Sử dụng song song các sản phẩm của Google


               

Bạn muốn dùng các tính năng nâng cao của Google Workspace cho doanh nghiệp của mình?

Hãy thử Google Workspace ngay hôm nay!

 

 

Bạn có thể sử dụng các sản phẩm của Google như Gmail và Lịch trong cùng một cửa sổ. Nhờ cách sử dụng này, bạn có thể làm việc hiệu quả hơn mà không cần chuyển giữa các thẻ.

Mở hai sản phẩm của Google trong cùng một cửa sổ

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch, Chat, Drive hoặc một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, chọn sản phẩm bạn muốn mở:
  • Lịch Lịch: Kiểm tra lịch biểu của bạn và thêm hoặc chỉnh sửa sự kiện.
  • Keep Keep: Tạo ghi chú hoặc danh sách.
  • Tasks Tasks: Thêm việc cần làm và thời hạn.
  • Danh bạ contacts: Truy cập vào danh bạ của bạn.
  • Voice : Thực hiện cuộc gọi qua Google Voice.
  • Maps Maps: Tìm kiếm trên Google Maps.
 4. Để đóng bảng điều khiển ứng dụng, ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy.

Mẹo: Bạn có thể thêm các tiện ích bổ sung từ Google Workspace để bổ sung các lựa chọn trong bảng điều khiển bên.

Tìm hiểu thêm:

Đóng hoặc ẩn bảng điều khiển bên phải

Bạn có thể đóng hoặc ẩn bảng điều khiển bên của Google Workspace.

 • Để đóng bảng điều khiển bên phải: Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy.
 • Để ẩn bảng điều khiển bên phải: Nếu bảng điều khiển ứng dụng đang mở rộng, thì ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy. Sau đó, ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Ẩn bảng điều khiển bên Ẩn bảng điều khiển bên.
 • Để hiện bảng điều khiển bên phải: Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.

Tạo sự kiện trên lịch

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch, Chat, Drive hoặc một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nếu không thấy bảng điều khiển bên, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Lịch Google Lịch.
 4. Nhấp vào một thời điểm trên lịch.
 5. Nhập thông tin chi tiết về sự kiện.
 6. Nhấp vào Lưu.

Tìm hiểu thêm về Lịch Google.

Đính kèm tài liệu vào sự kiện trên lịch
 1. Truy cập vào Google Drive hoặc mở một tệp trong Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Bản vẽ.
 2. Nếu không thấy bảng điều khiển bên, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Lịch Google Lịch.
 4. Nhấp vào một thời điểm trên lịch.
 5. Nhập thông tin chi tiết về sự kiện.
 6. Bên dưới mục "Thêm mô tả", nhấp vào Đính kèm [tên tài liệu của bạn].
 7. Nhấp vào Lưu.

Tìm địa điểm hoặc nhận hướng dẫn đường đi trong Lịch Google

 1. Trên máy tính, truy cập vào Lịch Google Lịch.
 2. Nếu không thấy bảng điều khiển bên, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Maps Maps.
 4. Tìm kiếm địa điểm.
 5. Xem thông tin chi tiết về địa điểm hoặc nhấp vào Đường đi để xem đường đi.

Mẹo:

 • Để Google Maps không mở trong Lịch Google nữa: Ở trên cùng bên phải của bảng điều khiển Maps, nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy. Sau đó, ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Ẩn bảng điều khiển bên Ẩn bảng điều khiển bên. Vị trí của bạn sẽ mở trong một thẻ mới.
 • Để thêm trực tiếp thời gian di chuyển đến một sự kiện vào Lịch Google: Chọn một phương tiện đi lại và chuyến đi, rồi nhấp vào Thêm vào Lịch.

Xem trước vị trí của một sự kiện

 1. Trên máy tính, truy cập vào Lịch Google Lịch.
 2. Tạo sự kiện và nhập thông tin về vị trí hoặc nhấp vào một sự kiện hiện tại đã có vị trí.
 3. Không bắt buộc: Để xem trước vị trí của sự kiện bạn đang tạo, hãy nhấp vào biểu tượng Xem trước trong Maps maps outline.
 4. Nhấp vào vị trí.
 5. Xem thông tin về địa điểm ở bên phải.

