DNS động

DNS động cho phép bạn chuyển hướng miền của bạn hoặc một miền phụ đến tài nguyên phía sau một cổng vào có địa chỉ IP được gán động.

Để sử dụng DNS động với Google Domains, bạn phải thiết lập bản ghi tổng hợp DNS động. Bản ghi tổng hợp này:

 • Thiết lập bản ghi A cho miền của bạn hoặc một miền phụ để máy chủ định danh của Google mong đợi IP động.
 • Tạo tên người dùng và mật khẩu mà máy chủ lưu trữ hoặc máy chủ của bạn sẽ sử dụng để kết nối địa chỉ IP mới với máy chủ định danh của Google.

Sau khi bạn thiết lập bản ghi tổng hợp DNS động, bạn phải thiết lập chương trình máy khách trên máy chủ lưu trữ hoặc máy chủ của bạn (tài nguyên phía sau cổng vào) hoặc trên chính cổng vào để phát hiện thay đổi địa chỉ IP, đồng thời sử dụng tên người dùng và mật khẩu đã tạo cũng như kết nối địa chỉ mới với máy chủ định danh của Google.

Lưu ý: DNS động chỉ hoạt động với địa chỉ IPv4. Địa chỉ IPv6 thường không được gán động.

Thiết lập bản ghi tổng hợp DNS động

 1. Nhấp vào Miền của tôi trong thanh điều hướng và sau đó nhấp vào tên miền.
 2. Nhấp vào tab DNS .
 3. Cuộn xuống phần Bản ghi tổng hợp.
 4. Chọn DNS động từ danh sách các loại bản ghi tổng hợp.
 5. Nhập tên của tài nguyên bạn định gán IP động hoặc một miền phụ hay @ cho miền mặc định của bạn (“miền gốc” hoặc “miền không có www”).
 6. Nếu bạn đã chọn miền phụ, hãy nhập tên của miền phụ đó.
 7. Nhấp vào Thêm.
 8. Bản ghi DNS động được tạo trong danh sách bản ghi tổng hợp. Nhấp vào hình tam giác mở rộng ở bên trái của bản ghi để xem các giá trị.
 9. Nhấp vào Xem thông tin đăng nhập để xem tên người dùng và mật khẩu đã tạo cho bản ghi này.
 10. Ghi lại tên người dùng và mật khẩu được tạo cho bản ghi tổng hợp. Bạn sẽ cần những thông tin này để định cấu hình cổng vào hoặc phần mềm ứng dụng cho mục đích liên hệ với máy chủ định danh của Google.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi bằng các nút Chỉnh sửaXóa bên cạnh bản ghi.


Mẹo: Chuyển hướng ký tự đại diện (*) đến bản ghi động: 

Mặc dù bạn không thể sử dụng ký tự đại diện trong bản ghi DNS động, bạn có thể chuyển hướng một ký tự đại diện đến miền không có www của bạn hoặc một miền phụ cụ thể có bản ghi CNAME.

 1. Tạo bản ghi DNS động cho miền không có www của bạn, sử dụng @ (@.example.com) hoặc cho miền phụ bạn muốn chuyển hướng ký tự đại diện đến đó.
 2. Tạo bản ghi CNAME chuyển hướng * (ký tự đại diện) đến miền không có www hoặc miền phụ của bạn. Xem phần Bản ghi tài nguyên để được trợ giúp về cách tạo bản ghi CNAME.

Thiết lập chương trình máy khách trên cổng vào, máy chủ lưu trữ hoặc máy chủ của bạn

Có một số máy khách DNS động phổ biến đang được sử dụng, chẳng hạn như DDclient và INADYN. Ngoài ra, hầu hết các bộ định tuyến đều có phần mềm tích hợp để phát hiện thay đổi IP và kết nối chúng với máy chủ định danh.

Lưu ý: Google Domains sử dụng giao thức dyndns2.

Định cấu hình máy khách DNS động với:

 • Nhà cung cấp (hoặc DNS hay Dịch vụ): Tên nhà cung cấp DNS của bạn.
 • Tên người dùng: (hoặc thông tin đăng nhập) tên người dùng đã tạo trong bản ghi DNS động.
 • Mật khẩu (hoặc thông tin đăng nhập): mật khẩu đã tạo trong bản ghi DNS động.

Sau khi bạn đã tạo bản ghi và định cấu hình phần mềm ứng dụng, hãy kiểm tra bản ghi bằng cách nhập miền phụ và miền vào trình duyệt web (hoặc máy khách thích hợp) và thấy rằng bản ghi kết nối với đúng tài nguyên.

Ví dụ

DDclient hiện hỗ trợ Google Domains.

