Giới thiệu về DNS

Hệ thống tên miền (DNS) là hệ thống đặt tên theo cấp bậc dành cho miền và các tài nguyên Internet khác. DNS có thể được xem là sổ địa chỉ của Internet; một chức năng chính của DNS là ánh xạ tên miền với địa chỉ IP của máy chủ lưu trữ.

DNS được duy trì dưới dạng hệ thống cơ sở dữ liệu được phân phối, một hệ thống sử dụng mô hình máy khách/máy chủ. Chương trình phân giải (chương trình máy khách) truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin. Máy chủ định danh (chương trình máy chủ) phản hồi với thông tin lấy từ bản ghi tài nguyên được lưu trữ cục bộ.

ICANN có trách nhiệm chung đối với DNS.

Không gian tên DNS

Không gian tên DNS có thể được coi là một cây trồng ngược có gốc, nốt và cây con.

Mỗi nốt được gán một nhãn văn bản (ngoại trừ nốt gốc, là nốt được gán nhãn rỗng, không có độ dài). Mỗi cây con đại diện cho một phần cơ sở dữ liệu DNS và có thể được xem là miền hoặc miền phụ.

Tên miền là một chuỗi nhãn văn bản được nối với nhau bằng các chấm để dẫn đến một nốt cụ thể trong cây. Tên miền có thể dài tối đa 63 ký tự.

Miền

Miền là một đơn vị quản trị có quyền tự trị và quyền hạn riêng. Miền có thể được coi là cây con trong không gian tên miền DNS.

Miền có thể được đề cập theo cấp (cấp cao nhất, cấp thứ hai — xem bên dưới) hoặc theo tham chiếu (xem miền phụ).

Vùng gốc

Vùng gốc là vùng cấp cao nhất trong không gian tên DNS. Vùng gốc bao gồm tất cả các miền Internet.

Miền cấp cao nhất

Miền cấp cao nhất (TLD), đôi khi được coi là miền cấp đầu tiên, là miền phụ của vùng gốc DNS. Miền cấp cao nhất bao gồm các miền cấp cao nhất nói chung (gTLD) và miền cấp cao nhất theo mã quốc gia (ccTLD).

Miền cấp hai

Miền cấp hai (SLD) là miền phụ của miền cấp cao nhất.

Miền cấp ba

Miền cấp ba là miền phụ của miền cấp hai, v.v.

Miền phụ

Miền phụ là cây con trong một miền. Tên miền phụ sẽ bao gồm tên của miền mà nó thuộc về. Chẳng hạn, www.google.com là miền phụ của miền google.com; và google.com là miền phụ của miền .com. Tất cả các miền đều là miền phụ của gốc.

Máy chủ lưu trữ

Máy chủ lưu trữ là một máy tính được kết nối Internet hoặc các mạng lớn khác. Máy chủ lưu trữ kết nối Internet có địa chỉ IP.

Địa chỉ IP

Địa chỉ giao thức Internet (IP) là một dãy số được gán cho một thiết bị (máy tính, máy in) được kết nối Internet hoặc mạng lớn khác. Địa chỉ IP cho phép thiết bị trong mạng giao tiếp với nhau. Địa chỉ IP có hai phiên bản:

  • Địa chỉ IPv4
    Địa chỉ IP phiên bản 4 bao gồm 32 bit và sử dụng ký hiệu chấm thập phân
    (field1.field2.field3.field4) – 123.123.123.123
  • Địa chỉ IPv6
    Địa chỉ IP phiên bản 6 bao gồm 128 bit và sử dụng ký hiệu thập lục phân
    (field1:field2:field3 … :field8) – 1001:FE03:0DB9:AC10:7654:BA72:3210:FE05
Máy chủ định danh

Máy chủ định danh DNS là một hệ thống phản hồi các yêu cầu lấy thông tin về tài nguyên miền.

Máy chủ định danh được gán cho các nốt DNS, có quyền hạn đối với một hoặc nhiều miền và lưu trữ bản ghi tài nguyên cho các miền đó.

Chức năng chính của máy chủ định danh là dịch tên miền và tên máy chủ lưu trữ thành địa chỉ IP (sử dụng bản ghi tài nguyên). Đổi lại, địa chỉ IP được dùng để xác định vị trí miền, máy chủ lưu trữ và các tài nguyên khác trên Internet.

Bản ghi tài nguyên

Bản ghi tài nguyên cung cấp thông tin về miền và xác định tài nguyên trong phạm vi miền. Bản ghi tài nguyên được lưu trữ trên máy chủ định danh.

 

Google Domains hỗ trợ một số loại bản ghi tài nguyên. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới thiệu về bản ghi tài nguyên.

 

Lưu ý: Bản ghi tài nguyên đôi khi được coi là bản ghi vùng vì bản ghi tài nguyên có thể được lưu trữ trong tệp vùng (nhưng không phải là bản ghi vùng).

URL

URL (định vị tài nguyên thống nhất) là địa chỉ của một tài nguyên trên Internet. Chẳng hạn, địa chỉ cho trang web chính của Google là http://www.google.com.

Vùng

Vùng là một đơn vị quản trị bao gồm một hoặc nhiều miền hay miền phụ DNS.

Tệp vùng là một tệp văn bản bao gồm một hoặc nhiều bản ghi tài nguyên.

Bản ghi vùng là một bản ghi tài nguyên.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?