Mẹo:

 • Để Google Maps không mở trong Lịch Google nữa: Ở trên cùng bên phải của bảng điều khiển Maps, nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy. Sau đó, ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Ẩn bảng điều khiển bên Ẩn bảng điều khiển bên. Vị trí của bạn sẽ mở trong một thẻ mới.
 • Để thêm trực tiếp thời gian di chuyển đến một sự kiện vào Lịch Google: Chọn một phương tiện đi lại và chuyến đi, rồi nhấp vào Thêm vào Lịch.

Tạo ghi chú hoặc danh sách

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch, Chat, Drive hoặc một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nếu không thấy bảng điều khiển bên, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Keep Keep.
 4. Chọn một tùy chọn:
  • Ghi chú
  • Danh sách mới new note
 5. Thêm văn bản bạn muốn.
 6. Nhấp vào Xong.

Tìm hiểu thêm về Google Keep.

Thêm ghi chú trong Keep vào tài liệu hoặc bản trình bày
 1. Trong Google Tài liệu hoặc Trang trình bày, hãy mở một tài liệu hoặc bản trình bày.
 2. Nếu không thấy bảng điều khiển bên, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Keep Keep.
 4. Tìm ghi chú hoặc danh sách mà bạn muốn thêm, rồi kéo ghi chú hoặc danh sách đó vào tài liệu hoặc bản trình bày.
Lưu văn bản từ Tài liệu hoặc Trang trình bày trong Keep
 1. Trong Google Tài liệu hoặc Trang trình bày, hãy mở một tài liệu hoặc bản trình bày.
 2. Đánh dấu văn bản bạn muốn thêm vào ghi chú.
 3. Nhấp chuột phải vào văn bản, sau đó chọn tùy chọn Lưu vào Keep.

Tạo việc cần làm

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch, Chat, Drive hoặc một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nếu không thấy bảng điều khiển bên, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Tasks Tasks.
 4. Nhấp vào tùy chọn Thêm việc cần làm.
 5. Nhập thông tin.
 6. Không bắt buộc: Để thêm thông tin chi tiết hoặc ngày đến hạn, nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 7. Khi bạn hoàn tất, nhấp vào biểu tượng Đóng Tasks Hủy.

Mẹo: Để sắp xếp lại việc cần làm, hãy kéo việc cần làm mà bạn muốn di chuyển.

Tìm hiểu cách sử dụng Google Tasks.

Lưu email thành việc cần làm
 1. Truy cập vào Gmail.
 2. Nếu không thấy bảng điều khiển bên, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Tasks Tasks.
 4. Trong hộp thư đến, hãy tìm email bạn muốn lưu thành việc cần làm.
 5. Kéo email vào bảng điều khiển bên phải.
Sắp xếp các việc cần làm thành danh sách

Bạn có thể tách riêng các loại việc cần làm, ví dụ như công việc và cá nhân.

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch, Chat, Drive hoặc một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nếu không thấy bảng điều khiển bên, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Tasks Tasks.
 4. Ở trên cùng, bên cạnh "Danh sách của tôi" hoặc "Nhóm", nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên thả xuống và sau đó Tạo danh sách mới.
 5. Nhập tên cho danh sách, rồi nhấp vào Xong.
 6. Để chuyển sang một danh sách khác, ở trên cùng, bên cạnh tên danh sách, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên thả xuống. Sau đó chọn danh sách khác.

Sử dụng các ứng dụng khác với Gmail

Bạn có thể thêm các ứng dụng khác để sử dụng cùng với các sản phẩm của Google Workspace. Các ứng dụng này bao gồm Asana, Trello, Intuit, Docusign và các công cụ khác.

Cài đặt tiện ích bổ sung của Google Workspace

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch, Chat, Drive hoặc một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nếu không thấy bảng điều khiển bên, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Nhấp vào biểu tượng Tải tiện ích bổ sung .
 4. Tìm kiếm và chọn các công cụ bạn muốn dùng. 
 5. Nhấp vào Cài đặt sau đó Tiếp tục.
 6. Chọn tài khoản, sau đó làm theo các bước trên màn hình.

Gỡ cài đặt tiện ích bổ sung của Google Workspace

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch, Chat, Drive hoặc một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nếu không thấy bảng điều khiển bên, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Nhấp vào tiện ích bổ sung mà bạn muốn gỡ cài đặt rồi nhấp vào biểu tượng Xem thêmsau đó Quản lý tiện ích bổ sung.
 4. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy chọn tiện ích bổ sung đó.
 5. Nhấp vào Gỡ cài đặt sau đóGỡ cài đặt ứng dụng.