DDclient có hỗ trợ Google Domains

Các mục nhập ddclient.conf:

ssl=yes

protocol=googledomains

login=generated_username

password=generated_password

your_resource.your_domain.tld

Ví dụ về cấu hình máy khách chung:

DDclient
không hỗ trợ Google Domains
INADYN

Các mục nhập ddclient.conf mẫu:

protocol=dyndns2

use=web

server=domains.google.com

ssl=yes

login=generated_username

password=generated_password

your_resource.your_domain.tld

Thêm các mục sau vào inadyn.conf

system default@domains.google.com

username generated_username

password generated_password

alias sub.domain.tld

 

Sử dụng API để cập nhật bản ghi DNS động của bạn

Phần mềm máy khách DNS động tự động cập nhật bản ghi DNS động của bạn. Bạn có thể thực hiện cập nhật thủ công với API bằng cách đưa ra yêu cầu POST (GET cũng được phép) cho url sau:
https://domains.google.com/nic/update

API yêu cầu HTTPS. Dưới đây là yêu cầu mẫu:
https://username:password@domains.google.com/nic/update?hostname=subdomain.yourdomain.com&myip=1.2.3.4

Lưu ý: Bạn cũng phải đặt tác nhân người dùng trong yêu cầu. Trình duyệt web thường sẽ thêm yếu tố này cho bạn khi thử nghiệm qua url ở trên. Trong bất kỳ trường hợp nào, yêu cầu HTTP cuối cùng gửi đến máy chủ của chúng tôi cũng phải có dạng như sau:

Truy vấn HTTP mẫu:
POST /nic/update?hostname=subdomain.yourdomain.com&myip=1.2.3.4 HTTP/1.1
Host: domains.google.com
Authorization: Basic base64-encoded-auth-string User-Agent: Chrome/41.0 your_email@yourdomain.com

Tham số yêu cầu:

Tham số Bắt buộc/Tùy chọn Mô tả
username:password Bắt buộc Tên người dùng và mật khẩu đã tạo được liên kết với máy chủ lưu trữ sẽ được cập nhật.
hostname Bắt buộc Tên máy chủ lưu trữ sẽ được cập nhật.
myip Tùy chọn
(Bắt buộc nếu bạn có địa chỉ IPv6)
Địa chỉ IP sẽ được đặt cho máy chủ lưu trữ. Nếu không được cung cấp, chúng tôi sẽ sử dụng IP của tác nhân đã gửi yêu cầu.

Lưu ý: Vì địa chỉ phải là địa chỉ IPv4, myip là bắt buộc nếu tác nhân của bạn sử dụng địa chỉ IPv6. Bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP của tác nhân bằng cách truy cập https://domains.google.com/checkip.

offline Tùy chọn Đặt máy chủ lưu trữ hiện tại thành trạng thái ngoại tuyến. Nếu yêu cầu cập nhật được thực hiện trên máy chủ lưu trữ ngoại tuyến, thì máy chủ lưu trữ bị xóa khỏi trạng thái ngoại tuyến.
Các giá trị được phép là
 • yes
 • no

Một trong các phản hồi sau đây sẽ được trả về sau khi xử lý xong yêu cầu.

Xin đảm bảo bạn diễn giải phản hồi chính xác, nếu không bạn sẽ có nguy cơ bị chặn máy khách khỏi hệ thống của chúng tôi.
Phản hồi Trạng thái Mô tả
good 1.2.3.4 Thành công Cập nhật thành công. Theo sau là một dấu cách và địa chỉ IP được cập nhật. Bạn không nên thử cập nhật thêm cho đến khi địa chỉ IP của bạn thay đổi.
nochg 1.2.3.4 Thành công Địa chỉ IP cung cấp đã được đặt cho máy chủ lưu trữ này. Bạn không nên thử cập nhật thêm cho đến khi địa chỉ IP của bạn thay đổi.
nohost Lỗi Tên máy chủ lưu trữ không tồn tại hoặc chưa bật DNS động.
badauth Lỗi Kết hợp tên người dùng / mật khẩu không hợp lệ cho máy chủ lưu trữ được chỉ định.
notfqdn Lỗi Tên máy chủ lưu trữ được cung cấp không phải là tên miền đủ điều kiện hợp lệ.
badagent Lỗi Máy khách DNS động của bạn đang đưa ra yêu cầu không hợp lệ. Đảm bảo tác nhân người dùng được đặt trong yêu cầu và bạn chỉ đang cố gắng đặt địa chỉ IPv4. IPv6 không được hỗ trợ.
abuse Lỗi Quyền truy cập DNS động cho tên máy chủ lưu trữ đã bị chặn do diễn giải không chính xác các phản hồi trước đó.
911 Lỗi Đã xảy ra lỗi ở phía chúng tôi. Chờ 5 phút và thử lại.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?