Sử dụng các sản phẩm của Google bên cạnh nhau

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của Google Tài liệu dành cho cơ quan hoặc trường học? Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace.

Bạn có thể sử dụng các sản phẩm của Google, như Gmail hoặc Lịch, trong cùng một cửa sổ trên máy tính. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi thông tin quan trọng mà không cần chuyển đổi giữa các tab.

Kiểm tra lịch, bản ghi chú hoặc việc cần làm

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail, Lịch, Google Drive hoặc một tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở bên phải, hãy chọn:
  • Lịch Lịch: Kiểm tra lịch biểu và thêm hoặc chỉnh sửa sự kiện.
  • Keep Keep: Tạo bản ghi chú hoặc danh sách.
  • Tasks Tasks: Thêm các mục và thời hạn của việc cần làm.
 3. Để đóng thanh bên phía bên phải, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy:

Tìm hiểu thêm:

Đóng hoặc ẩn thanh bên phải

Bạn có thể đóng hoặc ẩn bảng điều khiển bên G Suite.

 • Để đóng thanh bên phía bên phải, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy:
 • Để ẩn hoàn toàn thanh bên phía bên phải, hãy đóng thanh, rồi nhấp vào biểu tượng Ẩn Ẩn bảng điều khiển bên ở dưới cùng bên phải:
 • Để hiển thị thanh bên phía bên phải, ở phía dưới bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiện Hiển thị bảng điều khiển bên:

Tạo một sự kiện theo lịch

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail hoặc một tệp trong Google Drive,  Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Lịch Lịch.
 3. Nhấp vào một thời điểm trên lịch.
 4. Nhập chi tiết sự kiện, sau đó nhấp vào tùy chọn Lưu.

Tìm hiểu thêm về Lịch Google.

Đính kèm tài liệu vào sự kiện trên lịch
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Drive hoặc một tệp trong Tài liệu, Trang tính,Trang trình bày hoặc Bản vẽ.
 2. Trong thanh bên ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Lịch Lịch.
  • Nếu bạn không thấy tùy chọn này, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiện Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Trong lịch, hãy nhấp vào thời gian mà bạn muốn thêm một sự kiện.
 4. Thêm tiêu đề, mô tả hoặc khách.
 5. Ở trên "Thêm khách", hãy nhấp vào Đính kèm.
 6. Nhấp vào Lưu.

Tạo bản ghi chú hoặc danh sách

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail, Lịch, Google Drive hoặc một tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Keep Keep.
 3. Chọn trong số các tùy chọn sau:
  • Ghi chú
  • Biểu tượng Danh sách mới Danh sách mới
 4. Thêm văn bản bạn muốn.
 5. Nhấp vào phần Xong.

Tìm hiểu thêm về Google Keep.

Thêm bản ghi chú trong Keep vào tài liệu hoặc bản trình bày
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu hoặc bản trình bày trong Google Tài liệu hoặc Trang trình bày.
 2. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Keep Keep.
 3. Tìm ghi chú bạn muốn, sau đó kéo ghi chú vào tài liệu hoặc bản trình bày.
Lưu văn bản trong tài liệu hoặc bản trình bày dưới dạng bản ghi chú
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu hoặc bản trình bày trong Google Tài liệu hoặc Trang trình bày.
 2. Đánh dấu văn bản bạn muốn thêm vào ghi chú.
 3. Nhấp chuột phải vào văn bản, sau đó chọn tùy chọn Lưu vào Keep.

Tạo việc cần làm

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail, Lịch, Google Drive hoặc một tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tasks Tasks.
 3. Nhấp vào tùy chọn Thêm việc cần làm.
 4. Nhập việc cần làm.
 5. Để thêm chi tiết hoặc ngày đến hạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 6. Khi bạn hoàn thành, hãy nhấp vào biểu tượng Quay lại Quay lại.

Mẹo: Để sắp xếp lại các việc cần làm, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Trình tự của tôi. Bạn có thể kéo các việc cần làm.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Tasks.

Lưu email dưới dạng việc cần làm
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tasks Tasks.
 3. Trong hộp thư đến, hãy tìm email bạn muốn lưu thành việc cần làm.
 4. Kéo email vào thanh bên phải.
Sắp xếp các việc bạn cần làm thành danh sách

Bạn có thể tách riêng nhiều loại việc cần làm, như là các mục công việc và cá nhân.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail, Lịch, Google Drive hoặc một tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tasks Tasks.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên thả xuống và sau đó Tạo danh sách mới.
 4. Nhập tên cho danh sách, sau đó nhấp vào phần Xong.
 5. Để chuyển đến một danh sách khác, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên thả xuống. Sau đó chọn danh sách khác.

Sử dụng các ứng dụng khác với Gmail

Bạn có thể quản lý các dự án, địa chỉ liên hệ và thông tin khác trong Gmail thông qua các ứng dụng không do Google cung cấp.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tải tiện ích bổ sung Tải tiện ích bổ sung.
 3. Chọn ứng dụng.
 4. Nhấp vào tùy chọn Cài đặt.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?