Cách tìm ứng dụng trên Marketplace

Bạn và người dùng có thể sử dụng Google Workspace Marketplace để tìm và cài đặt các ứng dụng nhằm mở rộng các dịch vụ chính của Google Workspace, chẳng hạn như Google Drive hoặc Gmail, cũng như các ứng dụng độc lập giúp cải thiện những chức năng hiện có của Google Workspace.

Cách Google đánh giá các ứng dụng trên Marketplace

Khi nhà phát triển gửi một ứng dụng lên Marketplace để mọi người có thể sử dụng, Google sẽ xem xét ứng dụng được gửi để đảm bảo ứng dụng đáp ứng các nguyên tắc của chúng tôi. Ngoài đường liên kết để giúp người dùng bắt đầu hoặc liên hệ với nhà phát triển để được hỗ trợ, nhà phát triển phải cung cấp thông tin về các tính năng của ứng dụng và cách hoạt động của ứng dụng. Google cũng thường xuyên đánh giá các ứng dụng phổ biến nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Giới thiệu về quy trình xem xét ứng dụng.
Ngoài ra, những ứng dụng sử dụng các API của Google để truy cập dữ liệu người dùng có thể phải hoàn tất quy trình xác minh trước khi được cung cấp trên Marketplace. Việc ứng dụng có cần xác minh hay không phụ thuộc vào loại dữ liệu người dùng mà ứng dụng truy cập và mức độ truy cập mà ứng dụng cần. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Làm cách nào để gửi yêu cầu xác minh?

Cách sắp xếp và xếp hạng ứng dụng

Marketplace giới thiệu các ứng dụng phù hợp dựa trên mối quan tâm và nhu cầu của người dùng. Ứng dụng được xếp hạng dựa trên:
 • Chất lượng của trải nghiệm trong ứng dụng và giá trị biên tập: Các ứng dụng thuộc danh mục Lựa chọn của biên tập viên là do Google chọn lọc. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Lựa chọn của biên tập viên.
 • Mức độ phù hợp: Kết quả tìm kiếm được đưa ra dựa trên mức độ phù hợp của tên và nội dung mô tả của ứng dụng với cụm từ tìm kiếm, mức độ phổ biến của ứng dụng và điểm xếp hạng trải nghiệm người dùng. Mức độ phổ biến và trải nghiệm người dùng quan trọng ngang nhau.
 • Mức độ phổ biến: Thứ hạng được xác định dựa trên số người dùng đã cài đặt ứng dụng. Những ứng dụng có nhiều lượt cài đặt nhất sẽ nằm trong danh mục Phổ biến nhất.
 • Trải nghiệm người dùng: Số lượt xếp hạng và điểm xếp hạng trung bình được dùng để sắp xếp các ứng dụng trong danh mục Được xếp hạng cao nhất. Google không xác minh bài đánh giá và điểm xếp hạng của người dùng. Tuy nhiên, nếu một bài đánh giá vi phạm chính sách của chúng tôi, thì bài đánh giá đó sẽ bị xóa. Người dùng cũng có thể báo cáo bài đánh giá vi phạm quy định.

Vấn đề khi đăng nhập vào nhiều Tài khoản Google

Nếu đăng nhập vào nhiều Tài khoản Google cùng lúc, thì bạn có thể gặp sự cố khi truy cập các dự án Apps Script, tiện ích bổ sung và ứng dụng web.

Tính năng đăng nhập nhiều tài khoản, hay đăng nhập vào nhiều Tài khoản Google cùng lúc, không được hỗ trợ đối với các dự án Apps Script, tiện ích bổ sung hoặc ứng dụng web.

Để khắc phục vấn đề khi đăng nhập nhiều tài khoản, hãy thử áp dụng một trong các giải pháp bên dưới:

 • Đăng xuất khỏi tất cả Tài khoản Google của bạn, sau đó đăng nhập vào tài khoản có dự án Apps Script, tiện ích bổ sung hoặc ứng dụng web mà bạn muốn sử dụng.
 • Mở một cửa sổ ẩn danh trong Google Chrome hoặc một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư khác, rồi đăng nhập vào Tài khoản Google có dự án Apps Script, tiện ích bổ sung hoặc ứng dụng web mà bạn muốn sử dụng.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính