നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ച പേജ് നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ലഭ്യമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജിന് ചുവടെ നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ Google Chrome-ന്റെ അന്തർനിർമ്മിത വിവർത്തന ബാർ ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരു വെബ്‌പേജും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയിലേക്ക് തൽക്ഷണം വിവർത്തനം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

How to use Google Drive

Want to get more out of Google Drive for work or school? Sign up for a free Google Workspace trial

You can store your files securely and open or edit them from any device using Google Drive.

Get started with Google Drive

You get 15 GB of space in your Drive for free. Learn what takes up space in Google Drive and where to buy more space.

Step 1: Go to drive.google.com

On your computer, go to drive.google.com. You’ll see "My Drive," which has:

  • Files and folders you upload or sync
  • Google Docs, Sheets, Slides, and Forms you create

Learn how to back up and sync files from your Mac or PC.

Step 2: Upload or create files

You can upload files from your computer or create files in Google Drive.

Step 3: Share and organize files

You can share files or folders, so other people can view, edit, or comment on them.

To see files that other people have shared with you, go to the "Shared with me" section.

Was this helpful?
How can we improve it?

Need more help?

Sign in for additional support options to quickly solve your issue

തിരയൽ
തിരയല്‍‌ മായ്‌ക്കുക
തിരയൽ അടയ്‌ക്കുക
Google ആപ്സ്
പ്രധാന മെനു
Search Help Center
true
99950
false