Mga karapatan, responsibilidad, at Mga Tuntunin ng Serbisyo ng mga registrant

Mga karapatan ng mga registrant ng domain name

Mga karapatan ng mga registrant ng domain name

 1. Ang iyong pagpaparehistro ng domain name at anumang serbisyo sa privacy/proxy na maaari mong gamitin kaugnay nito ay dapat mapailalim sa isang Kasunduan sa Pagpaparehistro sa isang registrar na kinikilala ng ICANN.
  • Mayroon kang karapatan na suriin ang Kasunduan sa Pagpaparehistro na ito, at mag-download ng kopya para sa iyong mga talaan.
 2. Mayroon kang karapatan para sa tumpak at accessible na impormasyon tungkol sa:
  • Pagkakakilanlan ng iyong registrar na kinikilala ng ICANN;
  • Pagkakakilanlan ng anumang service provider sa proxy o privacy na nauugnay sa iyong registrar;
  • Mga tuntunin at kundisyon ng iyong registrar, kabilang ang impormasyon sa pagpepresyo, na naaangkop sa mga pagpaparehistro ng domain name;
  • Mga tuntunin at kundisyon, kabilang ang impormasyon sa pagpepresyo, na naaangkop sa anumang serbisyo sa privacy na ibinibigay ng iyong Registrar;
  • Mga serbisyo ng suporta sa customer na ibinibigay ng iyong registrar at ng service provider sa privacy, at kung paano i-access ang mga ito;
  • Paraan ng pagdulog ng mga alalahanin at paglutas ng mga di-pagkakaunawaan sa iyong registrar at sa anumang mga serbisyo sa privacy na kanilang ibinibigay; at
  • Mga tagubilin na nagpapaliwanag sa mga proseso ng iyong registrar sa pagrerehistro, pamamahala, paglipat, pag-renew, at pag-restore ng mga pagpaparehistro ng iyong domain, kabilang ang sa pamamagitan ng anumang serbisyo sa proxy o privacy na ginagawang available ng iyong Registrar.
 3. Hindi ka dapat masangkot sa hindi makatotohanang pag-a-advertise o mga mapanlokong kagawian ng iyong registrar o sa pamamagitan ng anumang serbisyo sa proxy o privacy na ginagawang available ng iyong Registrar. Kabilang dito ang mga mapanlokong paunawa, nakatagong bayarin, at anumang ilegal na kagawian sa ilalim ng batas sa pagprotekta ng consumer sa kung saan ka nakatira.

Mga responsibilidad ng registrant ng domain name

 1. Dapat kang sumunod sa mga tuntunin at kundisyon na ipino-post ng iyong registrar, kabilang ang mga naaangkop na patakaran mula sa iyong registrar, ang registry at ICANN.
 2. Dapat mong suriin ang kasalukuyang Kasunduan sa Pagpaparehistro ng iyong registrar, kabilang ang anumang pag-update dito.
 3. Magkakaroon ka ng ganap na responsibilidad para sa pagpaparehistro at paggamit ng iyong domain name.
 4. Dapat kang magbigay ng tumpak na impormasyon para sa publikasyon sa mga directory, gaya ng WHOIS, at i-update kaagad ito upang maipakita ang anumang pagbabago.
 5. Dapat kang tumugon sa mga tanong mula sa iyong registrar sa loob ng labinlimang (15) araw, at panatilihing napapanahon ang data ng account ng registrar. Kung pipiliin mong awtomatikong i-renew ang iyong pagpaparehistro ng domain name mo, dapat mo ring panatilihing napapanahon ang iyong impormasyon sa pagbabayad.

Mga Tuntunin ng Serbisyo

Tumpak na inilalahad ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains ang iyong sinasang-ayunan at ang mga ipinapangakong ibigay ng Google Domains kapag bumili ka ng domain name mula sa Google Domains. Makikita mo ang kumpletong Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains sa domains.google.com/tos.

Maraming ibinebentang pagtatapos ng domain (TLD) ang Google Domains na may mga karagdagang tuntunin ng serbisyo na partikular sa mga registry na responsable sa mga pagtatapos ng domain na iyon. Makikita mo ang mga tuntunin ng serbisyo na partikular sa registry sa domains.google.com/tos/tlds.

Na-update, Setyembre 2015:

Binago namin ang aming mga tuntunin ng serbisyo. Nakabuod ang mga pagbabago sa ibaba. I-click ang link sa itaas upang makita ang kumpletong kasunduan sa Mga Tuntunin ng Serbisyo.

Buod ng mga pangunahing update sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains:

Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa:

Malalapat ang bagong Mga Tuntunin ng Serbisyo sa mga customer ng Google Domains na nagparehistro o naglipat ng domain sa o pagkalipas ng Setyembre 18, 2015 at sa lahat ng customer noong Oktubre 18, 2015.

Mga Update sa Serbisyo sa Pagpaparehistro ng Domain

 • Pagsasama ng mga tuntunin at kundisyon na nalalapat sa ilang partikular na TLD. Upang makita ito, bisitahin ang domains.google.com/tos/tlds
 • Na-update na impormasyon para sa paglipat ng iyong pagmamay-ari ng domain sa ibang registrar ng domain
 • Paglilinaw tungkol sa mga karapatan ng Google Domain sa pagwawakas ng pagpaparehistro
 • Mga update sa pagtugon ng mga kasalukuyang pagbabago sa mga patakaran ng ICANN at registry

Iba Pang Mga Update

 • Mga Update sa Limitasyon ng Pananagutan
 • Mga karagdagang kahulugan
 • Higit pang paglilinaw tungkol sa paggamit ng Mga Serbisyo ng Third Party at Iba Pang Serbisyo ng Google sa pamamagitan ng Google Domains

Mag-click upang makita ang bagong Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains.

Mag-click upang makita ang nakaraang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains.

 

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?