แปลงไฟล์ PDF และรูปภาพเป็นข้อความ

คุณสามารถแปลงไฟล์ภาพเป็นข้อความได้ด้วย Google ไดรฟ์

เตรียมไฟล์

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 • รูปแบบ: คุณสามารถแปลงไฟล์ .JPEG, .PNG, .GIF หรือ PDF (เอกสารหลายหน้า) ได้
 • ขนาดไฟล์: ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 MB
 • ความละเอียด ข้อความควรสูงอย่างน้อย 10 พิกเซล
 • การวางแนว เอกสารต้องวางในแนวขวาตั้ง ถ้ารูปภาพหันไปผิดทาง ให้หมุนรูปก่อนอัปโหลดไปยัง Google ไดรฟ์
 • ภาษา: Google ไดรฟ์จะตรวจหาภาษาของเอกสาร
 • แบบอักษรและการเข้ารหัสข้อความ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้แบบอักษรทั่วไป เช่น Arial หรือ Times New Roman
 • คุณภาพของรูปภาพ รูปภาพที่คมชัดซึ่งมีแสงสม่ำเสมอและคอนทราสต์ที่ชัดเจนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

แปลงไฟล์ภาพ

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการ
 3. คลิกเปิดด้วย จากนั้น Google เอกสาร
 4. ระบบจะแปลงไฟล์ภาพเป็นเอกสาร Google แต่อาจจะโอนการจัดรูปแบบบางอย่างไปยังเอกสารไม่ได้ ได้แก่
  • ตัวหนา ตัวเอียง ขนาดอักษร ประเภทอักษร และการแบ่งบรรทัดมักจะยังคงเดิม
  • ระบบมักจะไม่ตรวจพบรายการ ตาราง คอลัมน์ เชิงอรรถ และหมายเหตุท้ายบท
ภาษาที่สนับสนุน
 • อาเจะฮ์
 • อโคลี
 • อแดงมี
 • แอฟริคานส์
 • อะคัน
 • อัลบาเนีย
 • แอลกองเควน
 • อัมฮาริก
 • กรีกโบราณ
 • อาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
 • อาราวกาเนีย/มาพูเช
 • อาร์เมเนีย
 • อัสสัม
 • อัสตูเรียส
 • อทาบัสกัน
 • ไอมารา
 • อาเซอร์ไบจาน
 • อาเซอร์ไบจาน (ซิริลลิก อักขรวิธีโบราณ)
 • บาหลี
 • บัมบารา
 • บันตู
 • บาชคีร์
 • บาสก์
 • บาตัค
 • เบลารุส
 • เบมบา
 • เบงกาลี
 • บิคอล
 • บิสลามา
 • บอสเนีย
 • เบร็ตทัน
 • บัลแกเรีย
 • พม่า
 • คาตาลัน
 • เซบัวโน
 • เชเชน
 • เชอโรกี
 • จีน (แมนดาริน ฮ่องกง)
 • จีน (ตัวย่อ แมนดาริน)
 • จีน (ตัวเต็ม แมนดาริน)
 • ชอคทอว์
 • ชูวัช
 • ครี
 • ครีก
 • ไครเมียตาตาร์
 • โครเอเชีย
 • เช็ก
 • ดาโคตา
 • เดนมาร์ก
 • ดิเวฮิ
 • ดูอาลา
 • ดัตช์
 • ซองคา
 • เอฟิก
 • อังกฤษ (อเมริกัน)
 • อังกฤษ (อังกฤษ)
 • เอสเปอรันโต
 • เอสโทเนีย
 • อีเว
 • ฟาโรอีส
 • ฟิจิ
 • ฟิลิปปินส์
 • ฟินแลนด์
 • ฟน
 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)
