Giới thiệu về WHOIS

WHOIS là một giao thức Internet được sử dụng để truy vấn cơ sở dữ liệu và lấy thông tin về miền.

Cơ sở dữ liệu WHOIS là một cơ sở dữ liệu có thể truy cập công khai có chức năng lưu trữ thông tin về miền, bao gồm cả người đăng ký miền và tổ chức đăng ký tên miền, ngày tạo và ngày hết hạn, máy chủ định danh.

Bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu WHOIS bằng cách tra cứu WHOIS.

Tra cứu WHOIS

Bất kỳ ai truy vấn cơ sở dữ liệu thông qua giao thức WHOIS cũng có thể truy cập thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu WHOIS. Loại truy vấn này thường được coi là tra cứu WHOIS. Tra cứu WHOIS sẽ trả về thông tin liên hệ cho tổ chức đăng ký tên miền, người đăng ký, quản trị viên và đại diện kỹ thuật.

Bạn có thể tra cứu WHOIS trong Google Domains:

  1. Tìm kiếm miền.

    Nếu không khả dụng, bạn có thể tra cứu WHOIS theo tên.

  2. Nhấp vào nút thông tin WHOIS bên cạnh tên miền trong kết quả tìm kiếm.

  3. Kết quả tra cứu WHOIS sẽ hiển thị trong giây lát.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?