Bản ghi tài nguyên

Google Domains hỗ trợ các bản ghi DNS và các bản ghi ký tự đại diện DNS. Tất cả các bản ghi này đều có các trường Tên/Loại/TTL/Dữ liệu (xem phần Giới thiệu về bản ghi tài nguyên). Một miền có thể có tối đa 100 bản ghi tài nguyên.

Bản ghi tài nguyên và máy chủ định danh

Xin lưu ý rằng bản ghi bạn định cấu hình trong Google Domains chỉ hoạt động khi bạn đang sử dụng máy chủ định danh của Google. Nếu bạn đang sử dụng máy chủ định danh tùy chỉnh, thông báo sẽ hiển thị ở đầu tab DNS và bạn nên định cấu hình các bản ghi tài nguyên và bản ghi ký tự đại diện bằng nhà cung cấp DNS của bạn.

Thông tin thêm về bản ghi tài nguyên

Các nhóm bản ghi

Google Domains nhóm các bản ghi thành nhóm để dễ xem và quản lý hơn. Một nhóm bản ghi bao gồm một hoặc nhiều bản ghi có cùng tên, loại, TTL - và các giá trị dữ liệu khác nhau.

Khi bạn tạo một bản ghi, nếu một nhóm có cùng tên và cùng loại đã tồn tại thì bản ghi đó được thêm vào nhóm phù hợp này, đồng thời TTL được cập nhật. Nếu không có nhóm nào phù hợp, thì một nhóm mới được tạo ra và nối vào danh sách các nhóm bản ghi.

Bản ghi tài nguyên

Bản ghi tài nguyên DNS cung cấp thông tin về miền của bạn và xác định các thành phần hỗ trợ miền. Bản ghi tài nguyên được lưu trữ với máy chủ định danh và được truy cập trong khi tra cứu DNS. Để biết thêm thông tin và ví dụ, hãy xem phần Giới thiệu về bản ghi tài nguyên.


Để thêm bản ghi tài nguyên, hãy thực hiện các theo tác sau:

 1. Nhấp vào Miền của tôi và sau đó nhấp vào tên miền.
 2. Nhấp vào tab DNS .
 3. Cuộn đến phần Bản ghi tài nguyên tùy chỉnh.
 4. Thêm giá trị trường trong vùng có hộp màu xám sử dụng biểu tượng + và nút Thêm.


Để chỉnh sửa bản ghi tài nguyên, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Nhấp vào nút Chỉnh sửa bên cạnh nhóm. Điều này sẽ làm cho tất cả các bản ghi trong nhóm có thể chỉnh sửa được.

 2. Nhấp vào biểu tượng dấu + để thêm bản ghi. Nhấp vào biểu tượng x để xóa bản ghi đơn lẻ.
 3. Nhấp vào nút Lưu.

  (Như đã nói ở trên, bạn cũng có thể thêm bản ghi bằng hộp màu xám. Bản ghi này sẽ được thêm vào nhóm phù hợp nếu đã có sẵn nhóm đó.)

Lưu ý: Khi bạn thực hiện thay đổi cho một bản ghi tài nguyên, thì có thể mất tối đa một khoảng thời gian TTL để thay đổi phổ biến rộng rãi. Khi bạn thêm một bản ghi tài nguyên mới, bản ghi này sẽ hiển thị với người dùng Internet sau khoảng 5 phút.


Để xóa bản ghi tài nguyên, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Nhấp vào nút Xóa để xóa tất cả bản ghi trong nhóm.
 2. Trên cửa sổ bật lên, nhấp lại vào Xóa để xác nhận.

  (Như đã nói ở trên, để xóa một bản ghi đơn lẻ, hãy sử dụng nút Chỉnh sửa và biểu tượng x.)

Bản ghi ký tự đại diện

Bản ghi ký tự đại diện DNS được dùng để khớp một hoặc nhiều miền phụ — nếu những miền phụ này không có bất kỳ bản ghi tài nguyên nào đã xác định. Bạn có thể tạo bản ghi ký tự đại diện cho bản ghi tài nguyên DNS và bản ghi tổng hợp của Google Domain. Để biết thêm thông tin và ví dụ, hãy xem phần Giới thiệu về bản ghi ký tự đại diện.

Giới thiệu về bản ghi tài nguyên NS (máy chủ định danh)

Xin lưu ý những điều sau về bản ghi tài nguyên NS:

 • Bản ghi tài nguyên NS xác định miền gốc của bạn (@ hoặc example.com) — Bạn không tạo ra những bản ghi này và những bản ghi này không hiển thị trong phần Bản ghi tài nguyên tùy chỉnh trên tab DNS . Thay vào đó, Google Domains sẽ quản lý những bản ghi này cho bạn nếu bạn đang sử dụng máy chủ định danh của Google Domains hay nhà cung cấp DNS sẽ quản lý những bản ghi này cho bạn nếu bạn đang sử dụng máy chủ định danh tùy chỉnh. Chỉ mã nhận dạng máy chủ định danh (ns-zdns-dev-1.prod.google.com) hiển thị trong phần Máy chủ định danh trên tab DNS . Bạn có thể thay đổi mã nhận dạng (chuyển từ máy chủ định danh của Google sang máy chủ định danh tùy chỉnh) nhưng bạn không thể thay đổi chính bản ghi NS. Để biết thêm thông tin, xem phần Máy chủ định danh.
 • Bản ghi tài nguyên NS xác định miền phụ của bạn (info.example.com, support.example.com) — Bạn tạo những bản ghi này bằng cách chọn loại NS trong phần Bản ghi tài nguyên tùy chỉnh trên tab DNS . Sau khi được tạo, những bản ghi này sẽ hiển thị trong phần Bản ghi tài nguyên tùy chỉnh và bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa những bản ghi này.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?