Áp dụng nhãn cho các tệp trong Google Drive

Nếu bạn dùng Drive cho cơ quan hoặc trường học, thì tổ chức của bạn có thể thiết lập nhãn để sắp xếp tệp.  

Mẹo: 

 • Bạn có thể áp dụng tối đa 5 nhãn cho mỗi tệp.
 • Chỉ quản trị viên mới có thể tạo nhãn.
 • Để áp dụng nhãn cho một tệp, quản trị viên phải cấp cho bạn quyền truy cập và cho phép bạn chỉnh sửa tệp đó.
 • Để tìm nhãn đã áp dụng cho một tệp hoặc tìm tệp theo nhãn của chúng, bạn cần có:
  • Quyền truy cập vào tệp
  • Quyền xem nhãn

Áp dụng nhãn cho tệp chưa mở

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Drive.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp sau đó nhấp vào biểu tượng Nhãn  sau đó Áp dụng nhãn .
 3. Chọn nhãn bạn muốn áp dụng.
 4. Nếu nhãn có một hoặc nhiều trường, thì bạn có thể chọn hoặc nhập giá trị.

Lưu ý:

 • Để xoá nhãn khỏi tệp, hãy tìm nhãn bạn muốn xoá rồi nhấp vào biểu tượng Xoá Xóa.
 • Nếu bạn không tìm thấy mục Nhãn, thì có thể quản trị viên chưa thiết lập nhãn hoặc chưa cho phép bạn sử dụng. Hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Áp dụng nhãn hàng loạt 

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Drive.
 2. Chọn tối đa 100 tệp mà bạn muốn áp dụng nhãn.
 3. Nhấp chuột phải, sau đó nhấp vào Nhãn sau đó Áp dụng một nhãn.
 4. Chọn một nhãn rồi chọn các giá trị cho trường để áp dụng cho tệp.

Áp dụng nhãn cho tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày 

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày. 
 2. Nhấp vào Tệp sau đó Nhãn .
 3. Trong bảng điều khiển bên, hãy kiểm tra các nhãn và áp dụng nhãn mới. 
 4. Để xoá nhãn khỏi tệp, hãy chọn nhãn rồi nhấp vào biểu tượng Xoá Xóa.

Áp dụng nhãn cho các tệp không phải của Google trong chế độ Xem trước trên Drive 

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Drive.
 2. Để xem một tệp trong chế độ xem trước trên Drive, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêmsau đó Nhãn.
 3. Trên bảng điều khiển bên, hãy kiểm tra các nhãn và áp dụng nhãn mới. 
 4. Để xoá nhãn khỏi tệp, hãy chọn nhãn rồi nhấp vào biểu tượng Xoá Xóa.

Tìm tệp có nhãn

Sử dụng các chế độ tìm kiếm trên Drive để tìm nội dung có nhãn hoặc trường cụ thể. 

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Drive.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Tìm trong Drive sau đó Hiển thị tuỳ chọn tìm kiếm.
 3. Bên cạnh mục "Nhãn", hãy nhấp vào Tìm nhãn.
 4. Nhấp vào nhãn bạn cần. Bạn có thể chọn một trường rồi chỉ định một giá trị.
 5. Nhấp vào Tìm kiếm.

Lưu ý: Tính năng tìm kiếm chỉ trả về những tệp mà bạn có quyền truy cập.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9746193640472888709
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
99950