Sử dụng Google Drive với Yahoo Mail

Bạn có thể gửi ảnh, tài liệu và các tệp khác được lưu trong Google Drive bằng Yahoo Mail.

Bạn có thể sử dụng Google Drive cùng với Yahoo Mail trên thiết bị Android, iPhone và iPad bằng ứng dụng Yahoo Mail.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?