Xác minh miền

Quan trọng: G Suite nay có tên là Google Workspace. Mọi công cụ cần thiết để hoàn thành mọi công việc, nay ở cùng một nơi. Tìm hiểu thêm.

Khi bạn mua hoặc chuyển quyền sở hữu một miền sang tài khoản của bạn thông qua Google Domains, Google tự động xác minh rằng bạn là người đăng ký. Xác minh tự động này đồng nghĩa với việc bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay các sản phẩm và dịch vụ của Google với miền của bạn.

Nếu chuyển miền ra khỏi Google Domains sang một tổ chức đăng ký tên miền khác, thì bạn sẽ phải xác minh miền này nếu muốn tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google thông qua miền của bạn.

Để xác minh miền, hãy làm như sau:

  1. Bắt đầu với Google Search Console, phần Xác minh trang web.
  2. Chuyển sang các sản phẩm và dịch vụ khác áp dụng cho miền của bạn trong phần xác minh miền trên Google.

Trợ giúp thêm ...

Xác minh miền trên Google
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?