Quyền, trách nhiệm của người đăng ký và Điều khoản dịch vụ

Quyền của người đăng ký tên miền

Quyền của người đăng ký tên miền

 1. Đăng ký tên miền của bạn và mọi dịch vụ bảo mật/proxy bạn có thể sử dụng cùng với tên miền phải tuân thủ Thỏa thuận đăng ký với tổ chức đăng ký tên miền được ICANN chứng nhận.
  • Bạn được quyền gia hạn Thỏa thuận đăng ký này bất kỳ lúc nào và tải xuống một bản sao cho bản ghi của bạn.
 2. Bạn được quyền tiếp cận thông tin chính xác và có thể truy cập về:
  • Danh tính của tổ chức đăng ký tên miền được ICANN chứng nhận;
  • Danh tính của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ proxy hoặc bảo mật nào có liên kết với tổ chức đăng ký tên miền của bạn;
  • Điều khoản và điều kiện của tổ chức đăng ký tên miền, bao gồm thông tin giá có thể áp dụng với đăng ký tên miền;
  • Điều khoản và điều kiện, bao gồm thông tin giá có thể áp dụng với mọi dịch vụ bảo mật được Tổ chức đăng ký tên miền của bạn cung cấp;
  • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng do tổ chức đăng ký tên miền của bạn và nhà cung cấp dịch vụ bảo mật cung cấp và cách tiếp cận họ;
  • Cách nêu lên quan ngại và giải quyết tranh chấp với tổ chức đăng ký tên miền của bạn và mọi dịch vụ bảo mật do họ cung cấp; và
  • Hướng dẫn giải thích các quy trình của tổ chức đăng ký tên miền về đăng ký, quản lý, chuyển, gia hạn và khôi phục đăng ký tên miền của bạn, bao gồm cả thông qua mọi dịch vụ proxy hoặc bảo mật được Tổ chức đăng ký tên miền của bạn cung cấp.
 3. Bạn sẽ không phải chịu quảng cáo sai sự thật hoặc hành vi lừa đảo của tổ chức đăng ký tên miền hoặc thông qua bất kỳ dịch vụ proxy hay bảo mật nào được Tổ chức đăng ký tên miền cung cấp cho bạn. Điều này bao gồm các thông báo lừa đảo, phí chìm và mọi hành vi bất hợp pháp theo luật bảo vệ người tiêu dùng tại nơi cư trú của bạn.

Trách nhiệm của người đăng ký tên miền

 1. Bạn phải tuân thủ điều khoản và điều kiện do tổ chức đăng ký tên miền của bạn đưa ra, bao gồm cả chính sách áp dụng của tổ chức đăng ký tên miền, hệ thống tên miền và ICANN.
 2. Bạn phải xem xét Thỏa thuận đăng ký hiện tại của tổ chức đăng ký tên miền cùng với mọi thông tin cập nhật.
 3. Bạn sẽ là người chịu trách nhiệm duy nhất về việc đăng ký và sử dụng tên miền của bạn.
 4. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác để xuất bản trong thư mục như WHOIS và kịp thời cập nhật thông tin này để phản ánh mọi thay đổi.
 5. Bạn phải phản hồi truy vấn của tổ chức đăng ký tên miền trong vòng mười lăm (15) ngày và cập nhật dữ liệu tài khoản của tổ chức đăng ký tên miền. Nếu bạn chọn tự động gia hạn đăng ký tên miền, bạn cũng phải cập nhật thông tin thanh toán của bạn.

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ của Google Domains nêu chính xác nội dung đồng thuận của bạn và cam kết cung cấp của Google Domains khi bạn mua tên miền từ Google Domains. Bạn có thể xem Điều khoản dịch vụ đầy đủ của Google Domains tại domains.google.com/tos.

Google Domains bán nhiều đuôi miền (TLD) có thêm điều khoản dịch vụ dành riêng cho hệ thống tên miền chịu trách nhiệm về các đuôi miền đó. Bạn có thể xem điều khoản dịch vụ dành riêng cho hệ thống tên miền tại domains.google.com/tos/tlds.

Cập nhật, Tháng 9 năm 2015:

Chúng tôi đã thay đổi điều khoản dịch vụ. Các thay đổi được tóm tắt dưới đây. Nhấp vào liên kết ở trên để xem thỏa thuận đầy đủ về Điều khoản dịch vụ.

Tóm tắt các cập nhật chính cho Điều khoản dịch vụ của Google Domains:

Ngày có hiệu lực:

Điều khoản dịch vụ mới sẽ áp dụng với các khách hàng Google Domains đăng ký hoặc chuyển quyền sở hữu miền sang tài khoản của họ vào hoặc sau ngày 18 tháng 9 năm 2015 và tất cả các khách hàng vào ngày 18 tháng 10 năm 2015.

Cập nhật dịch vụ đăng ký tên miền

 • Thống nhất các điều khoản và điều kiện áp dụng cho một số TLD cụ thể. Để xem, hãy truy cập domains.google.com/tos/tlds
 • Thông tin cập nhật về việc chuyển quyền sở hữu miền của bạn sang một tổ chức đăng ký tên miền khác
 • Nêu rõ quyền của Google Domain về việc chấm dứt đăng ký
 • Các bản cập nhật để giải quyết những thay đổi gần đây về chính sách của ICANN và hệ thống tên miền

Các cập nhật khác

 • Cập nhật về giới hạn trách nhiệm pháp lý
 • Các định nghĩa bổ sung được thêm vào
 • Thông tin rõ hơn về việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba của bạn và Dịch vụ khác của Google được cung cấp qua Google Domains

Nhấp để xem Điều khoản dịch vụ mới của Google Domains.

Nhấp để xem Điều khoản dịch vụ trước của Google Domains.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?