เกี่ยวกับ DNS

Domain Name System (DNS) คือระบบการตั้งชื่อตามลำดับชั้นสำหรับโดเมนและทรัพยากรอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เราอาจมองว่า DNS เป็นสมุดที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต เพราะการทำงานหลักของ DNS คือจับคู่ชื่อโดเมนกับที่อยู่ IP ของโฮสต์

DNS เป็นระบบฐานข้อมูลแบบกระจายที่ใช้รูปแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ รีโซล์ฟเวอร์ (โปรแกรมของไคลเอ็นต์) จะค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ เนมเซิร์ฟเวอร์ (โปรแกรมของเซิร์ฟเวอร์) ตอบกลับพร้อมข้อมูลที่ได้จากระเบียนทรัพยากรที่เก็บไว้ภายใน

ICANN มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ DNS โดยรวม

เนมสเปซของ DNS

เราอาจมองเนมสเปซของ DNS ว่าเป็นต้นไม้กลับหัวซึ่งมีราก โหนด และต้นไม้ส่วนย่อย

แต่ละโหนดจะมีป้ายกำกับข้อความ (ยกเว้นโหนดรากซึ่งมีป้ายกำกับว่างและความยาวเป็นศูนย์) ต้นไม้ส่วนย่อยแต่ละรายการแสดงฐานข้อมูล DNS ส่วนหนึ่งและอาจมองว่าเป็นโดเมนหรือโดเมนย่อยก็ได้

ชื่อโดเมนคือลำดับป้ายกำกับข้อความที่เชื่อมเข้าด้วยกันด้วยจุด ซึ่งนำไปยังโหนดหนึ่งๆ ในแผนภูมิต้นไม้ ชื่อโดเมนมีความยาวได้ไม่เกิน 63 อักขระ

โดเมน

โดเมนคือหน่วยดูแลระบบซึ่งมีภาวะอิสระและอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดเมนอาจมองได้ว่าเป็นต้นไม้ส่วนย่อยภายในเนมสเปซของโดเมน DNS

เราอาจเรียกโดเมนได้ตามระดับ (ระดับบนสุด ระดับที่ 2 ดูด้านล่าง) หรือตามการอ้างอิง (ดูโดเมนย่อย)

โซนราก

โซนรากคือโซนระดับบนสุดในเนมสเปซของโดเมน DNS โซนรากหมายรวมถึงโดเมนอินเทอร์เน็ตทั้งหมด

โดเมนระดับบนสุด

โดเมนระดับบนสุด (TLD) หรือบางครั้งเรียกว่าโดเมนระดับที่ 1 คือโดเมนย่อยของโซนราก DNS โดเมนระดับบนสุดรวมทั้งโดเมนระดับบนสุดทั่วไป (gTLD) และโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD)

โดเมนระดับที่ 2

โดเมนระดับที่ 2 (SLD) คือโดเมนย่อยของโดเมนระดับบนสุด

โดเมนระดับที่ 3

โดเมนระดับที่ 3 คือโดเมนย่อยของโดเมนระดับที่ 2 และอื่นๆ

โดเมนย่อย

โดเมนย่อยเป็นต้นไม้ส่วนย่อยภายในโดเมน ชื่อของโดเมนย่อยจะมีชื่อของโดเมนที่ตัวเองอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น www.google.com คือโดเมนย่อยของโดเมน google.com และ google.com คือโดเมนย่อยของโดเมน .com ทุกโดเมนเป็นโดเมนย่อยของราก

โฮสต์

โฮสต์คือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายขนาดใหญ่อื่นๆ โฮสต์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะมีที่อยู่ IP

ที่อยู่ IP

ที่อยู่ Internet Protocol (IP) คือชุดตัวเลขที่มอบหมายให้กับอุปกรณ์หนึ่งๆ (คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์) ซึ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายขนาดใหญ่อื่นๆ ที่อยู่ IP ทำให้อุปกรณ์ภายในเครือข่ายสื่อสารกันได้ ที่อยู่ IP มี 2 เวอร์ชันได้แก่

  • ที่อยู่ IPv4
    ที่อยู่ IP เวอร์ชัน 4 มี 32 บิตและใช้สัญลักษณ์ที่มีจุดทศนิยม
    (ฟิลด์1.ฟิลด์2.ฟิลด์3.ฟิลด์4) – 123.123.123.123
  • ที่อยู่ IPv6
    ที่อยู่ IPv6 มี 128 บิตและใช้สัญลักษณ์ตัวเลขฐานสิบหก
    (ฟิลด์1:ฟิลด์2:ฟิลด์3 … :ฟิลด์8) – 1001:FE03:0DB9:AC10:7654:BA72:3210:FE05
เนมเซิร์ฟเวอร์

เนมเซิร์ฟเวอร์ของ DNS คือระบบที่ตอบสนองต่อคำขอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรโดเมน

โหนด DNS จะได้รับมอบหมายเนมเซิร์ฟเวอร์ เนมเซิร์ฟเวอร์จะมีอำนาจจัดการโดเมนตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไปและเก็บรักษาระเบียนทรัพยากรของโดเมนเหล่านั้น

การทำงานหลักของเนมเซิร์ฟเวอร์คือแปลชื่อโดเมนให้เป็นที่อยู่ IP (โดยใช้ระเบียนทรัพยากร) จากนั้นจะใช้ที่อยู่ IP เพื่อค้นหาโดเมน โฮสต์ และทรัพยากรอื่นๆ ในอินเทอร์เน็ต

ระเบียนทรัพยากร

ระเบียนทรัพยากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนและระบุทรัพยากรภายในโดเมน ระเบียนทรัพยากรเก็บรักษาไว้ในเนมเซิร์ฟเวอร์

 

Google Domains สนับสนุนระเบียนทรัพยากรหลายประเภท โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร

 

หมายเหตุ: บางครั้งเราเรียกระเบียนทรัพยากรเป็นระเบียนโซนเพราะระเบียนทรัพยากรสามารถเก็บรักษาในไฟล์โซนได้ (แต่ไม่จำเป็น)

URL

URL (ตัวค้นหาทรัพยากรแบบเดียวกัน) เป็นที่อยู่ของทรัพยากรในอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ของเว็บไซต์หลักของ Google คือ http://www.google.com

โซน

โซนคือหน่วยในระดับการดูแลระบบที่มีโดเมน DNS หรือโดเมนย่อยตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป

ไฟล์โซนคือไฟล์ข้อความที่มีระเบียนทรัพยากรตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป

ระเบียนโซนคือระเบียนทรัพยากรประเภทหนึ่ง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร