia sẻ thư mục của mình.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp vào thư mục bạn muốn chia sẻ.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chia sẻ Thêm người.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào tùy chọn Nhận đường liên kết có thể chia sẻ.
 5. Bên cạnh phần "Bất kỳ ai có đường liên kết", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Chọn liệu mọi người có thể chỉnh sửa hay xem.
 7. Sao chép và dán đường liên kết đó vào email hoặc bất kỳ nơi nào bạn muốn chia sẻ.
Một nhóm người cụ thể

Chia sẻ với một Nhóm Google

Bạn có thể chia sẻ tệp và thư mục với Nhóm Google thay vì từng người. Khi bạn thêm hoặc xóa thành viên khỏi nhóm, người đó sẽ nhận được hoặc mất quyền đối với các tệp và thư mục mà nhóm có thể xem hoặc sử dụng.

 1. Tạo một nhóm Google.
 2. Thêm thành viên vào nhóm.
 3. Chia sẻ tệp hoặc thư mục với nhóm.

Lưu ý: Thành viên nhóm sẽ phải mở tệp hoặc thư mục trong thư mời hoặc đường liên kết thì mục đó mới có thể xuất hiện trong phần "Được chia sẻ với tôi".

Thay đổi quyền chia sẻ của các thư mục dùng chung

Chỉnh sửa, nhận xét hoặc xem các tệp được chia sẻ

Khi bạn chia sẻ một thư mục, chế độ cài đặt chia sẻ cho các tệp và thư mục con bên trong sẽ được cập nhật. Tùy thuộc vào cách bạn chia sẻ thư mục, những người bạn đã chia sẻ sẽ có quyền truy cập vào các tệp bên trong như sau:

 • Có thể sắp xếp, thêm và chỉnh sửa: Mọi người có thể mở, chỉnh sửa, xóa hoặc di chuyển bất kỳ tệp nào trong thư mục đó. Mọi người cũng có thể thêm tệp vào thư mục.
 • Chỉ có thể xem: Mọi người có thể xem thư mục và họ có thể mở tất cả tệp trong thư mục đó.

Sau khi chia sẻ thư mục, bạn có thể thay đổi cách các tệp bên trong được chia sẻ.

Chọn một người khác làm chủ sở hữu của một thư mục

Khi bạn chuyển quyền sở hữu một thư mục, các tệp bên trong sẽ vẫn giữ chủ sở hữu ban đầu của thư mục. Cách thay đổi chủ sở hữu của nhiều thư mục:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Chọn thư mục mà bạn muốn thay đổi chủ sở hữu.
  • Để chọn nhiều thư mục, hãy giữ phím Shift và nhấp vào các thư mục bạn muốn.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ Thêm người.
 4. Nhấp vào phần Nâng cao.
 5. Ở bên phải tên người đó, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Nhấp vào phần Là chủ sở hữu.
 7. Nhấp vào phần Lưu thay đổi.

Sau khi đặt người khác làm chủ sở hữu thư mục, bạn có thể chỉnh sửa thư mục trừ khi chủ sở hữu mới quyết định thay đổi quyền truy cập của bạn.

Các tệp đã bị xóa khỏi các thư mục dùng chung

Khi ai đó xóa một tệp khỏi thư mục dùng chung, thì chỉ chủ sở hữu mới có thể truy cập tệp đó.

Cách khôi phục một tệp đã xóa từ một thư mục dùng chung:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần Tìm kiếm trong Drive.
 3. Nhập tên của tệp.
 4. Nhấp chuột phải vào tệp.
 5. Nhấp vào biểu tượng Thêm vào Drive của tôi Thêm vào Drive của tôi.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?