Xác minh miền của bạn

Khi bạn mua hoặc chuyển quyền sở hữu một miền sang tài khoản của bạn thông qua Google Domains, Google tự động xác minh rằng bạn là người đăng ký. Xác minh tự động này đồng nghĩa với việc bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay các sản phẩm và dịch vụ của Google với miền của bạn.

Nếu bạn chuyển miền ra khỏi Google Domains sang một tổ chức đăng ký tên miền khác, bạn sẽ phải xác minh miền này nếu muốn tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google với miền của bạn.

Để xác minh miền, hãy làm như sau:

  1. Bắt đầu với Google Search Console, Xác minh trang web.
  2. Chuyển sang các sản phẩm và dịch vụ khác áp dụng cho miền của bạn trong xác minh miền Google.

Trợ giúp thêm ...

Xác minh miền Google
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?