 • ฝรั่งเศส (ยุโรป)
 • ฟูลาห์
 • กา
 • กาลิเซีย
 • กันดา
 • กาโย
 • จอร์เจีย
 • เยอรมัน
 • กิลเบิร์ต
 • โกธิค
 • กรีก
 • กวารานี
 • คุชราต
 • ครีโอลแบบเฮติ
 • เฮาซา
 • ฮาวาย
 • ฮิบรู
 • เฮเรโร
 • ฮีลีไกโนน
  ฮินดี
 • ฮังการี
 • อีบัน
 • ไอซ์แลนดิก
 • อิกโบ
 • อีโลกาโน
 • อินโดนีเซีย
 • ไอริช
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • ชวา
 • คาไบลี
 • คะฉิ่น
 • กะลาลลิซุต
 • คัมบา
 • กันนาดา
 • คานูรี
 • คาราคัลปัก
 • คาซัค
 • กะสิ
 • เขมร
 • คิคูยู
 • คินยารวันดา
 • คีร์กีซ
 • โคมิ
 • คองโก
 • เกาหลี
 • คอสไร
 • กวนยามา
 • ลาว
 • ละติน
 • ลัตเวีย
 • ลิงกาล่า
 • ลิทัวเนีย
 • เยอรมันต่ำ
 • โลซิ
 • ลูบากาตองกา
 • ลัว
 • มาซิโดเนีย
 • มาดูรา
 • มาลากาซี
 • มลายู
 • มาลายาลัม
 • มอลตา
 • มาดิงโก
 • แมนซ์
 • เมารี
 • มาราฐี
 • มาร์แชลล์
 • เมนเด
 • อังกฤษยุคกลาง
 • เยอรมันสูงกลาง
 • มีนังกาเบา
 • โมฮอว์ก
 • มองโก
 • มองโกเลีย
 • นาวาตล์
 • นาวาโฮ
 • นดงกา
 • เนปาล
 • นีวเว
 • อินเดบีเลเหนือ
 • โซโทเหนือ
 • นอร์เวย์ (บุคมอล)
 • เนียนจา
 • นยันโคล
 • ไนอะซาตองกา
 • นซิมา
 • ออกซิตัน
 • โอจิบวา
 • อังกฤษยุคเก่า
 • ฝรั่งเศสยุคเก่า
 • เยอรมันสูงยุคเก่า
 • นอร์สโบราณ
 • โปรวองซาลโบราณ
 • โอริยา
 • ออสซีเชีย
 • ปัมปันกา
 • ปังกาซินัน
 • ปาเปียเมนโต
 • ปาทาน
 • เปอร์เซีย
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส (บราซิล)
 • โปรตุเกส (ยุโรป)
 • ปัญจาบ (กูร์มูคี)
 • เคชัว
 • โรมาเนีย
 • เรโต-โรแมนซ์
 • ยิปซี
 • รุนดี
 • รัสเซีย
 • รัสเซีย (อักขรวิธีโบราณ)
 • ซาฮา
 • ซามัว
 • ซังโก
 • สันสกฤต
 • สกอต
 • กาลิคของสกอตแลนด์
 • เซอร์เบีย (ซิริลลิก)
 • เซอร์เบีย (ละติน)
 • โชนา
 • สิงหล
 • สโลวัก
 • สโลวีเนีย
 • ซองไฮ
 • โซโทใต้
 • สเปน (ยุโรป)
 • สเปน (ละตินอเมริกา)
 • ซุนดา
 • สวาฮีลี
 • สวาติ
 • สวีเดน
 • ตาฮิติ
 • ทาจิก
 • ทมิฬ
 • ทาทาร์
 • เตลูกู
 • เทมเน
 • ไทย
 • ทิเบต
 • ทิกรินยา
 • ตองกา
 • ซองกา
 • ซวานา
 • ตุรกี
 • เติร์กเมน
 • อุดมูร์ตยูเครน
 • อูรดู
 • อุซเบก
 • อุซเบก (ซิริลลิก อักขรวิธีโบราณ)
 • เวนดา
 • เวียดนาม
 • โวทิก
 • เวลส์
 • เวสเทิร์นฟริเซียน
 • วอลอฟ
 • โคซา
 • ยิดดิช
 • โยรูบา
 • ซาโปเทก
 • ซูลู
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
99950
false
false