Ánh xạ miền của bạn với máy chủ lưu trữ web bên thứ ba

Google Domains hỗ trợ tùy chọn ánh xạ miền của bạn với máy chủ lưu trữ web. Chọn nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn dưới đây để biết cách thực hiện.

Chọn nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web để bắt đầu: