Chọn một người khác làm chủ sở hữu tệp của bạn

Theo mặc định, bạn sở hữu bất kỳ tệp nào mà bạn tạo hoặc tải lên Google Drive. Bạn có thể chuyển quyền sở hữu các tệp và thư mục Google cho ai đó có Tài khoản Google.

Trước khi bạn chuyển quyền sở hữu

Bạn chỉ có thể chuyển quyền sở hữu các tệp và thư mục Google.Khi chọn người khác làm chủ sở hữu của một thư mục, bạn vẫn sở hữu các tệp trong thư mục này. Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ thư mục.

Lưu ý: Nếu bạn chuyển quyền sở hữu đối với nhiều tệp và thư mục cùng một lúc, có thể một thời gian sau bạn mới thấy sự thay đổi.

Tệp bạn có thể chuyển

  • Google Tài liệu
  • Google Trang tính
  • Google Trang trình bày
  • Google Biểu mẫu
  • Google Bản vẽ
  • Google My Maps
  • Thư mục

Sau khi bạn thay đổi chủ sở hữu tệp

Khi chọn người khác làm chủ sở hữu tệp, bạn sẽ không thể:

  • Chuyển quyền sở hữu, thậm chí chuyển lại cho chính mình.
  • Xóa vĩnh viễn tệp khỏi Google Drive.

Bạn không thể thay đổi chủ sở hữu trên thiết bị Android

Để thay đổi chủ sở hữu của một tệp, hãy truy cập drive.google.com trên máy tính.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?